1 VSOL 867/2014-A-25
KSBR 38 INS 29430/2013 1 VSOL 867/2014-A-25

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Pavlíny anonymizovano , anonymizovano , bytem Zlín, Trnava 314, PSČ 763 18, o návrhu dlužníka na povolení oddlužení, k odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2.7.2014, č.j. KSBR 38 INS 29430/2013-A-17

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2.7.2014, č.j. KSBR 38 INS 29430/2013-A-17 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně podle ustanovení § 390 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) odmítl návrh na povolení oddlužení dlužnice Pavlíny anonymizovano s odůvodněním, že posledním dnem pro podání návrhu na povolení oddlužení byl 29.5.2014, takže návrh, který dlužnice podala dne 9.6.2014, byl podán po uplynutí zákonem stanovené lhůty a tudíž opožděně.

Proti tomuto rozhodnutí podala dlužnice odvolání, ve kterém namítala, že toto insolvenční řízení bylo zahájeno na návrh dlužnice doručený soudu dne 21.10.2010, kterým se dlužnice domáhala rozhodnutí o svém úpadku a navrhovala, aby byl řešen oddlužením plněním splátkového kalendáře. Tento návrh vzala na doporučení soudu zpět podáním doručeným soudu dne 11.4.2014. Poté, co do řízení přistoupil věřitel BONUS PRAHA Investment a.s., byla soudem vyzvána k podání návrhu na povolení oddlužení do 30 dnů, ovšem v té době ještě nebylo rozhodnuto o zpětvzetí návrhu, k tomu došlo až usnesením ze dne 9.5.2014, které nabylo právní moci 29.5.2014. Ze strany pracovníků soudu jí navíc byly poskytovány nepřesné informace o tom, že o jejím zpětvzetí insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení vůbec nebude s ohledem na existenci dalšího insolvenčního navrhovatele rozhodováno, a proto se domnívala, že původní návrh na povolení oddlužení, který dlužnice podala současně s insolvenčním návrhem, má soud k dispozici a ten je stále platný. Závěr soudu prvního stupně o tom, že předmětný návrh na povolení oddlužení podala až po uplynutí zákonem stanovené 30 denní lhůty, ovšem nijak nezpochybňovala. Navrhovala, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je proto insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužnice se insolvenčním návrhem ze dne 19.10.2013, doručeným soudu dne 21.10.2013, domáhala rozhodnutí o svém úpadku a navrhovala, aby byl řešen oddlužením formou plnění splátkového kalendáře. Současně v návrhu žádala, aby insolvenční soud spojil její insolvenční řízení s insolventním řízením jejího manžela Jiřího Katrňáka, který rovněž podává insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Podáním ze dne 6.11.2013, doručeným soudu dne 13.11.2013, přistoupil do tohoto insolvenčního řízení další navrhovatel-věřitel BONUS PRAHA Investment a.s., se sídlem Praha 10-Strašnice, Vinohradská 1511/230, PSČ 110 00, IČ: 28214374. Usnesením ze dne 28.3.2014, č.j. KSBR 38 INS 29430/2013-A-8 byla dlužnice vyzvána k doplnění návrhu na povolení oddlužení a současně byla poučena, že v souladu s ustanovením § 83a IZ ve znění účinném do 1.1.2014 již není přípustné spojení věcí různých dlužníků a že manželé nyní mohou podat pouze společný insolvenční návrh dle ustanovení § 394a IZ. Na to dlužnice reagovala zpětvzetím insolvenčního návrhu včetně návrhu na povolení oddlužení doručeným soudu dne 11.4.2014. Usnesením ze dne 22.4.2014, č.j. KSBR 38 INS 29430/2013-A-10, které bylo dlužnici doručeno dne 29.4.2014, byla dlužnice vyzvána, aby se ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení vyjádřila k insolvenčnímu návrhu věřitele a současně byla poučena, že podá-li insolvenční návrh na dlužníka jiná osoba, může dlužník podat návrh na povolení oddlužení nejpozději do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníku (§ 390 odst. 1 IZ). Na tuto výzvu dlužnice reagovala vyjádřením k insolvenčnímu návrhu doručeným soudu 5.5.2014, ve kterém mimo jiné uvedla, že v této věci podala dne 21.10.2013 návrh na povolení oddlužení, k němuž přiložila všechny zákonem požadované přílohy a nesouhlasí s návrhem věřitele, aby její úpadek byl řešen konkursem, neboť splňuje podmínky pro řešení úpadku oddlužením. Usnesením ze dne 9.5.2014, č.j. KSBR 38 INS 29430/2013-A-12, které nabylo právní moci dne 29.5.2014, bylo na základě zpětvzetí insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení řízení o insolvenčním návrhu dlužnice podle ustanovení § 130 odst. 1, 2 IZ zastaveno. Předmětný návrh na povolení oddlužení ze dne 3.6.2014 dlužnice doručila soudu osobně až dne 9.6.2014. Na tomto základě bylo předmětný návrh na povolení oddlužení jako opožděný odmítnut odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ustanovení § 390 IZ návrh na povolení oddlužení musí dlužník podat spolu s insolvenčním návrhem. Podá-li insolvenční návrh jiná osoba, lze návrh na povolení oddlužení podat nejpozději do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníku; o tom musí být dlužník při doručení insolvenčního návrhu poučen (odstavec 1). Návrh na povolení oddlužení podaný opožděně nebo někým, kdo k tomu nebyl oprávněn, insolvenční soud odmítne rozhodnutím, které doručí dlužníku, osobě, která takový návrh podala, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání může podat pouze osoba, která takový návrh podala (odstavec 3).

Odvolací soud především konstatuje, že shora citované ustanovení § 390 odst.1, věta druhá IZ dopadá pouze na případy, že insolvenční návrh podá jiná osoba, a proto se zabýval otázkou, zda návrh podaný věřitelem, který do řízení přistoupil, je návrhem jiné osoby v intencích §390 odst.1, věta druhá IZ.

Podle ustanovení § 107 odst.1 IZ další insolvenční návrh podaný na majetek téhož dlužníka dříve, než insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, se považuje za přistoupení k řízení. Od okamžiku, kdy takový návrh dojde insolvenčnímu soudu, u kterého probíhá řízení o původním insolvenčním návrhu, se osoba, která jej podala, považuje za dalšího insolvenčního navrhovatele.

Považuje-li se "další insolvenční návrh" (v intencích § 107 odst. 1 věty první insolvenčního zákona) za "přistoupení k řízení" o původním insolvenčním návrhu, nelze s ním dále zacházet jako se samostatným insolvenčním návrhem; jde o podání, které nemá (nevyvolává) účinky zahájení insolvenčního řízení. To mimo jiné znamená, že dnem, kdy došel insolvenčnímu soudu u kterého probíhá řízení o původním insolvenčním návrhu, "další insolvenční návrh", který se podle § 107 odst. 1 věty první insolvenčního zákona považuje za "přistoupení k řízení" (o původním insolvenčním návrhu), nedošlo k zahájení nového samostatného insolvenčního řízení, že pro takového dalšího insolvenčního navrhovatele platí stav řízení, do něhož tímto způsobem přistoupil (§ 107 odst. 2 insolvenčního zákona), a že při posuzování právních vztahů mezi účastníky insolvenčního řízení nemůže insolvenční soud vycházet z toho, že by se další insolvenční navrhovatel (samostatně, svým insolvenčním návrhem) vůbec něčeho domáhal ( srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28.3.2012, sp.zn. MSPH 95 INS 11931/2011,29NSČR 21/2012, uveřejněné ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek NS po pořadovým číslem 99/2012).

Promítnuto na poměry projednávané věci odvolací soud konstatuje, že předmětné insolvenční řízení bylo zahájeno na návrh dlužnice, a nikoliv na návrh jiné osoby, neboť věřitel BONUS PRAHA Investment a.s., se sídlem Praha 10-Strašnice, Vinohradská 1511/230, PSČ 110 00, IČ: 28214374 do řízení podáním věřitelského návrhu pouze přistoupil, takže při posuzování právních vztahů mezi účastníky insolvenčního řízení nemůže insolvenční soud vycházet z toho, že by se tento další insolvenční navrhovatel (samostatně, svým insolvenčním návrhem) vůbec něčeho domáhal.

Odvolací soud uzavírá, že ustanovení § 390 odst.1, věta druhá insolvenčního zákona, tj. oprávnění dlužníka podat ve stanovené lhůtě návrh na povolení oddlužení, dopadá pouze na případy, že insolvenční návrh podá jiná osoba a nikoliv na případy, že jiná osoba přistoupí k řízení o původním insolvenčním návrhu, neboť v intencích ustanovení § 107 odst. 1 věty první insolvenčního zákona se nejedná o další insolvenční návrh, a proto předmětný návrh na povolení oddlužení byl podán osobou, která k tomu nebyla ve smyslu ust. § 390 odst. 1, věta druhá IZ oprávněna, byť se dlužnice řídila špatným poučením soudu.

S ohledem na shora uvedené odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně, byť z jiných důvodů, jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Jen pro úplnost odvolací soud dodává, že účinné zpětvzetí insolvenčního návrhu ve smyslu ustanovení § 130 odst. 1, 2 IZ, není možno dalším úkonem vzít zpět (vyjma případu, kdy odvolání zpětvzatého úkonu dojde soudu nejpozději současně s tímto úkonem ve smyslu § 41a odst. 4 o.s.ř.) a navrátit tak řízení do původního stavu. Zpětvzetí insolvenčního návrhu je tak de facto v probíhajícím řízení nevratný právní úkon, takže se dlužnice nemohla důvodně domnívat, že její návrh na povolení oddlužení je stále platný .

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Brně pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v

rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 25.listopadu 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu