1 VSOL 859/2013-B-48
KSOL 10 INS 15659/2013 1 VSOL 859/2013-B-48

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka MORA-TOP s.r.o., se sídlem Uničov, Šumperská 1349, PSČ 783 91, IČ: 25869001, za účasti Krajského státního zastupitelství v Ostravě, pobočky v Olomouci, se sídlem Olomouc, Studentská 7, PSČ 771 11, o potvrzení volby členů věřitelského výboru a náhradníka věřitelského výboru a o návrhu na hlasování o odvolání insolvenčního správce a ustanovení nového insolvenčního správce, o odvolání věřitelů: 1) ÚAMK a.s., se sídlem Praha 4-Krč, Na Strži 1837/9, PSČ 140 00, IČ: 60192798, zastoupeného Mgr. Tomášek Hulvou, advokátem se sídlem Opava, nám. Republiky 2/1, PSČ 746 01, 2) CONSORTE s.r.o., se sídlem Průhonice, Na Sídlišti 152, PSČ 252 43, IČ: 24318329 a 3) WELISAMEN s.r.o., se sídlem Praha 4, U Hrabovky 247/11, PSČ 140 00, IČ: 24712264, zastoupeného Mgr. Lubošem Havlem, advokátem se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 30a/404, PSČ 140 00, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, ze dne 4.9.2013, č.j. KSOL 10 INS 15659/2013-B-21,

tak to :

I. Odvolání věřitelů proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, ze dne 4.9.2013, č.j. KSOL 10 INS 15659/2013-B-21, jímž byla potvrzena volba členů věřitelského výboru a náhradníka věřitelského výboru, se odm ít a jí.

II. Odvolací řízení o odvoláních věřitelů proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, ze dne 4.9.2013, č.j. KSOL 10 INS 15659/2013-B-21 o zamítnutí návrhu na hlasování o odvolání insolvenčního správce a ustanovení nového insolvenčního správce , se z a s t a v u j í.

Odův odně ní:

Dne 4.9.2013 se konalo u soudu prvního stupně přezkumné jednání a první schůze věřitelů, u něhož věřitelé č. 83, 63, 42, 22, 31, 90, 6, 14, a 91 navrhli, aby bylo hlasováno o odvolání insolvenčního správce z jeho funkce a o ustanovení nové insolvenční správkyně JUDr. Ing. Daniely Majzlíkové, se sídlem Krnov, Jižní 18 a dále navrhli, aby bylo opakovaně hlasováno o počtu členů věřitelského výboru a o členech věřitelského výboru. Soud prvního stupně konstatoval, že o odvolání správce se hlasovat nebude, neboť přítomná schůze věřitelů nemůže dosáhnout 50 % potřebných hlasů pro odvolání insolvenčního správce a o návrhu na odvolání insolvenčního správce z jeho funkce a o ustanovení nového správce nerozhodl. Následně vyhlásil usnesení, jímž potvrdil členy věřitelského výboru věřitele č. 9, 64, 48, 85 a 79 a náhradníka věřitelského výboru věřitele č. 59.

Věřitel ÚAMK a.s., podáním doručeným soudu dne 10.9.2013, CONSORTE s.r.o., podáním doručeným soudu dne 13.9.2013 a věřitel WELISAMEN s.r.o., podáním doručeným soudu dne 1.10.2013, podali návrh na přezkoumání průběhu a výsledků schůze věřitelů ze dne 4.9.2013 a současně podali odvolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 4.9.2013, kterým byl na schůzi věřitelů zamítnut návrh věřitelů na hlasování o odvolání insolvenčního správce a ustanovení nového insolvenčního správce a proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 4.9.2013, kterým byli potvrzeni členové výboru věřitelů a náhradníci. Věřitelé se shodně domáhali zrušení obou výše uvedených usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci, která měla být vyhlášena na schůzi věřitelů dne 4.9.2013. V rámci těchto podání dále vznesli námitku podjatosti soudce Mgr. Bronislava Šlahaře.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 103 o. s. ř., kdykoli za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení).

Podle § 104 odst. 1, věty první o. s. ř., jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví.

Podle § 201 o.s.ř., účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Podle § 218 písm. c) o.s.ř., odvolací soud odmítne odvolání, které směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné.

Podle § 57 odst. 3 IZ, volbu členů a náhradníků věřitelského výboru potvrzuje insolvenční soud; jeho rozhodnutí se nedoručuje. Pro usnesení schůze věřitelů podle § 62 odst. 2 platí věta první obdobně.

Podle § 59 odst. 3 IZ, insolvenční soud nepotvrdí volbu člena nebo náhradníka věřitelského výboru, je-li tu důvod pochybovat o jejich důvěryhodnosti nebo o tom, že budou k výkonu funkce způsobilí. Toto rozhodnutí musí insolvenční soud vyhlásit do skončení schůze věřitelů, na které k volbě došlo. Dle § 59 odst. 4 IZ, po vyhlášení rozhodnutí podle odstavce 3 insolvenční soud vyzve každého z přítomných věřitelů, kteří hlasovali pro zvolení, aby uvedl, zda se vzdává odvolání, současně je poučí, že odvolání, které nebude podáno do skončení schůze věřitelů, již nelze podat. Vyjádření věřitelů a jejich poučení se uvede v protokolu o jednání. Rozhodnutí insolvenční soud doručí pouze osobám, které proti němu podaly odvolání.

Podle § 11 odst. 1 IZ, při výkonu dohlédací činnosti insolvenční soud rozhoduje o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů řízení.

Podle § 91 IZ, proti rozhodnutím, která insolvenční soud učiní při výkonu dohlédací činnosti včetně předběžných opatření, není odvolání přípustné, pokud zákon nestanoví jinak.

Ze shora citovaných ustanovení insolvenčního zákona lze dovodit, že rozhodnutí insolvenčního soudu, jímž je potvrzena volba členů nebo náhradníka věřitelského výboru (§ 57 odst. 3 IZ), má povahu rozhodnutí vydaného v rámci výkonu dohlédací činnosti (§ 11 odst. 1 IZ) a nelze je napadnout odvoláním (§ 91 IZ), na rozdíl od rozhodnutí, jímž insolvenční soud nepotvrdí volbu člena nebo náhradníka věřitelského výboru (§ 59 odst. 3 IZ), jež odvoláním napadnout lze (§ 59 odst. 4 IZ).

Ze shora uvedených důvodů proto odvolací soud odvolání věřitelů ÚAMK a.s., CONSORTE s.r.o. a WELISAMEN s.r.o. směřující proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, ze dne 4.9.2013, kterým byli potvrzeni členové výboru věřitelů a náhradník, odmítl postupem podle ust. § 218 písm. c) o.s.ř.

Z ustanovení § 201 o.s.ř. vyplývá, že účastník může napadnout odvoláním rozhodnutí vydané v řízení v prvním stupni. Věřitelé ÚAMK a.s., CONSORTE s.r.o. a WELISAMEN s.r.o., sice podali odvolání rovněž proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, ze dne 4.9.2013, jímž byl zamítnut návrh věřitelů na hlasování o odvolání insolvenčního správce a o ustanovení nového insolvenčního správce, takové rozhodnutí však soudem prvního stupně vydáno nebylo. Soud prvního stupně na schůzi věřitelů dne 4.9.2013 pouze konstatoval, že o odvolání správce se hlasovat nebude, aniž by o návrhu věřitelů na hlasování o odvolání insolvenčního správce a o ustanovení nového insolvenčního správce rozhodl usnesením tak, že se návrh zamítá. Jelikož odvoláním napadené rozhodnutí nebylo soudem prvního stupně vydáno, nelze se proti němu ani odvolat. Odvolací soud proto odvolací řízení o odvoláních věřitelů proti neexistujícímu usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, ze dne 4.9.2013, č.j. KSOL 10 INS 15659/2013-B-21, o zamítnutí návrhu na hlasování o odvolání insolvenčního správce a ustanovení nového insolvenčního správce , z důvodu neodstranitelného nedostatku podmínky řízení dle ust. § 104 odst. 1, věty první o. s. ř. zastavil.

Pro úplnost je třeba uvést, že v tomto odvolacím řízení nelze přezkoumat průběh a výsledky schůze věřitelů ze dne 4.9.2013, neboť přezkoumávat průběh řízení před soudem prvního stupně lze toliko v rámci odvolacího řízení zahájeného na základě řádného, včasného a přípustného odvolání. Přípustné odvolání však v této věci žádným z věřitelů podáno nebylo.

Pokud se týká námitky podjatosti soudce Mgr. Bronislava Šlahaře vznesené věřiteli v rámci podaných odvolání, ani o této námitce nelze v tomto odvolacím řízení rozhodnout, neboť odvolací soud se v důsledku nepřípustnosti podaných odvolání, resp. v důsledku zastavení odvolacího řízení, nezabývá přezkumem napadeného usnesení věcně. O této námitce rozhodne odvolací soud samostatně (mimo toto odvolací řízení) poté, co mu bude soudem prvního stupně (po doplnění obsahových náležitostí) opakovaně předložena.

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučen í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. f), § 229 odst. 4 o.s.ř.).

V Olomouci dne 31.října 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu