1 VSOL 848/2012-P2-27
KSBR 45 INS 18333/2011 1 VSOL 848/2012-P2-27

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Milana anonymizovano , anonymizovano , bytem Vyškov, Orlovice 112, PSČ 682 01, o přihlášce pohledávky č. P2 věřitele č. 2 LEXICO, a.s., se sídlem Olomouc-Nová Ulice, Legionářská 1319/10, PSČ 779 00, identifikační číslo: 25856235, zastoupeného Mgr. Dagmar Beníkovou, advokátkou se sídlem Olomouc, Legionářská 797/3, PSČ 779 00, o odvolání věřitele č. 2 proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 45 INS 18333/2011-P2-3 ze dne 11. 6. 2012,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky č. 2 věřitele č. 2 ze dne 28. 11. 2011 (výrok I.) a uvědomil věřitele, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitele č. 2 v rozsahu uplatňované přihlášky č. 2 v insolvenčním řízení končí (výrok II.).

V důvodech svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením č. j. KSBR 45 INS 18333/2011-A-18 ze dne 7. 3. 2012 byl zjištěn úpadek dlužníka a současně byli věřitelé dlužníka vyzváni, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku přihlásili své pohledávky s poučením, že k později podaným přihláškám insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Přihláška pohledávky věřitele č. 2 byla na podatelně soudu podána dne 1. 12. 2011 pro částku 556.859,33 Kč. Dne 1. 6. 2012 byl u soudu podán návrh insolvenčního správce na vydání rozhodnutí, že se k pohledávce věřitele č. 2 nepřihlíží s odůvodněním, že tento věřitel ve stanovené lhůtě přihlášku pohledávky řádně neopravil, to je neuvedl a nedoložil právní důvod vzniku pohledávky a nedoložil plnou moc pro advokáta, který podal přihlášku pohledávky za věřitele. Jako přílohu k návrhu insolvenční správce připojil výzvu k opravě včetně dodejky. Vzhledem k tomu, že přihláška pohledávky nebyla dle výzvy insolvenčního správce ve stanovené lhůtě řádně opravena a doplněna, rozhodl soud podle ustanovení § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), o odmítnutí jeho přihlášky s tím, že právní mocí rozhodnutí o odmítnutí přihlášky končí jeho účast v insolvenčním řízení.

Proti tomuto rozhodnutí podal věřitel č. 2 včasné odvolání. Uvedl, že ze spisového materiálu vyplývá, že insolvenční správce zaslal předmětné vyrozumění (výzvu) ze dne 4. 4. 2012 pouze k rukám věřitele (na adresu jeho sídla), přičemž nereflektoval na skutečnost, že věřitel je ode dne 20. 10. 2011, kdy bylo Krajskému soudu v Brně doručeno sdělení věřitele k výzvě soudu, zastoupen advokátkou Mgr. Dagmar Beníkovou, se sídlem Legionářská 797/3, Olomouc, a to na základě plné moci soudu předložené. Pouze z opatrnosti byla k přihlášce pohledávky ze dne 28. 11. 2011, která byla doručena soudu dne 1. 12. 2011, přiložena další plná moc pro tuto advokátku. Výzva insolvenčního správce tak nebyla řádně doručena, a proto nemohla vyvolat žádné právní následky, natož počátek běhu lhůty k doplnění či opravě přihlášky. Nadto, jde-li o obsah výzvy, nelze přičítat k tíži věřitele skutečnost, že nebyly insolvenčnímu správci soudem předány veškeré listiny s přihláškou související, a to listiny, na které bylo v přihlášce řádně odkazováno a které byly označeny jako přílohy přihlášky, včetně sdělení ze dne 19. 10. 2011 a jeho příloh, které bylo soudu řádně doručeno a následně přiřazeno ke spisovému materiálu vztahujícímu se k předmětnému insolvenčnímu řízení. S ohledem na tuto skutečnost byla výzva insolvenčního správce nadbytečná a zcela v rozporu se zásadou rychlosti a hospodárnosti soudního řízení. Navíc i přes výše uvedené procesní vady výzvy insolvenčního správce věřitel osobně doložil spolu s přípisem ze dne 12. 4. 2012 doručeným soudu dne 16. 4. 2012 insolvenčním správcem požadované listiny. Odvolatel navrhl, aby napadené rozhodnutí bylo odvolacím soudem zrušeno a věc byla vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

O odvolání věřitele odvolací soud rozhodl usnesením č. j. KSBR 45 INS 18333/2011,-P2-13 ze dne 29. 11. 2012 tak, že usnesení soudu prvního stupně potvrdil. S poukazem na ustanovení § 174 odst. 2, § 176 a § 188 odst. 2 IZ uzavřel, že věřitel podal včasnou přihlášku pohledávky prostřednictvím advokátky Mgr. Dagmar Beníkové, ke které však doložil plnou moc udělenou této advokátce jiným subjektem, řádnou plnou moc doložil až na výzvu insolvenčního správce. Přihláška pohledávky však měla vadu spočívající v neuvedení důvodů vzniku přihlašované pohledávky, tuto vadu přihlášky pohledávky věřitel č. 2 neodstranil ani k výzvě insolvenčního správce ze dne 4. 4. 2012, kterou byl věřitel mimo jiné vyzván k tomu, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy uvedl a doložil původní právní důvod vzniku pohledávky. Tato výzva byla správně (dne 6. 4. 2012) doručena přímo věřiteli č. 2. Neodstranil-li věřitel tuto vadu přihlášky ani na výzvu, byl dán důvod pro odmítnutí jeho přihlášky pohledávky (§ 185 IZ).

Na základě dovolání věřitele podanému proti shora uvedenému rozhodnutí odvolacího soudu Nejvyšší soud České republiky rozhodl usnesením č. j. KSBR 45 INS 18333/2011, 29 NSČR 26/2013-P2-22 ze dne 28. 5. 2015 tak, že rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení. V důvodech rozhodnutí vyslovil závazný právní názor, že nedostatek procesní plné moci je nedostatkem podmínky řízení, který lze odstranit (§ 104 odst. 2 o.s.ř.), a proto je-li přihláška pohledávky do insolvenčního řízení podepsána pouze tvrzeným zástupcem věřitele na základě procesní plné moci, která nebyla doložena, jde o odstranitelný nedostatek podmínky řízení, k jehož nápravě (předložení plné moci) musí být tvrzený zástupce vyzván. Nebude-li ani tak zjednána náprava, musí být řízení o přihlášce pohledávky zastaveno podle ustanovení § 104 odst. 2 o.s.ř. K případnému odstranění vad přihlášky lze přikročit až po zhojení nedostatku podmínky řízení. Postup insolvenčního správce v dané věci neodpovídal těmto formulovaným zásadám a odvolací soud pochybil, měl-li jej za správný. Právní posouzení věci odvolacím soudem proto neobstojí.

S ohledem na tento závazný právní názor Nejvyššího soudu a s ohledem na skutečnost, že věřitel odstranil nedostatek podmínky řízení, když na výzvu soudu dne 10. 10. 2012 doručil procesní plnou moc pro jeho zastupování v řízení advokátkou Mgr. Dagmar Beníkovou (datovanou dne 27. 9. 2012), odvolací soud shledává rozhodnutí soudu prvního stupně předčasným.

Pro posouzení věci je totiž rozhodný postup insolvenčního správce, který výzvou, doručenou pouze věřiteli, vyzval věřitele jak k odstranění nedostatku podmínky řízení spočívající v absenci řádné plné moci k jeho zastupování v řízení, tak k odstranění vady přihlášky pohledávky spočívající v neuvedení právního důvodu vzniku pohledávky. Jak vyplývá ze závěrů přijatých Nejvyšším soudem ve shora uvedeném rozhodnutí, insolvenční správce měl nejprve vyzvat zástupkyni věřitele k doložení řádné procesní plné moci, a teprve po zhojení tohoto nedostatku podmínky řízení měl této zástupkyni věřitele doručit výzvu k odstranění vad přihlášky.

Vzhledem k tomu, že v přezkoumávané věci plná moc zástupkyně věřitele již byla v řízení doložena (nedostatek podmínky řízení byl odstraněn), je nutno výzvu k odstranění vad přihlášky doručit této zástupkyni věřitele. Teprve v případě, nebude-li vada přihlášky ve lhůtě stanovené ve výzvě odstraněna, bude odůvodněn postup podle ustanovení § 185 IZ k odmítnutí přihlášky pohledávky.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení podle ustanovení § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. zrušil a podle ustanovení § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, odvolateli, insolvenčnímu správci a zástupci věřitelů se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

Olomouc 22. října 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu