1 VSOL 84/2012-A-14
KSBR 24 INS 21829/2011 1 VSOL 84/2012-A-14

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Vladimíra anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Strakatého 9, PSČ 636 00, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 24 INS 21829/2011-A-8 ze dne 22.12.2011

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 24 INS 21829/2011-A-8 ze dne 22.12.2011 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužníka. V důvodech svého rozhodnutí uvedl, že dlužník podal dne 25.11.2011 u soudu prvního stupně insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Návrh byl podán na stanoveném formuláři a obsahoval zákonem stanovené náležitosti insolvenčního návrhu. K návrhu však nebyly připojeny zákonem požadované přílohy insolvenčního návrhu. Insolvenční soud proto vyzval dlužníka usnesením ze dne 28.11.2011, aby do 7 dnů ode dne doručení tohoto usnesení doplnil svůj insolvenční návrh tak, že k němu připojí jako přílohy seznam svého majetku (včetně svých pohledávek) s uvedením svých dlužníků, seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů a seznam svých zaměstnanců, dále aby všechny seznamy podepsal s prohlášením o jejich správnosti a úplnosti. Současně byl dlužník byl poučen o následcích nesplnění výzvy. Na výzvu soudu dlužník reagoval podáním ze dne 12.12.2011, kterým však požadované přílohy nedoložil. Dlužník tak řádně nedoplnil insolvenční návrh, a proto jej soud podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona odmítl.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Uvedl, že dne 25.11.2011 podal novou žádost o oddlužení, návrh na oddlužení vyplnil podle instrukcí v návrhu a dodal všechny údaje, přílohy, kopie smluv, tedy vše, co je potřebné k návrhu připojit. Poukázal na to, že nemohl doložit list o ukončení živnosti, který v určené lhůtě nestihl vyřídit. Namítl, že neví, jakou listinu by měl doložit k tvrzení o svém úpadku. Dále uvedl, že omylem neuvedl dluhy vůči zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení, které pochází z jeho podnikání, a v době podání návrhu byl potrestán soudem podmíněným trestem za podvod s tím, že rozsudek mu byl doručen až 1.12.2011. Žádá proto o pochopení své situace.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c) IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 104 odst. 1 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen seznam majetku ), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen seznam závazků ), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle § 104 odst. 2 IZ, v seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, u kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí.

Podle § 104 odst. 3 IZ, v seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, u kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč.

Podle § 104 odst. 4 věty prvé a třetí IZ, nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Podle § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Z předloženého insolvenčního spisu vyplývá, že dlužník podal u soudu prvního stupně insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. V návrhu dlužník uvedl skutečnosti ke svému úpadku, když popsal konkrétně své závazky vůči 11 věřitelům. Jako přílohy dlužník k návrhu doložil listiny osvědčující jeho úpadek, darovací smlouvu ze dne 23.11.2011, výpis z rejstříku trestů a dále listiny osvědčující jeho příjmy. Na výzvu soudu učiněnou usnesením č. j. KSBR 24 INS 21829/2011-A-5 ze dne 28.11.2011 (doručenou dlužníku dne 2.12.2011), kterou byl dlužník vyzván ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení k doložení seznamu majetku, seznamu závazků a seznamu zaměstnanců s poučením o jejich náležitostech podle ust. § 104 odst. 2, odst. 3 a odst. 4 IZ a kterou byl současně dlužník poučen, že nebudou-li přílohy předloženy v soudem určené lhůtě, případně nebudou-li obsahovat požadované údaje, insolvenční soud jeho insolvenční návrh odmítne, dlužník reagoval podáním doručeným soudu dne 12.12.2011. V tomto podání (označeném jako prohlášení) toliko uvedl, že nemá žádné zaměstnance, seznam zaměstnanců je správný a úplný, žádný věřitel není k jeho osobě v příbuzenském vztahu, podnikatelskou činnost ukončil, k čemuž listinu nemá, jeho závazky nepochází z podnikatelské činnosti a půjčky použil na překlenutí své životní finanční situace, kdy nemohl vykonávat svoji funkci jako malíř, a následně přešel do starobního důchodu.

Ustanovení § 104 IZ předepisuje, jaké povinné (zákonem předepsané) přílohy mají být připojeny k insolvenčním návrhu dlužníka a jaké mají být obsahové náležitosti těchto listin, neboť tyto listiny jsou významným zdrojem informací ovlivňujícím rychlý a účinný postup insolvenčního soudu při řešení úpadku dlužníka.

Požadavek, aby dlužník předložené seznamy podepsal a tímto podpisem stvrdil povinné prohlášení o jejich správnosti a úplnosti má případně dopad i do trestněprávní oblasti, neboť porušení této povinnosti může mít za následek trestněprávní odpovědnost dlužníka. Ustanovení § 128 odst. 2 IZ potom upravuje postup insolvenčního soudu při absenci zákonem požadovaných příloh.

Odvolací soud shodně se soudem prvního stupně uzavírá, že dlužník k insolvenčnímu návrhu ani přes výzvu soudu s poučením o následcích jejího nesplnění nepřipojil povinné seznamy majetku a závazků podle ust. § 104 IZ, neboť dlužník na tuto výzvu pouze uvedl, že nemá žádné zaměstnance, žádný věřitel k němu není v příbuzenském vztahu a jeho závazky nepochází z podnikatelské činnosti. Soud prvního stupně proto postupoval zcela správně, když podle ust. § 128 odst. 2 IZ insolvenční návrh dlužníka pro absenci zákonem požadovaných příloh uvedených v ust. § 104 IZ odmítl.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud proto odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil podle ust. § 219 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné dovolání ve lhůtě do dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem. Lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 18. dubna 2012

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu