1 VSOL 879/2013-P3-14
KSBR 47 INS 28518/2012 1 VSOL 879/2013-P3-14

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka Oldřicha anonymizovano , anonymizovano , bytem Chvalovice 80, PSČ 669 02, o přihlášce pohledávky evidované pod číslem P3 věřitele č. 3 Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Znojmo, Jugoslávská 8, PSČ 669 02, zastoupeného JUDr. Pavlem Holubem, advokátem se sídlem Brno, Kopečná 14, PSČ 602 00, o odvolání Ing. Evy Procházkové, insolvenční správkyně, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5.8.2013, č.j. KSBR 47 INS 28518/2012-P3-5,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zamítl návrh insolvenční správkyně Ing. Evy Procházkové ze dne 27.7.2013, jímž se domáhala, aby přihláška pohledávky evidovaná pod č. 3. byla dle ustanovení § 185 zákona ve spojení s ustanovením § 188 odst.2 č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) odmítnuta.

V odůvodnění rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 7.6.2013, č.j. KSBR 47 INS 28518/2012-A-13 rozhodl o úpadku dlužníka Oldřicha anonymizovano , dlužníku povolil oddlužení a insolvenční správkyní ustanovil Ing. Evu Procházkovou. Podáním doručeným soudu dne 19.6.2013 věřitel Pavel Meduna přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka nevykonatelnou pohledávku z titulu směnky ze dne 28.4.2012 se splatností 30.10.2012 v celkové výši 327.035 Kč, která je evidovaná pod poř. č. 3. Insolvenční správkyně předložila soudu tuto přihlášku pohledávky dne 27.7.2013 k rozhodnutí o jejím odmítnutí s odůvodněním, že věřitel na její výzvu nedoplnil přihlášku o doklad o právním důvodu směnky, doklad o tom, že věřitel poskytl dlužníkovi částku 301.000 Kč a o doklad o tom, že věřitel měl dne 28.4.2012 v hotovosti k dispozici částku 301.000 Kč. Soud prvního stupně poukázal na ustanovení § 188 odst. 1, odst. 2 IZ a na ustanovení § 185 IZ a konstatoval, že směnka je abstraktní cenný papír, který sám o sobě znamená povinnost dlužníka uhradit sumu na směnce uvedenou. Směnka je nesporným závazkem a její podstata spočívá v tom, že vlastník směnky nemusí při jejím vymáhání prokazovat nic jiného než to, že je vlastníkem platné směnky a není na něm, aby prokazoval, že povinný ze směnky směnečnou sumu skutečně dluží, neboť směnka je sama o sobě dostatečným důvodem pro vznik nároku na částku na ní uvedenou. Vyslovil názor, že ustanovení § 188 odst. 2 IZ se vztahuje pouze na případy, kdy je vadná nebo neúplná přihláška pohledávky, a postup v tomto ustanovení upravený nepřichází v úvahu tam, kde k bezvadné a úplné přihlášce nejsou připojeny potřebné přílohy. Uvedl, že přihláška byla podána na předepsaném formuláři, všechna pole formuláře jsou vyplněna řádně, v přihlášce je popsán právní důvod vzniku pohledávky, přihláška obsahuje též seznam příloh a je opatřena prohlášením o pravdivosti údajů uvedených v přihlášce a údajem o osobě, která přihlášku podepsala. Přihláška pohledávky tedy nevykazuje žádné vady nebo neúplnosti, pro něž by ji nebylo možné přezkoumat, a proto nebyly splněny podmínky k postupu dle ustanovení § 188 odst. 2 IZ, neboť absence předepsaných příloh nemůže být důvodem pro odmítnutí přihlášky, nýbrž pouze důvodem, pro který správce shledá přihlášku pohledávky při přezkumu dle ustanovení § 188 odst. 1 IZ za nedoloženou co do vzniku, výše nebo pořadí a přihlášku pohledávky dle ustanovení § 192 odst. 1 IZ popře (v tomto směru odkázal na usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27.11.2008, sp.zn. 1 VSOL 150/2008-P6).

Proti tomuto usnesení podala insolvenční správkyně odvolání, v němž namítala, že napadené usnesení bylo vydáno vyšší soudní úřednicí mimo její zákonnou pravomoc, neboť vydání takového usnesení je výlučně v pravomoci soudce. Dále uvedla, že její návrh na vydání usnesení, kterým se deklaruje, že k přihlášce pohledávky věřitele č. P3 Pavla anonymizovano se nepřihlíží, vycházel ze skutečnosti, že výzvou ze dne 7.7.2013 vyzvala věřitele k odstranění vad přihlášky v zákonné 15denní lhůtě, vady přihlášky však ve lhůtě odstraněny nebyly. Jelikož věřitel nedodržel zákonnou lhůtu, byl soud prvního stupně povinen vydat usnesení o tom, že k přihlášce pohledávky se nepřihlíží, neboť ustanovení § 188 dost. 2 IZ se omezuje pouze na zjištění té právní skutečnosti, zda insolvenčním správcem vytčené vady přihlášky byly věřitelem vůči insolvenčnímu soudu v zákonné 15denní lhůtě odstraněny či nikoliv. Navrhla, aby odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně zrušil a řízení zastavil.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání insolvenční správkyně není důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenční řízení v posuzované věci bylo zahájeno dne 16.11.2012 insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení oddlužení. Soud prvního stupně usnesením ze dne 7.6.2013, č.j. KSBR 47 INS 28518/2012-A-13, rozhodl o úpadku dlužníka, dlužníku povolil oddlužení, insolvenční správkyní ustanovil Ing. Evu Procházkovou a vyzval věřitele k přihlášení pohledávek do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku. Věřitel č. 3 Pavel Meduna podal u insolvenčního soudu dne 19.6.2013 přihlášku pohledávky, jíž přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka Oldřicha anonymizovano pohledávku ve výši 301.000 Kč z titulu směnky ze dne 28.4.2012 a uvedl, že dne 18.12.2012 podal u Krajského soudu v Brně žalobu o zaplacení této částky a dne 28.5.2013 byl vydán pod č.j. 42 Cm 534/2012-12 směnečný platební rozkaz. Dále přihlásil příslušenství ve výši 26.035 Kč představující směnečný úrok ve výši 6% p. a. z částky 301.000 Kč od 30.10.2012 do 7.6.2013 a soudní poplatek ze žaloby ve výši 15.100 Kč. Pohledávka byla přihlášena jako nevykonatelná a splatná od 30.10.2012. V přihlášce označil přílohy-výzvu k zaplacení SOP, směnečný platební rozkaz, směnku a plnou moc. Insolvenční správkyně věřitele vyzvala výzvou ze dne 7.7.2013, která byla věřiteli doručena dne 9.7.2013, k odstranění vad přihlášky č. P-3 do 15 dnů od obdržení výzvy s poučením, že nebude-li přihláška v určené lhůtě opravena, nebude se k ní přihlížet. Insolvenční správkyně ve výzvě konstatovala, že přihlášku pohledávky nelze přezkoumat pro její vady, neboť neobsahuje doklady o tom, jaký je právní důvod směnky, že věřitel poskytl dlužníkovi částku 301.000 Kč a o tom, že věřitel měl dne 28.4.2012 částku 301.000 Kč v hotovosti k dispozici. Věřitel byl vyzván k doložení dokladu o právním důvodu směnky, dokladu o tom, že věřitel poskytl dlužníkovi částku 301.000 Kč a dokladu o tom, že věřitel měl dne 28.4.2012 v hotovosti k dispozici částku 301.000 Kč. Na tuto výzvu reagoval věřitel podáním doručeným soudu prvního stupně dne 25.7.2013, v němž uvedl, že požadavek správkyně je v rozporu se zákonem směnečným a šekovým, neboť směnka je závazkem nesporným a její majitel má nepochybné právo na zaplacení s tím, že směnka má veškeré náležitosti dle § 75 zákona č. 191/1950 Sb., v platném znění, a proto není povinen požadované skutečnosti prokazovat. Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 28.7.2013 insolvenční správkyně předložila soudu přihlášku pohledávky věřitele č. 3 evidovanou pod č. P3 k odmítnutí s odůvodněním, že se k této přihlášce pohledávky dle ustanovení § 188 odst. 2 nepřihlíží, neboť věřitel přes její výzvu neodstranil v zákonné 15denní lhůtě vady přihlášky. Na tomto základě soud prvního stupně rozhodl ve věci odvoláním napadeným usnesením.

Dle ust. § 188 odst. 1 IZ, insolvenční správce přezkoumá podané přihlášky pohledávek zejména podle přiložených dokladů a podle účetnictví dlužníka nebo jeho evidence vedené podle zvláštního právního předpisu. Dále vyzve dlužníka, aby se k přihlášeným pohledávkám vyjádřil. Je-li to třeba, provede o pohledávkách nezbytná šetření s tím, že využije součinnosti orgánů, které mu ji jsou povinny poskytnout.

Dle ust. § 188 odst. 2 IZ, nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen.

Dle ust. § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Odvolací soud se ztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že přihláška pohledávky věřitele č. 3 evidovaná pod č. P3 nevykazuje žádné vady nebo neúplnosti, které by bránily insolvenční správkyni v jejím přezkumu. Soud prvního stupně správně uvedl, že ustanovení § 188 odst. 2 IZ míří pouze na ty případy, kdy je přihláška pohledávky vadná nebo neúplná a postup upravený v tomto zákonném ustanovení není namístě v případě, kdy k bezvadné a úplné přihlášce nejsou připojeny potřebné přílohy. Přihláška pohledávky evidovaná pod č. P3 byla podána na předepsaném formuláři, všechna pole formuláře jsou řádně vyplněna a v přihlášce pohledávky je popsán právní důvod vzniku a výši přihlášené pohledávky, tj. směnka ze dne 28.4.2012 splatná 30.10.2012 a její příslušenství, které je řádně specifikováno, obsahuje též seznam příloh, prohlášení o pravdivosti a úplnosti údajů uvedených v přihlášce a údaj o osobě, která ji podepsala (§ 174 IZ). Podle § 174 odst. 2, věty druhé IZ se přitom důvodem vzniku přihlašované pohledávky rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá. Soud prvního stupně správně uvedl, že směnka je sama o sobě dostatečným důvodem pro vznik nároku věřitele na částku na ní uvedenou, aniž by věřitel musel nárok na zaplacení směnečné sumy v ní uvedený podřazovat pod právní důvod, neboť směnka je abstraktním cenným papírem, který sám o sobě znamená povinnost dlužníka uhradit sumu na směnce uvedenou. Absence příloh dokládajících přihlášenou pohledávku přitom nemůže být důvodem pro odmítnutí přihlášky dle ustanovení § 185, § 188 odst. 2 IZ, nýbrž může být důvodem, pro který insolvenční správce shledá přihlášenou pohledávku při přezkumu dle ustanovení § 188 odst. 1 IZ za nedoloženou co do vzniku, výše nebo pořadí a z tohoto důvodu přihlášenou pohledávku popře-§ 192 odst. 1 IZ (srovnej usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15.7.2008, sp. zn. KSUL 150/2008, 1 VSPH 94/2008-P, které bylo zveřejněno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu ČR pod č. 13/2009). Skutečnost, že správkyně považovala samotnou přihlášku co do vylíčení důvodu za řádnou, vyplývá rovněž z výzvy správkyně ze dne 7.7.2013, v níž vyzvala věřitele č. 3 toliko k doložení listin prokazujících existenci pohledávky.

Nedůvodná je rovněž námitka insolvenční správkyně, že o zamítnutí jejího návrhu na odmítnutí přihlášené pohledávky nebyl oprávněn rozhodnout vyšší soudní úředník. Z ustanovení § 10 odst. 3, písm. p) zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících, v platném znění, vyplývá, že vyšší soudní úředník může, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, provádět v insolvenčním řízení úkony s výjimkou tam vyjmenovaných jednání a rozhodnutí. Rozhodnutí o zamítnutí návrhu insolvenčního správce na odmítnutí přihlášky pohledávky, resp. rozhodnutí o odmítnutí přihlášky pohledávky, mezi rozhodnutími, o nichž vyšší soudní úředník není oprávněn rozhodovat, vyjmenováno není a z kompetence vyššího soudního úředníka je nevylučuje ani zvláštní zákon.

Nedůvodná je i námitka insolvenční správkyně, že insolvenční soud je vázán stanoviskem správce ohledně vady přihlášky a může posoudit toliko to, zda bylo jeho výzvě uskutečněné dle ust. 188 odst. 2 IZ ve stanovené lhůtě vyhověno či nikoliv. Rozhodnutí insolvenčního soudu dle ustanovení § 185, § 188 odst. 2 IZ závisí na posouzení skutečnosti, zda přihláška pohledávky byla vadná či nikoliv, a nikoliv pouze na závěru, který vyslovil správce ve své výzvě. Posouzením vadnosti přihlášky provedeným ve výzvě insolvenčního správce insolvenční soud není vázán (srovnej usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2.12.2009, č.j. KSPL 54 INS 3007/2009, 1 VSPH 701/2009-P-10-9, které je veřejnosti přístupné prostřednictvím vyhledávače www.google.cz).

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné dle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem

rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenční správkyni a věřiteli se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání počíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 28. listopadu 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu