1 VSOL 835/2014-A-21
KSBR 24 INS 7498/2014 1 VSOL 835/2014-A-21

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Stanislava Kalince, nar. 30. března 1952, bytem Kroměříž, Skaštice 113, PSČ 767 01, adresa pro doručování: Zdounky, Zákostelí 197, PSČ 768 02, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 24 INS 7498/2014, rozhod o odvolání dlužníka ze dne 21.7.2014 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. července 2014, č. j. KSBR 24 INS 7498/2014-A-16,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. července 2014, č. j. KSBR 24 INS 7498/2014-A-16, se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně s poukazem na ust. § 208 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř. ) odmítl odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2. května 2014, č. j. KSBR 24 INS 7498/2014-A-12 s odůvodněním, že dne 13. května 2014 bylo dlužníkovi doručeno posledně uvedené usnesení ze dne 2. května 2014 (č.d. A-12), ve kterém mu soud jako insolvenčnímu navrhovateli uložil, aby do pěti dnů ode dne doručení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. V uvedeném usnesení byl dlužník poučen, že odvolání proti němu může podat do 15 dnů ode dne jeho doručení zvláštním způsobem. Toto usnesení napadl dlužník odvoláním datovaným 26. května 2014, které podal k poštovní přepravě dne 2. června 2014. V daném případě však byla posledním dnem lhůty k podání odvolání (proti usnesení, které bylo dlužníku doručeno dne 13. května 2014) středa 28. května 2014. Nejpozději v tento den mohl dlužník odvolání podat k poštovní přepravě, aby bylo včasné. Vzhledem k tomu, že dlužník podal odvolání k poštovní přepravě až v pondělí 2. června 2014, jde o odvolání opožděné; proto je soud odmítl.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání. Uvedl, že návrh na odvolání mu byl právním zástupem Mgr. Radimem Janouškem doručen elektronicky dne 26.5.2014, což dokládá vytištěným e-mailem. Vzhledem k tomu, že pracuje v zahraničí, musel práci přerušit, aby mohl odvolání podepsat. Odeslání odvolání svěřil manželce, která poslala dokument v řádném termínu dne 27.5.2014, nicméně na nesprávnou adresu Krajský soud v Brně, Rooseveltova 15, PSČ 602 00 . Zásilka se však vrátila zpět 2.6.2014 s tím, že adresát se odstěhoval . Manželka pak zásilku týž den odeslala na správnou adresu. K žádosti soudu následně zaslal oba podací lístky, z nichž vyplývá, že odvolání bylo odesláno včas, neúmyslně však na nesprávnou adresu; neměl však dostatek času k napravení manželčina omylu ještě v zákonné lhůtě. Žádá tedy o opětovné posouzení jeho původního odvolání ze dne 26.5.2014.

Podle § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) ve znění účinném od 1.1.2014 platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, včetně řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 2 a odst. 5 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání, dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Rozhodnutí okresního nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni může účastník napadnout odvoláním, pokud to zákon nevylučuje (§ 201 o.s.ř.). Odvolání se podává do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje (§ 204 odst. 1 o.s.ř.).

Podle ustanovení § 74 odst. 2 IZ, je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředků nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem. O tom musí být adresát poučen.

Podle ust. § 57 odst. 1, 2 a 3 o.s.ř. se do běhu lhůty nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti, určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin. Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Dle ust. § 208 odst. 1 o.s.ř. opožděně podané odvolání soud prvního stupně usnesením odmítne.

Dle ust. § 83 IZ prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné; totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání.

V přezkoumávané věci se z obsahu spisu soudu prvního stupně podává, že předmětné insolvenční řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužníka, který dlužník spojil s návrhem na povolení jeho oddlužení. Současně dlužník sdělil soudu adresu pro doručování Zdounky, Zákostelí 197, PSČ 768 02 . Usnesením ze dne 2. května 2014, č.j. KSBR 24 INS 7498/2014-12 insolvenční soud uložil dlužníku, aby ve lhůtě 5 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení na označený účet soudu nebo v hotovosti v jeho pokladně. Současně soud poskytl dlužníku poučení, že proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, PSČ 601 95. Toto usnesení bylo dlužníku doručeno na shora označenou adresu pro doručování dne 13.5.2014 a soudem prvního stupně bylo též řádně zveřejněno v insolvenčním rejstříku. Patnáctidenní lhůta k podání odvolání začala proto dlužníku plynout ode dne 14.5.2014 (to je následujícího dne po doručení zvlášť) a skončila ve čtvrtek dne 29.5.2014, který byl pracovním dnem. Odvolání dlužníka proti tomuto usnesení datované dnem 26.5.2014, bylo sice předáno k poštovní přepravě dne 27.5.2014, avšak adresováno bylo nesprávnému soudu a na nesprávnou adresu Okresní soud v Brně, Rooseveltova 15, PSČ 602 00 . Tato zásilka (s odvoláním) byla proto dlužníku poštou vrácena, jako nedoručitelná. Následně bylo odvolání dlužníka datované dnem 26.5.2014 předáno podruhé k poštovní přepravě dne 2.6.2014 a to na správnou adresu Krajský soud v Brně, Husova 15, PSČ 601 95 , nicméně se již jedná o odvolání podané po zákonné 15 denní lhůtě, tedy jde o odvolání opožděné.

Proto je správný závěr soudu prvního stupně, že takto opožděně podaným odvoláním dlužníka není možno se zabývat, neboť v insolvenčním řízení není prominutí zmeškání lhůty přípustné (§ 83 IZ) a to bez ohledu na skutečnost, pro kterou na straně dlužníka k opožděnému odvolání došlo.

Ze všech shora uvedených důvodů proto postupoval odvolací soud dle ust. § 219 o.s.ř. a napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 74, § 75 IZ).

V Olomouci dne 18. srpna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu