1 VSOL 857/2016-P7-7
KSBR 44 INS 1047/2016 1 VSOL 857/2016-P7-7

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a JUDr. Táni Šimečkové věci dlužníků-manželů a) Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Čelechovice na Hané, Ruská 214, PSČ 798 16, b) Anny anonymizovano , anonymizovano , bytem Hrubčice 104, PSČ 798 21, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 44 INS 1047/2016, o přihlášce pohledávek č. 7, věřitele č. 5 Českomoravské stavební spořitelny, a.s., identifikační číslo osoby: 492 41 397, se sídlem Praha 10, Vinohradská 3218, PSČ 100 17, o odvolání věřitele č. 5 ze dne 6.6.2016 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. května 2016, č.j. KSBR 44 INS 1047/2016-P7-2,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. května 2016, č.j. KSBR 44 INS 1047/2016-P7-2, se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně s poukazem na ustanovení 197 odst. 2, § 198 odst. 1, § 178 a § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) odmítl přihlášku pohledávky č. 7 věřitele č. 5 Českomoravské stavební spořitelny, a.s. (výrok I.) a deklaroval, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitele č. 5 v insolvenčním řízení končí. isir.justi ce.cz

V důvodech soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 26.1.2016, č.j. KSBR 44 INS 1047/2015-A-10 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníků a insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Ivo Šotek. Na přezkumném jednání dne 17.3.2016, popřel insolvenční správce nevykonatelnou pohledávku věřitele č. 5 ve výši 128.108,40 Kč (pozn. z celkové přihlášené výše 164.157,30 Kč) z důvodu duplicity s pohledávkou P7 . Dne 21.3.2016 bylo věřiteli doručeno vyrozumění insolvenčního správce o popření této části jeho přihlášené pohledávky a výzva k podání žaloby na její určení, s poučením o případných následcích, nebude-li tak v zákonné lhůtě učiněno. Lhůta pro podání žaloby uplynula 18.4.2016, věřitel ve lhůtě žalobu nepodal. Protože výše popřené pohledávky (pozn. dle přihlášky č. P7) představuje více než 50% celkové přihlášené pohledávky, pak je namístě, postupem podle § 178 IZ (dle kterého bude-li po přezkoumání postupem podle tohoto zákona přihlášená pohledávka zjištěna tak, že skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50% přihlášené částky, k přihlášené pohledávce se nepřihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna) odmítnout celou přihlášku pohledávky věřitele ve výši 164.157,30 Kč (§ 185 IZ).

Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 5 včasné odvolání. Namítal, že soud mu odmítl celou přihlášku pohledávek č. 7, tj. v rozsahu 164.157,30 Kč, a v tomto rozsahu rovněž ukončil jeho účast v řízení. S tímto závěrem nesouhlasí, neboť dne 23.2.2016 řádně a včas přihlásil za dlužníkem Jaroslavem anonymizovano svou pohledávku ve výši celkem 164.157,30 Kč, jako pohledávku zajištěnou zástavním právem váznoucím na účtu stavebního spoření č. 5734927801 s finančními prostředky 36.048,90 Kč. Při přezkumném jednání 17.3.2016 byla tato pohledávka správcem popřena v rozsahu 128.108,40 Kč a ve výši 36.048,90 Kč byla zjištěna. Věřitel s popřením pohledávky souhlasil a nepodával tedy incidenční žalobu. Dne 21.3.2016 požádal správce soud o udělení souhlasu s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěného majetku (účtu stavebního spoření dlužníka) zajištěnému věřiteli č. 5 a usnesením ze dne 11.4.2016 dal insolvenční soud souhlas vydat odvolateli výtěžek ve výši 32.123,17 Kč (po odpočtu odměny správce ve výši 3.925,73 Kč). Toto usnesení nabylo právní moci 4.5.2016 a vydání výtěžku ve shora uvedeném rozsahu bylo realizováno, včetně odměny správci. Proto odvolatel navrhl, aby napadené usnesení bylo změněno tak, že se přihláška pohledávky č. 7 věřitele č. 5 Českomoravské stavební spořitelny, a.s. odmítá ve výši 128.108,40 Kč a účast tohoto věřitele končí pouze v tomto rozsahu.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.) a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání věřitele č. 5 není důvodné.

Podle ustanovení § 178 IZ platí, že bude-li po přezkoumání postupem podle tohoto zákona přihlášená pohledávka zjištěna tak, že skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50 % přihlášené částky, k přihlášené pohledávce se nepřihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna; to neplatí, záviselo-li rozhodnutí insolvenčního soudu o výši přihlášené pohledávky na znaleckém posudku nebo na úvaze soudu. Věřiteli, který takovou pohledávku přihlásil, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce uložit, aby ve prospěch majetkové podstaty zaplatil částku, kterou určí se zřetelem ke všem okolnostem přihlášení a přezkoumání pohledávky, nejvýše však částku, o kterou přihlášená pohledávka převýšila rozsah, ve kterém byla zjištěna; jde o incidenční spor (odst. 1). Pro účely posouzení, zda jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 1, se nepovažuje za přihlášenou ta část pohledávky, kterou vzal věřitel účinně zpět předtím, než nastal účinek, na základě kterého se podle tohoto zákona nepřihlíží k popřené části pohledávky (odst. 2).

Ustanovení § 197 IZ stanoví, že výsledek přezkumného jednání zapíše insolvenční správce do seznamu přihlášených pohledávek; takto upravený seznam tvoří součást zápisu o přezkumném jednání. Věřitelům, kteří o to požádají, vydá insolvenční soud z tohoto seznamu výpis (odst. 1). Věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, poučí insolvenční správce nebo insolvenční soud při přezkumném jednání o dalším postupu; věřitele, který se přezkumného jednání nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek (odst. 2).

Podle ustanovení § 198 odst. 1 IZ dále platí, že věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Konečně podle ustanovení § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

V přezkoumávaném případě se ze spisu soudu prvního stupně podává, že předmětné insolvenční řízení bylo zahájeno dne 19.1.2016 insolvenčním návrhem dlužníků, který spojili se společným návrhem manželů na povolení oddlužení. Ve smyslu ustanovení § 394a odst. 3 IZ mají manželé, kteří podali společný návrh na povolení oddlužení po dobu trvání insolvenčního řízení o tomto návrhu a po dobu trvání účinků oddlužení, postavení nerozlučných společníků a považují se za jednoho dlužníka. Usnesením ze dne 26.1.2016 (č.d. A-10), zveřejněným v insolvenčním rejstříku 26.1.2016 (v právní moci 24.2.2016), soud prvního stupně zjistil úpadek dlužníků a povolil jeho řešení oddlužením a mj. ustanovil insolvenčním správcem Mgr. Ivo Šotka.

Do tohoto řízení věřitel Českomoravská stavební spořitelna, a.s. (dále jen věřitel č. 5) dne 23.2.2016 přihlásil dvě přihlášky pohledávek.

První z nich, kterou věřitel č. 5 uplatil nevykonatelnou a nezajištěnou pohledávku v celkové výši 164.157,30 Kč (jistina 160.000 Kč a příslušenství 4.157,30 Kč) za dlužnicí Annou anonymizovano , z titulu nesplaceného úvěru dle smlouvy č. 0894969 ze dne 14.5.2013, byla zaevidována soudem pod číslem P6. Z obsahu této přihlášky dále vyplývá, že dne 10.3.2016 bylo soudu doručeno podání věřitele č. 5, v němž uvedl, že zasílá na výzvu správce opravu své přihlášky za dlužnicí Annou anonymizovano a z doložené opravené přihlášky vyplývá, že věřitel uplatňuje vůči dlužnici ze stejného titulu nevykonatelnou a opět nezajištěnou pohledávku v celkové výši 128.108,40 Kč.

Druhou přihláškou, kterou věřitel č. 5 uplatil nevykonatelnou, avšak zajištěnou pohledávku v celkové výši 164.157,30 Kč (jistina 160.000 Kč a příslušenství 4.157,30 Kč) za dlužníkem Jaroslavem anonymizovano , z titulu nesplaceného úvěru dle smlouvy č. 0894969 ze dne 14.5.2013 (tedy ze stejného titulu, jako předchozí přihláška pohledávek) byla zaevidována soudem pod číslem P7. Z obsahu této přihlášky dále vyplývá, že nárok na uspokojení ze zajištění věřitel č. 5 přihlásil z titulu zástavního práva smluvního dle smlouvy ze dne 14.5.2013, váznoucího na účtu stavebního spoření č. 5734927801 s finančními prostředky 36.048,90 Kč.

U přezkumného jednání dne 17.3.2016, jehož se věřitel č. 5 nezúčastnil, správce (dle upraveného seznamu) pohledávku uplatněnou přihláškou č. P6 zařadil jako nevykonatelnou, nezajištěnou a uznal ji v celém rozsahu (dle opravy), tj. ve výši 128.108,40 Kč (nebyla popřena dlužníky ani jiným věřitelem). Pohledávku evidovanou pod č. P7, která byla přihlášena (ze stejného titulu) v rozsahu 164.157,30 Kč, správce dle přezkumného listu zařadil jako nevykonatelnou a zajištěnou a uznal ji jako zajištěnou v rozsahu 36.048,90 Kč a popřel v rozsahu 128.108,40 Kč z důvodů duplicity s přihláškou č. P7 (správně č. P6). Tato pohledávka nebyla popřena ani dlužníky ani žádným z věřitelů. O svém popření správce vyrozuměl věřitele č. 5 výzvou ze dne 17.3.2016, která byla věřiteli doručena dne 21.3.2016. Věřitel č. 5 byl dle této výzvy řádně poučen o důvodech popření a zákonné lhůtě, v níž musí být incidenční žaloba případně podána, včetně následků, pokud žaloba podána nebude. Ve lhůtě, která skončila dne 18.4.2016 (jak správně zjistil soud prvního stupně), žaloba na určení popřené pohledávky, evidované pod č. P7, věřitelem podána nebyla.

Je dále skutečností, že usnesením ze dne 11.4.2016 (č.d. B-8) soud prvního stupně udělil správci, k jeho návrhu, souhlas, aby věřiteli č. 5 byl vydán výtěžek ze zpeněžení zajištěného majetku dlužníků- účtu stavebního spoření , ve výši 32.123,17 Kč. Toto usnesení nabylo právní moci dne 4.5.2016.

Na to soud prvního stupně vydal nyní odvoláním napadené usnesení. Lze dále doplnit, že usnesením ze dne 15.8.2016 (č.d. B-10) soud schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře, do něhož zařadil i věřitele č. 5 s jeho zjištěnou pohledávkou, evidovanou pod č. P6, ve výši 128.108,40 Kč.

Na základě takto zjištěném skutkovém stavu a za dané (nastalé) situace, kdy pohledávka věřitele č. 5, jež byla vedena pod č. P7, byla dle výsledků přezkumného jednání zjištěna v rozsahu 36.048,90 Kč a popřena v rozsahu 128.108,40 Kč (z důvodu duplicity s P6), přičemž výsledkem uvedeného přezkumného jednání je vázán jak správce, tak ostatní účastníci tohoto řízení, i insolvenční soud (příslušná incidenční žaloba ze strany věřitele č. 5 podána nebyla), byl proto dle názoru odvolacího soudu správný postup soudu prvního stupně, pokud dle ustanovení § 185 v návaznosti na ustanovení § 178 odst. 1 IZ přihlášku pohledávek č. 7 věřitele č. 5 v celém rozsahu odmítl a současně deklaroval, že ohledně této přihlášky pohledávek (což je nutno zdůraznit), účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí, neboť byla zjištěna ve výši méně než 50% přihlášené částky. Na tomto závěru nemůže nic změnit skutečnost, že věřiteli č. 5 již byl vyplacen výtěžek zpeněžení (jak je uvedeno shora).

Dlužno ovšem dále dodat, že s ohledem na další výsledek přezkumného jednání, kdy věřiteli č. 5 byla zjištěna jako nezajištěná pohledávka ve výši 128.108,40 Kč (byť ze stejného titulu), která byla vedena v přihlášce pod č. P6, pak v tomto rozsahu zůstává věřitel č. 5 i nadále účastníkem předmětného insolvenčního řízení, neboť o této přihlášce pohledávek napadeným usnesením soudu prvního stupně rozhodováno nebylo.

Ze všech shora uvedených důvodů proto postupoval odvolací soud dle ustanovení § 219 o.s.ř. a napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského

soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům, insolvenčnímu správci a odvolateli se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 19. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu