1 VSOL 847/2015-P18-10
KSOS 14 INS 20454/2014 1 VSOL 847/2015-P18-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníků a) Blanky anonymizovano , anonymizovano , IČ: 67334199, b) František anonymizovano , anonymizovano , IČ: 46094652, oba bytem Ostrava-Poruba, Alšova 580/2, PSČ: 708 00, o přihlášce pohledávky P 18 věřitele č. 14 Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č. p. 969, PSČ: 114 00, zastoupeného JUDr. Josefem Kešnerem, advokátem se sídlem Praha 9, Horní Počernice, Lukavecká 1732, PSČ: 193 00, k odvolání tohoto věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 3. 2015, č. j. KSOS 14 INS 20454/2014-P18-3,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16.3.2015, č. j. KSOS 14 INS 20454/2014-P18-3 se m ě n í tak, že přihláška pohledávky č. P 18 věřitele č. 14 Komerční banka, a.s., IČ: 45317054 se neodmítá a účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl podle ustanovení § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) přihlášku pohledávky P 18 věřitele č. 14 Komerční banky, a.s.,

IČ 45317054 (výrok I.) a deklaroval, že právní mocí tohoto usnesení účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí (výrok II.). V odůvodnění uvedl, že usnesením ze dne 3. 11. 2014 č.j. KSOS 14 INS 20454/2014-A-9 byli věřitelé dlužníků vyzváni, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku přihlásili své pohledávky a současně byli poučeni ve smyslu ustanovení § 173 odst. 1 IZ, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 3. 11. 2014 a posledním dnem k přihlášení pohledávky tak byl den 3. 12. 2014. Věřitel č. 14 Komerční banka, a.s. svoji pohledávku přihlásil až přihláškou doručenou insolvenčnímu soudu dne 23. 2. 2015, tedy po uplynutí stanovené 30denní lhůty k přihlašování pohledávek.

Proti tomuto rozhodnutí podal věřitel č. 14 Komerční banka, a.s. včas odvolání, ve kterém namítal, že mu dosud nepočala běžet lhůta k podání přihlášky, neboť insolvenční soud v rozporu s ustanovením § 420 odst. 2 IZ nezapsal do insolvenčního rejstříku identifikační číslo dlužníka b) Františka anonymizovano . V této souvislosti se dovolával judikatury odvolacích soudů, jakož i Ústavního soudu, s tím, že soudy opakovaně judikovaly, že pokud v insolvenčním rejstříku není v rozporu s ustanovením § 420 IZ zveřejněn některý v tomto ustanovení uvedený údaj, nepočne věřiteli běžet lhůta k přihlášení pohledávky, a to až do doby, kdy soud takový údaj do insolvenční rejstříku doplní.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužníci se insolvenčním návrhem ze dne 24. 7. 2014, doručeným soudu 25. 7. 2014, domáhali rozhodnutí o svém úpadku a navrhovali, aby byl řešen společným oddlužením manželů formou plnění splátkového kalendáře. Návrh podali na dvou formulářích s tím, že dlužnice a) Blanka

anonymizovano v kolonce 07 svého formuláře uvedla, že v současné době má 11 nezajištěných věřitelů a celkový závazek ve výši 848.164 Kč. Do špatné finanční situace se dostala díky tomu, že byla nucena ukončit podnikání. V kolonce 12 (údaje o všech dlužníkových příjmech za poslední 3 roky) uvedla starobní důchod a dále odkázala na přiznání daně z příjmu fyzických osob za rok 2011, 2012 a 2013 s tím, že od 1. 5. 2014 živnost přerušila. V kolonce 17 (závazky, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění-nevykonatelné) odkázala na přílohu č. 1. V této příloze č. 1-seznam všech závazků, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění-nevykonatelné dlužnice a) uvedla mimo jiné závazek vůči OSSZ v Ostravě ve výši 9.791 Kč. Současně připojila čestné prohlášení ze dne 25. 7. 2014 o tom, že její závazky nepochází z podnikání, a to s výjimkou penále za pojistné na důchodovém pojištění ve výši 9.791 Kč. Dlužník b) František Michel ve svém formuláři uvedl, že v současné době má 5 nezajištěných věřitelů a závazky ve výši celkem 307.143 Kč. V kolonce 12 (údaje o všech dlužníkových příjmech za poslední 3 roky) uvedl pouze starobní důchod. V kolonce 17 (závazky, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění-nevykonatelné) odkázal na přílohu číslo 1. V této příloze (označené jako příloha č. 2)-seznam všech nezajištěných věřitelů dlužník b) mimo jiné uvedl též věřitele Komerční banku, a.s., vůči níž má dluh z titulu kreditní karty ve výši 29.572 Kč a k tomuto závazku připojil tyto listiny: 1) profil účtu č. 35-6440480247/0100 zpracovaný ke dni 12. 6. 2014, z něhož vyplývá běžný zůstatek-29.572,02 Kč; 2) smlouvu o vydání a používání osobního certifikátu, na které je bod 4. Identifikace Klienta z účetního systému: Identifikační číslo 46094552; 3) výpověď smlouvy o vydání platební karty, která je vydána k účtu č. 35-6340480247/0100 datovanou 19.6.2013, na níž je dlužník b) jako Klient označen identifikačním číslem 46094552 a údaji o zápisu v živnostenském rejstříku. Současně dlužník b) připojil čestné prohlášení ze dne 25. 7. 2014 o tom, že závazky nepocházejí z podnikání. Na tomto základě soud prvního stupně usnesením ze dne 3. 11. 2014 č.j. KSOS 14 INS 20454/2014-9, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 3. 11. 2014 v 14:06 hodin zjistil úpadek dlužníků Blanky anonymizovano a Františka anonymizovano , ustanovil insolvenčního správce, povolil řešení úpadku oddlužením a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku s poučením, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Z protokolu o přezkumném jednání a schůzi věřitelů ze dne 28. 1. 2015 vyplývá, že byly přezkoumány přihlášky pohledávek č. P 1 až 17, insolvenční správce byl vyzván ke sdělení ve smyslu ustanovení § 403 odst. 1 IZ, zda jsou mu známy skutečnosti, které by odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení, přičemž správce uvedl, že takové skutečnosti mu nejsou známy. Dalším usnesením ze dne 24. 3. 2015, č.j. KSOS 14 INS 20454/2014-B-3, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 24. 3. 2015 v 9:51 hodin soud mimo jiné schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře. Na tomto základě pak soud prvního stupně rozhodl o odvoláním napadeným usnesením o odmítnutí přihlášky odvolatele jako opožděné.

Ze svazku přihlášky P 18 věřitele č. 14 Komerční banka, a.s., IČ 45317054 vyplývá, že tento věřitel přihláškou pohledávky ze dne 23. 2. 2015, doručenou insolvenčnímu soudu dne 24. 2. 2015, přihlásil do insolvenčního řízení dlužníků pohledávku vůči dlužníkovi b) Františku anonymizovano ve výši 30.229,99 Kč z titulu přečerpání finančních prostředků na účtu 35-6340480247 vedeném u banky na základě smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu ze dne 27. 12. 2005. Z této smlouvy, kterou k přihlášce připojil, vyplývá, že tuto smlouvu dlužník b) František Michel uzavřel jako fyzická osoba podnikající pod IČ 46094652 na základě živnostenského listu vydaného Magistrátem města Ostrava, Živnostenský úřad č.j. 93/3/963/A, evidenční číslo 380603-1691-01. Dále k přihlášce připojil listiny adresované dlužníkovi b) Františkovi anonymizovano , a to odstoupení od smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu 35-6340480247 datované dne 30. 7. 2014 a oznámení o zrušení účtu č. 35-6340480247 a zřízení zvláštního účtu pohledávek datované dne 14. 8. 2014.

Podle ustanovení § 71 IZ soudní rozhodnutí, předvolání, vyrozumění nebo jiná písemnost insolvenčního soudu nebo účastníků se v insolvenčním řízení doručují pouze vyvěšením písemnosti na úřední desce insolvenčního soudu a jejím současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku (dále jen "doručení vyhláškou"), ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby i zvláštní způsob doručení (odstavec 1). Při doručení vyhláškou se písemnost považuje za doručenou dnem, popřípadě okamžikem jejího zveřejnění v insolvenčním rejstříku; okamžikem zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku se rozumí den, hodina a minuta zveřejnění (odstavec 2). Povinnost insolvenčního soudu zveřejnit vyhláškou různé údaje, stanovená v tomto zákoně, je splněna vyvěšením příslušné písemnosti na úřední desce insolvenčního soudu se současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku, pokud zákon nestanoví pouze zveřejnění písemnosti na úřední desce insolvenčního soudu; při zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku platí odstavec 2 obdobně (odstavec 3).

Podle ustanovení § 419 IZ insolvenční rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti (dále jen "ministerstvo") [odstavec 1]. Insolvenční rejstřík obsahuje seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy. Pro každého dlužníka se vede jeden insolvenční spis (odstavec 2). Insolvenční rejstřík je veřejně přístupný, s výjimkou údajů, o kterých tak stanoví tento zákon. Každý má právo do něj nahlížet a pořizovat si z něj kopie a výpisy. Soudce insolvenčního soudu má přístup ke všem údajům vedeným v insolvenčním rejstříku (odstavec 3). Na žádost vydá ministerstvo nebo insolvenční soud úředně ověřený výstup z informačního systému veřejné správy obsahující údaje z insolvenčního rejstříku nebo informaci o tom, že požadovaný údaj není veden v insolvenčním rejstříku (odstavec 4).

Podle ustanovení § 420 IZ je-li dlužník fyzickou osobou, zapisuje se do seznamu dlužníků jeho jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, a nemá-li rodné číslo, datum narození; jde-li o fyzickou osobu, která má podle zvláštního právního předpisu sídlo, zapíše se do seznamu dlužníků i její sídlo (odstavec 1). Je-li dlužníkem fyzická osoba, která je podnikatelem, zapisuje se do seznamu dlužníků vedle údajů podle odstavce 1 i dodatek odlišující její firmu, používá-li jej při svém podnikání, dále místo podnikání, jestliže se liší od bydliště, a identifikační číslo (odstavec 2). Je-li dlužník právnickou osobou, zapisuje se do seznamu dlužníků jeho obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo (odstavec 3). Údaje podle odstavců 1 až 3 zapíše insolvenční soud do seznamu dlužníků, jakmile nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nejpozději však do 7 dnů po tomto okamžiku; není-li mu některý z těchto údajů v uvedené době znám, zapíše jej insolvenční soud do seznamu dlužníků, jakmile v insolvenčním řízení vyjde najevo (odstavec 4). Neprodleně po ustanovení insolvenčního správce zapíše insolvenční soud údaj o tom do seznamu dlužníků. Je-li insolvenční správce fyzickou osobou, zapisuje se do seznamu dlužníků jeho jméno, příjmení, sídlo, rodné číslo, a nemá-li rodné číslo, datum narození; je-li insolvenční správce právnickou osobou, zapisuje se do seznamu dlužníků jeho obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo (odstavec 5).

Podle ustanovení § 421 IZ v insolvenčním rejstříku insolvenční soud zveřejňuje chronologicky s uvedením okamžiku vložení tyto písemnosti a informace: a) rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech, b) veškerá podání, která se vkládají do soudního spisu vedeného insolvenčním soudem ohledně dlužníka, nestanoví-li tento zákon jinak, c) další informace, o kterých tak stanoví tento zákon (odstavec 1). Podání došlá insolvenčnímu soudu v elektronické podobě a písemnosti pořizované insolvenčním soudem se do insolvenčního rejstříku vkládají pomocí elektronického přenosu dat. Ostatní písemnosti a podání se vkládají přenesením jejich obrazové podoby do insolvenčního rejstříku (odstavec 2).

Nejvyšší soud ČR v usnesení ze dne 27. září 2011, sen. zn. 29 NSČR 35/2010 formuloval a odůvodnil závěr, podle něhož ve vztahu k osobám, které v době zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku nebyly účastníky insolvenčního řízení, se zveřejněním rozhodnutí o úpadku plní oznamovací povinnost insolvenčního soudu ve smyslu ustanovení § 421 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona ve spojení s ustanovením § 71 odst. 3 insolvenčního zákona a nikoli povinnost insolvenčního soudu směřující k doručení tohoto rozhodnutí (ve smyslu ustanovení § 71 odst. 1 insolvenčního zákona). Současně vysvětlil,

že zákonem není předepsán způsob, jakým má uživatel provádět vyhledávání dlužníků v insolvenčním rejstříku. Použije-li k vyhledávání některý (či více) z údajů umožňujících spolehlivou identifikaci hledané osoby, nelze mu klást k tíži, že nepoužil ještě jiné údaje. U právnické osoby pak k údajům, jež mají přinést spolehlivý výsledek vyhledávání, patří identifikační číslo osoby a/nebo obchodní firma nebo název (potud, že dlužník i při zobrazení více záznamů plynoucích z možné zaměnitelnosti obchodní firmy nebo názvu nezůstane ve výsledcích vyhledávání uživateli insolvenčního rejstříku utajen). Výsledky vyhledávání na základě zadaných parametrů musí být přitom stejné bez ohledu na to, zda tyto byly zadány do formuláře základního či do formuláře hledání pokročilého . Dále Nejvyšší soud dovodil, že vzhledem k významu insolvenčního rejstříku při plnění jeho informativní funkce a k jeho povaze (srov. § 419 odst. 1 insolvenčního zákona) je nezbytné vykládat zjištěné nedostatky jeho fungování způsobem, jenž nebude chyby ve fungování veřejné správy (o jejíž informační systém jde) přičítat k tíži osob, jimž má takový systém spolehlivě sloužit. Přitom za řádné fungování informačního systému veřejné správy odpovídá jeho správce a ten je (má být) nejen povinen, ale (na rozdíl od pouhého uživatele takového systému) též schopen, řádné fungování systému doložit.

Nejvyšší soud ČR v usnesení ze dne 22.1.2014, sen zn. 29 NSČR 11/2012 dále zdůraznil (a to ve shodě s judikaturou odvolacích soudů k tomu srov. např. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. května 2010, sp. zn. KSUL 77 INS 6087/2009, 3 VSPH 139/2010-P22-9, respektive usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. února 2011, č. j. KSOS 34 INS 1308/2009, 3 VSOL 494/2010-P121-11, dále též usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze 31.3.2011, č.j. KSOS 33INS 5284/2010,3 VSOL 167/2011-P12-9, které obstálo též v rovině ústavně právní I.ÚS 1719/11 ze dne 3.4.2013), že koncepce insolvenčního zákona je založena na informovanosti účastníků a dalších osob o průběhu insolvenčního řízení prostřednictvím insolvenčního rejstříku. Rejstřík je ve smyslu ustanovení § 419 odst. 1 insolvenčního zákona informačním systémem veřejné správy, veřejně přístupným na internetu, který poskytuje všem osobám klíčové informace o rozhodnutích soudů i dalších písemnostech obsažených v insolvenčním spisu. Na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti je jako součást tohoto informačního systému veřejnosti nabízena webová služba insolvenčního rejstříku, která umožňuje automaticky komunikovat a vyměňovat si údaje z aplikace insolvenčního rejstříku s jinými aplikacemi přes internet. Poskytuje shodné údaje, které jsou dostupné v interaktivním prohlížení insolvenčního rejstříku. Tyto údaje jsou určeny pro strojové zpracování. Služba je koncipovaná jako veřejná a je zdarma. Předpokládá vytvoření vlastních kopií databází na straně uživatelů. Podmínky služby provozované v rámci informačního systému veřejné správy vycházejí z údajů, které se povinně zapisují do insolvenčního rejstříku, jmenovitě do seznamu dlužníků (§ 420 insolvenčního zákona). Je-li dlužníkem fyzická osoba, která je podnikatelem, zapisuje se do seznamu dlužníků též identifikační číslo osoby, přičemž tento údaj zapíše insolvenční soud do seznamu dlužníků, jakmile nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nejpozději však do sedmi dnů po tomto okamžiku; není-li mu tento údaj v uvedené době znám, zapíše jej do seznamu dlužníků, jakmile v insolvenčním řízení vyjde najevo.

Odvolací soud ve shodě se shora citovanou judikaturou konstatuje, že odvolatel nemá postavení osoby, jíž se doručuje zvlášť, takže je zcela odkázán na informace zveřejněné v insolvenčním rejstříku. Pak ovšem platí, že lhůta k podání přihlášky by tomuto věřiteli počala běžet jedině za předpokladu, že informace o dlužnících byla v systému ISIR řádně zveřejněna tak, aby mohla být věřitelem zjištěna prostřednictvím automatického vyhledávání. Insolvenční soud však v rozporu s ustanovením §420 odst. 2 IZ nezapsal do systému identifikační číslo dlužníka b) Františka anonymizovano , ačkoliv již z obsahu insolvenčního návrhu, resp. seznamu závazků a listin k němu připojených vyplývalo, že dlužník podnikal pod identifikačním číslem 46094552 a má závazek z podnikání vůči věřiteli Komerční bance, a.s. z titulu debetu na kreditní kartě ve výši 29.572 Kč. neboť k návrhu ohledně tohoto závazku připojil tyto listiny: 1) profil účtu č. 35-6440480247/0100 zpracovaný ke dni 12. 6. 2014, z něhož vyplývá běžný zůstatek-29.572,02 Kč; 2) smlouvu o vydání a používání osobního certifikátu, na které je bod 4. Identifikace Klienta z účetního systému: Identifikační číslo 46094552; 3) výpověď smlouvy o vydání platební karty, která je vydána k účtu č. 35-6340480247/0100 datovanou 19.6.2013, na níž je dlužník b) jako Klient označen identifikačním číslem 46094552 a údaji o zápisu v živnostenském rejstříku. Za této situace věřiteli dosud nezačala běžet lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí o úpadku, a proto závěr soudu prvního stupně o opožděnosti přihlášky není správný.

Pro úplnost odvolací soud dodává, že pro zápis identifikačního čísla, které povinně zapisuje do insolvenčního rejstříku ( § 420 odst.2 IZ), není rozhodující, zda dlužník má v současné době postavení podnikatele, ale zda z insolvenčního návrhu a jeho příloh vyplývá, že má dluhy z podnikání.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení §220 odst.1 o.s.ř. změnil tak, že přihláška pohledávky č. P 18 věřitele č. 14 Komerční banka, a.s., IČ: 45317054 se neodmítá a účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení nekončí.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního

práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 24. srpna 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu