1 VSOL 85/2013-B-15
KSOS 38 INS 7932/2012 1 VSOL 85/2013-B-15

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Roberta anonymizovano , anonymizovano , bytem Hnojník 321, PSČ 739 53, o odvolání plátce mzdy dlužníka OKD, a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ: 26863154, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14.1.2013, č.j. KSOS 38 INS 7932/2012-B-10,

takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně s odkazem na ustanovení § 128 o.s.ř. opětovně uložil plátci příjmů dlužníka OKD, a.s., IČ: 26863154, aby každý měsíc zasílal insolvenčnímu správci doklad obsahující údaje o příjmu dlužníka a o provedených srážkách (výplatní lístek). V odůvodnění uvedl, že tato povinnost byla plátci mzdy uložena již v usnesení ze dne 21.9.2012, č.j. KSOS 38 INS 7932/2012-B-4, a protože plátce mzdy tuto povinnost neplní, byla mu tato povinnost uložena opětovně. Současně bylo dáno poučení, že proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné, a dále poučení o možnosti uložit pořádkovou pokutu podle § 53 o.s.ř.

Proti tomuto rozhodnutí podal plátce mzdy dlužníka odvolání, ve kterém namítal, že mu zákon neukládá povinnost zasílat insolvenčnímu soudu každý měsíc výplatní lístek dlužníka, a že k předložení tohoto dokladu měl být vyzván samotný dlužník, kterému plátce mzdy pravidelně v souladu s § 142 odst. 5 zákoníku práce při měsíčním vyúčtování mzdy vydává písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy a o provedených srážkách. Pokud soud prvního stupně tuto povinnost uložil plátci mzdy s odkazem na ustanovení § 128 o.s.ř., jedná se o nepřípustně extenzivní výklad tohoto ustanovení. Navrhoval, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně, byť je si vědom, že proti němu není dovolání přípustné, zrušil.

Podle ustanovení § 202 odst. 1, písm. a) o.s.ř. odvolání není přípustné proti usnesení, jímž se upravuje vedení řízení.

Podle ustanovení § 218, písm. c) o.s.ř. odvolací soud odmítne odvolání, které směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné.

Odvolací soud obecně konstatuje, že usnesení, proti nimž není odvolání přípustné podle § 202 odst. 1, písm. a), jsou v zákoně vymezena jen obecně. V každém konkrétním případě proto soud musí zvažovat, zda jde o usnesení, kterým se upravuje vedení řízení; rozhodujícími hledisky pro uvedené posouzení tu jsou okolnosti, že jde o rozhodnutí, která nemají vliv na rozhodnutí ve věci samé, že se týkají otázek, které v zájmu hospodárného vedení řízení vyžadují rychlé řešení, aniž by odepřením možnosti opravného prostředku mohlo být na újmu práv účastníků řízení nebo třetích osob a že soud jimi není vázán a může je změnit, aniž by bylo potřebné podat odvolání.

Promítnuto na poměry projednávané věci, dospěl odvolací soud k závěru, že usnesení vydané podle ustanovení § 128 o.s.ř. je rozhodnutí, kterým se upravuje vedení řízení, a proto proti němu není dle shora citovaného ustanovení § 202 odst. 1, písm. a) odvolání přípustné. Na podporu tohoto závěru lze odkázat též na ustanovení § 406 odst. 4, 5 insolvenčního zákona, které nepřiznává plátci mzdy odvolání ani proti rozhodnutí o schválení oddlužení, byť se v ustanovení § 406 odst. 3, písm. d) insolvenčního zákona ukládá povinnost též plátci mzdy. Lze sice přisvědčit odvolateli, že praktický význam § 128 o.s.ř. spočívá v tom, že prostřednictvím sdělení osob a orgánů, které jsou o to požádány, soud získává informace o skutečnostech, k nimž sami účastníci (v posuzované věci dlužník) nemají přístup, ovšem věcnými důvody, které odvolatele vedly k podání odvolání, se odvolací soud bude moci zabývat až v rámci rozhodování o odvolání proti rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty za nesplnění povinnosti uložené v odvoláním napadeném rozhodnutí.

S ohledem na shora uvedené proto rozhodl podle ustanovení § 218, písm. c) o.s.ř. o odmítnutí odvolání.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Dovolání lze podat ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 7. února 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu