1 VSOL 862/2015-B-10
KSOL 10 INS 6624/2015 1 VSOL 862/2015-B-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenčním řízení ve věci dlužnice Ludmily anonymizovano , anonymizovano , bytem Hlinsko 24, PSČ 751 31, vedené u Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci pod sp. zn. KSOL 10 INS 6624/2015, o způsobu řešení úpadku, o odvolání dlužnice ze dne 30.7.2015 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 23.7.2015, č.j. KSOL 10 INS 6624/2015-B-4,

t a k t o:

Odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 23.7.2015, č.j. KSOL 10 INS 6624/2015-B-4, se o d m í t á.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci s poukazem na ustanovení 402 odst. 5 a § 405 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) schválil oddlužení dlužnice zpeněžením majetkové podstaty (výrok I.), ve smyslu ust. § 406 odst. 2 písm. a), b) IZ uvedl informaci o tom, že insolvenčním správcem je Mgr. Bohdana Šocová (výrok II.) a označil majetek, který podle stavu ke dni vydání tohoto rozhodnutí náležel do majetkové podstaty (výrok III.).

V důvodech soud prvního stupně konstatoval, že předmětné řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužnice dne 13.3.2015, který dlužnice spojila s návrhem na povolení oddlužení. Usnesením ze dne 14.5.2015 insolvenční soud zjistil úpadek dlužnice a její oddlužení povolil. Při rozhodování o způsobu oddlužení vycházel soud zejména z údajů o výši závazků dlužnice, výši současného příjmu dlužnice a hodnoty majetku dlužnice. S ohledem na hodnotu majetku dlužnice rozhodl soud o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, kterýžto postup se jeví pro věřitele jednoznačně výhodnější, neboť lze očekávat vyšší uspokojení věřitelů a v mnohem kratší době.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání. Namítala, že u přezkumného jednání neměla možnost se k věci vyjádřit, za její osobu zde hovořil zřejmě zástupce insolvenční správkyně. Ta však dlužnici sdělila, že pokud si sežene dalšího dárce, nebude muset dojit ke zpeněžení majetku a splátky budou dostačující k uspokojení věřitelů. Dárce si proto sehnala a darovací smlouvu zaslala soudu. Po tomto odeslání jednala se správkyní, která ji sdělila, že se bude prodávat její majetek. Rovněž jí bylo sděleno, že pokud bude mít ještě dalšího dárce, že to půjde splácet splátkovým kalendářem a najednou má dojit k prodeji majetku. Proto s rozhodnutím soudu nesouhlasí, protože se domnívá, že pokud doloží dostačující příjem na splácení závazků, pak není zapotřebí prodávat její majetek.

Podle ustanovení § 7 IZ platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 398 odst. 1 IZ oddlužení lze provést zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře.

Podle ustanovení § 406 odst. 1 IZ, neshledá-li důvody k vydání rozhodnutí podle § 405 (pozn., to je k neschválení oddlužení), insolvenční soud oddlužení schválí. Schválením oddlužení jsou vázání jak dlužník, tak věřitelé, včetně věřitelů, kteří s oddlužením nesouhlasili nebo o něm nehlasovali.

Podle ustanovení § 406 odst. 4 IZ platí, že rozhodnutí o schválení oddlužení doručí insolvenční soud zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti tomuto rozhodnutí může podat pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným podle § 403 odst. 2 insolvenční soud nevyhověl. Proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře může podat odvolání také dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval.

Podle ustanovení § 218, písm. b) o.s.ř., odvolací soud odmítne odvolání, které bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn.

V přezkoumávaném případě se ze spisu soudu prvního stupně podává, že dlužnice se svým insolvenčním návrhem (doručeným soudu 13.3.2015), který spojila s návrhem na povolení oddlužení, domáhala zjištění svého úpadku a jeho řešení oddlužením, přičemž navrhovala, aby její oddlužení bylo podrobeno režimu splátkového kalendáře (§ 406 odst. 3 IZ). Soud prvního stupně usnesením ze dne 14.5.2015, č.j. KSOL 10 INS 6624/2015-A7 zjistil úpadek dlužnice, ustanovil insolvenční správkyní Mgr. Bohdanu Šocovou, povolil dlužnici oddlužení a mimo jiné nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů na 17.7.2015. Soudem ustanovená správkyně ve své zprávě ze dne 1.7.2015 uvedla, že vůči dlužnici přihlásilo své nezajištěné pohledávky 5 věřitelů v celkové výši 466.631,14 Kč, sdělila informace o příjmech dlužnice (starobní důchod 9.019 Kč, dar od manžela 3.000 Kč) a jejím majetku a rovněž se vyjádřila k tomu, že při oddlužení dlužnice formou splátkového kalendáře by dlužnice dle jejích propočtů uhradila svým věřitelům za dobu 5 let cca 36,32% jejich pohledávek a při zpeněžení majetkové podstaty, jejíž hodnotu stanovila v částce cca 550.000 Kč (kam zahrnula spoluvlastnický podíl na pozemku, movitý majetek, pohledávku z titulu starobního důchodu dlužnice a podíl ve Stavebním bytovém družstvu Přerov, se kterým je spojeno právo nájmu družstevního bytu o velikosti 2+1) by dlužnice uhradila svým věřitelům cca 76,97%. V neposlední řadě sdělila, že jí nejsou známy skutečnosti, které by odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Dále ze spisu vyplývá, že přezkumného jednání a schůze věřitelů (dne 17.7.2015) se zúčastnili pouze dlužnice a v zastoupení správkyně Mgr. Lukáš Pařízek (dle plné moci ze dne 16.7.2015), žádný z věřitelů se nedostavil, proto nemohlo být o způsobu oddlužení věřiteli hlasováno (§ 402 IZ). Na to vydal soud prvního stupně nyní odvoláním napadené usnesení, kterým sám rozhodl o způsobu oddlužení dlužnice (§ 402 odst. 5 IZ).

Na základě uvedených zjištění odvolací soud uzavírá, že dlužnice k podání odvolání proti napadenému usnesení není subjektivně legitimována, neboť v daném případě, kdy bylo schváleno její oddlužení (byť nikoliv ve formě, kterou preferovala) insolvenční zákon odvolání dlužnice nepřipouští (viz shora citované ustanovení § 406 odst. 4 IZ). Odvolání dlužníka proti schválení oddlužení je dle tohoto ustanovení přípustné pouze v případě, pokud insolvenční soud schválil oddlužení dlužníka formou splátkového kalendáře, aniž však vyhověl žádosti dlužníka o stanovení jiné výše měsíčních splátek (k tomu viz ust. § 398 odst. 3, odst. 4 IZ), což ovšem není projednávaný případ.

V tomto směru odvolací soud rovněž odkazuje na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30.1.2014, sen. zn. 29 NSČR 91/2013 (dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu, zveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS pod publikačním číslem R 47/2014), v němž Nejvyšší soud formuloval závěr, že podáním návrhu na povolení oddlužení dlužník dává najevo, že souhlasí s oddlužením jedním ze dvou zákonem stanovených způsobů, o čemž rozhodují věřitelé (§ 402 odst. 3 insolvenčního zákona) a nepřijmou-li rozhodnutí, pak insolvenční soud (§ 402 odst. 5 a § 406 odst. 1 insolvenčního zákona). To, že dlužník upřednostňuje oddlužení plněním splátkového kalendáře před oddlužením zpeněžením majetkové podstaty, které zvolili věřitelé (respektive insolvenční soud), jeho právo podat odvolání proti usnesení o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty nezakládá .

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud podle ust. § 218, písm. b) o.s.ř. odvolání dlužnice proti napadenému usnesení odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. e/ ve spojení s ust. § 229 odst. 4 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 74, § 75 IZ).

V Olomouci dne 21. srpna 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu