1 VSOL 823/2014-B-17
KSBR 26 INS 23703/2013 1 VSOL 823/2014-B-17

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka Dominika anonymizovano , anonymizovano , bytem Zlín-Lesní čtvrť, Příkrá 6897, PSČ 760 01, o způsobu řešení úpadku, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7.7.2014, č.j. KSBR 26 INS 23703/2013-B-6,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích I. a II. p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 405 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen IZ ), neschválil oddlužení dlužníka Dominika anonymizovano (výrok I.), dle ustanovení § 405 odst. 2 IZ na majetek dlužníka prohlásil konkursu (výrok II.) a dle ustanovení § 314 odst. 1, písm. a) IZ rozhodl, že konkurs bude projednán jako nepatrný.

V odůvodnění rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 22.1.2014, č.j. KSBR 26 INS 23703/2013-A-22, bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka Dominika anonymizovano , dlužníku bylo povoleno řešení úpadku oddlužením a byla ustanovena insolvenční správkyně. Na schůzi věřitelů dne 19.3.2014 insolvenční správkyně sdělila, že dlužník uzavřel novou pracovní smlouvu, dle níž má nastoupit do zaměstnání od 20.3.2014 s čistou měsíční mzdou cca

18.000 Kč a doporučila vyčkat do konce měsíce května 2014, kdy bude známa čistá mzda dlužníka za měsíc duben 2014. Jelikož dlužník výši mzdy za měsíc duben 2014 nedoložil, soud jej vyzval usnesením ze dne 5.6.2014, které bylo dlužníku doručeno dne 6.6.2014, aby ve lhůtě pěti dnů předložil soudu potvrzení zaměstnavatele o výši mzdy za měsíc duben 2014 (výplatní lístek) a současně dlužníka poučil, že nesplní-li tuto povinnost, oddlužení soud neschválí. Dlužník na tuto výzvu nereagoval. Na tomto základě soud prvního stupně uzavřel, že dlužník nedoložil výši svých příjmů a není tudíž zřejmé, zda je schopen splnit v rámci splátkového kalendáře podmínku stanovenou v ustanovení § 395 odst. 1, písm. b) IZ, totiž zaplatit nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek a navíc se chová lehkomyslně a má nedbalý přístup k plnění povinností v insolvenčním řízení, neboť nesplnil povinnost uloženou mu usnesením soudu (§ 395 odst. 2 IZ), a proto oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře neschválil. Dále uvedl, že dlužník vlastní nemovitosti v hodnotě 2.100.000 Kč, které jsou zatíženy zástavním právem pro věřitele Hypoteční banka, a.s., který přihlásil zajištěnou pohledávku ve výši 2.970.085,43 Kč, která byla u přezkumného jednání v plné výši zjištěna, a proto nepřichází v úvahu řešení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, neboť po uspokojení zajištěného věřitele a uhrazení nákladů spojených se zpeněžením včetně odměny insolvenčního správce by výtěžek zpeněžení nepostačoval k úhradě 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů. Jiný majetek dlužníka zjištěn nebyl a žádný z nezajištěných věřitelů s nižším plněním nesouhlasil. O nepatrném konkursu bylo rozhodnuto z důvodu, že dlužník je fyzickou nepodnikající osobou.

Proti výrokům I. a II tohoto usnesení (dle jeho obsahu podle § 41 odst. 2 o.s.ř.) podal dlužník odvolání, v němž namítal, že ve stanovené lhůtě doložil výplatní pásky za měsíce duben 2014 a květen 2014 insolvenční správkyni JUDr. Aleně Pšejové prostřednictvím e-mailu s tím, že předpokládal, že insolvenční správkyně výplatní pásky předloží soudu. K odvolání připojil darovací smlouvu ze dne 21.7.2014, uzavřenou mezi Veronikou Halaškovou jako dárcem a dlužníkem jako příjemcem, z níž se podává, že dárkyně se zavázala dlužníkovi poskytnout finanční dar ve výši 3.000 Kč měsíčně za účelem navýšení finančních prostředků pro účely oddlužení po dobu pěti let a dlužník finanční dar přijal.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb. změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je proto insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je v posuzované věci občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v napadených výrocích I. a II., jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 o.s.ř.), aniž nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenční řízení v posuzované věci bylo zahájeno dne 27.8.2013 insolvenčním návrhem věřitele Hypoteční banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ: 13584324, jímž se věřitel domáhal rozhodnutí o úpadku dlužníka Dominika anonymizovano a prohlášení konkursu na jeho majetek. Dne 9.9.2013 byl doručen soudu prvního stupně insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení, jímž se dlužník domáhal rozhodnutí o svém úpadku a jeho řešení oddlužením ve formě plnění splátkového kalendáře. V návrhu uvedl, že je vedený na úřadu práce s tím, že od 1.10.2013 bude zaměstnaný u podnikatele Pavla Janči, se sídlem Bystřice pod Hostýnem, Vítonice 179, IČ: 62299328 s příjmem ve výši 15.000 Kč, z čehož je schopen zaplatit nezajištěným věřitelům 30 % jejich pohledávek. V seznamu majetku uvedl toliko obvyklé vybavení domácnosti a rodinný dům v obci Vítonice, v kat. území Vítonice u Bystřice pod Hostýnem, zapsaný na LV č. 417. Dne 12.11.2013 předložil odhad obvyklé ceny Ing. Jaroslava Fojtů, experta oceňování nemovitostí, č. 5106-254/213, ze dne 10.11.2013, podle něhož obvyklá cena nemovitostí ve vlastnictví dlužníka činí 2.100.000 Kč. Soud prvního stupně usnesením ze dne 22.1.2014, č.j. KSBR 26 INS 23703/2013-A-22, zjistil úpadek dlužníka Dominika anonymizovano (výrok I.), dlužníku povolil řešení úpadku oddlužením (výrok II.), insolvenční správkyní ustanovil JUDr. Alenu Pšejovou, Ph.D., se sídlem Kroměříž, Velehradská 507, PSČ 767 01 (výrok III.). Dne 13.3.2014 byla soudu doručena zpráva insolvenční správkyně o její činnosti, v níž insolvenční správkyně uvedla, že dlužník je od 11.2.2013 bez pracovního poměru a bez pravidelného příjmu a vlastní toliko výše uvedené nemovitosti, které zajišťují pohledávku věřitele Hypoteční banka, a.s. a uvedla, že nejsou splněny podmínky pro schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře ani zpeněžením majetkové podstaty. Dne 19.3.2014 se konalo u soudu prvního stupně za účasti dlužníka a insolvenční správkyně přezkumné jednání a první schůze věřitele, u něhož byly zjištěny všechny přihlášené pohledávky, zajištěná pohledávka věřitele Hypoteční banka, a.s., ve výši 2.970.085,43 Kč. Správkyně uvedla, že jí byla předložena pracovní smlouva, dle níž má dlužník nastoupit od 20.3.2014 do zaměstnání s čistou mzdou cca 18.000 Kč a doporučila vyčkat do konce měsíce května 2014, kdy bude známa čistá mzda dlužníka za měsíc duben 2014. Soud prvního stupně konstatoval, že pokud dlužník doloží výši mzdy za měsíc duben 2014, bude mu povoleno oddlužení formou plnění splátkového kalendáře. Dlužník doklad o výši čisté mzdy za měsíc duben 2014 soudu nepředložil, a proto jej soud vyzval usnesením ze dne 5.6.2014, č.j. KSBR 26 INS 23703/2013-B-5, aby v dodatečné lhůtě do pěti dnů ode dne doručení usnesení předložil soudu potvrzení zaměstnavatele o výši mzdy za měsíc duben 2014 (výplatní lístek), s poučením, že pokud povinnost nesplní, oddlužení plnění splátkového kalendáře soud neschválí. Usnesení bylo dlužníku doručeno dne 6.6.2014. Na tuto výzvu dlužník nereagoval. Na tomto základě soud prvního stupně ve věci rozhodl odvoláním napadeným rozhodnutím. Dne 25.7.2014 (po doručení odvolání dlužníka soudu a po jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku) insolvenční správkyně sdělila, že dne 23.5.2014 zaslala zaměstnavateli dlužníka-společnosti DK STAVBY, s.r.o.-žádost o potvrzení, že dlužník je stále v pracovním poměru u této společnosti a o zaslání výplatní pásky za měsíc duben 2014 s tím, že dne 2.6.2014 tato společnost zaslala výplatní lístek a sdělila, že dlužník byl u společnosti zaměstnán do 1.6.2014 a od 1.6.2014 je zaměstnancem společnosti PSM plus s.r.o. Správkyně konstatovala, že dlužník sám tuto skutečnost neoznámil. Proto dne 19.6.2014 požádala společnost DK STAVBY, s.r.o., o zaslání výplatní pásky dlužníka za měsíc květen 2014 a o zaslání pracovní smlouvy, neboť obě společnosti mají stejné jednatele. Dne 23.6.2014 společnost požadované doklady zaslala. Z výplatních listin správkyně zjistila, že dlužník při stávajících příjmech nesplňuje podmínky pro schválení oddlužení, proto téhož dne telefonicky kontaktovala dlužníka, vysvětlila mu situaci s tím, že pokud nedoloží další příjem např. v podobě peněžního daru, podmínky pro schválení oddlužení nesplní. Dlužník přislíbil obratem zaslat darovací smlouvu, kterou však insolvenční správkyni nepředložil a tuto zaslal soudu až po vydání napadeného usnesení.

Podle § 405 odst. 1 IZ, insolvenční soud oddlužení neschválení, jestliže v průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení.

Podle § 405 odst. 2 IZ, jestliže insolvenční soud oddlužení neschválí, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.

Podle § 395 odst. 1 IZ, insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Podle § 395 odst. 2 IZ, insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení i tehdy, jestliže dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení.

Odvolací soud se shoduje se závěrem soudu prvního stupně, že v řízení vyšly najevo skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení (§ 405 odst. 1 IZ), neboť dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný a nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení (§ 395 odst. 2 IZ). Ačkoliv soud prvního stupně po přezkumném jednání a první schůzi věřitelů dne 19.3.2014 v zájmu dlužníka odložil rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka do konce měsíce května 2014, kdy měla být známá první čistá mzda dlužníka od nového zaměstnavatele DK STAVBY, s.r.o., dlužník výši čisté mzdy za měsíc duben 2014 soudu nedoložil. Soud prvního stupně proto vyzval dlužníka k dodatečnému doložení výše této mzdy usnesením ze dne 5.6.2014, č.j. KSBR 26 INS 23703/2013-B-5, které bylo dlužníku doručeno dne 6.6.2014. Dlužník však ani dodatečně soudu svou mzdu za měsíc duben 2014 nedoložil. Jak vyplývá ze zprávy insolvenční správkyně ze dne 25.7.2014, dlužník výplatní lístek za měsíc duben 2014 a za měsíc květen 2014 nepředložil ani insolvenční správkyni, neboť tato sama tyto doklady za dlužníka od jeho zaměstnavatelů obstarala (doklad o výši mzdy za měsíc květen 2014 žádala až dne 19.6.2014, tedy po lhůtě stanovené dlužníku usnesením soudu prvního stupně ze dne 5.6.2014, č.j. KSBR 26 INS 23703/2013-B-5 a z toho důvodu odvolací soud neuvěřil odvolací námitce dlužníka, že insolvenční správkyni výplatní lístky za duben a květen 2014 zaslal e-mailem ve lhůtě dle usnesení). Dlužník nadto soudu ani insolvenční správkyni nesdělil změnu zaměstnavatele od 2.6.2014. V těchto skutečnostech je třeba spatřovat lehkomyslný a nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení a důvod pro zamítnutí návrhu dlužníka na povolení oddlužení dle ust. § 395 odst. 2 IZ.

Jelikož byly splněny podmínky pro neschválení oddlužení dle ust. § 405 odst. 1 IZ, rozhodl soud prvního stupně správně i o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem (§ 405 odst. 2 IZ).

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné dle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenční správkyni se však

doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 25.září 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu