1 VSOL 855/2015-A-11
KSBR 26 INS 27487/2014 1 VSOL 855/2015-A-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Bohumíra anonymizovano , anonymizovano , bytem v Brně, Jílkova 2503/203, PSČ 615 00, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 26 INS 27487/2014, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka ze dne 29.10.2014 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. října 2014, č.j. KSBR 26 INS 27487/2014-A-4,

t a k t o:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Brně s poukazem na ust. § 3 odst. 1, odst. 2, § 103 odst. 2 a § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) odmítl pro vady insolvenční návrh dlužníka.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, které doplnil podáním ze dne 18.11.2014.

Dříve než odvolací soud o tomto odvolání rozhodl, vzal dlužník své odvolání podáním ze dne 12.8.2015 zpět (č.d. A-9).

Podle ust. § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

V daném případě vzal dlužník své odvolání proti napadenému usnesení účinně zpět před tím, než o něm bylo odvolacím soudem rozhodnuto. Odvolací soud proto postupoval dle shora citovaného zákonného ustanovení a odvolací řízení zastavil. Právní moc napadeného usnesení nastane v souladu s ust. § 222 odst. 1 o.s.ř., jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

O nákladech odvolacího řízení odvolací soud nerozhodoval, neboť doposud byl dlužník jediným účastníkem tohoto řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. e/, v návaznosti na § 229 odst. 4 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 74, § 75 IZ).

V Olomouci dne 21. srpna 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu