1 VSOL 882/2014-A-20
KSBR 38 INS 3132/2014 1 VSOL 882/2014-A-20

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Marty anonymizovano , anonymizovano , bytem Zlín, Lámanisko 5345, PSČ 760 01, o insolvenčním návrhu věřitele ZH invest, spol. s r.o., se sídlem Praha 10, Petrohradská 390/46, PSČ 101 00, IČ: 284 22 856, zastoupeného Mgr. Jiřím Kokešem, advokátem se sídlem Příbram III., Na Flusárně 168, PSČ 261 01, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4.7.2014, č.j. KSBR 38 INS 3132/2014-A-15

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4.7.2014, č.j. KSBR 38 INS 3132/2014-A-15 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně změnil usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9.6.2014, č.j. KSBR 38 INS 3132/2014-A-12 tak, že se insolvenční řízení nezastavuje. V odůvodnění uvedl, že rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení vydala asistentka soudkyně a předseda senátu, kterému bylo předloženo odvolání věřitele zjistil, že věřitel dodatečně dne 13.6.2014 zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč zaplatil, a proto v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních

úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů rozhodl o podaném odvolání tak, že mu zcela vyhověl.

Proti tomuto rozhodnutí podala dlužnice odvolání, ve kterém namítala, že advokátovi navrhujícího věřitele byla doručena výzva k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení dne 13.5.2014 a tato záloha byla ve skutečnosti uhrazena až dne 12.6.2014, tedy až po uplynutí lhůty Navrhovala, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a insolvenční řízení bylo zastaveno.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c) IZ) dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb. změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je proto insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je v posuzované věci občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

Z obsahu předloženého spisu vyplývá, že věřitel ZH invest, spol. s r.o. se sídlem Praha 10, Petrohradská 390/46, PSČ 101 00, IČ: 28422856 se návrhem ze dne 4.2.2014, doručeným soudu dne 7.2.2014, domáhal rozhodnutí o úpadku dlužnice Marty anonymizovano , anonymizovano , bytem Zlín, Lámanisko 5345, PSČ 760 01 a navrhoval, aby její úpadek byl řešen prohlášením konkursu, popřípadě povolením oddlužení. Dlužnice ve vyjádření k insolvenčnímu návrhu uvedla, že nejsou splněny zákonem stanovené předpoklady pro vydání rozhodnutí o úpadku a navrhovala, aby soud insolvenční návrh odmítl. Usnesením ze dne 6.5.2014, č.j. KSBR 38 INS 3132/2014-A-9, které bylo doručeno do datové schránky advokáta Mgr. Jiřího

Kokeše, který v tomto řízení zastupuje insolvenčního navrhovatele, byl insolvenční navrhovatel vyzván, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 9.6.2014, doručeným do datové schránky advokáta navrhujícího věřitele dne 11.6.2014, které vydala asistentka soudce, bylo insolvenční řízení z důvodu nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení podle ustanovení § 108 odst. 3 IZ zastaveno. Proti tomuto rozhodnutí podal navrhující věřitel dne 13.6.2014 odvolání a zálohu na náklady insolvenčního řízení dodatečně zaplatil, o čemž svědčí záznam účtárny Krajského soudu v Brně ze dne 16.6.2014. Na tomto základě rozhodl předseda senátu soudu prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ustanovení § 108 IZ ve znění účinném od 1.1.2014, insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů a prostředků k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli -zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení (odstavec 1). Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000 Kč. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně (odstavec 2).

Ze shora citovaného ustanovení § 108 odst. 1 IZ vyplývá, že insolvenční zákon neurčuje konkrétní lhůtu pro splnění povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Termín pro úhradu zálohy se musí odvíjet od termínů pro meritorní rozhodnutí uvedených v § 134 IZ. Lhůty uvedené v tomto ustanovení sice stanoví termíny pro činnost insolvenčního soudu, ale nesplnění uvedených stanovených lhůt nevyvolává žádné důsledky ve vztahu k insolvenčnímu řízení samotnému, jde ve všech případech o lhůty pořádkové.

Za situace, že insolvenční navrhovatel ve lhůtě pro podání odvolání proti usnesení o zastavení insolvenčního řízení z důvodu nezaplacení zálohy dle ustanovení § 108 odst. 3 IZ zálohu dodatečně zaplatil, bylo to důvodem pro změnu rozhodnutí o zastavení řízení. Za situace, že rozhodnutí o zastavení řízení vydala asistentka soudce, bylo namístě, že o podaném opravném prostředku rozhodl předseda senátu soudu prvního stupně podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve spojení s ustanovením § 36a odst.5 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů .

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, navrhujícímu věřiteli a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 14.srpna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu