1 VSOL 881/2012-A-27
KSBR 37 INS 9757/2012 1 VSOL 881/2012-A-27

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční v insolvenční věci dlužníka AUMENTA, a.s. v likvidaci, se sídlem Brno, Příkop 4, PSČ 602 00, IČ: 25345559, o insolvenčním návrhu dlužníka, k odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16.10.2012, č.j. KSBR 37 INS 9757/2012-A-12

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16.10.2012, č.j. KSBR 37 INS 9757/2012-A-12 se m ě n í tak, že se dlužníkovi povinnost, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, neukládá.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně uložil dlužníkovi podle ustanovení § 108 odst. 1, 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), aby ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. V odůvodnění uvedl, že úpadek dlužníka lze řešit pouze prohlášením konkursu na jeho majetek, přičemž minimální odměna insolvenčního správce při konkursu činí 45.000 Kč bez DPH (§ 1 odst. 5 vyhl. č. 313/2007 Sb.,). Z insolvenčního návrhu a seznamu majetku dlužníka sice vyplývá, že disponuje pohotovými finančními prostředky ve výši 1.100Kč, je vlastníkem nemovitostí a eviduje pohledávku ve výši 1.598.667 Kč, ale v tuto chvíli nelze odhadnout, za jakou částku a v jakém časovém horizontu by bylo možné zpeněžit majetek dlužníka, a proto na krytí nákladů insolvenčního řízení uložil povinnost zaplatit zálohu v maximální výši. Pro úplnost uvedl, že vzhledem ke skutečnosti, že nelze v tuto chvíli uzavřít, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nelze insolvenční návrh dlužníka zamítnout pro nedostatek majetku dle ustanovení § 144 odst. 1 IZ.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník odvolání, ve kterém především namítal, že u soudního exekutora JUDr. Lubomíra Zálešáka je deponován hrubý dražební výtěžek ve výši 1.598.667 Kč, což je dostatečnou zárukou toho, že náklady insolvenčního správce budou zcela jistě uhrazeny. Navrhoval, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že se odvolateli povinnost k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení nestanoví.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1 IZ, § 212, § 212 a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužník se insolvenčním návrhem ze dne 20.4.2012, doručeným soudu dne 23.4.2012, domáhal rozhodnutí o svém úpadku, přičemž způsob jeho řešení, které sám nenavrhoval. V odůvodnění uvedl, že návrh jménem dlužníka podává likvidátor, který byl jmenován soudem ze seznamu insolvenčních správců. Z přihlášených pohledávek do likvidace likvidátor zjistil, že dlužník má závazky vůči více věřitelům ve výši celkem 3.752.576 Kč, které převyšují jeho majetek, ten nepostačuje k uspokojení těchto závazků a dalších nákladů, které vznikly od rozhodnutí o zrušení společností s likvidací. V součinnost s Centrálním depozitářem cenných papírů v Praze, Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním, MV ČR, Centrální evidencí motorových vozidel a 6 bankami zjistil, že společnost vlastní nemovitý majetek v katastrálním území Šakvice zapsaný na LV 1198 a dále v k.ú. Velké Pavlovice zapsaný na LV 592. K nemovitostem dlužníka, zapsaným na LV 592 pro obec a katastrální území Velké Pavlovice byl usnesením exekutorského úřadu Brno-venkov, soudní exekutor JUDr. Lubomír Zálešák, č.j. 107 EX 117/05-462 ze dne 10.4.2012 udělen příklep vydražiteli Martinu Zlochovi, RČ: 730604/3965. Vydražitel učinil nejvyšší podání ve výši 1.598.667 Kč, ale rozvrhové usnesení dosud nenabylo právní moci. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Z výpisu z katastru nemovitostí, Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče odvolací soud zjistil, že dlužník je vlastníkem nemovitosti-zemědělské stavby bez čp./č.e. St. zapsané na LV č. 1198 pro obec a katastrální území Šakvice.

Z výpisu z katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče odvolací soud zjistil, že nemovitosti dlužníka dříve zapsané na LV 592 pro obec a katastrální území Velké Pavlovice jsou na základě usnesení soudního exekutora o udělení příklepu 107 EX-17/2005-462 ze dne 10.4.2012, které nabylo právní moci 3.5.2012, zapsané na LV 11486 pro vlastníka Martina Zlocha DiS., RČ: 730604/3965.

K dotazu odvolacího soudu Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Lubomír Zálešák, soudní exekutor v podání ze dne 20.12.2012 sdělil, že deponuje dražební výtěžek v částce 1.598.667 Kč, který bude vydán ustanovenému insolvenčnímu správci po odpočtu nákladů exekuce.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 108 odst. 1, odst. 2, věty první IZ insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, jestliže je to nutné ke krytí nákladů a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000 Kč.

Uložení povinnosti zaplatit zálohu dlužníkovi, který podal insolvenční návrh, je odůvodněno zejména v případech, kdy dle předběžného závěru insolvenčního soudu bude úpadek dlužníka řešen konkursem a struktura dlužníkova majetku je taková, že po rozhodnutí o úpadku nebudou v majetkové podstatě dostatečné pohotové peněžní prostředky (v hotovosti nebo na účtu) k zajištění činnosti insolvenčního správce, případně ani není zřejmé, zda majetek dlužníka postačuje k úhradě nákladů konkursu.

V posuzované věci není důvodné konstatovat, že v majetkové podstatě dlužníka nebudou dostatečné pohotové peněžní prostředky k zajištění činnosti insolvenčního správce, když bezprostředně po jeho ustanovení mu bude soudním exekutorem vydán dražební výtěžek, a proto odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupně dospěl k závěru, že uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výší 50.000Kč, není důvodné.

S ohledem na shora uvedené odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně dle ust. § 220 odst.1 o.s.ř. změnil tak, že se povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení neukládá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Dovolání lze podat ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 25. února 2013

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu