1 VSOL 868/2015-B-55
KSBR 40 INS 14784/2014 1 VSOL 868/2015-B-55

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka GEODIS BRNO, spol. s r.o., se sídlem Brno, Lazaretní 4298/11a, PSČ 615 00, identifikační číslo 00559709, zastoupeného JUDr. Ing. Tomášem Matouškem, advokátem se sídlem Hradec Králové, Dukelská 15, PSČ 500 02, o návrhu na povolení reorganizace a o způsobu řešení úpadku dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9.7.2015, č.j. KSBR 40 INS 14784/2014-B-22,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 326 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen IZ ), zamítl návrh dlužníka na povolení reorganizace (výrok I.), na majetek dlužníka prohlásil konkurs (výrok II.), uvedl, že prohlášením konkursu přechází na insolvenční správkyni JUDr. Tamaru Kropáčovou oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s majetkovou podstatou (výrok III.), vyslovil, že insolvenční správkyně vykonává zejména akcionářská práva spojená s akciemi zahrnutými do majetkové podstaty, rozhoduje o obchodním tajemství a jiné mlčenlivosti, vystupuje vůči dlužníkovým zaměstnancům jako zaměstnavatel, zajišťuje provoz podniku dlužníka, vedení účetnictví a plnění daňových povinností (výrok IV.) a uvedl, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok V.).

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že rozhodl o způsobu řešení úpadku dlužníka dle ustanovení § 149 odst. 1 IZ, neboť o způsobu řešení dlužníkova úpadku nerozhodla schůze věřitelů. Vyšel ze zjištění, že dlužník má v obchodním rejstříku zapsány dva jednatele-Ing. Ladislava Patlicha a JUDr. Miloše Červenku, člena dozorčí rady Mgr. Martina Jelínka a společníky GEOSYNTAX ALFA a.s. (obchodní podíl 58 %), GEOSYNTAX BETA a.s. (obchodní podíl 17 %), Geodis Wien,GmbH (obchodní podíl 13 %) a Ing. Jindřicha Čapka, Ing. Ivo Hanzla, Ing. Zdeňka Hotaře a Ing. Karla Sukupa (každého z nich s obchodním podílem 3 %). V rozporu se zapsaným stavem Ing. Ladislav Patlich více než dva roky funkci jednatele dlužníka nevykonává, když dne 18. dubna 2013 z funkce odstoupil a JUDr. Miloš Červenka byl ke dni podání návrhu na povolení reorganizace jedinou osobou oprávněnou jednat za dlužníka a Mgr. Martin Jelínek dne 20. května 2013 na člena dozorčí rady dlužníka rezignoval. Dlužník od 24. dubna 2013 nesvolal valnou hromadu, přestože o to byl opakovaně žádán minoritními společníky a minoritní společníci nebyli informováni o stavu dlužníka, neměli přístup k informacím o majetku dlužníka, na poslední valné hromadě, která se konala v dubnu 2013, nedostali požadované doklady, konkrétně účetní závěrku, výrok auditora, zprávu o vztazích mezi společnostmi ve skupině, ani účetní závěrky za roky 2012 a 2013, včetně zpráv auditora a zprávy o vztazích. Podle společenské smlouvy dlužníka přitom společníci dlužníka měli právo požadovat od jednatelů informace o záležitostech společnosti, nahlížet do dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje nebo k tomu zmocnit auditora nebo daňového poradce, valnou hromadu byli jednatelé dlužníka povinni svolat nejméně jedenkrát za rok a požádat o svolání valné hromady mohli společníci, jejichž vklady dosahují alespoň 10 % základního kapitálu. Poslední zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky byla v obchodním rejstříku zveřejněna za rok 2012, přičemž obchodnímu rejstříku byla doručena dne 31. března 2015. Na společníka dlužníka společnost GEOSYNTAX ALFA a.s. je od 13. listopadu 2013 u Městského soudu v Praze vedeno insolvenční řízení. Jediným statutárním orgánem společníků dlužníka GEOSYNTAX ALFA a.s. a GEOSYNTAX BETA a.s. je od roku 2011 JUDr. Miloš Červenka a jediným akcionářem těchto společností je společnost GEOSYNTAX a.s., jejímž jediným statutárním orgánem je JUDr. Miloš Červenka, přičemž vlastnická struktura této společnosti je neprůhledná, neboť jejím jediným akcionářem je zahraniční společnost NEWGRANGE LIMITED, o které ani zástupce dlužníka neví, kdo ji ovládá. Na JUDr. Miloše Červenku je od 31. prosince 2013 vedeno u Městského soudu v Praze insolvenční řízení, v němž Městský soud v Praze zjistil úpadek JUDr. Miloše Červenky, Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 17. prosince 2014 usnesení o úpadku zrušil a věc vrátil Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení. 26. června 2015 byl JUDr. Miloš Červenka z funkce jednatele dlužníka odvolán a do této funkce byl zvolen Ing. Petr Michek, který nejpozději od 10. října 2013 vykonával funkci generálního ředitele dlužníka a v době od 23. ledna 2014 do 3. června 2015 byl prokuristou dlužníka a za dlužníka činil úkony ve vztahu k insolvenčnímu soudu. V době od 19. června 2013 do 18. července 2013, od 18. září 2013 do 29. dubna 2014 a od 29. května 2014 dosud, byla na dlužníka vedena insolvenční řízení, v žádném z těchto řízení dlužník nepředložil řádný seznam svého majetku, závazků a zaměstnanců, přestože poprvé byl k jejich předložení soudem vyzván v usnesení, které mu bylo doručeno dne 2. října 2013, podruhé byl k jejich předložení soudem vyzván v usnesení, které mu bylo doručeno dne 14. července 2014. Insolvenční návrh v řízení vedeném pod sp. zn. 45 INS 17152/2013 byl odmítnut a insolvenční řízení ve věci vedené pod sp. zn. 40 INS 25851/2013 bylo zastaveno pro zpětvzetí insolvenčních návrhů, neboť dlužník po zahájení insolvenčního řízení vypořádal splatné pohledávky několika insolvenčních navrhovatelů, ačkoliv v této době musel za dlužníka uspokojit mzdové nároky jeho zaměstnanců Úřad práce České republiky a do řízení přihlásilo pohledávky 48 věřitelů. V předmětném insolvenčním řízení JUDr. Miloš Červenka po rozhodnutí o úpadku neposkytoval insolvenční správkyni součinnost, určitou součinnost poskytl až na počátku června 2015 a bez důvodné omluvy se nedostavil k výslechu nařízenému insolvenčním soudem na 29. června 2015 a nepředložil insolvenčnímu soudu prohlášení o majetku dlužníka. Podle návrhu na povolení reorganizace hodlá dlužník uspokojit všechny zajištěné věřitele ve výši 100 % a zjištěné nezajištěné věřitele ve výši 50 %, a to především z prodeje nemovitostí v Brně-Židenicích (sídlo dlužníka), ve Zlíně a Boskovicích (sídla poboček dlužníka) a navýšením základního kapitálu strategickým investorem. Podle návrhu je dlužník jediným společníkem v osmi společnostech a má podíly v dalších čtyřech společnostech, přičemž dlužníkem ovládaná společnost GB-geodezie, spol. s r. o., která zaměstnává 100 zaměstnanců, společnost GEOMETRIA OPAVA, spol. s r.o., která zaměstnává 18 zaměstnanců, společnost Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., která zaměstnává 4 zaměstnance, společnost GEODIS SLOVAKIA, s.r.o., která zaměstnává 30 zaměstnanců. Podle přílohy k návrhu na povolení reorganizace ze dne 19. června 2015 zaměstnává společnost ARGUS GEO SYSTÉM s.r.o. 30 zaměstnanců, společnost GB-geodezie, spol. s r.o., 60 zaměstnanců, GEOMETRIA OPAVA, spol. s r.o., 16 zaměstnanců, společnost Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., 3 zaměstnance, společnost GEODIS SLOVAKIA, s.r.o., 22 zaměstnanců. Dlužník insolvenční správkyni neposkytl součinnost a nesdělil jí ani odhadem, jaká je hodnota obchodních podílů v jím ovládaných společnostech, z nichž některé mají podle odhadu insolvenční správkyně hodnotu minimálně v řádu desítek milionů korun a podle přílohy k účetní závěrce za rok 2013 měl dlužník k 31. prosinci 2013 majetkové účasti v ovládaných osobách v hodnotě 84.965.000 Kč. Podle tvrzení Ing. Petra Michka dlužník vlastní nehmotný majetek (tzv. datový sklad), jehož hodnota je v řádu miliónů korun, v soupisu majetku k 31. prosinci 2014 však dlužník žádný hodnotný nehmotný majetek typu unikátní datová databáze v hodnotě miliónů korun neuvedl a takový majetek neuvedl ani v seznamu majetku, který předložil insolvenčnímu soudu dne 23. června 2015. Dlužník nepodniká v oboru geodesie a kartografie, pouze provádí správu a pronájem movitých a nemovitých věcí, veškerou činnost, kterou dříve vykonával, vykonávají jeho dceřiné společnosti. Insolvenční správkyně nemohla pro nesoučinnost dlužníka na schůzi věřitelům přesně sdělit, zda pro ně bude výhodnější řešení úpadku dlužníka reorganizací nebo konkursem, podle jejích odhadů bude pro věřitele výhodnější konkurs, neboť bez zohlednění obchodních podílů v dceřiných společnostech by zajištění věřitelé byli v případě konkursu uspokojeni ve 100 % a nezajištění ve výši 30 %. Soud prvního stupně uzavřel, že návrh na povolení reorganizace podala včas (do 10 dnů před první schůzí věřitelů, která se konala po rozhodnutí o úpadku-§ 318 odst. 1 IZ) osoba k tomu oprávněná (dlužník-§ 317 odst. 1 IZ) a dlužník splňuje zákonné kritérium celkového ročního úhrnu čistého obratu za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu (ten podle něj přesáhl částku 50.000.000 Kč). Reorganizace dlužníka však není přípustná, neboť není splněn požadavek ust. § 316 IZ, neboť dlužník již fakticky nepodniká (veškerou činnost, kterou dříve vykonával, vykonávají jeho dceřiné společnosti) a nelze proto hovořit o zachování provozu dlužníkova podniku . Tomuto závěru nasvědčuje i skutečnost, že dlužník navrhl provést reorganizaci prodejem veškerých svých nemovitostí (což je typické pro konkurs) a navýšením základního kapitálu, nikoliv zachováním provozu podniku a přijetím opatření nutných k ozdravění hospodaření tohoto podniku. Soud prvního stupně dále uzavřel, že lze usuzovat na nepoctivý záměr dlužníka při podání návrhu na povolení reorganizace, neboť ohledně dlužníka probíhala v posledních 5 letech dvě insolvenční řízení, přičemž řízení sp. zn. 40 INS 25851/2013 dlužník přes výzvu soudu nepředložil seznam svého majetku, závazků, zaměstnanců a vypořádal pouze nároky insolvenčních navrhovatelů, za situace, kdy neuspokojoval mzdové nároky zaměstnanců a do řízení přihlásilo pohledávky 48 věřitelů (§ 326 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) IZ). Nepoctivý záměr dlužníka lze spatřovat rovněž ve skutečnosti, že ohledně jediného jednatele dlužníka JUDr. Miloše Červenky je od 31. prosince 2013 vedeno insolvenční řízení, v rámci něhož Městský soud v Praze v usnesení o úpadku (jež bylo následně odvolacím soudem pro nepřezkoumatelnost zrušeno) konstatoval, že JUDr. Miloš Červenka má delší dobu splatné závazky ve výši cca 255.000.000 Kč a nesplatné závazky ve výši cca 211.000.000 Kč, a v rámci něhož JUDr. Miloš Červenka v návrhu na povolení reorganizace potvrdil, že má nezajištěné závazky ve výši 89.337.629,84 Kč. Tento závěr insolvenčního soudu podporuje i skutečnost, že nejen na dlužníka a jeho jediného jednatele, ale i na dlužníkova většinového společníka-společnost GEOSYNTAX ALFA a.s., jehož jediným statutárním orgánem je od roku 2011 právě jednatel dlužníka JUDr. Miloš Červenka, je od 13. listopadu 2013 u Městského soudu v Praze vedeno insolvenční řízení. Soud prvního stupně nepřihlížel k tvrzení dlužníka, že bezprostředně před schůzí věřitelů, jež měla rozhodnout o způsobu řešení jeho úpadku, změnil jednatele, neboť tuto výměnu považoval za účelovou s ohledem na časové souvislosti (JUDr. Miloš Červenka měl být z funkce odvolán v pátek před pondělní schůzí věřitelů) a vzhledem k tomu, že novým jednatelem dlužníka se měl stát blízký spolupracovník bývalého jednatele-Ing. Petr Michek, který od počátku jednatelství bývalého jednatele vykonával funkci generálního ředitele dlužníka, od 23. ledna 2014 byl prokuristou dlužníka a za dlužníka činil z pověření bývalého jednatele úkony i ve vztahu k insolvenčnímu soudu. Závěr o nepoctivosti záměru dlužníka při podání návrhu na povolení reorganizace, jakož i o účelové výměně jeho jednatele, podporuje i skutečnost, že dlužníkova vlastnická struktura je natolik neprůhledná, že ani jeho zástupce neví, kdo dlužníka, respektive společnost GEOSYNTAX a.s., ovládající většinové společníky dlužníka, ovládá (kdo vlastní zahraniční společnost NEWGRANGE LIMITED), jakož i to, že JUDr. Miloš Červenka nadále zůstal jediným statutárním orgánem majoritních společníků dlužníka (společností GEOSYNTAX ALFA a.s. a GEOSYNTAX BETA a.s.) i osoby, která tyto společníky dlužníka ovládá (společnosti GEOSYNTAX a.s.). V posuzovaném případě v řízení vyšla najevo i další skutečnost, která odůvodňuje závěr o nepoctivém záměru dlužníka při podání návrhu na povolení reorganizace, a to zjištění, že dlužník několik roků před podáním návrhu na povolení reorganizace (od počátku jednatelství JUDr. Miloše Červenku) soustavně porušoval ustanovení § 1, § 11 a § 25 zákona o veřejných rejstřících i vlastní společenskou smlouvu. Dlužník má v rozporu se skutečností v obchodním rejstříku jako svého dalšího jednatele zapsaného Ing. Ladislava Patlicha a jako člena dozorčí rady Mgr. Martina Jelínka, neboť nesplnil svoji zákonnou povinnost a nepodal bez zbytečného odkladu poté, co Ing. Ladislav Patlich odstoupil z funkce jednatele a Mgr. Martin Jelínek rezignoval na člena dozorčí rady, návrh na jejich výmaz z veřejného rejstříku. Podle společenské smlouvy dlužníka pak měli společníci dlužníka právo požadovat od jednatelů informace o záležitostech společnosti, nahlížet do dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje nebo k tomu zmocnit auditora nebo daňového poradce, valnou hromadu byli jednatelé dlužníka povinni svolat nejméně jedenkrát za rok, požádat o svolání valné hromady mohou společníci, jejichž vklady dosahují alespoň 10 % základního kapitálu. Poslední valná hromada dlužníka se však konala 24. dubna 2013 a poslední zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky byla v obchodním rejstříku zveřejněna za rok 2012, přičemž rejstříku byla doručena 31. března 2015, tj. dva dny před rozhodnutím insolvenčního soudu o úpadku dlužníka. Další skutečností, z níž soud prvního stupně dovodil nepoctivý záměr dlužníka při podání návrhu na povolení reorganizace, je skutečnost, že jediný jednatel dlužníka JUDr. Miloš Červenka neplnil své povinnosti, neboť po rozhodnutí o úpadku neposkytoval insolvenční správkyni součinnost a bez důvodné omluvy se nedostavil k výslechu nařízenému insolvenčním soudem na 29. června 2015, nepředložil insolvenčnímu soudu prohlášení o majetku dlužníka a neposkytl insolvenční správkyni a věřitelům pravdivé a úplné informace o svém majetku-konkrétně o hodnotě obchodních podílů v jím ovládaných společnostech, z nichž některé mají podle odhadu insolvenční správkyně a přílohy k účetní závěrce za rok 2013 hodnotu v řádu desítek milionů korun. V návrhu na povolení reorganizace dlužník tento údaj vůbec neuvedl a naopak tvrdil, že pouze jedna ze společností, jíž je jediným společníkem, má majetek v účetní zůstatkové hodnotě 1.000.000 Kč. V návrhu na povolení reorganizace, ani v soupisech majetku k 31. prosinci 2014 a ze dne 23. června 2015, dlužník neuvedl ani další nehmotný majetek (databázi, tzv. datový sklad), jehož hodnota má být podle Ing. Petra Michka v řádu miliónů korun. Návrh na povolení reorganizace obsahuje i další nesrovnalosti, neboť v něm dlužník tvrdí jiné údaje, než uvedl ve stejný den v předložené příloze k návrhu na povolení reorganizace, konkrétně jiné počty zaměstnanců v jím ovládaných společnostech. Na tomto základě soud prvního stupně návrh na povolení reorganizace zamítl a dle ust. § 149 IZ rozhodl o způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem, když konstatoval, že u dlužníka není přípustné ani oddlužení.

Proti výrokům I. a II. tohoto usnesení podal dlužník odvolání, v němž namítal, že na schůzi věřitelů hlasovali proti způsobu řešení úpadku dlužníka reorganizací pouze zajištění věřitelé, zatímco nezajištění věřitelé zákonem předepsanou většinu reorganizaci dlužníkova podniku schválili, přičemž za zajištěné věřitele hlasoval jediný věřitel, jehož postavení není způsobem řešení dlužníkova úpadku ovlivněno, protože zajištěný věřitel se bude v každém případě uspokojovat z majetku sloužícího k zajištění. Soud prvního stupně nevzal v úvahu skutečnost, že účelem insolvenčního řízení je nalezení co nejefektivnějšího způsobu řešení dlužníkova úpadku tak, aby způsob řešení úpadku byl ku prospěchu věřitelům a řádně neodůvodnit, proč nepřihlédl k hlasování té skupiny věřitelů, která může být jako jediná způsobem řešení dlužníkova úpadku dotčena a upřednostnil názor zajištěného věřitele, který však žádným způsobem řešení úpadku nebude dotčen. Nadto zajištěný věřitel nebyl oprávněn vůbec hlasovat, neboť jeho pohledávka nebyla u přezkumného jednání předcházejícímu schůzi věřitelů zjištěna a hlasovací právo mu přiznal soud prvního stupně bez návrhu, tj. v rozporu s ustanovením § 51 odst. 1 IZ. Ke hlasovaní zajištěného věřitele tedy soud prvního stupně neměl vůbec přihlížet a měl na základě výsledku hlasování rozhodnout o povolení reorganizace, neboť tento způsob řešení dlužníkova úpadku byl přijat potřebnou většinou. Věřitelé informovali přípisem ze dne 2.7.2015 soud prvního stupně, že se dne 8.7.2015 bude konat jednání věřitelského výboru, jehož předmětem bude představení reorganizačního plánu a výhod řešení úpadku dlužníka formou reorganizace, čímž se však soud prvního stupně vůbec nezabýval. Nesprávný je závěr soudu prvního stupně, že reorganizace je u dlužníka nepřípustná. Dlužník stále podnikání nejméně ve formě správy a pronájmu vlastního movitého a nemovitého majetku, dodávky mapových, geodetických a podobných služeb a v řízení koordinace činností dceřiných společností, pomocí nichž jsou předmětné dodávky plněny. Z hlediska reorganizace je proto stále možné uvažovat o zachování provozu podniku. Přístup soudu prvního stupně by znamenal vyloučení možnosti reorganizace u korporací holdingového typu, což však z insolvenčního zákona neplyne. Nesprávné jsou i podpůrné úvahy soudu prvního stupně o prodeji nemovitostí jako znaku typického pro řešení úpadku konkursem, neboť reorganizaci lze provést i prodejem celé majetkové podstaty či prodejem celého podniku. Dlužník navrhl vstup strategického investora, z čehož je evidentní, že směřuje k zachování a ozdravení provozu svého podniku, neboť je nepředstavitelné, že by byl investor ochoten vložit své finanční prostředky do společnosti dlužníka za jiným účelem, než za účelem jejich zhodnocení další podnikatelskou činností. Rovněž zákon předpokládá reorganizaci i prostřednictvím zvyšování základního kapitálu dlužníka. Nesprávný je závěr soudu prvního stupně o nepoctivosti záměru dlužníka v souvislosti s návrhem na povolení reorganizace. Dříve vedené insolvenční řízení proti dlužníkovi bylo na základě zpětvzetí insolvenčního návrhu zastaveno a nejedná se tedy o výsledek, který by cokoliv svědčil o nepoctivém záměru dlužníka. Na nepoctivý záměr nelze usuzovat ani ze skutečnosti, že na bývalého jednatele dlužníka je vedeno insolvenční řízení, neboť v tomto řízení nebylo dosud rozhodnuto o úpadku. Soud prvního stupně zdůraznil výši přihlášených pohledávek do insolvenčního řízení dřívějšího jednatele dlužníka, aniž by vzal v úvahu hodnotu jeho majetku, z něhož je bývalý jednal dlužníka schopen veškeré oprávněné nároky svých věřitelů uspokojit. Jelikož JUDr. Miloš Červenka již není jednatelem dlužníka, soud prvního stupně postupoval nesprávně, pokud ke změně jednatele dlužníka nepřihlížel, neboť ustanovení § 326 odst. 2 IZ je kogentního charakteru. Nadto reorganizace směřuje do budoucna, a proto se citované ustanovení týká aktuálního statutárního orgánu. Pokud by zákonodárce chtěl rozšířit domněnku nepoctivého záměru i na předchozí jednatele dlužníka, nepochybně by to v zákoně upravil výslovně a nesprávné jsou i ostatní závěry soudu prvního stupně související s osobou dřívějšího jednatele dlužníka JUDr. Miloše Červenky. Soud prvního stupně klade nepřiměřeně důraz na stanovisko insolvenční správkyně, přestože insolvenční správkyně nemá zvláštní povolení a neměla být v posuzovaném řízení ustanovena a z jejího stanoviska tudíž nelze vycházet. Podstata reorganizace spočívá ve fungování podniku dlužníka do budoucna a povinností soudu bylo zabývat se tvrzeními dlužníka v reorganizačním plánu ohledně zajištění financování provozu dlužníka z externích zdrojů, prostřednictvím společnosti AB-CREDIT a. s. Dlužník navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že se reorganizace povoluje.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v napadených výrocích I. a II., jakož i v závislých výrocích III.-V., včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 5 o.s.ř.) a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že řízení v posuzované věci bylo zahájeno dne 29.5.2014. Soud prvního stupně vyzval dlužníka usnesením ze dne 23.6.2014, č.j. KSBR 24 (40) INS 14784/2014-A-15, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení usnesení předložil seznamy svého majetku, svých závazků a svých zaměstnanců a dlužníka podrobně poučil o náležitostech těchto seznamů. Usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 14.7.2014. Podáním doručeným soudu dne 3.10.2014 dlužník předložil seznamy majetku, závazků a zaměstnanců, opatřené podpisem s prohlášením, že jsou správné a úplné. Seznam závazků však neobsahoval všechny zákonem stanovené náležitosti, neboť například u daňových závazků a u závazků zdravotního a sociálního pojištění neuvedl datum jejich splatnosti, v seznamu závazků neuvedl všechny své závazky a v seznamu majetku označil některý majetek pouze obecně, aniž by jej blíže specifikoval. Soud prvního stupně usnesením ze dne 2.4.2015, KSBR 40 INS 14784/2014-A-69, rozhodl o úpadku dlužníka, v této části bylo usnesení Krajského soudu v Brně potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 14.10.2015, č.j. KSBR 40 INS 14784/2014, 1 VSOL 595/2015-A-165. Podáním doručeným soudu dne 25.5.2015 sdělila insolvenční správkyně, že ihned po rozhodnutí soudu prvního stupně o úpadku dlužníka písemně kontaktovala jednatele dlužníka Ing. Ladislava Patlicha a JUDr. Miloše Červenku, prokuristu Mgr. Petra Michka a advokát dlužníka Mgr. Ing. Tomáše Matouška a vyzvala je k předložení seznamů majetku, pohledávek a závazků, jakož i dalších skutečností, které mohou mít vliv na průběh insolvenčního řízení. Dne 23.4.2015 obdržela od jednatele dlužníka Ing. Ladislava Patlicha přípis, že jeho funkce jednatele u dlužníka skončila ke dni 13.5.2013 na základě jeho odstoupení z funkce a následným projednáním mezi společníky usnesením mimo valnou hromadu, od té doby u dlužníka nepůsobí, a proto není schopen správkyni poskytnout součinnosti. Jednatel dlužníka JUDr. Miloš Červenka na výzvu insolvenční správkyně, kterou převzal dne 13.4.2015, nereagoval. Insolvenční správkyně jej proto zkontaktovala telefonicky, do dne podání zprávy však na výzvu správkyně k součinnosti nereagoval a na schůzku se nedostavil. Dne 17.4.2015 se do kanceláře správkyně za dlužníka dostavili: účetní Josef Tomek, prokurista Mgr. Petr Michek a advokát dlužníka JUDr. Petr Poledník, kteří jí poskytli některé informace ohledně dlužníka a na základě jednání správkyně požadovala do sedmi dnů předložil listiny nezbytné pro zjištění majetkové podstaty a pro další průběh insolvenčního řízení. Dlužník však předložil pouze některé doklady, dosud nepředložil seznamy majetku, seznamy pohledávek s uvedením identifikace dlužníků, dlužné částky a nedoložil listiny osvědčující vznik těchto pohledávek, nepředložil seznamy vyfakturovaných a nevyfakturovaných částek, které měly být zaplacené do úpadku, seznamy zaměstnanců a pracovní smlouvy, seznam soudních sporů, v nichž vystupuje, doklady o zaplacení pojistného a o převodech majetku za poslední tři roky před úpadkem apod. a nesdělil, kde se nachází jeho movité věci a jak jsou zabezpečeny. Dlužník se nevyjádřil ani k žádné z přihlášených pohledávek. Dne 6.5.2015 správkyně telefonicky urgovala účetního dlužníka o doložení chybějících dokladů, tento však odmítl doklady předložil s tím, že má pokyn od jednatele dlužníka žádné doklady nezasílal. Insolvenční správkyně navrhla, aby insolvenční soud předvolal dlužníku k výslechu a vyzval jej k prohlášení o majetku. Soud prvního stupně za účelem prohlášení o majetku a zjištění, který majetek náleží do majetkové podstaty dlužníka, usnesením předvolal k výslechu na den 29.6.2015: jednatele dlužníka Ing. Ladislava Patlicha, společníka dlužníka Ing. Jindřicha Čapka, jednatele dlužníka JUDr. Miloše Červenku, společníka dlužníka Ing. Ivo Hanzla, společníka dlužníka Ing. Zdeňka Hotaře, společníka dlužníka Ing. Karla Sukupa, CSc., člena dozorčí rady dlužníka Mgr. Martina Jelínka. Všichni předvolaní byli vyzváni, aby do 10 dnů od doručení usnesení předložili soudu prohlášení o majetku dlužníka, ve kterém musí uvést, který majetek náleží do majetkové podstaty a byli podrobně poučeni o náležitostech prohlášení o majetku, jakož i o následcích pro případ, že svou povinnost nesplní. Podáním doručeným soudu dne 17.6.2015 sdělil Mgr. Martin Jelínek, že dne 28.6.2013 přestal být členem dozorčí rady dlužníka, a proto nemůže požadované doklady předložit. Podáním doručeným soudu dne 19.6.2015 sdělil Ing. Ladislav Patlich, že jeho funkce jednatele u dlužníka skončila ke dni 13.5.2013, a proto nemá k dispozici požadované doklady. Dne 19.6.2015 byl soudu prvního stupně doručen návrh dlužníka na povolení reorganizace ze dne 17.6.2015. Dlužník uvedl, že jej ovládají společnosti GEOSYNTAX ALFA a.s., se sídlem Praha 4, Nusle, Hvězdova 1689/2a, PSČ 140 00,

IČ: 28137302, s obchodním podílem 58 % a společnost GEOSYNTAX BETA a.s., se sídlem Praha 4, Nusle, Hvězdova 1689/2a, PSČ 140 00, IČ: 28137167, s obchodním podílem 17 %, které nemají kromě vlastnických podílů ve společnosti dlužníka žádný jiný majetek a nezaměstnávají žádné zaměstnance. Ohledně společnosti GEOSYNTAX ALFA a.s. je vedeno insolvenční řízení, v němž dosud není rozhodnuto pravomocně o insolvenčním návrhu. Jediným společníkem ovládajících osob je společnost GEOSYNTAX a.s., se sídlem Praha 4, Nusle, Hvězdova 1689/2a, PSČ 140 00, IČ: 28135016, která má pět zaměstnanců a kromě těchto obchodních podílů nemá jiný majetek. Dlužník ovládá tyto společnosti, v nichž je jediným společníkem: ARGUS GEO SYSTÉM s.r.o. (IČ: 60931833), která zaměstnává 38 zaměstnanců, GB-geodezie, spol. s r.o. (IČ: 26271044), která zaměstnává 100 pracovníků, GEOMETRA OPAVA, spol. s r.o. (IČ: 42864445), která zaměstnává 18 pracovníků, Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o. (IČ: 25337912), která zaměstnává 4 pracovníky, GEODIS PRAHA s.r.o. (IČ: 60201011), která nemá zaměstnance, GEODIS SLOVAKIA, s.r.o. (IČ: 31595537), která zaměstnává cca 30 pracovníků, GEODIS AUSTRIA GmbH, se sídlem Rakousko, Brunn and Gebirge, Liebermann str. A01 304, IČ: 62838601, která má dva zaměstnance, Goedis Bulgaria eood., se sídlem Bulgaria, Sofia, Ul. Parcevic 42, která nemá žádné zaměstnance. Dlužník dále ovládá následující společnosti, v nichž má 80 % vlastnický podíl: Geodis Ro srl., se sídlem Rumunsko, Brasov 500271, Str. Tampei 8, IČ: 18488940, která nemá zaměstnance, GEODIS ROMANIA srl., se sídlem Rumunsko, Brasov 500271, Str. Tampei 8, IČ: 14336788, která nemá žádné zaměstnance, dále ovládá společnost TopoGEODIS FRANCE, ve které má 50 % podíl, tato společnost nemá žádné zaměstnance a dceřiná společnost dlužníka ARGUS GEO SYSTÉM s.r.o. drží obchodní podíl ve výši 70 % ve společnosti PHOTOMAP, s.r.o., se sídlem Slovenská republika, Košice, Poludníkova 3/1453, IČ: 36572047, která má 12 zaměstnanců. Dlužník hodlá realizovat reorganizaci kombinací několika opatření, a to restrukturalizací pohledávek věřitelů, prodejem části majetkové podstaty a navýšením základního kapitálu společnosti. Nezajištěné pohledávky hodlá uspokojit v rozsahu 50 % přihlášené a zjištěné pohledávky ve třech ročních rovnoměrných splátkách v rozsahu 1/3 reorganizačním plánem nově vzniklého závazku vůči nezajištěným věřitelům. Dlužník počítá s navýšením základního kapitálu vstupem nového investora, které by mělo pokrýt závazky vůči zajištěným i nezajištěným věřitelům a mělo by zajistit obnovení řádného fungování závodu dlužníka spočívající v pokračování získávání významných zakázek na trhu, využití potenciálu projektu specializovaného datového centra geoinformačních služeb, který dlužník připravoval od r. 2012 a obnovit stabilitu dlužníka. Dlužník hodlá v době účinnosti reorganizačního plánu prodat část svého majetku-nemovitosti-sídlo společnosti na adrese Brno, Židenice, Lazaretní 11a, sídlo pobočky Zlín a sídlo pobočky v Boskovicích a příjmy z prodeje chce použít k uspokojení věřitelů dle reorganizačního plánu a případně k tvorbě rezerv k zajištění splnění pohledávek z incidenčních sporů a pohledávek vázaných na odkládací podmínku. Roční úhrn čistého obratu dlužníka za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu činil 172 mil. Kč a dlužník je společností reorganizovatelnou. Činnost závodu dlužníka stále probíhá zejména v oblasti řízení a ve správě majetkových účastí v dceřiných společnostech a ve správě a pronájmu majetku dlužníka dceřiným společnostem a třetím osobám. Podle přílohy k návrhu na povolení reorganizace ze dne 19. června 2015 zaměstnává společnost ARGUS GEO SYSTÉM s.r.o. 30 zaměstnanců, GB-geodezie, spol. s r. o., 60 zaměstnanců, GEOMETRIA OPAVA, spol. s r.o., 16 zaměstnanců, Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., 3 zaměstnance, GEODIS SLOVAKIA, s.r.o., 22 zaměstnanců. Podáním doručeným soudu dne 24.6.2015 sdělili Ing. Ivo Hanzl, Ing. Zdeněk Hotař a Ing. Karel Soukup, CSc., že jsou od roku 2011 minoritními společníky dlužníka s minimálním vlivem na chod společnosti a bez přístupu k informacím o hospodářském stavu dlužníka, neboť jednatelé dlužníka od 24.4.2013 nesvolali valnou hromadu a od 24.4.2013 neměli minoritní společníci přístup ke stěžejním dokumentům o dlužníkovi, například k účetní závěrce za rok 2012. Společníci opakovaně adresovali jednatelům žádost o svolání valné hromady a o předložení listin dokládajících hospodářský stav dlužníka, tj. účetních závěrek dlužníka za roky 2012 a 2013, auditorských zpráv o ověření účetních závěrek dlužníka za roky 2012 a 2013, včetně zprávy pro management dlužníka, zpráv o vztazích dlužníka za roky 2012 a 2013 a výročních zpráv dlužníka za roky 2012 a 2013 a dalších listin dokumentujících transakce mezi dlužníkem a ovládajícími a propojenými osobami za roky 2012 až 2014, této žádosti však nebylo vyhověno. Podáním doručeným soudu dne 25.6.2015 insolvenční správkyně sdělila, že teprve dne 25.6.2015 se jí podařilo od advokáta dlužníka získat zbytek požadovaných dokumentů důležitých pro sepsání majetkové podstaty, a proto netrvá na prohlášení o majetku. Dne 29.6.2015 se konalo u soudu prvního stupně přezkumné jednání a schůze věřitelů. Advokát dlužníka přednesl návrh na povolení reorganizace a doplnil, že investorem předjímaným v návrhu je společnost AB-CREDIT a.s. K dotazu soudu uvedla správkyně, že od června 2014 jí jednatel dlužníka poskytuje součinnost a upozornila, že dlužník již nepodniká v oboru geodézie a kartografie, pouze provádí správu a pronájem movitých a nemovitých věcí a veškerou činnost, kterou dříve vykonával, vykonávají jeho dceřiné společnosti. Dlužník zaměstnává 26 zaměstnanců, z toho 9 zaměstnanců je na mateřské dovolené. Dlužník jí však nesdělil ani odhadem, jaká je hodnota jeho podílů v obchodních společnostech a vzhledem k nedostatečným informacím od dlužníka není schopna věřitelům sdělit, zda je výhodnější řešení úpadku dlužníka konkursem či reorganizací. Advokát dlužníka nedokázal objasnit, kdo ovládá společnost GEOSYNTAX a.s. Jednatel dlužníka uvedl, že unikátní databáze zmíněná v návrhu na povolení reorganizace není uvedena v soupisu majetkové podstaty, hodnota tohoto nehmotného majetku je minimálně v řádu miliónů korun. V závěru schůze věřitelé hlasovali o způsobu řešení úpadku dlužníka. Soud prvního stupně konstatoval, že proti řešení způsobu úpadku dlužníka reorganizací hlasovala více než polovina přítomných zajištěných věřitelů počítaná podle výše jejich pohledávek a pro řešení způsobu úpadku dlužníka reorganizací hlasovala více než polovina přítomných nezajištěných věřitelů počítaná podle výše jejich pohledávek a pro tento způsob řešení úpadku hlasovalo méně než 90% všech přítomných věřitelů, počítáno podle výše jejich pohledávek a schůze tudíž usnesení o způsobu řešení úpadku reorganizací nepřijala. Pro řešení způsobu úpadku dlužníka konkursem hlasovala více než polovina přítomných zajištěných věřitelů počítaná podle výše jejich pohledávek a pro řešení způsobu úpadku dlužníka konkursem hlasovala méně než polovina přítomných nezajištěných věřitelů počítaná podle výše jejich pohledávek a schůze věřitelů tudíž nepřijala usnesení o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem. U jednání soudu dne 29.6.2015 uvedl Ing. Ladislav Patlich, že nemá informace o vlastnictví dlužníka, neboť u dlužníka od roku 2013 nepracuje. JUDr. Miloš Červenka se k jednání nedostavil, advokát předložil jeho omluvu s tím, že ode dne 26.6.2015 nevykonává funkci jednatele dlužníka. Dne 26.6.2015 bylo soudu doručeno doplnění reorganizačního návrhu. Dlužník sdělil, že došlo ke změně v osobě jednatele dlužníka, a že investorem ochotným zapojit se do reorganizace a podpořit rozvoj provozu podniku dlužníka je společnosti AB-CREDIT a. s., se sídlem Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00, IČ: 40522610, která se v minulosti podílela na úspěšné restrukturalizaci závodů s ekonomickými problémy. Podáním doručeným soudu dne 1.7.2015 se dlužník vyjádřil k hodnotám jednotlivých dceřiných společností a vyjádřil názor, že hodnota celé skupiny včetně společnosti dlužníka a tím i maximalizace uspokojení věřitelů může být zajištěna jen při udržení provozu celé skupiny společností a současně při udržení podstatné části zaměstnanců. Na tomto základě soud prvního stupně ve věci rozhodl odvoláním napadeným usnesením.

Odvolací soud přejímá jako správná výše uvedená skutková zjištění soudu prvního stupně a pro stručnost z nich vychází s tím doplněním, že v insolvenčním řízení vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 99 INS 37842/2013 bylo dne 6.11.2015 opakovaně nepravomocně rozhodnuto o úpadku dřívějšího jednatele dlužníka JUDr. Miloše Červenky a insolvenční řízení ve věci společnosti GEOSYNTAX ALFA a.s. bylo pravomocně skončeno dne 6.10.2015 odmítnutím insolvenčního návrhu (tyto skutečnosti se podávají z insolvenčního rejstříku).

Podle ustanovení § 316 odst. 1 IZ, reorganizací se rozumí zpravidla postupné uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku, zajištěné opatřeními k ozdravění hospodaření tohoto podniku podle insolvenčním soudem schváleného reorganizačního plánu s průběžnou kontrolou jeho plnění ze strany věřitelů.

Podle ustanovení § 316 odst. 2 IZ, reorganizací lze řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka, který je podnikatelem; reorganizace se týká jeho podniku.

Podle ustanovení § 317 odst. 1 IZ, osobou oprávněnou podat návrh na povolení reorganizace je dlužník nebo přihlášený věřitel.

Podle ustanovení § 317 odst. 2 IZ, návrh na povolení reorganizace může podat pouze ten, kdo je v dobré víře, že jsou nebo budou splněny všechny podmínky pro schválení reorganizačního plánu.

Podle ustanovení § 318 odst. 1 IZ, dlužník, který podal insolvenční návrh pro hrozící úpadek, může podat návrh na povolení reorganizace nejpozději do rozhodnutí o úpadku. V ostatních případech lze návrh na povolení reorganizace podat nejpozději do 10 dnů před první schůzí věřitelů, která se má konat po rozhodnutí o úpadku.

Podle ustanovení § 326 odst. 1 IZ, insolvenční soud zamítne návrh na povolení reorganizace, a) lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) který znovu podala osoba, o jejímž návrhu na povolení reorganizace bylo již dříve rozhodnuto, anebo c) který podal věřitel, jestliže jej neschválí schůze věřitelů.

Podle ustanovení § 326 odst. 2 IZ, na nepoctivý záměr sledovaný návrhem na povolení reorganizace lze usuzovat zejména tehdy, jestliže ohledně dlužníka, jeho zákonného zástupce, jeho statutárního orgánu nebo člena jeho kolektivního statutárního orgánu a) v posledních 5 letech probíhalo insolvenční řízení nebo jiné řízení řešící úpadek, a to v závislosti na výsledku takového řízení, nebo b) podle výpisu z rejstříku trestů v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení proběhlo trestní řízení, které skončilo pravomocným odsouzením pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy.

Odvolací soud se bez dalšího neztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že reorganizace u dlužníka není přípustná, neboť návrh dlužníka na povolení reorganizace nesměřuje k zachování provozu dlužníkova podniku. Tato skutečnost se podle názoru odvolacího soudu z návrhu dlužníka na povolení reorganizace jednoznačně nepodává. Touto otázkou se však odvolací soud podrobně nezabýval, neboť to považoval za nadbytečné vzhledem ke skutečnosti, že se ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně o nepoctivém záměru dlužníka v souvislosti s návrhem na povolení reorganizace.

Předně je třeba uvést, že ustanovení § 326 odst. 1 písm. a), odst. 2 IZ patří k právním normám s relativně neurčitou hypotézou, tj. k právním normám, jejichž hypotéza není stanovena přímo právním předpisem, a které tak přenechávají soudu, aby podle svého uvážení v každém jednotlivém případě vymezil sám hypotézu právní normy ze širokého, předem neomezeného okruhu okolností. Vedle okolností příkladmo vypočtených v ustanovení § 326 odst. 2 IZ, s nimiž se soud je povinen vypořádat vždy, vyjdou-li v insolvenčním řízení najevo, tak bude závěr, že dlužník sleduje podáním návrhu na povolení reorganizace nepoctivý záměr, závislý vždy na posouzení konkrétních okolností, jež vyjdou najevo v rámci daného insolvenčního řízení.

Odvolací soud shodně se soudem prvního stupně uzavírá, že na nepoctivý záměr dlužníka v souvislosti s podáním návrhu na povolení reorganizace lze usuzovat především z průběhu řízení v posuzované věci, a to jednak z chování dlužníka v průběhu řízení, jednak z chování jeho dřívějšího jednatele JUDr. Miloše Červenky. Dlužník v průběhu insolvenčního řízení řádně neplnil své povinnosti, neboť ani přes výzvu soudu prvního stupně zrealizovanou usnesením ze dne 23.6.2014,

č.j. KSBR 24(40) INS 14784/2014-A-15, nepředložil řádné seznamy závazků a majetku, neboť dlužník v seznamu majetku dostatečně nekonkretizoval movitý majetek (například uvedl jen umělecká díla a sbírky ), ani nehmotný majetek (zejména neuvedl nehmotný majetek typu unikátní datová databáze ) a neuvedl ani hodnotu obchodních podílů v obchodních společnostech a v seznamu závazků u některých závazků neuvedl datum splatnosti (např. u závazku vůči České správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu a zdravotním pojišťovnám). Ze zprávy insolvenční správkyně ze dne 25.5.2015 vyplývá, že dlužník ani jednatel dlužníka správkyni po jejím ustanovení do funkce neposkytovali součinnost, nepředložili jí požadované doklady, dlužník se nevyjádřil k přihlášeným pohledávkám, dřívější jednatel dlužníka JUDr. Miloš Červenka se nedostavil k insolvenční správkyni a dal pokyn účetnímu společnosti, aby soudu nezasílal požadované doklady. Dřívější jednatel dlužníka JUDr. Miloš Červenka soudu přes výzvu nepředložil prohlášení o majetku dlužníka.

Další důležitou skutečností, jež zakládá nepoctivý záměr dlužníka v souvislosti s podáním návrhu na povolení reorganizace, je skutečnost, že dlužník insolvenční správkyni a věřitelům neposkytoval pravdivé a úplné informace o svém majetku, konkrétně o hodnotě obchodních podílů v jím ovládaných společnostech a o nehmotném majetku (tzv. datový sklad), jehož hodnota je dle současného jednatele dlužníka v řádu miliónů korun. Odvolací soud při hodnocení nepoctivosti záměru dlužníka v souvislosti s jeho návrhem na povolení reorganizace zohlednil k tíži dlužníka rovněž skutečnost, že dlužník v návrhu na povolení reorganizace uváděl rozporné údaje ve vlastním návrhu a v přílohách k němu připojených, konkrétně uvedl jiné počty zaměstnanců v jím ovládaných společnostech ARGUS GEO SYSTÉM s.r.o., GB-geodezie, spol. s r. o., GEOMETRIE OPAVA, spol. s r.o., Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o. a GEODIS SLOVAKIA, s.r.o. Soud prvního stupně při hodnocení nepoctivosti záměru dlužníka při podání návrhu na povolení reorganizace zcela správně přihlédl rovněž ke skutečnosti, že dlužník několik roků před podáním návrhu na povolení reorganizace soustavně porušoval společenskou smlouvu a zákonná ustanovení upravující problematiku obchodních společností, když dlužník v rozporu s ujednáním ve společenské smlouvě nesvolával valnou hromadu, poslední valná hromada se konala dne 24.4.2013 a poslední zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky byla zveřejněna v obchodním rejstříku za rok 2012, přičemž soudu byla doručena až dne 31.3.2015, tedy bezprostředně před rozhodnutím soudu prvního stupně o insolvenčním návrhu dlužníka. Svou povinnost svolat valnou hromadu nesplnil přesto, že o to byl opakovaně žádán minoritními společníky, kteří nebyli informováni o ekonomické situaci dlužníka, neměli přístup k informacím o majetku dlužníka, nebyly jim předloženy požadované doklady-účetní závěrka, výrok auditora, zpráva o vztazích mezi společnostmi ve skupině. Dlužník navíc neuvedl do souladu údaje zapsané v obchodním rejstříku se skutečností, neboť v rejstříku má jako svého dalšího jednatele zapsaného Ing. Ladislava Patlicha a jako člena dozorčí rady Mgr. Martina Jelínka, ačkoliv Ing. Ladislav Patlich z funkce jednatele odstoupil a Mgr. Martin Jelínek rezignoval na člena dozorčí rady.

Nepoctivý záměr dlužníka v souvislosti s návrhem na povolení reorganizace soud prvního stupně správně shledal i ve skutečnosti, že v minulosti probíhalo ohledně dlužníka jiné insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. 40 INS 25851/2013, které sice bylo zastaveno pro zpětvzetí insolvenčního návrhu, nicméně poté, co dlužník po zahájení insolvenčního řízení vypořádal toliko splatné pohledávky několika insolvenčních navrhovatelů, ačkoliv se do řízení přihlásilo 48 věřitelů a Úřad práce České republiky za něj uspokojoval mzdové nároky zaměstnanců. Nadto vlastnická struktura dlužníka je neprůhledná a ani zástupce dlužníka u jednání soudu nevěděl, kdo jej fakticky ovládá, respektive kdo ovládá společnost GEOSYNTAX a.s. ovládající většinové společníky dlužníka a je třeba přihlédnout rovněž k faktu, že i ohledně bývalého jednatel dlužníka JUDr. Miloš Červenky je u Městského soudu v Praze vedeno insolvenční řízení, v němž bylo rozhodnuto o jeho úpadku, přičemž JUDr. Miloš Červenka nadále zůstal jediným statutárním orgánem majoritních společníků dlužníka (společností GEOSYNTAX ALFA a.s. a GEOSYNTAX BETA a.s.) i osoby, která tyto společníky dlužníka ovládá (společnosti GEOSYNTAX a.s.) a odvolací soud se ztotožňuje i se závěrem soudu prvního stupně o účelové výměně jednatelů dlužníka v červnu 2015.

Odvolací soud se s ohledem na shora uvedené ztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že v posuzované věci je se zřetelem ke všem okolnostem důvod předpokládat, že dlužník návrhem na povolení reorganizace sleduje nepoctivý záměr, a proto jsou splněny podmínky pro zamítnutí návrhu dlužníka na povolení reorganizace dle ustanovení 326 odst. 1 písm. a) IZ a pro prohlášení konkurzu na majetek dlužníka, neboť oddlužení dlužníka je nepřípustné (§ 389 IZ).

Vzhledem ke skutečnosti, že v posuzované věci byly splněny podmínky pro zamítnutí návrhu na povolení reorganizace, je irelevantní výsledek hlasování schůze věřitelů o způsobu řešení dlužníkova úpadku, a proto se odvolací soud nezabýval odvolacími námitkami dlužníka směřujícími proti postupu soudu prvního stupně při hlasování.

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné dle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má- li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 18.prosince 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu