1 VSOL 821/2015-B-23
KSOL 16 INS 13605/2014 1 VSOL 821/2015-B-23

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníků a) Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Bludov, V Potokách 207, PSČ 789 61, b) Lenky Chaloupkové, nar. 26.2.1974, bytem Bludov, V Potokách 207, PSČ 789 61, IČ: 73817091, o způsobu řešení úpadku, o odvolání dlužníků a) a b) proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, ze dne 15.6.2015, č.j. KSOL 16 INS 13605/2014-B-18,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se z r u š u j e a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 405 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen IZ ), neschválil oddlužení dlužníků a) a b) (výrok I.), na majetek dlužníka a) prohlásil konkurs s tím, že konkurs bude veden jako nepatrný (výrok II.), na majetek dlužnice b) prohlásil konkurs s tím, že konkurs bude veden jako nepatrný (výrok III.) a insolvenční věc dlužnice b) vyloučil k samostatnému řízení (výrok IV.).

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že dlužník nesplňuje podmínky pro schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře ani zpeněžením majetkové podstaty (§ 395 odst. 1, písm. b/, § 398 odst. 1 IZ), neboť příjmy dlužníka postačují k uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů za pět let trvání oddlužení jen v rozsahu 12,52 % a dlužník nemá hodnotnější majetek, který by mohl být použit ke zpeněžení a k úhradě dluhů vůči věřitelům. Soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že dlužníci mají postižitelný příjem 5.480 Kč, nezajištění věřitelé přihlásili pohledávky ve výši 1.843.287,21 Kč a dlužníci mají 4 vyživovací povinnosti. Na tomto základě oddlužení dlužníků neschválil a současně rozhodl o způsobu řešení úpadku dlužníků konkursem a řízení dlužnice b) vyloučil k samostatnému řízení (§ 394a IZ).

Proti tomuto usnesení podali dlužníci odvolání, v němž žádali, aby soud znovu zvážil splnění podmínek pro povolení oddlužení s ohledem na stanovisko věřitele Město Šumperk, který pro případ schválení oddlužení přislíbil dlužníkům odpuštění své pohledávky vůči dlužníkům z titulu penále ve výši 589.762 Kč. Dlužníci navíc mají volné finanční prostředky v průměru ve výši 24.694 Kč.

K odvolání dlužníci připojili: -sdělení Města Šumperk, Městského úřadu Šumperk, majetkoprávního odboru, ze dne 29.1.2015, z něhož se podává, že zastupitelstvo Města Šumperk pro případ schválení oddlužení dlužníků schválilo prominutí dlužníkům poplatku z prodlení vzniklého z pohledávek z nájemného a z úhrady za služby v souvislosti s užíváním bytu č. 1 na adrese Šumperk, Banskobystrická 1279/50 a neschválilo prominutí náhrady nákladů řízení, -výplatní pásky dlužníka a) u zaměstnavatele Michala Buřívala, místem podnikání Šumperk, Finská, PSČ 787 01, IČ: 73259756, za období leden 2015 až červen 2015, z nichž se podává, že dlužníku a) byla vyplacena v lednu 2015 čistá mzda 16.214 Kč, daňový bonus 1.084 Kč, cestovné 8.300 Kč, v únoru 2015 čistá mzda 13.730, Kč, daňový bonus 1.804 Kč, cestovné 10.840 Kč, v březnu 2015 čistá mzda 11.334 Kč, daňový bonus 2.434 Kč, cestovné 13.427 Kč, v dubnu 2015 čistá mzda 16.353 Kč, daňový bonus 1.039 Kč, cestovné 8.234 Kč, v květnu 2015 čistá mzda 13.665 Kč, daňový bonus 1.819 Kč, cestovné 10.964 Kč a v červnu 2015 čistá mzda 11.873 Kč, daňový bonus 2.344 Kč a cestovné 13.228 Kč.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobami k tomuto úkonu oprávněnými, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 5 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 1, písm. d/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání dlužníků a) a b) je důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenční řízení v posuzované věci bylo zahájeno dne 19.5.2014 společným insolvenčním návrhem dlužníků a) a b) spojeným se společným návrhem manželů na povolení oddlužení, jímž se dlužníci domáhali rozhodnutí o svém úpadku a jeho řešení oddlužením ve formě plnění splátkového kalendáře. Soud prvního stupně usnesením ze dne 8.9.2014, č.j. KSOL 16 INS 13605/2014-A-9, rozhodl o úpadku dlužníků a) a b) (výrok I.), insolvenčním správcem ustanovil společnost INSOLVENCE CZ, v.o.s., se sídlem Šumperk, M. R. Štefánika 318/1, PSČ 787 01, IČ: 29355940 (výrok II.) a dlužníkům povolil řešení úpadku oddlužením (výrok III.). Dne 20.11.2014 byla soudu doručena zpráva o činnosti insolvenčního správce, podle níž je dlužník a) je zaměstnán jako řidič mezinárodní dopravy u zaměstnavatele Michala Buřívala, se sídlem Zábřeh, Ráječek 1888/16a, PSČ 789 01, IČ: 73259756, na dobou neurčitou s průměrnou čistou mzdou ve výši cca 14.000 Kč a dlužník se zavázal v podání ze dne 14.7.2014 pro účely uspokojení přihlášených pohledávek dále z nezdanitelných náhrad poskytovat pro účely oddlužení částku 4.400 Kč měsíčně, dlužnice b) je na rodičovské dovolené a pobírá rodičovský příspěvek ve výši 7.000 Kč měsíčně. Dlužníci jsou nemajetní, mají vyživovací povinnost k sobě navzájem a každý z nich ke třem nezletilým dětem. Do insolvenčního řízení se přihlásilo 24 nezajištěných věřitelů s pohledávkami v celkové výši 1.843.287,21 Kč (mimo jiné věřitel Město Šumperk s pohledávkami ve výši 3.954 Kč a 735.889,30 Kč), jež jsou dlužníci schopni ze svých příjmů uspokojit toliko v rozsahu 12,52 %. Všechny pohledávkami byly u přezkumného jednání 27.11.2014 zjištěny. Podáním doručeným soudu dne 14.1.2015 dlužníci zaslali soudu sdělení Města Šumperk, Městského úřadu Šumperk, majetkoprávního odboru, ze dne 7.1.2015, z něhož se podává, že dlužníci požádali věřitele o odpuštění nákladů řízení a penále z dluhů vůči tomuto věřiteli s tím, že žádost dlužníků bude projednána zastupitelem města dne 22.1.2015. Podáním doručeným soudu dne 13.2.2015 dlužníci předložili soudu sdělení Města Šumperk, Městského úřadu Šumperk, majetkoprávního odboru, ze dne 29.1.2015, shodného znění, jak bylo připojeno k odvolání. Na tomto základě soud prvního stupně ve věci rozhodl odvoláním napadeným usnesením.

Podle ustanovení § 405 odst. 1 IZ, insolvenční soud oddlužení neschválí, jestliže v průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení.

Podle ustanovení § 405 odst. 2 IZ, jestliže insolvenční soud oddlužení neschválí, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.

Podle ustanovení § 395 odst. 1 IZ, insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat: a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Předně je třeba uvést, že rozhodnutí soudu prvního stupně je nepřezkoumatelné, neboť z něho není zřejmé, z jakých příjmů dlužníků soud prvního stupně při hodnocení podmínek oddlužení dle ust. § 395 odst. 1 písm. b) vycházel, zda vzal v úvahu příjmy dlužníka a) z cestovného či z daňového bonusu. Soud prvního stupně si ani neobstaral aktuální příjmy dlužníků a vůbec nehodnotil námitky dlužníků, že jejich nezajištěné závazky je třeba uvažovat v nižší částce vzhledem ke skutečnosti, že jim věřitel Město Šumperk prominul část dluhů z titulu poplatku z prodlení (viz. č.d. B-8). Je sice pravdou, že pohledávka věřitele Město Šumperk byla v insolvenčním řízení zjištěna, z přípisu věřitele dlužníkům ze dne 29.1.2015 se však podává, že věřitel je připraven pro případ schválení oddlužení dlužníků s přihláškou pohledávky disponovat, což by mělo vliv na splnění podmínek oddlužení dlužníků (§ 395 odst. 1 písm. b) IZ).

Pro úplnost odvolací soud dále dodává, že zastává názor, že daňový bonus lze pro účely posuzování podmínek pro splnění oddlužení ve formě splátkového kalendáře dle ust. § 395 odst. 1 písm. b) IZ zohlednit, protože ač by nebyl použit v exekuci, insolvenční zákon u srážek ze mzdy odkazuje na způsob výpočtu splátek, nikoliv na plnění, které má být postiženo. Naopak s ohledem na závěry formulované v rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 17.4.2008, sp. zn. 29 Cdo 2419/2007, jež je dostupné na webových stránkách Nejvyššího soud a v rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 10.4.2014, sp. zn. 21 Cdo 3774/2013, jež je zveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu ČR v čísle vydání 7, ročníku 2014, na straně 1091, pod č. 76/2014, insolvenční soud nemůže brát v úvahu pro účely posuzování podmínek pro splnění oddlužení ve formě splátkového kalendáře dle ust. § 395 odst. 1 písm. b) IZ cestovní náhrady vyplácené dlužníkovi.

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně dle ust. § 219a odst. 1 písm. a), b) o.s.ř. zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně dle ust. § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. k dalšímu řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 29.září 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu