1 VSOL 869/2013-A-10
KSBR 31 INS 25030/2013 1 VSOL 869/2013-A-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dluž anonymizovano Ing. Karla anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, anonymizovano 246/80, PSČ 602 00, IČ 13044681, zastoupeného Mgr. Lukášem Wimětalem, advokátem se sídlem Brno, Údolní 8, PSČ 602 00, o insolvenčním návrhu dluž anonymizovano , o odvolání dluž anonymizovano proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12.9.2013, č.j. KSBR 31 INS 25030/2013-A-5,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 108 odst. 1, odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), uložil dlužníkovi, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč.

V odůvodnění rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že dlužník se insolvenčním návrhem ze dne 9.9.2013 domáhal rozhodnutí o svém úpadku a jeho řešení konkursem, a proto mu uložil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, neboť je třeba zajistit prostředky pro insolvenčního správce, kterému vz anonymizovano náklady bezprostředně po vydání rozhodnutí o úpadku, tedy v době, kdy výdaje na jeho činnost ještě nelze krýt z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, v němž namítal, že soud prvního stupně neuvedl v odůvodnění napadeného usnesení žádné relevantní důvody, na základě nichž mu uložil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. Uvedl, že soud prvního stupně pouze konstatoval, že záloha je nutná k tomu, aby insolvenční správce měl k dispozici potřebné finanční prostředky nezbytné k výkonu své funkce bezprostředně po rozhodnutí o úpadku, aniž by dostatečně zvážil splnění zákonných podmínek pro stanovené zálohy na náklady insolvenčního řízení, neboť nezjišťoval, zda prostředky na předpokládané náklady řízení lze zajistit jinak, např. prodejem nemovitostí ve vlastnictví dluž anonymizovano , které byly uvedeny již v insolvenčním návrhu. Poukázal na skutečnost, že je fyzickou osobou-pod anonymizovano , vedoucím organizační složky společnosti Brookside & Co. Inc., se sídlem v Brně, členem dozorčí rady společnosti Carabus, a.s., se sídlem v Brně a členem představenstva společnosti CENSUS AO, a.s., se sídlem v Brně, s tím, že z těchto činností mu neplyne žádný příjem a jeho jediným příjmem je částečný invalidní důchod ve výši 6.042 Kč. Dále uvedl, že je rozvedený, má vyživovací povinnost k nezletilým dětem v celkové výši 4.000 Kč měsíčně, je osobou bez domova, vlastní movitý majetek zanedbatelné hodnoty a nemovitosti uvedené v insolvenčním návrhu. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se mu záloha na náklady insolvenčního řízení neukládá.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání dluž anonymizovano není důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenční řízení v projednávané věci bylo zahájeno dne 9.9.2013 insolvenčním návrhem dluž anonymizovano , jímž se dlužník domáhal rozhodnutí o svém úpadku a jeho řešení konkursem. Dlužník uvedl, že je rozvedený, má vyživovací povinnosti k nezletilým dětem v celkové výši 4.000 Kč, nemá žádnou domácnost, vlastní nemovitý majetek anonymizovano území Újezd u Boskovic, který je zatížen exekutorským zástavním právem a movitý majetek zanedbatelné hodnoty, pobírá částečný invalidní důchod ve výši 6.042 Kč, jiný příjem nemá. Dále tvrdil, že má na základě notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti notářky JUDr. Alice Sedláková, se sídlem v Brně, sp.zn. NZ 930/2004 a N 920/2004, ze dne 15.10.2004, závazek vůči dvěma věřitelům, a to vůči Radku Juráčkovi, bytem Brno, Haasova 429/4, ve výši 3.967.620 Kč s příslušenstvím, splatný dne 15.10.2007 a vůči Ing. Miroslavu Pavlíkovi ve výši 4.295.000 Kč, oba závazky jsou nejméně od roku 2008 předmětem exekuce a tyto závazky není schopen splnit ani v rozsahu 30% za dobu pěti let. K návrhu připojil seznam závazků opatřený podpisem s prohlášením, že je správný a úplný, v němž uvedl shodně s insolvenčním návrhem 2 peněžité závazky vůči 2 věřitelům a seznam majetku opatřený podpisem, s prohlášením, že je správný a úplný, v němž uvedl vlastnictví nemovitostí shodně s insolvenčním návrhem, aniž by uvedl obvyklou cenu tohoto majetku a prohlásil, že nemá žádné účty, jiné penězi ocenitelné hodnoty, nemá domácnost a v hotovosti pobírá pouze důchod. Z výpisu anonymizovano nemovitostí ze dne 2.5.2012, anonymizovano se LV č. 2691, pro obec anonymizovano území Boskovice, se podává, že dlužník je podílovým spoluvlastníkem ve výši 1/8 pozemku parc. č. 4161-trvalý travní porost, tato nemovitost je zatížena zástavním právem exekutorským k uspokojení pohledávky oprávněného R anonymizovano Jur anonymizovano ve výši 3.605.698 Kč s příslušenstvím vůči dlužníku. Z výpisu anonymizovano nemovitostí ze dne 2.5.2012, anonymizovano se LV č. 363, pro obec anonymizovano . území Újezd u Boskovic, se podává, že dlužník je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 423/18-lesní pozemek, tato nemovitost je zatížena zástavním právem exekutorským k zajištění pohledávky věřitele R anonymizovano Jur anonymizovano ve výši 3.605.698 Kč s příslušenstvím.

Podle ustanovení § 108 odst. 1 věty první a odst. 2, věty první IZ, insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000 Kč.

Účelem zálohy na náklady insolvenčního řízení je především zajistit insolvenčnímu správci již po rozhodnutí o úpadku nerušený výkon jeho činnosti a překlenout prvotní nedostatek disponibilních peněžních prostředků na krytí nákladů insolvenčního řízení do doby, než bude možné zpeněžit majetkovou podstatu (při způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem). Záloha dále zajišťuje krytí nákladů insolvenčního řízení v případě, že majetek dluž anonymizovano zcela nebo zčásti nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Z insolvenčního návrhu i ze seznamu majetku k němu připojenému vyplývá, že dlužník nedisponuje hotovými finančními prostředky v pokladně ani na peněžních bankovních účtech. Je sice pravdou, že dlužník v insolvenčním návrhu i v připojeném seznamu majetku uvedl, že je vlastníkem, resp. spoluvlastníkem, nemovitostí, u tohoto majetku však nelze v této fázi insolvenčního řízení předjímat, zda by výtěžek z jeho prodeje bylo možné použít na úhradu nákladů insolvenčního řízení a zda by tento výtěžek k úhradě těchto nákladů postačoval, neboť není zřejmé, zda je tento majetek likvidní, či nikoliv, nadto tento majetek je zatížen zástavním právem exekutorským a přednostně bude použit k úhradě pohledávky zajištěného věřitele.

V případě, že by pak případný výtěžek z anonymizovano zpeněžením shora uvedeného majetku dluž anonymizovano nebylo možné použít pro úhradu nákladů insolvenčního řízení, dle ustanovení § 38 odst. 2 IZ by nároky správce (jeho odměnu a hotové výdaje) hradil stát, čemuž má předejít právě institut zálohy na náklady insolvenčního řízení. V tomto směru je možno odkázat na důvodovou zprávu k insolvenčnímu zákonu, v jejíž části anonymizovano se ustanovení § 144 IZ zákonodárce výslovně uvedl, že obavám, že náklady vynaložené na další vedení insolvenčního řízení, u kterého je od počátku zřejmé, že zde není dostatečný majetek, bude zatěžován stát, lze předejít p anonymizovano na institut zálohy na náklady insolvenčního řízení, z něhož plyne, že až na zákonem odůvodněné výjimky (jež nejsou nikterak četné a statisticky významné) postihuje případná povinnost k úhradě zálohy na náklady insolvenčního řízen anonymizovano insolvenčního navrhovatele . Uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení by nebylo třeba pouze za předpokladu, že by dlužník disponoval hotovými finančními prostředky, což v daném případě nebylo dlužníkem tvrzeno a ani se z obsahu spisu nepodává.

Správný je rovněž závěr soudu prvního stupně o tom, že je třeba dlužníku uložit zálohu v maximální výši 50.000 Kč. Z obsahu insolvenčního návrhu vyplývá, že dlužník se domáhá způsobu řešení úpadku konkursem, přičemž z jeho tvrzení v návrhu ani jiný způsob řešení jeho úpadku jako možný nevyplývá. Dlužník návrh na povolení oddlužení nepodal a uvedl, že podmínky pro povolení oddlužení nesplňuje (§ 395 odst. 1, písm. b) IZ), navíc uvedl, že je pod anonymizovano . Řešení jeho úpadku oddlužením tedy nepřichází v úvahu (§ 389 odst. 1 IZ). V úvahu nepřichází ani řešení jeho úpadku reorganizací, která je u drobných pod anonymizovano prakticky vyloučena (§ 316 odst. 1 IZ). Při řešení úpadku konkursem pak odměna insolvenčního správce dle ustanovení § 1 odst. 5 vyhl. č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, činí nejméně 45.000 Kč, přičemž je nutné počítat s tím, že správci vzniknou i hotové výdaje.

Z výše uvedených důvodů proto odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné dle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 17. října 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. J anonymizovano Jahodová předsedkyně senátu