1 VSOL 863/2016-P3-10
KSBR 38 INS 3105/2015 1 VSOL 863/2016-P3-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Táni Šimečkové a JUDr. Karly Trávníčkové v insolvenční věci dlužníka Josefa anonymizovano , anonymizovano , 763 01 Hostišová 28, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 38 INS 3105/2015, o přihlášce pohledávky věřitele č. 3 (přihláška č. P3) AB 4 B.V., Strawinskylaan 933, 1077XX, Amsterdam, Nizozemské království, reg.č. 34186049, zastoupeného Mgr. Romanem Pospiechem, LL. M, advokátem se sídlem Svobodova 136/9, 128 00 Praha 2, korespondenční adresa Nové Sady 996/25, 602 00 Brno, o odvolání věřitele AB 4 B.V., proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. května 2016, č.j. KSBR 38 INS 3105/2015-P3-4,

t a k t o:

Usnesení soudu prvního stupně se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně s poukazem na ustanovení § 185 a § 430 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ), odmítl přihlášku věřitele AB 4 B.V. ze dne 12. 2. 2016, kterou věřitel přihlásil pohledávku ve výši 36.773,86 Kč (výrok I.) a isir.justi ce.cz rozhodl, že právní mocí tohoto rozhodnutí končí účast věřitele AB 4 B.V. v tomto insolvenčním řízení (výrok II.).

Rozhodnutí odůvodnil tím, že usnesením ze dne 13. 3. 2015, č.j. KSBR 38 INS 3105/2015-A-8 byl zjištěn úpadek dlužníka a současně byli věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, vyzváni, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku. Dále byli věřitelé ve smyslu ustanovení § 173 odst. 1 IZ řádně poučeni, že k opožděně podaným přihláškám pohledávek soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Uvedené usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 13. 3. 2015, posledním dnem lhůty stanovené pro přihlášení pohledávek věřitelů byl den 13. 4. 2015. Podání, jímž se věřitel AB 4 B.V. domáhal přihlášení své pohledávky ve výši 36.773,86 Kč do insolvenčního řízení, bylo soudu doručeno dne 13. 2. 2016 prostřednictvím datové schránky právního zástupce věřitele. Z uvedeného je zřejmé, že přihláška byla soudu podána až po uplynutí jím stanovené lhůty pro podání přihlášek pohledávek, tj. opožděně. Vzhledem k tomu, že věřitel AB 4 B. V., je věřitelem se sídlem v členském státě Evropské unie, insolvenční soud zkoumal, zda lze tohoto věřitele považovat za známého věřitele dlužníka ve smyslu ustanovení § 430 odst. 1 IZ. Z obsahu spisu (insolvenčního návrhu, sdělení dlužníka) nevyplývalo, že by AB 4 B.V. byl dlužníkovým věřitelem, insolvenční soud tedy tomuto věřiteli zvlášť nedoručoval rozhodnutí o úpadku a výzvu k podávání přihlášek. Věřitel ve své přihlášce pohledávky (kol. 11 další okolnosti ) sdělil, že dlužníkovi bylo oznámeno postoupení pohledávky původním věřitelem Home Credit a.s. a pakliže dlužník soudu neoznámil, že jeho věřitelem je zahraniční osoba, nemůže jít tato skutečnost k tíži zahraničního věřitele. Usnesením č.j. KSBR 38 INS 3105/2015-P3-2 ze dne 5. 4. 2016 soud vyzval věřitele AB 4 B.V., aby ve lhůtě 15 dnů od doručení písemného vyhotovení usnesení předložil doklad potvrzující doručení oznámení o postoupení pohledávky dlužníkovi. Podáním doručeným soudu dne 19. 4. 2016 předložil věřitel soudu listinu o úhrnném podání České pošty, s.p., odesílatelem Home Credit a.s. s nečitelným datem podání. Touto listinou však věřitel AB 4 B.V. nedoložil, že byl známým věřitelem dlužníka, tj. že bylo dlužníkovi oznámeno postoupení pohledávky z původního věřitele Home Credit a.s. na věřitele AB 4 B.V., a kdy (nepředložil listinu prokazující doručení oznámení o postoupení pohledávky dlužníkovi), proto insolvenční soud posoudil přihlášku jeho pohledávky jako přihlášku podanou opožděně a ve smyslu ustanovení § 185 IZ ji odmítl.

Proti tomuto usnesení podal věřitel AB 4 B.V. včasné odvolání, v němž žádal, aby napadené usnesení bylo zrušeno a věc vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Namítal, že jeho přihláška pohledávek opožděně podána nebyla, je zahraniční osobou se sídlem v členském státě Evropské unie a v tomto případě bylo nutno postupovat dle ustanovení § 430 IZ ve spojení s ustanovením čl. 39 a čl. 40 Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29.5.200, kdy měl být jako zahraniční věřitel informován o zahájení insolvenčního řízení a teprve v návaznosti na doručení oznámení o zahájení insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka, se počítá lhůta k podání přihlášky. K prokázání, že je známým věřitelem, doložil oznámení o postoupení pohledávky, kterým jeho právní předchůdce Home Credit a.s. jako postupitel, oznámil dlužníkovi postoupení pohledávky na postupníka-odvolatele. Oznámení o postoupení ze dne 11.2.2015 bylo dlužníku zasláno 12.2.2015, což je prokázáno poštovním podacím archem a tedy, že oznámení o postoupení se dostalo do dispozice dlužníka. Z uvedeného vyplývá, že dlužníku již před zahájením insolvenčního řízení bylo známo , že odvolatel je jeho věřitelem, nikoliv Home Credit a.s. Z procesní opatrnosti odvolatel odkázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26.7.2012, sen. zn. 29 NSČR 13/2010, rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ve věci sp. zn. KSPH 38 INS 30072/2013 104 VSPH 158/2014 a Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 14 INS 37761/2013-P10-2.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.) a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že v daném případě nejsou splněny podmínky pro potvrzení napadeného usnesení, avšak ani pro jeho změnu.

Podle ustanovení § 136 odst. 2 písm. d), IZ insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, s poučením o následcích jejího zmeškání. Podle odst. 3 téhož ustanovení, je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek 30 dnů.

Podle § 173 odst. 1 IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ust. § 185 IZ insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost na základě které se podle z.č. 182/2006 Sb. k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží.

Podle § 430 odst. 1 IZ, známé věřitele, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, vyrozumí insolvenční soud neprodleně o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku. Dle odstavce 2, povinnost vyrozumět známé věřitele podle odstavce 1 splní insolvenční soud tím, že jim zvlášť doručí rozhodnutí, kterým se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, a rozhodnutí o úpadku nebo jeho zkrácené znění. Dle odstavce 3, známým věřitelům podle odstavce 1 insolvenční soud zvlášť doručí i výzvu k podávání přihlášek pohledávek. Těmto věřitelům tedy počíná běžet lhůta k podání přihlášky pohledávek až ode dne, kdy jim výzva k podávání přihlášek byla doručena zvlášť.

Úprava obsažená v ustanovení § 430 IZ počítá s tím, že známí věřitelé dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, budou insolvenčním soudem vyrozuměni o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku zvláštním doručením těchto rozhodnutí (§ 430 odst. 1 a odst. 2 IZ) a že jim bude zvlášť doručena i výzva k podávání přihlášek, přičemž těmto známým věřitelům v souladu s ustanovením § 74 odst. 2 IZ začíná běžet lhůta k podání přihlášek až ode dne, kdy jim výzva k podání přihlášek bude doručena zvlášť. Potud jde o přizpůsobení insolvenčního zákona i jinak přímo aplikovatelnému nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29.5.2000, o úpadkovém řízení a o respektování zjevného faktu přirozené jazykové bariéry, která věřitelům s místem obvyklého pobytu, bydlištěm nebo sídlem v některém z členských států Evropské unie zpravidla brání v účinném využití insolvenčního rejstříku jako zdroje informací o insolvenčním řízení (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sen. zn. KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČ 4/2008 ze dne 4.9.2008, publikované ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod R 25/2009).

K výkladu pojmu známý je věřitel se Nejvyšší soud České republiky vyjádřil především ve svém rozhodnutí sen. zn. KSCB 27 INS 3323/2008, 29 NSČR 13/2010 ze dne 31.5.2012 (publikované ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu v čísle vydání /svazku/ 10, ročník 2012, strana 1473 pod R 138/2012) tak, že známým věřitelem dlužníka, který má své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánka, je v insolvenčním řízení takový věřitel, o kterém by se insolvenční soud, případně předběžný správce nebo (od rozhodnutí o úpadku) insolvenční správce dlužníka dozvěděl při obvyklém chodu věcí buď z listin, jež je dlužník povinen předložit insolvenčnímu soudu (typicky ze seznamu závazků ve smyslu ustanovení § 104 odst. 1 písm. d/ IZ) nebo z řádně vedeného účetnictví dlužníka anebo (typově u dlužníka, který nemá povinnost vést účetnictví) z jiných dlužníkem řádně vedených záznamů o stavu jeho majetku a závazků (včetně korespondence). Dlužník, který nekoná s péčí řádného hospodáře a nevede řádné seznamy o stavu svého majetku a o svých závazcích nebo který nesplní řádně a včas povinnost předložit soudu seznam závazků, nemá právo spoléhat na to, že věřitel (jenž by v propadné lhůtě určené k podání přihlášky do insolvenčního řízení byl jinak znám-při obvyklém chodu věcí-alespoň insolvenčnímu správci), přijde v důsledku dlužníkovy nedbalosti o možnost přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení. Nejvyšší soud dále v tomto rozhodnutí uzavřel, že nevyjde-li do uplynutí propadné lhůty určené v rozhodnutí o úpadku k podávání přihlášek v insolvenčním řízení o takovém věřiteli ničeho najevo ani z dlužníkem řádně vedeného účetnictví nebo jiných záznamů o majetku a závazcích dlužníka, s nimiž se insolvenční správce včas seznámil, ani jinak, nebude pro tuto dobu pokládán za známého věřitele dlužníka. Tím, že okolnosti rozhodné pro závěr, že jde o známého věřitele dlužníka, vyjdou při obvyklém (řádném) chodu věcí najevo později (po uplynutí propadné přihlašovací lhůty) není insolvenční správce ani insolvenční soud zbaven povinnosti postupovat ohledně takového věřitele ve smyslu ustanovení § 430 IZ, resp. ustanovení článku 40 nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29.5.2000 o úpadkovém řízení (plnit vůči němu informační povinnost), zmeškaná lhůta k podání přihlášky se však takovému věřiteli nevrací. Dále Nejvyšší soud ČR v usnesení ze dne 29.7.2012, č.j. KSBR 26 INS 4436/2008, 29 NSČR 20/2010-P79-19 (dostupným na webových stránkách Nejvyššího soudu) doplnil, že jestliže dlužník označuje ve svém účetnictví, v jiných svých záznamech nebo v podáních adresovaných insolvenčnímu soudu svého věřitele, který má své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, nepřesně (označí-li např. věřitele-fyzickou osobu pouze jeho fantazijní obchodní firmou), jde skutečnost, že takový věřitel se co do řádné identifikace stal známým insolvenčnímu soudu nebo insolvenčnímu správci až po uplynutí propadné přihlašovací lhůty, k tíži dlužníka a práva přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení ve lhůtě počítané ode dne, kdy mu bude výzva k podání přihlášky doručena zvlášť, takového věřitele nezbavuje. Konečně ve svém usnesení ze dne 22.12.2014, sen. zn. 29 NSČR 126/2014 (KSPA 56 INS 19901/2011) Nejvyšší soud formuloval závěr, že věřitel dlužníka, který nabyl pohledávku vůči dlužníku postoupením a má své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, o kterém však do uplynutí propadné lhůty určené v rozhodnutí o úpadku k podávání přihlášek do insolvenčního řízení nevyjde v insolvenčním řízení ničeho najevo ani z dlužníkem řádně vedeného účetnictví nebo jiných záznamů o majetku a závazcích dlužníka, s nimiž se insolvenční správce včas seznámil, ani jinak, jelikož dlužník se o postoupení nedozvěděl (nebyl o něm nikým vyrozuměn) a jako majitele pohledávky dále označoval postupitele, není pro tuto dobu pokládán za známého věřitele dlužníka (toto rozhodnutí je rovněž dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu).

V přezkoumávané věci z insolvenčního spisu vyplývá, že -insolvenční řízení bylo zahájeno dne 9.2.2015 insolvenčním návrhem dlužníka, který spojil s návrhem na povolení oddlužení. V návrhu i v seznamu závazků dlužník mj. uvedl, že má závazek ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 4406152475 vůči věřiteli Home Credit a.s., nevykonatelný, v aktuální výši 61.820 Kč, poslední úhradu provedl 15.11.2014. a kromě uvedené smlouvy o hotovostním úvěru a smlouvy o revolvingovém úvěru předložil rovněž upomínku věřitele Home Credit a.s. ze dne 31.12.2014, kterou byl dlužník upomenut k zaplacení částky 3.108 Kč. -Usnesením ze dne 13.3.2015, č.d. A-8 soud prvního stupně rozhodl o zjištění úpadku dlužníka, povolil jeho řešení oddlužením, ustanovil insolvenčním správcem Ing. Miroslavu Motyčkovou a současně byli věřitelé dlužníka, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, vyzváni, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku a rovněž byli poučeni ve smyslu ustanovení § 173 odst. 1 IZ, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 13.3.2015 ve 12:40 hod.

-Přihláškou datovanou 12.2.2016 (doručenou soudu 13.2.2016) přihlásil odvolatel (věřitel č.3) do insolvenčního řízení pohledávky za dlužníkem č. 1 ve výši celkem 32.093,86 Kč z titulu úvěru dle smlouvy ze dne 18.6.2014 č. 4406152475 s tím, že úvěrová smlouva byla uzavřena mezi dlužníkem a původním věřitelem Home Credit a.s. na částku 300.000 Kč, úvěr byl ke dni 5.2.2015 zesplatněn a dlužník vyzván k zaplacení úvěru, včetně smluvní pokuty. č. 2 ve výši celkem 3.219 Kč z titulu smluvní pokuty za porušení smlouvy vyčíslené v souladu s ustanovením hl.9 § 3 Úvěrových podmínek ve výši 10% z dlužné částky ke dni zesplatnění. č. 3 v celkové výši 1.461 Kč z titulu jednorázové smluvní pokuty. Dále se z této přihlášky podává (bod 11), že pohledávky z uvedené úvěrové smlouvy byly postoupeny společnosti PPF B2 B.V. , se sídlem Nizozemské království, která se dne 18.12.2012 přejmenovala na AB 4 B.V. a o tomto postoupení byl dlužník obeznámen postupitelem Home Credit a.s. Ke své přihlášce věřitel předložil (mj.) shora uvedenou úvěrovou smlouvu č. 4406152475 ze dne 18.6.2014 a oznámení o postoupení pohledávky společností Home Credit a.s. datované dne 11.2.2015, adresované dlužníku Josefu Tobolíkovi, bytem 76301 Hostišová 28, dle něhož mělo být dlužníku sděleno, že pohledávka ze shora uvedené smlouvy byla v souladu s ustanovením § 1882 zák. č. 89/2012 Sb., postoupena společnosti AB 4 B.V., soukromé společnosti s ručením omezeným, IČ: 34186049, založené dle právních předpisů Nizozemského království, jejíž statutární sídlo se nachází v Amsterdamu s tím, že dlužník je povinen poskytovat plnění přímo uvedené společnosti. -Usnesením ze dne 5.4.2016 č.d. P3-2 soud vyzval věřitele č. 3, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení předložil doklad potvrzující doručení oznámení o postoupení pohledávky dlužníkovi a to za účelem posouzení včasnosti jeho přihlášky pohledávek. -Dne 19.4.2016 věřitel č. 3 předložil soudu poštovní podací arch České pošty s.p., dle něhož byla poště pod podacím číslem RR 0015640124U odesílatelem-společností Home Credit a.s., předána k doručení zásilka označená číslem 4406152475 pro adresáta Josefa anonymizovano , 763 01 Hostišová 28. Podací arch obsahuje nečitelné podací razítko pošty. Jiné listiny, jež by měly prokázat, že dlužníku bylo doručeno oznámení Home Credit a.s. o postoupení jeho pohledávky věřiteli č. 3, doloženy nebyly. Rovněž nebyly věřitelem v tomto směru označeny žádné jiné konkrétní důkazy. Na tomto skutkovém základě vydal soud prvního stupně odvoláním napadené rozhodnutí.

Odvolací soud považuje za předčasný závěr soudu prvního stupně, že věřitel č.3 nebyl známým věřitelem dlužníka ve smyslu ustanovení § 430 IZ. Dlužník doručil insolvenční návrh soudu dne 9.2.2015 a původní v návrhu uvedený věřitel Home Credit a.s. oznámil postoupení pohledávky dlužníkovi na společnost AB 4 B.V. přípisem datovaným dne 11.2.2015. Z této časové posloupnosti je zřejmé, že v době podání insolvenčního návrhu společnost AB 4 B.V. nebyla věřitelem dlužníka.

Zbývá tedy posoudit, zda se společnost AB 4 B.V. stala známým věřitelem dlužníka do konce propadné lhůty určené v rozhodnutí o úpadku, tedy do 13. 4.

2015, a to vzhledem ke shora uvedeným závěrům rozhodnutí sen. zn. KSCB 27 INS 3323/2008, 29 NSČR 13/2010 ze dne 31.5.2012, čímž se soud prvního stupně nezabýval.

Soud prvního stupně správně vyzval věřitele č. 3 k předložení dokladu o doručení oznámení o postoupení pohledávky dlužníkovi. Této výzvě však věřitel vyhověl pouze částečně, neboť doložil poštovní podací arch České pošty s.p., jímž prokázal odeslání oznámení o postoupení pohledávky, o němž tvrdí, že se tak stalo dne 12.2.2015. Pokud měl soud prvního stupně pochybnosti o datu podání zásilky č. 4406152475 dlužníkovi, protože podací razítko na předloženém archu je nečitelné, bylo jeho povinností při respektování vyšetřovací zásady v insolvenčním řízení učinit dotaz na podací poštu, kdy byla označená zásilka skutečně podána, což neučinil. Pro posouzení, zda věřitel č. 3 byl známým věřitelem dlužníka do data 13.4.2015, je však rozhodující zjištění, zda a kdy byla zásilka č. 4406152475, RR 0015640124U dlužníkovi doručena, nikoliv kdy mu byla odeslána. Věřitel č. 3 v žádném z přípisů neuvedl datum, kdy bylo oznámení o postoupení pohledávky dlužníkovi doručeno. Z přihlášky pohledávek, avšak ani z oznámení Home Credit a.s. ze dne 11.2.2015, nelze zjistit, kdy k tomuto postoupení mělo dojít (příslušná smlouva nebyla doložena). Upomínka k úhradě dluhu ze dne 31.12.2014 ukládala dlužníkovi uhradit částku 3.108 Kč na účet Home Credit a.s. Ke zjištění, kdy se společnost AB 4 B.V. stala věřitelem dlužníka je proto nutno tohoto věřitele poučit o povinnosti doplnit tvrzení a označit nebo předložit důkazy, kdy bylo oznámení o postoupení pohledávky společností Home Credit a.s. datované dne 11.2.2015 dlužníkovi doručeno. Teprve datum doručení oznámení o postoupení pohledávky na stávajícího věřitele č. 3 dlužníkovi nebo okolnost, že toto oznámení dlužníkovi doručeno nebylo, vytvoří soudu prvního soudu podmínky pro rozhodnutí, zda společnost AB 4 B.V. byla známým věřitelem dlužníka v souladu § 430 IZ.

Soud prvního stupně proto vyzve věřitele č. 3 k doplnění tvrzení a prokázání skutečnosti, kdy bylo oznámení o postoupení pohledávky společností Home Credit a.s. datované dne 11.2.2015 dlužníkovi doručeno, případně provede šetření na podací a doručovací poště o podání a doručení zásilky č. 4406152475, RR 0015640124U dlužníkovi. K tomu, zda oznámení o postoupení pohledávky bylo dlužníkovi doručeno, bude rovněž potřebný výslech samotného dlužníka, neboť z obsahu insolvenčního spisu nevyplývá, že byl dlužník soudem v tomto směru tázán.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud podle § 219a odst. 1 písm. a) a § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Právní názor odvolacího soudu je pro soud prvního stupně závazný (§ 226 odst. 1 o.s.ř.).

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud

odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům, insolvenčnímu správci a odvolateli se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 29. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu