1 VSOL 866/2012-A-32
KSBR 29 INS 3981/2012 1 VSOL 866/2012-A-32

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Husova 165/5, Brno-Staré Brno, PSČ 602 00, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 29 INS 3981/2012-A-24 ze dne 11.9.2012 takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 29 INS 3981/2012-A-24 ze dne 11.9.2012 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zastavil insolvenční řízení. V důvodech rozhodnutí uvedl, že usnesením ze dne 24.5.2012 vyzval dlužníka, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč s poučením, že nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud insolvenční řízení zastavit. K odvolání dlužníka odvolací soud usnesením ze dne 16.8.2012 toto usnesení potvrdil. Rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení nabylo právní moci dne 16.8.2012, posledním dnem lhůty pro uhrazení zálohy na náklady insolvenčního řízení byl den 20.8.2012. Dle sdělení účtárny Krajského soudu v Brně ze dne 7.9.2012 požadovaná záloha nebyla ve lhůtě zaplacena. Soud proto postupoval podle ustanovení § 128 odst. 3 insolvenčního zákona a insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, kterým navrhl zrušení napadeného rozhodnutí a pokračování insolvenčního řízení.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst.1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Podle § 108 odst. 3 IZ, nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesením č.j. KSBR 29 INS 3981/2012-A-13 ze dne 24.5.2012 soud prvního stupně uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci rozhodnutí zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč na účet specifikovaný ve výroku nebo v hotovosti na pokladně soudu s poučením, že nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání. K odvolání dlužníka usnesením Vrchního soudu v Olomouci č.j. KSBR 29 INS 3981/2012, 1 VSOL 491/2012-A-20 ze dne 16.8.2012 bylo toto rozhodnutí soudu prvního stupně potvrzeno. Usnesení odvolacího soudu bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 16.8.2012 a doručeno dlužníku zvláštním způsobem (vyvěšením na úřední desce soudu) dne 15.9.2012. Dle sdělení účtárny Krajského soudu v Brně ze dne 7.9.2012 záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč nebyla ke dni 6.9.2012 zaplacena. Z obsahu spisu nevyplývá, že by dlužníkem byla záloha později zaplacena.

Z výše uvedeného vyplývá, že rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč nabylo právní moci a lhůta stanovená soudem prvního stupně k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení marně uplynula s tím, že dlužník zálohu na náklady insolvenčního řízení nezaplatil. Soud prvního stupně proto postupoval zcela správně, když zastavil insolvenční řízení z důvodu, že dlužník ve lhůtě uložené mu pravomocným rozhodnutím nezaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, přičemž o tomto následku byl usnesením, kterým mu byla tato povinnost uložena, poučen.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil podle ustanovení § 219 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné. .

V Olomouci dne 13. listopadu 2012

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu