1 VSOL 865/2015-A-10
KSOL 16 INS 6283/2015 1 VSOL 865/2015-A-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníků a) Michaely anonymizovano , anonymizovano , b) Tomáše anonymizovano , nar. 15. 11. 1977, oba bytem Šumvald 164, PSČ 783 85, o insolvenčním návrhu dlužníků spojeném se společným návrhem manželů na povolení oddlužení, k odvolání obou dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, č. j. KSOL 16 INS 6283/2015-A-5 ze dne 29. 5. 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 29. 5. 2015, č. j. KSOL 16 INS 6283/2015-A-5 se m ě n í tak, že insolvenční návrh se neodmítá.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl podle ustanovení § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) insolvenční návrh dlužníků s odůvodněním, že neobsahuje všechny zákonem požadované náležitosti, neboť neobsahuje konkrétní tvrzení dlužníka o splatnosti žádného z jeho závazků či alespoň o datu poslední provedené platby, a pro tento nedostatek nelze pokračovat v insolvenčním řízení.

Proti tomuto rozhodnutí podali oba dlužníci včas odvolání s tím, že zasílají doplněný návrh na oddlužení a dále doplněný seznam věřitelů o data splatnosti závazků. Navrhovali, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že insolvenční návrh se neodmítá.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobami k tomuto úkonu oprávněnými, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužníci se návrhem ze dne 10. 3. 2015, doručeným soudu dne 11. 3. 2015, domáhali rozhodnutí o svém úpadku a navrhovali, aby byl řešen společným oddlužením manželů formou plnění splátkového kalendáře. Návrh podali na předepsaném formuláři a v kolonce 07 mimo jiné uvedli, že mají 26 závazků, z nichž 10 je již vykonatelných. V kolonce 17 (závazky, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění-nevykonatelné) uvedli 16 závazků a jejich výši, nikoliv splatnost. V kolonce 19 (závazky, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění-vykonatelné) uvedli 2 závazky a jejich výši, nikoliv splatnost. V kolonce 20 (závazky, ze kterých vyplývá právo na uspokojení ze zajištění-vykonatelné) uvedli 8 závazků, jejich výši a dále označili rozhodnutí, a to spisovou značkou bez uvedení data vydání. K návrhu připojili seznam závazků, který odpovídá údajům v insolvenčním návrhu s tím, že v seznamu závazků řádně specifikovali jednotlivé věřitele a uvedli též splatnost jednotlivých závazků, resp. jak dlouho jsou závazky po splatnosti. K tomuto seznamu závazků, který má všechny náležitosti dle ustanovení § 104 odst. 1 písm. b), odst. 3, 4 IZ, soud prvního stupně nepřihlédl a rozhodl odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ust. § 128 odst. 1 IZ insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný, anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do sedmi dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 o.s.ř. se nepoužije.

Podle ust. § 103 odst. 2 IZ v insolvenčním návrhu musí být uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Podle ust. § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů, b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost ).

Podle ust. § 3 odst. 2 IZ se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je b) neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplní-li povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Odvolací soud konstatuje, že insolvenční návrh musí mít náležitosti dle ust. § 103 a 104 IZ, návrh na povolení oddlužení náležitosti dle ust. § 391 IZ, a že podmínkou pro projednání návrhu na povolení oddlužení je podání bezvadného insolvenčního návrhu. K náležitostem insolvenčního návrhu srov. např. rozhodnutí NS ČR ze dne 27.1.2010, sp. zn. KSBR 37 INS 294/2008, 29 NSCR 1/2008, publikované ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu ČR pod poř. č. 88/2010).

Odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupně dospěl k závěru, že insolvenční návrh dlužníka (§ 394a IZ) nepostrádá uvedení rozhodujících skutečností, které osvědčují jeho úpadek, tedy úpadek tak, jak je definován v ust. § 3 odst. 1, 2 IZ, neboť dlužník v návrhu, resp. v seznamu závazků, který připojil k návrhu, uvedl minimálně 2 závazky vůči 2 věřitelům, které jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, které neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti.

Soud prvního stupně si správně konstatoval, že povinnost vylíčit v insolvenčním návrhu rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, není splněna tím, že insolvenční navrhovatel ohledně těchto skutečností odkáže na jakýkoliv listinný důkaz (např. usnesení o nařízení exekuce), který připojil k insolvenčnímu návrhu jako přílohu (srov. např. usnesení NS ČR ze dne 26.2.2009, sp. zn. 29 NSČR 7/2008, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS pod pořadovým č. 91/2009), ale opomněl, že u insolvenčního návrhu dlužníka, je-li odkazováno na seznam závazků jako povinnou přílohu dlužnického návrhu dle ust. § 104 odst.1 IZ s náležitostmi dle ustanovení § 104 odst. 3,4 IZ, odkaz na listinný důkaz připouští. V posuzované věci dlužníci tyto povinné přílohy k insolvenčnímu návrhu připojili a splatnost závazků, resp. dobu po kterou jsou závazky po splatnosti, uvedli, takže jejich insolvenční návrh je projednatelný.

S ohledem na shora uvedené odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 220 odst.1 o.s.ř. změnil tak, že se insolvenční návrh dlužníka neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

Olomouc 24. srpna 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu