1 VSOL 845/2012-A-11
KSBR 38 INS 20088/2012 1 VSOL 845/2012-A-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Růženy anonymizovano , anonymizovano , bytem Hustopeče, Školní 954/3, PSČ 693 01, o insolvenčním návrhu dlužnice spojeném s návrhem na povolení oddlužení, k odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23.8.2012 č.j. KSBR 38 INS 20088/2012-A-4

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23.8.2012 č.j. KSBR 38 INS 20088/2012-A-4 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl podle ustanovení § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) insolvenční návrh dlužnice s odůvodněním, že v něm schází konkrétní tvrzení o mnohosti věřitelů, o splatnosti závazků a o nemožnosti tyto závazky z konkrétního příjmu dlužnice splácet. Nelze proto uzavřít, zda se dlužnice nachází v úpadku či nikoliv. Tyto skutečnosti nebylo možno zjistit ani z povinných příloh k návrhu, tj. ze seznamu majetku a seznamu závazků, jelikož dlužnice tyto povinné přílohy soudu nepředložila.

Proti tomuto rozhodnutí podala dlužnice odvolání, ve kterém navrhovala, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil, jelikož dle jejího názoru došlo k nesprávnému právnímu posouzení věci. V doplňku odvolání pak uvedla, že má

6 závazků vůči 6 nezajištěným věřitelům, a že celkovou výše těchto závazků uvedla v insolvenčním návrhu a doložila přílohami. Všechny závazky jsou po splatnosti více jak 30 dnů a přesahují hodnotu jejího majetku. Dlužnice v současnosti nemá významnější vlastní úspory a návrh na povolení oddlužení podala z důvodu, že není schopna své závazky vůči svým věřitelům hradit..

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1 IZ, § 212, § 212a o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužnice se insolvenčním návrhem ze dne 6.8.2012, doručeným soudu dne 17.8.2012, domáhala rozhodnutí o svém úpadku a navrhovala, aby byl řešen plněním splátkového kalendáře. Návrh podala na předepsaném formuláři a v kolonce 06 návrhu pouze obecně konstatovala, že má závazky v celkové výši 528.901,30 Kč, jsou proti ní vedeny dvě exekuční řízení, a má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a není schopna tyto závazky plnit, zastavila platby podstatné části svých peněžitých závazků a tyto neplní po dobu delší než tři měsíce po lhůtě splatnosti. Pobírá starobní důchod ve výši 11.266 Kč. V kolonce 18 návrhu popsala 6 nevykonatelných závazků vůči 6 nezajištěným věřitelům, které specifikovala obchodním názvem a uvedla výši jednotlivých závazků. V návrhu tedy schází údaj o splatnosti jednotlivých závazků a tento údaj nelze zjistit ani z povinných příloh, neboť nebyly k návrhu připojeny. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný a nebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do sedmi dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 o.s.ř. se nepoužije.

Podle ustanovení § 103 odst. 2 IZ v insolvenčním návrhu musí být uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Podle ustanovení § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů, b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost ).

Podle ustanovení § 3 odst. 2 IZ se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je b) neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplní-li povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Ve shodě se soudem prvního stupně odvolací soud konstatuje, že insolvenční návrh musí mít náležitosti dle ust. § 103 a 104 IZ, návrh na povolení oddlužení náležitosti dle ust. § 391 IZ, a že podmínkou pro projednání návrhu na povolení oddlužení je podání bezvadného insolvenčního návrhu. K náležitostem insolvenčního návrhu (srov. např. rozhodnutí NS ČR ze dne 27.1.2010, sp. zn. KSBR 37 INS 294/2008, 29 NSCR 1/2008, publikované ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu ČR pod poř. č. 88/2010).

Promítnuto na poměry projednávané věci odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně konstatuje, že insolvenční návrh dlužníka postrádá uvedení rozhodujících skutečností, které osvědčují jeho úpadek, tedy úpadek tak, jak je definován v ustanovení § 3 odst. 1, 2 IZ. V insolvenčním návrhu musí být tvrzeny takové okolnosti, z nichž závěr o úpadku dlužníka nebo o hrozícím úpadku logicky vzato vyplývá. Pouhá citace zákona že dlužník zastavil platby podstatné části svých závazků , či konstatování, že dlužník je v úpadku , nebo mu úpadek hrozí , případně, že dlužník je insolventní , nebo že je v platební neschopnosti , a nebo že je předlužen , není ve smyslu § 103 odst. 2 IZ uvedením okolností, které úpadek osvědčují (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 20.5.2010 sp. zn. 29 NSČR 22/2009, publikovaný v časopise Soudní judikatura 2/2012 na str. 141). U insolvenčního návrhu podaného dlužníkem lze výjimečně připustit jako součást vylíčení rozhodujících skutečností na listinný důkaz, je-li odkazováno na seznam závazků jako povinnou přílohu dlužnického návrhu dle ust. § 104 odst.1 IZ, ovšem tyto přílohy nebyly připojeny. Naopak povinnost vylíčit v insolvenčním návrhu rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, není splněna tím, že insolvenční navrhovatel ohledně těchto skutečností odkáže na listinný důkaz, který přitom nemá povahu povinné přílohy, tj. např. na exekuční příkaz (srov. např. usnesení NS ČR ze dne 26.2.2009, sp. zn. 29 NSČR 7/2008, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS pod pořadovým č. 91/2009).

Pro úplnost odvolací soud dodává, že dlužnice se pokusila v doplňku podaného odvolání vytčené vady insolvenčního návrhu částečně odstranit, ovšem rozhodovací praxe soudů se ustálila na závěru, že vady insolvenčního návrhu může insolvenční navrhovatel odstranit jen do rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu dle § 128 odst.1 IZ, a že k odstranění vad insolvenčního návrhu provedenému až v odvolacím řízení se nepřihlíží (srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17.3.2008, sp. zn. KSPH 20 INS 437/2008, 1 VSPH 5/2008, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 11/2009).

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné v ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě do dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem, lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 30.října 2012

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu