1 VSOL 826/2011-P30-16
KSOS 14 INS 12599/2010 1 VSOL 826/2011-P30-16

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Dorsia logistic s.r.o., se sídlem Kateřinská 87/9, Olomouc, IČ: 27770915, o přihlášce věřitele č. 30 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem Orlická 4/2020, Praha 3, IČ: 41197518, adresa pro doručování Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Krajská pobočka pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště Olomouc, Lazecká č. 22A, Olomouc, o odvolání tohoto věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, č.j. KSOS 14 INS 12599/2010-P30-3 ze dne 14.11.2011,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě, č.j. KSOS 14 INS 12599/2010-P30-3 ze dne 14.11.2011 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením Krajský soud v Ostravě odmítl přihlášku věřitele Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky ve výši 6.021,-Kč (výrok I.), rozhodl, že právní mocí tohoto usnesení končí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení ohledně této pohledávky (výrok II.), a uvedl, že tento věřitel zůstává nadále účastníkem označeného insolvenčního řízení s pohledávkou ve výši 150.224,-Kč (výrok III.).

Na odůvodnění tohoto rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že v usnesení ze dne 17.6.2011, kterým byl zjištěn úpadek dlužníka, byli věřitelé dlužníka, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, vyzváni, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku s tím, že k přihláškám, které budou podány později, nebude insolvenční soud přihlížet, a takto uplatněné pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Lhůta k přihlašování pohledávek skončila tedy dnem 18.7.2011. Přihláška pohledávky Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR z titulu sražené a nevyplacené části mzdy za zaměstnance, která byla připojena v rámci doplnění přihlášky tohoto věřitele jako dílčí pohledávka č. 3, byla podána k přepravě dne 23.8.2011 a soudu byla doručena 24.8.2011. Je tedy zřejmé, že tato dílčí část pohledávky věřitele byla přihlášena po lhůtě. Soud prvního stupně proto s poukazem na ust. § 173 odst. 1, věty druhé a § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), tuto přihlášku odmítl pro opožděnost. Současně rozhodl o ukončení účasti věřitele v insolvenčním řízení co do této pohledávky.

Toto rozhodnutí napadl věřitel odvoláním. Uvedl, že považuje za včas přihlášenou pohledávku ve výši 6.021,-Kč z titulu sražené a nevyplacené mzdy, neboť jde jen o dílčí část přihlášky, kterou pouze konkretizoval podáním ze dne 22.8.2011 podaným k přepravě 23.8.2011. Z jeho podání vyplývá, že šlo pouze o upřesnění již přihlášené pohledávky a doklad o její výši. Věřitel takto uplatňuje pohledávku z veřejného zdravotního pojištění. Považuje za podstatné, že k upřesnění došlo ještě před přezkumným jednáním nařízeným na 15.9.2011. I soud zcela správně konstatoval, že jde o dílčí část pohledávky , jejíž důvod, tedy dluh veřejného zdravotního pojištění, je zachován, a proto není třeba zvláštního přístupu při zjištění pohledávky, když k upřesnění došlo před přezkumným jednáním. Navrhl proto v tomto směru změnu napadeného usnesení.

Podle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání věřitele není důvodné.

Podle ust. § 136 odst. 2, písm. d) IZ, rozhodnutí o úpadku musí obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě s poučením o následcích jejího zmeškání.

Podle ust. § 173 odst. 1 IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ust. § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ust. § 192 odst. 4 IZ, ve znění rozhodném v přezkoumávané věci (tj. ve znění změny IZ provedené s účinností od 31.3.2011 zákonem č. 69/2011 Sb., s přihlédnutím k článku II., bodu 1. tohoto zákona), +věřitel může až do skončení přezkumného jednání, dokud jeho pohledávka není zjištěna, měnit výši přihlašované pohledávky. Jestliže v důsledku této změny není možné přezkoumat přihlášenou pohledávku při nařízeném přezkumném jednání, nařídí insolvenční soud zvláštní přezkumné jednání. Věřitel je však povinen uhradit ostatním věřitelům na jejich žádost náklady, které jim vznikly v souvislosti s jejich účastí na zvláštním přezkumném jednání.

Odvolací soud se ztotožňuje s právním závěrem soudu prvního stupně uvedeným v odůvodnění napadeného usnesení, že přihláška pohledávky ve výši 6.021,-Kč z titulu sražené a nevyplacené části mzdy za zaměstnance je přihláškou nové pohledávky, nikoliv pouze změnou výše včas přihlášené pohledávky a že tato nová pohledávka byla přihlášena opožděně, tedy po uplynutí třicetidenní lhůty stanovené insolvenčním soudem v rozhodnutí o úpadku pro přihlašování pohledávek. Skutečnost, že soud prvního stupně v odůvodnění napadeného usnesení nepřesně použil výraz, že se jedná o dílčí část pohledávky věřitele č. 30 , na tomto závěru nemůže ničeho změnit.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá správnost závěru soudu prvního stupně, pokud jde o konec lhůty k přihlášení pohledávek v insolvenčním řízení, kterým byl den 18.7.2011. Odvolatel přihlásil včas v této stanovené lhůtě dvě pohledávky, a to pohledávku č. 1 ve výši 99.975,-Kč z titulu dlužného pojistného na veřejné zdravotní pojištění dle § 15 zák. č. 592/1992 Sb. a jako pohledávku č. 2 pohledávku ve výši 50.249,-Kč z titulu dlužného penále na pojistné na veřejné zdravotní pojištění dle § 18 téhož zákona. Ve formuláři přihlášky pohledávky u obou těchto přihlášek poznamenal, že v souvislosti se změnou IT techniky jde o předběžně stanovenou výši pohledávky, která se může po dokončení změnit . Po uplynutí třicetidenní lhůty k podávání přihlášek pohledávek předal tento věřitel k poštovní přepravě dne 23.8.2011 upřesnění přihlášky pohledávky . V tomto podání upřesnil již přihlášené dvě pohledávky v tom smyslu, že pohledávka z titulu dlužného pojistného je vykonatelná co do částky 94.174,-Kč a nevykonatelná co do částky

5.801,-Kč, a u druhé pohledávky upřesnil, že tato je vykonatelná co do částky 8.452,-Kč a co do částky 41.797,-Kč je nevykonatelná. U obou přihlášených pohledávek tedy tímto jejich výši nezměnil. Dále však v tomto upřesnění uvedl, že přihlašuje pohledávku z titulu sražené a nevyplacené části mzdy za zaměstnance dle usnesení o výkonu rozhodnutí srážek ze mzdy nařízené Okresním soudem v Olomouci pod sp.zn. 43 E 913/2008 vůči povinnému zaměstnanci Vladimíru Bartošovi ve výši 6.021,-Kč jako pohledávku splatnou a nevykonatelnou. K tomuto upřesnění přiložil označené rozhodnutí vydané ve věci věřitele jako oprávněného a Vladimíra Bartoše jako povinného, jímž byl nařízen k uspokojení pohledávky oprávněného výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, která přísluší povinnému od zaměstnavatele-Dorsia logistic s.r.o. a dále přípis z 21.5.2009, který adresoval dlužník Okresnímu soudu v Olomouci a oznamoval, že ze mzdy zaměstnance Vladimíra Bartoše byla sražena celkem částka 6.021,-Kč a tento zaměstnanec ukončil u dlužníka k 30.4.2009 pracovní poměr a že sražené částky jsou deponovány na účtě dlužníka, který dosud neobdržel vyrozumění o tom, že usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí nabylo právní moci.

Z uvedených zjištění učiněných z insolvenčního spisu tedy jednoznačně vyplývá, že pohledávka ve výši 6.021,-Kč je pohledávkou ze zcela jiného právního důvodu než obě pohledávky přihlášené v původní přihlášce pohledávky odvolatele. Přihlášené pohledávky byly z titulu dlužného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dlužného penále na pojistné na veřejné zdravotní pojištění, zatímco pohledávka ve výši 6.021,-Kč je z titulu sražené a nevyplacené části mzdy za zaměstnance, který sám byl dlužníkem Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Proto se zřetelem na shora citované ustanovení § 192 odst. 4 IZ se nejedná o změnu výše přihlašované pohledávky, ale přihlášku nové pohledávky z jiného právního důvodu. Vzhledem k této skutečnosti je tedy zcela nerozhodné, že tuto pohledávku přihlásil odvolatel ještě před konáním přezkumného jednání, neboť rozhodným je, že tato další pohledávka byla přihlášena až po lhůtě stanovené k podávání přihlášek pohledávek v rozhodnutí o úpadku. Soud prvního stupně proto postupoval správně, když v souladu s ust. § 185 rozhodl o odmítnutí této přihlášky pohledávky pro opožděnost a v rozsahu této pohledávky rovněž ukončil účast věřitele v insolvenčním řízení. Pro úplnost pak ve výroku III. napadeného usnesení pouze deklaroval, v rozsahu jaké přihlášené pohledávky je odvolatel nadále účastníkem insolvenčního řízení.

Odvolací soud proto napadené usnesení podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako ve výroku věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e přípustné dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním

rejstříku; dlužníku, věřiteli a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem a lhůta k podání dovolání počíná běžet věřiteli ode dne, kdy mu toto rozhodnutí bude doručeno zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 13. března 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Waltrová v.r. Olga Chlebková předsedkyně senátu