1 VSOL 857/2013-B-12
KSBR 39 INS 12179/2013 1 VSOL 857/2013-B-12

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Daniela anonymizovano , anonymizovano , bytem Roštín 128, PSČ 768 03, rozhodl o odvolání dlužníka ze dne 30.8.2013 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14.8.2013, č.j. KSBR 39 INS 12179/2013-B-7,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14.8.2013, č.j. KSBR 39 INS 12179/2013-B-7 se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně s poukazem na ustanovení § 402 odst. 5, § 418 odst. 1 písm. a), 314 odst. 1 písm. a) a § 315 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) zrušil schválené oddlužení plněním splátkového kalendáře ve věci dlužníka Daniela anonymizovano (výrok I.), prohlásil na jeho majetek konkurs (výrok II.), dále rozhodl, že konkurs bude projednán jako nepatrný (výrok III.) a stanovil pro průběh nepatrného konkursu v tomto rozhodnutí vyjmenované odchylky (výrok IV.).

Podle odůvodnění bylo řízení zahájeno insolvenčním návrhem dlužníka, který byl spojen s návrhem na povolení oddlužení. Usnesením ze dne 23.5.2003 (správně 2013), č.j. KSBR 39 INS 12179/2013-A-8 insolvenční soud rozhodl o úpadku dlužníka a současně povolil jeho řešení oddlužením. V podání doručeném soudu

22.7.2013 insolvenční správce sdělil, že u přihlášených pohledávek věřitelů č. 3 (D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.), č. 5 (Finanční úřad pro Zlínský kraj) č. 8 (Česká průmyslová zdravotní pojišťovna) a č. 12 (Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky), celkem věřitelé s pohledávkami ve výši 231.368,80 Kč z celkových závazků dlužníka ve výši 343.503,10 Kč, lze oprávněně předpokládat, že pocházejí z podnikání dlužníka. Dlužník na jednání 29.7.2013 potvrdil, že jeho závazky vůči zdravotním pojišťovnám a správci daně pocházejí z jeho podnikatelské činnosti. Vzhledem k tomu, že závazky dlužníka z podnikatelské činnosti představují více jak 64% všech závazků dlužníka, soud rozhodl o zrušení povoleného oddlužení a prohlášení konkursu na jeho majetek, který bude veden jako nepatrný.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, v němž namítal, že po zvážení a ověření podstaty věřitele D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. a Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, jeho závazky nepochází jen z podnikání. Podle ust. § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2 písm. d/ IZ), dospěl k závěru, že v daném případě nejsou dány podmínky ani pro potvrzení, avšak ani pro změnu napadeného usnesení, avšak z jiných než odvolatelem namítaných důvodů.

Je skutečností, že v dané věci insolvenční soud usnesením ze dne 23.5.2013 (č.d. A-8) rozhodl o zjištění úpadku dlužníka, současně povolil jeho řešení oddlužením (§ 397 odst. 1 IZ), nařídil přezkumné jednání a schůzi věřitelů na 29.7.2013 a stanovil její program. Jedním z bodů tohoto programu bylo hlasování věřitelů a způsobu řešení (povoleného) oddlužení dlužníka (§ 402 IZ). Po té, kdy správce ve své zprávě ze dne 22.7.2013 (B-1) upozornil, že u přihlášených věřitelů č. 3, 5, 8 a 12 se lze oprávněně domnívat, že mají původ v podnikání dlužníka a insolvenční soud věc projednal na schůzi věřitelů dne 29.7.2013 (které se nezúčastnil žádný věřitel) a upozornil dlužníka, že jeho závazky z podnikání představují více než 64% všech jeho závazků, vydal dne 14.8.2013 odvoláním napadené usnesení, kterým však nerozhodl o neschválení povoleného oddlužení (§ 405 odst. 1 IZ), jak bylo na schůzi věřitelů insolvenčním soudem avizováno, nýbrž rozhodl tak, že se ve věci dlužníka zrušuje schválené oddlužení plněním splátkového kalendáře a to pro neplnění podstatných povinností podle schváleného způsobu oddlužení . Přitom však přehlédl, že žádné takové rozhodnutí ve smyslu ust. § 406 odst. 3 IZ v dané věci nebylo vydáno.

Jelikož se jedná o vadu řízení, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci a za odvolacího řízení nemohla být odvolacím soudem zjednána náprava, proto postupoval odvolací soud dle ust. § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. a napadené usnesení v celém rozsahu zrušil a věc dle § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

V dalším řízení soud prvního stupně, aniž by musel svolávat novou schůzi věřitelů, vydá nové rozhodnutí, v němž bude opětovně řešit otázku, zda se dlužníku povolené oddlužení schvaluje či nikoliv.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 18. října 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu