1 VSOL 832/2012-B-515
KSBR 39 INS 4769/2008 1 VSOL 832/2012-B-515

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka KORFIL a.s., se sídlem Brno, Uzbecká 32, PSČ 625 00, IČ: 26899701, o schválení reorganizačního plánu, o odvolání věřitele č. 23 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o., se sídlem Praha 4-Chodov, Líbalova 2348/1, PSČ 149 00, IČ: 43871143, zastoupeného Mgr. Jiřím Slavíčkem, advokátem se sídlem Praha 4, Na Pankráci 11, PSČ 140 00, proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 39 INS 4769/2008-B-449 ze dne 19.7.2012

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku I. p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně schválil reorganizační plán dlužníka zveřejněný v insolvenčním rejstříku jako dokument B-437 (výrok I.) a uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne účinnosti reorganizačního plánu doložil insolvenčnímu soudu, že došlo k úhradě všech pohledávek za podstatou a pohledávek postavených na roveň pohledávkám za podstatou, které mají být podle reorganizačního plánu uhrazeny (výrok II.).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením č.j. KSBR 39 INS 4769/2008-A-91 ze dne 5.3.2009 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka, usnesením č.j. KSBR 39 INS 4769/2008-B-392 ze dne 31.8.2011 soud rozhodl o povolení reorganizace dlužníka. Dne 25.6.2012 dlužník předložil soudu zprávu o reorganizačním plánu, která byla schválena usnesením č.j. KSBR 39 INS 4769/2008-B-440 ze dne 9.7.2012. Usnesením čj. KSBR 39 INS 4769/2008-B-448 ze dne 19.7.2012 soud rozhodl o ceně majetkové podstaty. Dne 16.7.2012 proběhla schůze věřitelů (svolaná usnesením ze dne 30.5.2012) za účelem projednání a odhlasování reorganizačního plánu dlužníka, na které hlasovali přítomní věřitelé dle skupin označených ve schvalovaném reorganizačním plánu, přičemž soudu byly doručeny ve dnech 11.7.2012 až 13.7.2012 řádné hlasovací lístky dalších čtyř věřitelů. Insolvenční správce předložený reorganizační plán podpořil a navrhl věřitelům jeho přijetí. Pro přijetí reorganizačního plánu z první skupiny tvořenou akcionáři dlužníka hlasovali dva ze tří akcionářů, kteří podle reorganizačního plánu mají v držení 80% podíl akcií dlužníka. Pro přijetí reorganizačního plánu dále hlasovali tzv. juniorní věřitelé tvořící druhou skupinu, kteří byli všichni přítomni a všichni hlasovali pro jeho přijetí. Oba zajištění věřitelé tvořící samostatné skupiny věřitelů (třetí a čtvrtou skupinu) rovněž hlasovali pro přijetí reorganizačního plánu. Obecní věřitelé tvořící poslední (pátou) skupinu hlasovali pro přijetí reorganizačního plánu tak, že z této skupiny s dispozicí 596.364.908 hlasů hlasovalo pro jeho přijetí 564.874.765 hlasů, proti přijetí reorganizačního plánu hlasovali dva z hlasujících členů této skupiny, čtyři členové hlasovali prostřednictvím hlasovacích lístků. Ve vztahu k námitce věřitele JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o., který hlasoval v rámci skupiny obecných věřitelů proti přijetí reorganizačního plánu, soud uzavřel, že pohledávka tohoto věřitele je zahrnuta do reorganizačního plánu, v případě úspěchu vylučovací žaloby dojde k vydání předmětu žaloby věřiteli a bude na dlužníkovi, aby ze svých prostředků nahradil věci, které by byly na základě úspěšné excindační žaloby věřiteli vydány. Tento postup by se už nedotýkal průběhu reorganizace, když dostavba závodu dlužníka není otázkou spojenou s úspěšným průběhem reorganizace. Výsledky hlasování o reorganizačním plánu dle jednotlivých skupin věřitelů jsou v souladu s ustanovením § 347 insolvenčního zákona, jsou rovněž splněny další předpoklady pro jeho schválení uvedené v ustanovení § 348 odst. 1 insolvenčního zákona Navržený způsob řešení reorganizace je jednoznačně v souladu s právními předpisy, v průběhu insolvenčního řízení nevyplynuly žádné skutečnosti, které by svědčily pro nepoctivý záměr dlužníka, všechny skupiny věřitelů uvedené v reorganizačním plánu reorganizační plán přijaly, plnění navržené v rámci reorganizačního plánu převyšuje plnění, které by se věřitelům dostalo při řešení úpadku dlužníka konkursem (dle schváleného znaleckého posudku), pohledávky za majetkovou podstatou vzniklé po schválení reorganizačního plánu až do jeho splnění budou dle prohlášení dlužníka řádně a včas splněny. Soud proto rozhodl o schválení reorganizačního plánu předloženého dlužníkem a v rámci dohledové činnosti dle ustanovení § 11 insolvenčního zákona vyzval dlužníka, aby úhradu pohledávek za podstatnou po účinnosti reorganizačního plánu soudu doložil.

Proti tomuto rozhodnutí, výslovně do výroku I., podal odvolání věřitel č. 23 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o. Uvedl, že soud prvního stupně upravený reorganizační plán dlužníka schválil, přestože jako věřitel upozornil na zásadní nesrovnalosti a hlasoval proti jeho schválení. Poukázal na to, že dne 12.7.2012 podal námitky proti reorganizačnímu plánu, neboť v článku 8. plánu je uvedeno, že soudní spor vedený s ním jako s věřitelem byl pravomocně ukončen usnesením o zastavení řízení a jeho nároky jako věřitele budou řešeny shodně jako u ostatních obecných věřitelů, tj. ve výši 28 % z hodnoty jistin jeho pohledávky přihlášené pod č. 23. Z tohoto důvodu jsou pod bodem 8.4 plánu uvedeny zmatečné a nepřesné informace, neboť pravomocné zastavení o jeho žalobě se týkalo jiné žaloby (žaloby na vydání věci), nikoli žaloby na vyloučení majetku z majetkové podstaty, kterou měl pravděpodobně dlužník na mysli a o které dosud nebylo soudem rozhodnuto. Domnívá se, že je nutné z tohoto důvodu vyčkat na pravomocné skončení žaloby na vyloučení věcí z majetkové podstaty a že by v tomto smyslu měl být reorganizační plán přepracován. Podle jeho názoru vyjádření dlužníka, že pro případ úspěchu vylučovací žaloby má dlužník dostatečnou finanční rezervu, je v přímém rozporu s kalkulacemi a skutečnostmi uvedenými v reorganizačním plánu, když v tomto plánu je v bodě 8.4 uvedeno, že v rámci opatrnosti vytvořil investor rezervu na pokrytí všech závazků z probíhajících excindačních žalob, avšak v tomto odstavci je dále uvedeno, že v rámci zmíněných rezerv bylo pouze kalkulováno s dvěma soudními spory, nikoliv však s jeho soudním sporem jako věřitele (týkající se hodnotově přibližně částky 10.000.000 Kč). Z reorganizačního plánu proto jednoznačně vyplývá, že pro případ úspěchu dlužník nemá žádnou rezervu pro pokrytí závazku vůči věřiteli. Nad rámec uvedl, že dle jeho názoru dlužník nesplňuje základní předpoklad pro přípustnost reorganizace podle ustanovení § 316 odst. 4 insolvenčního zákona, neboť nezaměstnává 100 zaměstnanců a ani nevyvíjí žádnou podnikatelskou činnost, na základě které by mohl dosáhnout zákonem požadovaného obratu. Podáním, kterým odvolání doplnil, věřitel uvedl skutečnosti o stavu řízení vedeném o jeho žalobě na vyloučení majetku z majetkové podstaty (podané dne 11.4.2011 a vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 39 ICm 867/2011) s tím, že toto řízení nebylo pravomocně skončeno. Navrhl, aby odvolací soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí.

K odvolání věřitele č. 23 se dlužník vyjádřil tak, že věřitel má pohledávku za dlužníkem ve výši 16.042.998 Kč, kterou řádně přihlásil do insolvenčního řízení a která byla v insolvenčním řízení zjištěna pod pořadovým číslem 23. Reorganizační plán přiznává k uspokojení jeho pohledávky 28 % jistiny (v rámci obecných věřitelů), což představuje částku 3.760.351,80 Kč. Vedle přihlášení své pohledávky věřitel uplatnil samostatnou žalobou i nárok na vyloučení věcí z majetkové podstaty, které dle něj jsou ve vlastnictví věřitele, neboť nedošlo k úplnému zaplacení ceny díla. Připustil, že při zpracování poslední verze reorganizačního plánu skutečně došlo k neúplné formulaci ohledně procesního stavu podaných vylučovacích žalob, když druhé ze soudních řízení dosud probíhá. Předložený a schválený reorganizační plán však v plném rozsahu respektuje všechna práva a zákonné nároky věřitele, neboť mu přiznává nárok na výplatu 28 % z jistiny jeho přihlášené pohledávky. Domnívá se, že kombinace obou postupů věřitele není možná, její realizací by došlo ke zvýhodnění věřitele oproti ostatním věřitelům. Poukázal na to, že v předloženém reorganizačním plánu je na peněžní úhradu přihlášené pohledávky věřitele připravena částka 3.760.351,84 Kč a pro případ zpětvzetí přihlášky pohledávky tohoto věřitele jsou veškeré movité věci dodané věřitelem připraveny k vydání. Pro vypořádání nároku věřitele tak není třeba žádná další finanční rezerva, neboť tento buď přijme nabízené peněžité plnění (které je připravené), nebo mu budou vydány movité věci. Podáním odvolání věřitel pouze vyvíjí snahu o získání vyšší míry uspokojení, než jaká mu ze zákona náleží. Zdůraznil, že reorganizační plán byl schválen všemi skupinami věřitelů a omezení přípustnosti reorganizace dle ustanovení § 316 odst. 4 insolvenčního zákona se na dlužníka nevztahuje. Navrhuje proto, aby odvolací soud odvolání věřitele zamítl jako nedůvodné.

Insolvenční správce a věřitelský výbor se k odvolání věřitele č. 32 vyjádřili tak, že je nedůvodné a navrhují potvrzení odvoláním napadeného rozhodnutí.

K odvolání věřitele č. 23 se dále vyjádřili věřitelé Equity Brokers a.s., PENT, a.s., GRUNDFOS s.r.o., I.B.C. Praha, spol. s r.o., Ondřejovická strojírna, a.s., MONTGAS, a.s., KSB-PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, Witzenmann Opava, s.r.o., KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., CG Chemoprag Group s.r.o., Spirax Sarco spol. s r.o., Yokogawa GesmbH, VÝTAHY, s.r.o., MEKAP, spol. s r.o., IMAG Architekt, s.r.o. a MAPOL, s.r.o., kteří shledali odvolání nedůvodným a navrhli potvrzení odvoláním napadeného rozhodnutí. Věřitelé MIXON a.s a UNI-MONT, montážne práce s.r.o v rámci svých vyjádření k odvolání navrhli, aby dlužník (se souhlasem investora a věřitelského výboru) uzavřel smlouvu o vydání předmětného majetku věřiteli č. 23 po splnění reorganizačního plánu a vyplacení věřitelů tak, aby odvolání věřitele mohlo být vzato zpět.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 2 a odst. 5), a dospěl k závěru, že odvolání věřitele není důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesením č.j. KSBR 39 INS 4769/2008-A-91 ze dne 5.3.2009 (pravomocným dne 31.3.2009) byl zjištěn úpadek dlužníka. Usnesením č.j. KSBR 39 INS 4769/2008-B-392 ze dne 31.8.2011 (pravomocným dne 31.8.2011) bylo povoleno řešení úpadku dlužníka reorganizací. Usnesením č.j. KSBR 39 INS 4769/2008-B-440 ze dne 9.7.2011 (pravomocným dne 26.7.2012) byla schválena zpráva o reorganizačním plánu dlužníka ze dne 22.6.2012. Usnesením čj. KSBR 39 INS 4769/2008-B-448 ze dne 19.7.2012 (pravomocným dne 19.7.2012) soud rozhodl o ceně majetkové podstaty (na základě znaleckého posudku) Usnesením č.j. KSBR 39 INS 4769/2008-B-426 ze dne 30.5.2011 byla svolána schůze věřitelů na den 16.7.2012 mimo jiné za účelem projednání a hlasování o reorganizačním plánu dlužníka. Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 12.7.2012 se věřitel JOHNSON CONTROL INTERNATIONAL, spol. s r.o. vyjádřil k předloženému reorganizačnímu plánu shodně jako ve svém odvolání s ohledem na obsah článku 8. reorganizačního plánu, zejména bodu 8.4. Ve dnech 11.7.2012 až 13.7.2012 byly insolvenčnímu soudu doručeny hlasovací lístky věřitelů (obecných věřitelů) MONTGAS, a.s., Ondřejovická strojírna, spol. s r.o., VÚRUP, a.s. a Spirax Sarco, spol. s r.o., kteří hlasovali pro přijetí reorganizačního plánu. Na schůzi věřitelů konané dne 16.7.2012 bylo věřiteli dle jednotlivých skupin uvedených v reorganizačním plánu dlužníka (předloženého po opravě insolvenčnímu soudu dne 27.6.2012 a zveřejněného v insolvenčním rejstříku dne 29.6.2012) hlasováno tak, že pro přijetí reorganizačního plánu hlasovaly skupina č. 1 tvořená akcionáři dlužníka, skupiny č. 2 a 3 tvořené samostatně 2 zajištěnými věřiteli dlužníka, skupina č. 4 tvořená juniorními věřiteli a skupina č. 5 tvořená obecnými věřiteli, mezi které byl v reorganizačním plánu zahrnut i věřitel JOHNSON CONTROLS INTERNATINAL, spol. s r.o., přičemž z přítomných 21 věřitelů této skupiny pro přijetí reorganizačního plánu hlasovalo 19 věřitelů a pro jeho přijetí nehlasovali 2 věřitelé, včetně věřitele č. 23. Dále pro přijetí reorganizačního plánu hlasovali 4 obecní věřitelé prostřednictvím hlasovacích lístků. Všechny skupiny věřitelů vyslovily s reorganizačním plánem souhlas potřebnou většinou.

Podle § 348 odst. 1 a odst. 2 IZ, insolvenční soud schválí reorganizační plán, jestliže a) je v souladu s tímto zákonem a jinými právními předpisy, b) lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že jím není sledován nepoctivý záměr, c) jej každá skupina věřitelů přijala nebo se podle § 347 odst. 4 považuje za skupinu, která jej přijala, d) každý věřitel podle něj získá plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem, ledaže přijímající věřitel souhlasí s nižším plněním, e) pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené byly uhrazeny nebo mají být podle reorganizačního plánu uhrazeny ihned poté, co se reorganizační plán stane účinným, ledaže bylo mezi dlužníkem a příslušným věřitelem dohodnuto jinak (odstavec 1). Insolvenční soud může schválit reorganizační plán, i když není splněna podmínka uvedená v odstavci 1 písm. c), jestliže reorganizační plán přijala alespoň jedna skupina věřitelů, s výjimkou skupiny věřitelů uvedených v § 335. Učiní tak za předpokladu, že reorganizační plán zajišťuje rovné zacházení s každou zjištěnou pohledávkou v rámci každé skupiny věřitelů, která jej nepřijala, je-li ve vztahu ke každé takovéto skupině reorganizační plán spravedlivý a lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že schválení a uskutečnění reorganizačního plánu nepovede k dalšímu úpadku dlužníka nebo k jeho likvidaci, ledaže je likvidace reorganizačním plánem předvídána (odstavec 2).

Věřitel č. 23 ve svém odvolání brojí proti schválenému reorganizačnímu plánu, neboť podle něj vůči němu jako věřiteli (zahrnutého do skupiny obecných věřitelů) reorganizační plán nesplňuje předpoklady pro jeho schválení, když obsahuje nepřesné a zmatečné informace o jeho soudním řízení (o žalobě na vyloučení majetku z majetkové podstaty) a pro případ úspěchu v tomto soudním sporu dlužník nemá žádnou finanční rezervu pro pokrytí závazků vůči věřiteli (oproti jiným věřitelům, kteří rovněž dosud vedou spory o vyloučení majetku z majetkové podstaty), Namítá tedy nerovné zacházení s jeho nárokem (zjištěnou pohledávkou) a neuskutečnitelnost reorganizačního plánu. Podle odvolacího soudu však odvolateli, který sice hlasoval proti přijetí reorganizačního plánu, avšak jeho skupina věřitelů reorganizační plán přijala, námitka nesplnění předpokladů podle ustanovení § 348 odst. 2 IZ nepřísluší. Tento názor odvolací soud opírá o účel tohoto zákonného ustanovení, kterým je ochrana práv těch věřitelů, jejichž skupina plán nepřijme. Pokud není splněna podmínka podle ustanovení § 348 odst. 1 písm. c) IZ, zabývá se insolvenční soud rovností zacházení s pohledávkami uvnitř této skupiny a spravedlností plánu ke skupině (subjektivní předpoklad) a dále jeho uskutečnitelností (objektivní předpoklad). Jinými slovy právo na přezkum závěru soudu prvního stupně o splnění předpokladů podle ustanovení § 348 odst. 2 IZ má (jen) skupina věřitelů, která plán nepřijala. Věřitel č. 23 je v reorganizačním plánu zařazen do skupiny obecných věřitelů (a proti svému zařazení ničeho nenamítal), přičemž tato skupina věřitelů reorganizační plán přijala v souladu s ustanovením § 347 odst. 1 IZ (pro přijetí reorganizačního plánu se vyslovila většina hlasujících věřitelů skupiny, jejíž pohledávky představují nejméně polovinu celkové jmenovité hodnoty pohledávek věřitelů této skupiny). Z tohoto důvodu odvolateli nepřísluší námitka nesplnění předpokladů podle ustanovení § 348 odst. 2 IZ, a proto se odvolací soud jeho odvolací námitkou věcně nezabýval.

Pokud věřitel č. 23 ve svém odvolání dále namítl nepřípustnost reorganizace dlužníka podle ustanovení § 316 odst. 4 IZ, k tomu odvolací soud uzavírá, že přípustnost reorganizace dlužníka, avšak podle ustanovení § 316 odst. 5 IZ, již byla pravomocně vyřešena rozhodnutím insolvenčního soudu o povolení reorganizace dlužníka. V této fázi insolvenčního řízení proto takovou odvolací námitku přezkoumávat nelze.

Na základě shora uvedeného odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně ve výroku I. jako věcně správné potvrdil, přičemž neshledal žádný rozpor s ustanovením § 348 odst. 1 IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené zveřejněním v insolvenčním rejstříku; odvolateli, dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru se však doručuje i zvláštním způsobem. Lhůta pro podání dovolání běží od doručení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 10. ledna 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Waltrová v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu

Vypracovala: JUDr. Ivana Wontrobová