1 VSOL 881/2013-A-22
KSOS 34 INS 10948/2012 1 VSOL 881/2013-A-22

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Nový Jičín, Pod Skalkou 2125/15, PSČ 741 01, IČ: 11183594, o insolvenčním návrhu věřitelů a) FOCUS-METAL, s.r.o., se sídlem Valašské Meziříčí, Jiráskova 399/11, PSČ 757 01, IČ: 62303414, b) Jaromíry anonymizovano , anonymizovano , bytem Nový Jičín, Pod Skalkou 2125/15, PSČ 741 01, zastoupené JUDr. Martinem Frimmelem, Ph.D., advokátem se sídlem Brno, Cihlářská 19, PSČ 602 00, o odvolání insolvenční navrhovatelky b) Jaromíry anonymizovano proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31.5.2012, č.j. KSOS 34 INS 10948/2012-A-9

takto:

I. Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku I. m ě n í tak, že insolvenční řízení se zastavuje vůči insolvenčnímu navrhovateli a) FOCUS-METAL, s.r.o., se sídlem Valašské Meziříčí, Jiráskova 399/11, PSČ 757 01, IČ: 62303414.

II. Ve výroku II. se usnesení soudu prvního stupně m ě n í tak, že ve vztahu mezi insolvenčním navrhovatelem a) a dlužníkem nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení před soudem prvního stupně.

III. Ve výroku III. se usnesení soudu prvního stupně potvrzuje.

IV. Ve vztahu mezi insolvenčním navrhovatelem a) a dlužníkem nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně insolvenční řízení dle ustanovení § 130 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), zastavil (výrok I.), rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.) a navrhovateli FOCUS -METAL, s.r.o. uložil povinnost zaplatit soudní poplatek ve výši 2.000 Kč (výrok III.). V odůvodnění uvedl, že insolvenční navrhovatel FOCUS-METAL, s.r.o., vzal podáním ze dne 22.5.2012, doručeným soudu dne 25.5.2012, svůj insolvenční návrh v souladu s ustanovením § 129 odst. 1 IZ zpět, a proto insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto rozhodnutí, a to si výslovně jen proti výroku I. (a tudíž současně i proti souvisejícím výrokům II. a III.), podala odvolání insolvenční navrhovatelka b) Jaromíra anonymizovano , která namítala, že v důsledku zpětvzetí insolvenčního návrhu navrhovatelem a) nelze řízení zcela zastavit, neboť účastníkem řízení je rovněž navrhovatelka b), a to na základě svého insolvenčního návrhu ze dne 30.5.2012, doručeného soudu dne 31.5.2012 v 09:04 hodin, který doplnila písemným podáním doručeným soudu dne 1.6.2012. Dále uvedla, že jí byl dne 6.6.2012 současně s odvoláním napadeným usnesením doručen přípis insolvenčního soudu ze dne 5.6.2012, v němž byla mimo jiné vyrozuměna, že k jejímu podání (insolvenčnímu návrhu) ze dne 30.5.2012, které bylo soudu doručeno dne 31.5.2012 v 09:04 hodin se nepřihlíží, neboť uvedený návrh nebyl opatřen úředně ověřeným podpisem ani zaručeným elektronickým podpisem osoby, která jej podala. S tímto názorem insolvenčního soudu odvolatelka nesouhlasí, neboť v souladu s ust. § 42 odst. 3 o.s.ř. ve stanovené třídenní lhůtě doplnila podání ze dne 30.5.2013 písemným podáním shodného znění, které bylo soudu doručeno poštou dne 1.6.2012. Navrhovala, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně ve výroku I. zrušil.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1 IZ, § 212,

212a o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c) IZ), dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že insolvenční řízení bylo zahájeno na návrh insolvenčního navrhovatele a) FOCUS-METAL, s.r.o. ze dne 3.5.2012, doručený soudu 4.5.2012. Podáním doručeným soudu dne 25.5.2012, tedy ještě před tím, než bylo o insolvenčním návrhu rozhodnuto, vzal insolvenční navrhovatel a) svůj návrh zpět. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím, které zveřejnil v insolvenčním rejstříku dne 31.5.2012 v 07:45 hodin. V tentýž den dne 31.5.2012 v 09:03:59 hodin bylo do e-mailové schránky Krajského soudu v Ostravě doručeno podání insolvenční navrhovatelky b) Jaromíry anonymizovano ze dne 30.5.2012, jehož obsahem je insolvenční návrh, kterým se domáhala rozhodnutí o úpadku dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano a jeho řešení prohlášením konkursu. Toto elektronické podání insolvenční navrhovatelka b) doplnila předložením písemného podání shodného obsahu, které bylo soudu doručeno poštou dne 1.6.2012 a v tentýž den v 14:20 hodin zveřejněno v insolvenčním rejstříku.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. Podle ustanovení § 129 IZ insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu (odstavec 1). Věřitel, který vzal zpět insolvenční návrh, jej může pro tutéž pohledávku znovu podat až po 6 měsících ode dne jeho zpětvzetí. Totéž platí pro osobu, která pohledávku od věřitele nabyla (odstavec 2).

Podle ustanovení § 130 IZ, je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví. Je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak, než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenční soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí (odstavec 1). Je-li insolvenčních navrhovatelů více a insolvenční návrh vezme zpět jen některý z nich, insolvenční soud řízení zastaví jen ve vztahu k navrhovateli, který vzal návrh zpět (odstavec 2).

Podle ustanovení § 107 IZ další insolvenční návrh podaný na majetek téhož dlužníka dříve, než insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, se považuje za přistoupení k řízení. Od okamžiku, kdy takový návrh dojde k insolvenčnímu soudu, u kterého probíhá řízení o původním insolvenčním návrhu, se osoba, která jej podala, považuje za dalšího insolvenčního navrhovatele (odstavec 1). Pro dalšího insolvenčního navrhovatele platí stav řízení v době jeho přistoupení k řízení (odstavec 2). Byl-li další insolvenční návrh podán v době, kdy insolvenční soud již rozhodl o původním insolvenčním návrhu jinak než rozhodnutím o úpadku, avšak toto rozhodnutí dosud nedoručil účastníkům insolvenčního řízení, insolvenční soud vydané rozhodnutí doručí i dalšímu insolvenčnímu navrhovateli. Došel-li další insolvenční návrh insolvenčnímu soudu až po doručení rozhodnutí o původním insolvenčním návrhu, avšak před tím, než toto rozhodnutí nabylo právní moci, může další insolvenční navrhovatel podat proti takovému rozhodnutí odvolání ve lhůtě počítané od jeho doručení poslednímu z těchto účastníků, kteří jsou oprávněni podat proti rozhodnutí odvolání; to neplatí, jestliže rozhodnutí o původním insolvenčním návrhu bylo dalšímu insolvenčnímu navrhovateli již dříve doručeno (odstavec 3).

Podle ustanovení § 42 odst. 3 o.s.ř. podání obsahující návrh ve věci samé učiněné telegraficky je třeba písemně doplnil nejpozději do tří dnů, je-li písemné podání učiněno telefaxem nebo v elektronické podobě, je třeba v téže lhůtě jej doplnil předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží.

Insolvenční návrh navrhovatelky b) Jaromíry anonymizovano byl insolvenčnímu soudu doručen dne 31.5.2013 v 09:03:59 hodin, tedy v době, kdy insolvenční soud již rozhodl o zastavení insolvenčního řízení podle ust. § 130 odst. 1 IZ, avšak toto rozhodnutí (zveřejněné v insolvenčním rejstříku dne 31.5.2013 v 07:45 hodin) dosud nedoručil účastníkům insolvenčního řízení, a proto insolvenční soud v souladu s ustanovením § 107 odst. 3, věta první o.s.ř. doručil dne 6.6.2013 toto usnesení o zastavení řízení rovněž insolvenční navrhovatelce b), která svým insolvenčním návrhem do řízení ve smyslu ustanovení § 107 odst. 1 o.s.ř. přistoupila. Vzhledem k tomu, že navrhovatelka b) podala proti rozhodnutí o zastavení řízení včas odvolání ve smyslu ust. § 107 odst. 3 IZ, je pro výsledek odvolacího řízení rozhodující stav v době rozhodování odvolacího soudu (§ 154 odst. 1 a § 167 odst. 1 o.s.ř.), kdy není pochyb o tom, že odvolatelka je již účastníkem insolvenčního řízení v postavení dalšího navrhovatele, a proto je na místě řízení zastavit jen vůči původnímu navrhovateli a), který vzal svůj návrh zpět a deklaroval tak, že již účastníkem řízení, na rozdíl od odvolatele být nehodlá (srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12.3.2009, sp.zn. 1 VSPH 98/2009 ve věci KSHK 34 INS 898/2008, které je veřejnosti přístupné zveřejněním v insolvenčním rejstříku).

S ohledem na shora uvedené proti odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně ve výroku I. v souladu s ust. § 130 odst. 2 IZ změnil tak, že se řízení zastavuje jen vůči insolvenčnímu navrhovateli a). V souvisejícím výroku II. usnesení soudu prvního stupně změnil, tak, že rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně jen ve vztahu mezi dlužníkem a navrhovatelem a), pro kterého tímto rozhodnutím účast v insolvenčním řízení končí.

Rovněž o nákladech odvolacího řízení rozhodl jen ve vztahu mezi dlužníkem a navrhovatelem a), pro kterého tímto rozhodnutím účast v insolvenčním řízení končí.

Výrok III., o povinnosti navrhovatel a) zaplatit soudní poplatek, odvolací soud podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správný potvrdil, s tím, že v rozhodnutí o insolvenčním návrhu navrhovatelky b) bude rozhodnuto o její povinnosti zaplatit soudní poplatek z návrhu společně a nerozdílně s navrhovatelem a), jemuž tato povinnost již byla uložena odvoláním napadeným rozhodnutím.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má- li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 24.října 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu