1 VSOL 821/2013-B-22
KSBR 47 INS 5875/2013 1 VSOL 821/2013-B-22

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka Jarolíma anonymizovano , anonymizovano , bytem Vážany 206, PSČ 682 01, o způsobu řešení úpadku, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25.6.2013, č.j. KSBR 47 INS 5875/2013-B-6,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se z r u š u j e a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně rozhodl dle ustanovení § 405 odst.1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), o neschválení oddlužení dlužníka Jarolíma anonymizovano (výrok I.), na majetek dlužníka dle ustanovení § 405 odst. 2 IZ prohlásil konkurs (výrok II.) a dle ustanovení § 314 odst.1, písm. a) IZ rozhodl, že konkurs bude projednán jako nepatrný (výrok III.).

V odůvodnění rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 3.5.2013, č.j. KSBR 47 INS 5875/2013-A10, byl zjištěn úpadek dlužníka a dlužníku bylo povoleno oddlužení. U přezkumného jednání dne 25.6.2013 byly přezkoumány přihlášky pohledávek všech přihlášených věřitelů a tyto pohledávky byly zjištěny co do pravosti, výše i pořadí, přičemž celková výše nezajištěných pohledávek dlužníka

činí 549.612 Kč. Dlužník pobírá starobní důchod ve výši 12.603 Kč měsíčně, jiné příjmy nemá a má vyživovací povinnost k manželce. Žádný z nezajištěných věřitelů nesouhlasil s tím, aby obdržel nižší hodnotu plnění než 30 % jeho pohledávky. Insolvenční správce ve zprávě o své činnosti ze dne 15.6.2013 uvedl, že nejsou splněny zákonem stanovené podmínky pro schválení oddlužení dlužníka, neboť s ohledem na výši jeho příjmů a výši nezajištěných závazků je schopen uhradit pohledávky nezajištěných věřitelů toliko v rozsahu 24,77 %. Na tomto základě soud prvního stupně konstatoval, že ve smyslu ustanovení § 405 odst. 1, odst. 2 IZ vyšly najevo skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení, neboť dlužník není schopen splatit za pět let trvání účinků oddlužení nezajištěným věřitelům 30 % jejich pohledávek (§ 395 odst. 1, písm. b) IZ). Z tohoto důvodu oddlužení dlužníka neschválil a současně rozhodl o prohlášení konkursu na jeho majetek s tím, že konkurs bude projednán jako nepatrný, neboť dlužník je fyzickou nepodnikající osobou.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, které směřovalo výslovně proti výrokům I. a II., a v němž namítal, že soud prvního stupně učinil nesprávné skutkové závěry a neúplně zjistil skutkový stav. Uvedl, že kromě příjmu ze starobního důchodu ve výši 12.603 Kč měsíčně má zajištěný příjem ve výši 750 Kč měsíčně na základě darovací smlouvy uzavřené s Václavem anonymizovano , anonymizovano , bytem Hlubočany 110 a tento jeho příjem pokryje s příjmem z důchodu zákonem stanovenou hranici pro splnění podmínek oddlužení. Dále vznesl námitku proti osobě insolvenčního správce s tím, že insolvenční správce se choval v místě jeho bydliště neprofesionálně, až hrubě, uvedl řadu nepravdivých údajů a v poslední době je nekontaktní. Navrhoval, aby usnesení soudu prvního stupně bylo zrušeno a věc vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení a aby insolvenční správce byl odvolán z výkonu své funkce a jmenován jiný správce.

Zástupce věřitelů ponechal rozhodnutí odvolacího soudu na úvaze soudu.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 5 o.s.ř.) a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenční řízení v posuzované věci bylo zahájeno dne 4.3.2013 insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení oddlužení, jímž se dlužník domáhal rozhodnutí o svém úpadku a jeho řešení oddlužením ve formě plnění splátkového kalendáře. Dlužník v návrhu uvedl, že má příjem toliko ze starobního důchodu ve výši 12.603 Kč měsíčně a má jedinou vyživovací povinnost k manželce. Z obsahu spisu se dále podává, že dlužník je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 3345 (ostatní plocha)-v obci Vážany, kat. území Vážany u Vyškova, dále podílovým spoluvlastníkem v rozsahu 1/2 pozemku par. č. 3695 (orná půda), v obci Prusy-Boškůvky, kat. území Moravské Prusy a má s manželkou v SJM dům č. p. 206 na pozemku parc. č. St. 97/1 s touto parcelou a pozemkem parc. č. 53/3 (zahrada), nacházející se v obci Vážany, kat. území Vážany u Vyškova. Tyto nemovitosti jsou zatíženy zástavními právy a byly oceněny znaleckým posudkem znalce Ing. Vladimíra Knapa ze dne 18.3.2013, č. 6025, podle něhož obvyklá cena nemovitostí činí 779.490 Kč. Soud prvního stupně usnesením ze dne 3.5.2013, č.j. KSBR 47 INS 5875/2013-A-10, zjistil úpadek dlužníka Jarolíma anonymizovano , dlužníku povolil oddlužení a insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Jiřího Habartu. Dne 16.6.2013 insolvenční správce předložil soudu zprávu o dosavadní činnosti, v níž mimo jiné uvedl, že do soupisu majetkové podstaty dlužníka zahrnul výše uvedené nemovitosti, vyúčtoval si odměnu a hotové výdaje za období květen a červen 2013 ve výši 4.362 Kč a uvedl, že dlužník nesplňuje zákonnou podmínku pro schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, neboť hodnota plnění, kterou by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek (cca 24,77 % nezajištěných pohledávek). Dne 25.6.2013 se konalo u soudu prvního stupně přezkumné jednání a první schůze věřitelů, u níž byly zjištěny všechny 4 přihlášené pohledávky. Čtyři přihlášené pohledávky čtyř nezajištěných věřitelů byly zjištěny v celkové výši 549.612 Kč a jedna zajištěná pohledávka byla zjištěna ve výši 718.193 Kč. Věřitel č. 3 SMART HYPO s.r.o. na schůzi věřitelů namítl, že dlužník nesplňuje podmínky pro povolení oddlužení formou plnění splátkového kalendáře dle ust. § 395 odst. 1, písm. b) IZ. Poté soud prvního stupně ve věci rozhodl napadeným usnesením.

Odvolací soud provedl dokazování čtením podstatného obsahu následujících listin: -darovací smlouvy ze dne 26.7.2013, z níž zjistil, že mezi dlužníkem jako obdarovaným a Václavem anonymizovano , anonymizovano , bytem Hlubočany 110, jako dárcem, byla uzavřena uvedená darovací smlouva, na základě níž se dárce zavázal poskytovat obdarovanému pravidelné měsíční plnění ve výši 750 Kč po dobu 60 po sobě jdoucích kalendářních měsíců nebo po dobu trvání oddlužení dle insolvenčního zákona (bude-li takto stanovená doba kratší než 60 po sobě jdoucích kalendářních měsíců) a obdarovaný dar přijal. Smluvní strany sjednaly, že předmět smlouvy bude poskytován dárcem obdarovanému vždy ke každému 20. dni kalendářního měsíce počínaje měsícem, v němž bude vydáno usnesení soudu o schválení oddlužení obdarovaného plněním splátkového kalendáře, -potvrzením Pavla Kusníka, se sídlem Kroužek 83, Rousínov, PSČ 683 01, IČ: 72478543, z něhož zjistil, že Václav Venigr, anonymizovano , bytem Hlubočany 110, je zaměstnán u tohoto zaměstnavatele od 4.6.2013 na dobu neurčitou jako řidič s měsíční hrubou mzdou 16.800 Kč, z čehož čistá mzda činí 13.632 Kč,

-potvrzením o výši důchodu dlužníka vystaveným Českou správou sociálního zabezpečení dne 10.1.2013, z něhož zjistil, že dlužník pobírá starobní důchod ve výši 12.603 Kč měsíčně, -protokolem o přezkumném jednání a o schůzi věřitelů ze dne 25.6.2013, včetně upraveného seznamu přihlášených pohledávek, z těchto listin zjistil, že u přezkumného jednání dne 25.6.2013 byly přezkoumány pohledávky všech 4 přihlášených věřitelů, všechny přihlášené pohledávky byly zjištěny. Pohledávky 4 nezajištěných věřitelů byly zjištěny ve výši 549.612 Kč a pohledávka 1 zajištěného věřitele byla zjištěna ve výši 718.193 Kč.

Podle ustanovení § 404 IZ, o tom, zda oddlužení schvaluje, rozhodne insolvenční soud neprodleně po skončení jednání, při kterém byly projednány námitky věřitelů podle § 403 odst. 2 a v případě, že věřitelé takové námitky neuplatnili, neprodleně po uplynutí lhůty k jejich podání.

Podle ustanovení § 405 IZ, insolvenční soud oddlužení neschválí, jestliže v průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení; v případě uvedeném v § 402 odst. 5 tak rozhodne namísto rozhodnutí o způsobu oddlužení (odstavec 1). Jestliže insolvenční soud způsob oddlužení neschválí, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem (odstavec 2).

Podle ustanovení § 395 odst. 1 IZ, insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý záměr nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Ustanovení § 405 IZ umožňuje insolvenčnímu soudu, aby i ve fázi insolvenčního řízení po rozhodnutí o povolení oddlužení toto povolené oddlužení neschválil a současně rozhodl o prohlášení konkursu na majetek dlužníka v případech, kdy dodatečně vyjdou najevo skutečnosti, pro které by bylo nutno návrh na povolení oddlužení zamítnout z důvodů uvedených v ustanovení § 395 IZ.

Odvolací soud proto přezkoumal závěr soudu prvního stupně o tom, že dlužník nesplňuje podmínky pro schválení oddlužení, neboť v řízení vyšly najevo skutečnosti, které by odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení dle ust. § 395 odst. 1, písm. b), totiž, že dlužník není schopen zaplatit s ohledem na své příjmy za dobu pěti let trvání oddlužení 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů. Při přezkumu tohoto závěru odvolací soud vyšel ze změněného skutkového stavu, k němuž došlo v průběhu odvolacího řízení, kdy dlužník doložil, že má kromě příjmu ze starobního důchodu ve výši 12.603 Kč měsíčně nově zajištěný další příjem z darovací smlouvy ve výši 750 Kč měsíčně. Shodně se soudem prvního stupně pak odvolací soud vyšel ze závěru, že dlužník má 1 vyživovací povinnost k manželce a výše jeho nezajištěných závazků činí 549.612 Kč. Při hodnocení schopnosti dlužníka vyhovět podmínkám pro povolení řešení jeho úpadku oddlužením dle ust. § 395 odst. 1, písm. b) je přitom soud vázán ust. § 398 odst. 3, věty první IZ, podle něhož musí vycházet z výše splátek odpovídajících částkám, které by mohly být v rámci výkonu rozhodnutí či exekuce sráženy z dlužníkova pracovního příjmu k uspokojení přednostních pohledávek (dle ust. § 279 odst. 1 o.s.ř. se z čisté mzdy, která zbývá dlužníkovi po odečtení základní nepostižitelné částky a která se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou 3 a vyjádří se v celých korunách, sráží 2/3, 1/3 zůstává dlužníkovi k volné dispozici).

Po odečtení nesrazitelné částky na dlužníka a na jednu vyživovanou osobu ve výši 7.581 Kč, příjem z důchodu, ze kterého lze provádět srážky, činí částku 5.022 Kč a příjem z důchodu, ze kterého lze srazit 2/3, činí částku 5.022 Kč. Z uvedeného vyplývá, že z důchodu lze dlužníku pro účely oddlužení celkem srazit částku 3.348 Kč. Po zohlednění daru 750 Kč činí celkové měsíční splátky z příjmu dlužníka 4.098 Kč, což za 5 let představuje částku 245.880 Kč. Tato částka činí 44,74 % pohledávek nezajištěných věřitelů. Dále je třeba vzít v úvahu, že při oddlužení plněním splátkového kalendáře činí za každý započatý kalendářní měsíc odměna insolvenčního správce 750 Kč a náhrada jeho hotových výdajů 150 Kč. Celkem se jedná o částku 900 Kč měsíčně (s daní z přidané hodnoty o částku 1.089 Kč měsíčně), která současně představuje pohledávku za majetkovou podstatou podle ust. § 168 IZ. Z uvedeného vyplývá, že představují-li nezajištěné závazky dlužníka částku 549.612 Kč, bylo by v zákonem stanovené lhůtě pěti let a při zákonem určené výši splátek uhrazeno po odečtení nároků správce věřitelům, není-li správce plátcem DPH, 191.880 Kč, což představuje 34,91 % jejich pohledávek a je-li správce plátcem DPH, částku 180.540 Kč, což představuje 32,85 % jejich pohledávek.

Lze proto uzavřít, že po vydání napadeného usnesení se změnil skutkový stav věci potud, že dlužník předložil doklady (darovací smlouvu) nasvědčující tomu, že by měl být schopen poskytnout nezajištěným věřitelům plnění ve výši 30 % jejich pohledávek. Tím byl zpochybněn závěr, z něhož vychází rozhodnutí soudu prvního stupně, tj. že jsou naplněny důvody, které by jinak vedly k zamítnutí návrhu na povolení oddlužení.

Z uvedených důvodů proto odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně dle ust. § 219a odst. 2 o.s.ř. zrušil a podle ust. § 221 odst. 1, písm. a) o. s. ř. věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Námitkami dlužníka proti osobě insolvenčního správce a návrhem na odvolání (zproštění) správce uplatněnými v odvolání se odvolací soud v tomto odvolacím řízení zabývat nemůže, neboť tuto problematiku soud prvního stupně v napadeném usnesení neřešil. O těchto námitkách je příslušný rozhodnout soud prvního stupně.

V dalším řízení se soud prvního stupně bude opětovně zabývat tím, zda je možno schválit oddlužení dlužníka (§ 406 IZ) a v kladném případě dále způsobem oddlužení dlužníka, případně tím, zda jsou dány jiné důvody pro jeho neschválení (§ 405 IZ).

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má- li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a zástupci věřitelů se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 6. listopadu 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu