1 VSOL 860/2012-B-57
KSOS 8 INS 2296/2009 1 VSOL 860/2012-B-57

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Jarmily Skřivánkové, nar. 3.7.1980, bytem Jeseník, Lipovská 264/51, PSČ 790 01, o způsobu řešení úpadku, k odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18.9.2012 č.j. KSOS 8 INS 2296/2009-B-41 takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18.9.2012 č.j. KSOS 8 INS 2296/2009-B-41 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně rozhodl podle ustanovení § 418 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) o zrušení schváleného oddlužení dlužnice Jarmily Skřivánkové a o prohlášení konkursu na majetek této dlužnice s tím, že konkurs bude řešen jako nepatrný. V odůvodnění uvedl, že dlužnice neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, zejména nehradí v pravidelných měsíčních splátkách odměnu a náklady insolvenčního správce a splátky věřitelům dle schváleného splátkového kalendáře.

Proti tomuto rozhodnutí podala dlužnice odvolání, ve kterém popisovala svoji finanční situaci a především žádala odvolací soud o důvěru s tím, že bude-li jejímu odvolání vyhověno, napříště již bude splátky ve výši cca 9.000 Kč měsíčně splácet pravidelně, a to ze sociálních dávek. Dále uvedla, že v květnu 2013 očekává narození čtvrtého dítěte, takže u ní dojde ke zvýšení rodičovského příspěvku.

Zástupce věřitelů ani insolvenční správce dlužnice se k podanému odvolání nevyjádřili.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, a po jednání ve věci dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu předloženého spisu vyplývá, že insolvenčním návrhem ze dne 2.4.2009, doručeným soudu 24.4.2009, se dlužnice domáhala rozhodnutí o svém úpadku a navrhovala, aby byl řešen oddlužením plněním splátkového kalendáře. V návrhu uvedla, že má více závazků vůči nezajištěným věřitelům ve výši cca 480.000 Kč, příjem z rodičovského příspěvku ve výši 3.800 Kč měsíčně, a částku 9.500 Kč z darovací smlouvy uzavřené s manželem. Vyživovací povinnost má ke dvěma nezletilým dětem a v září 2009 očekává narození třetího dítěte. Usnesením ze dne 6.5.2009, č.j. KSOS 8 INS 2296/2009-A-4 byl zjištěn úpadek dlužnice, ustanoven insolvenční správce, povoleno řešení úpadku oddlužením, svolána schůze věřitelů a věřitelé vyzváni k podání přihlášek svých pohledávek. Usnesením ze dne 26.6.2009, č.j. KSOS 8 INS 2296/2009-B-16 soud schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře s tím, že bude měsíčně platit zálohu na odměnu a náklady insolvenčního správce ve výši 900 Kč a věřitelům splátky ve výši uvedené ve výroku II. tohoto rozhodnutí. Podáním ze dne 30.7.2010, doručeným soudu 3.8.2010, insolvenční správce soudu sdělil, že v období od ledna 2010 do června 2010 dlužnice nedodržuje výši měsíčních splátek, takže její plnění nedosahuje minimálních 30 % požadovaných zákonem. Ve zprávě o plnění oddlužení ze dne 29.6.2011 insolvenční správce dlužnice soudu sdělil, že v měsíci lednu 2011 nebyla provedena žádná platba, neboť dlužnice nemá finanční prostředky. Dlužnice přislíbila, že dlužné splátky uhradí v červenci 2011 a dále již bude platit pravidelně. Ve zprávě o plnění oddlužení ze dne 31.1.2012 insolvenční správkyně dlužnice soudu sdělila, že dlužnice stále nemá peníze, přičemž přislíbila, že od ledna 2012 se již bude snažit platit pravidelně. V současné době je předpokládané uspokojení věřitelů za pět let pouze 19 %. Ve zprávě o plnění oddlužení ze dne 2.7.2012 insolvenční správkyně dlužnice soudu sdělila, že dlužnice je stále na rodičovské dovolené a peníze na plnění splátkového kalendáře vkládá nepravidelně. V současné době je předpokládané uspokojení věřitelů za pět let jen 15 %. Do protokolu o jednání před insolvenčním soudem insolvenční správkyně dlužnice sdělila, že dlužnice neplní splátky za měsíc únor, březen a červen 2012 a že dar ve výši 6.000 Kč od Ladislava Otáhala na základě darovací smlouvy ze dne 23.4.2012 přestal být poskytován. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Odvolací soud doplnil dokazování čtením zprávy insolvenční správkyně o hospodářské situaci dlužnice ze dne 26.11.2012, z níž zjistil, že příjem dle darovací smlouvy ze dne 23.4.2012 uzavřené s Ladislavem Otáhalem ve výši 6.000 Kč měsíčně není do majetkové podstaty v současné době poskytován, dlužnice pobírá rodičovský příspěvek ve výši 3.800 Kč a příjem z dohody o pracovní činnosti u firmy Kaufland Česká republika v.o.s. od 18.9.2012 ve výši 55 Kč za hodinu. Bydlí s manželem a třemi nezletilými dětmi v pronájmu a kromě běžného vybavení domácnosti nemá žádný majetek.

Podle ustanovení § 418 odst. 1 IZ, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

Odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně konstatuje, že dlužnice dlouhodobě neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení a vzhledem k tomu, že v květnu 2013 očekává narození čtvrtého dítěte, nelze důvodně předpokládat, že dojde k výraznému zlepšení její finanční situace. Ale naopak, přibude jí další vyživovací povinnost, což má vliv na výpočet částky, kterou lze z jejího příjmu pro účely splátkového kalendáře srazit, respektive z očekávaného příjmu dlužnice, tj. rodičovský příspěvek + sociální dávky nelze podle zákona srazit ničeho, takže by i do budoucna muselo být počítáno pouze s dobrovolnými splátkami dlužnice, která ovšem s ohledem na dosavadní způsob placení neskýtá potřebné záruky.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné, ledaže dovolací soud na základě dovolání podaného ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má po právní stránce zásadní význam.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Insolvenčnímu správci a dlužnici se doručuje i zvláštním způsobem a odvolací lhůta běží ode dne, kdy jim bylo usnesení doručeno tímto zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2, § 75 IZ).

V Olomouci dne 19. prosince 2012

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu