1 VSOL 816/2015-P16-7
KSBR 32 INS 12786/2014 1 VSOL 816/2015-P16-7

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Ivany Wontrobové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Veroniky anonymizovano , anonymizovano , IČ: 883 73 568, bytem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 01, o přihlášce pohledávky P16 věřitele č. 15 E.ON Energie, a.s., IČ: 260 78 201, se sídlem České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, k odvolání tohoto věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29.6.2015, č.j. KSBR 32 INS 12786/2014-P16-2 takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29.6.2015, č.j. KSBR 32 INS 12786/2014-P16-2 se m ě n í tak, že přihláška pohledávky věřitele E.ON Energie, a.s., České Budějovice, F.A. Gerstnera 2156/6, PSČ 370 49, IČ: 260 78 201, se ve výši 364.096 Kč neodmítá a účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl podle ust. § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) přihlášku pohledávky věřitele č. E.ON Energie, a.s., IČ: 260 78 201, ve výši 364.096 Kč (výrok I.) a deklaroval, že právní mocí tohoto usnesení účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí (výrok II.). V odůvodnění uvedl, že usnesením ze dne 9.7.2014, č.j. KSBR 32 INS 12786/2014-A-20, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 9.7.2014 v 9.47 hodin, byli věřitelé dlužníka vyzváni, aby ve lhůtě do 2 měsíců ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku přihlásili své pohledávky. Zároveň byli poučeni, že k později podaným přihláškám insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné přihlášky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Lhůta pro přihlášení pohledávek uplynula

9.9.2014, takže k přihlášce pohledávky, kterou věřitel podal až dne 10.6.2015 se nepřihlíží, neboť byla podána po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek.

Proti tomuto rozhodnutí podal věřitel E.ON Energie, a.s., včas odvolání, ve kterém namítal, že mu dosud nepočala běžet lhůta k podání přihlášky, neboť insolvenční soud v rozporu s ustanovením § 420 odst. 2 IZ nezapsal do insolvenčního rejstříku identifikační číslo dlužnice. V této souvislosti se dovolával judikatury odvolacího soudu, který opakovaně uzavřel, že pokud insolvenční soud v rozporu s ustanovením § 420 odst. 2 IZ nezapsal do systému ISIR identifikační číslo dlužníka, ačkoliv již z insolvenčního návrhu a jeho příloh vyplývalo, že dlužník v minulosti podnikal a má závazky z podnikatelské činnosti, věřiteli doposud nepočala běžet lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí o úpadku. Navrhoval, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že přihláška pohledávky věřitele č. 15 E.ON Energie, a.s., IČ: 260 78 201 se neodmítá a účast věřitele v insolvenčním řízení nekončí.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že insolvenční řízení bylo zahájeno na návrh věřitelky Yvony anonymizovano , která se návrhem ze dne 5.5.2014, doručeným soudu 9.5.2014, domáhala rozhodnutí o úpadku dlužnice Veroniky anonymizovano a prohlášení konkursu na její majetek. V návrhu mimo jiné uvedla, že dlužnice je fyzická osoba, která byla podnikatelem podle živnostenského zákona a že provozování své živnosti pod IČ: 883 73 568 dne 2.10.2013 ukončila. V návrhu popsala svoji pohledávku spočívající v pracovněprávním nároku a dále uvedla, že dalšími věřiteli dlužnice jsou SYNOT REAL ESTATE, k.s., IČ: 262 21 276, který má pohledávku z titulu dlužného nájmu, věřitel E.ON Energie, a.s., který má pohledávku z titulu nedoplatku za dodávky elektřiny v pronajatých prostorách, věřitel Česká správa sociálního zabezpečení, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Finanční úřad pro Zlínský kraj a Odpady-Třídění-Recyklace a.s., IČ: 634 83 980. Krajský soud v Brně vyhláškou ze dne 9.5.2014, č.j. KSBR 32 INS 12786/2014-A-2, která byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 9.5.2014 v 13:51 hodin, oznámil zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužníka: Veronika anonymizovano , RČ: 865609/0421, Masarykovo náměstí 19, 686 70, Uherské Hradiště. Takto je dlužnice v insolvenčním rejstříku identifikována dosud, tedy bez uvedení identifikačního čísla. Usnesením ze dne 9.7.2014, č.j. KSBR 32 INS 12786/2014-A-20, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 9.7.2014 v 9:47 hodin, insolvenční soud mimo jiné zjistil úpadek dlužnice Veroniky anonymizovano (výrok I.), ustanovil insolvenčního správce (výrok II.), uvedl, že účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok III.), vyzval věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku s poučením, že k později podaným přihláškám insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují (výrok IV.).

Ze svazku přihlášky P16 věřitele č. 15 E.ON Energie, a.s., IČ: 260 78 201 vyplývá, že tento věřitel přihláškou pohledávky ze dne 10.6.2015, doručenou insolvenčnímu soudu téhož dne, přihlásil do insolvenčního řízení dlužnice pohledávku ve výši 364.096 Kč z titulu smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9550128187 ze dne 1.3.2012 pro odběrné místo Uherské Hradiště, Dvořákova 595, která sestává z dílčí pohledávky č. 1 ve výši 169.162 Kč a dílčí pohledávky č. 2 ve výši 194.934 Kč. K přihlášce připojil smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9550128187 ze dne 1.3.2012 s uvedením identifikačního čísla dlužnice. Současně s přihláškou podal žádost o přiznání lhůty k podání přihlášky s odůvodněním, že v insolvenčním rejstříku není zveřejněno identifikační číslo dlužnice, a tudíž věřitel nemohl svoji přihlášku ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o úpadku přihlásit.

Podle ustanovení § 71 IZ soudní rozhodnutí, předvolání, vyrozumění nebo jiná písemnost insolvenčního soudu nebo účastníků se v insolvenčním řízení doručují pouze vyvěšením písemnosti na úřední desce insolvenčního soudu a jejím současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku (dále jen "doručení vyhláškou"), ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby i zvláštní způsob doručení (odstavec 1). Při doručení vyhláškou se písemnost považuje za doručenou dnem, popřípadě okamžikem jejího zveřejnění v insolvenčním rejstříku; okamžikem zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku se rozumí den, hodina a minuta zveřejnění (odstavec 2). Povinnost insolvenčního soudu zveřejnit vyhláškou různé údaje, stanovená v tomto zákoně, je splněna vyvěšením příslušné písemnosti na úřední desce insolvenčního soudu se současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku, pokud zákon nestanoví pouze zveřejnění písemnosti na úřední desce insolvenčního soudu; při zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku platí odstavec 2 obdobně (odstavec 3).

Podle ustanovení § 419 IZ insolvenční rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti (dále jen "ministerstvo") [odstavec 1]. Insolvenční rejstřík obsahuje seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy. Pro každého dlužníka se vede jeden insolvenční spis

(odstavec 2). Insolvenční rejstřík je veřejně přístupný, s výjimkou údajů, o kterých tak stanoví tento zákon. Každý má právo do něj nahlížet a pořizovat si z něj kopie a výpisy. Soudce insolvenčního soudu má přístup ke všem údajům vedeným v insolvenčním rejstříku (odstavec 3). Na žádost vydá ministerstvo nebo insolvenční soud úředně ověřený výstup z informačního systému veřejné správy obsahující údaje z insolvenčního rejstříku nebo informaci o tom, že požadovaný údaj není veden v insolvenčním rejstříku (odstavec 4)

Podle ustanovení § 420 IZ je-li dlužník fyzickou osobou, zapisuje se do seznamu dlužníků jeho jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, a nemá-li rodné číslo, datum narození; jde-li o fyzickou osobu, která má podle zvláštního právního předpisu sídlo, zapíše se do seznamu dlužníků i její sídlo (odstavec 1). Je-li dlužníkem fyzická osoba, která je podnikatelem, zapisuje se do seznamu dlužníků vedle údajů podle odstavce 1 i dodatek odlišující její firmu, používá-li jej při svém podnikání, dále místo podnikání, jestliže se liší od bydliště, a identifikační číslo (odstavec 2). Je-li dlužník právnickou osobou, zapisuje se do seznamu dlužníků jeho obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo (odstavec 3). Údaje podle odstavců 1 až 3 zapíše insolvenční soud do seznamu dlužníků, jakmile nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nejpozději však do 7 dnů po tomto okamžiku; není-li mu některý z těchto údajů v uvedené době znám, zapíše jej insolvenční soud do seznamu dlužníků, jakmile v insolvenčním řízení vyjde najevo (odstavec 4). Neprodleně po ustanovení insolvenčního správce zapíše insolvenční soud údaj o tom do seznamu dlužníků. Je-li insolvenční správce fyzickou osobou, zapisuje se do seznamu dlužníků jeho jméno, příjmení, sídlo, rodné číslo, a nemá-li rodné číslo, datum narození; je-li insolvenční správce právnickou osobou, zapisuje se do seznamu dlužníků jeho obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo (odstavec 5).

Podle ustanovení § 421 IZ v insolvenčním rejstříku insolvenční soud zveřejňuje chronologicky s uvedením okamžiku vložení tyto písemnosti a informace: a) rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech, b) veškerá podání, která se vkládají do soudního spisu vedeného insolvenčním soudem ohledně dlužníka, nestanoví-li tento zákon jinak, c) další informace, o kterých tak stanoví tento zákon (odstavec 1). Podání došlá insolvenčnímu soudu v elektronické podobě a písemnosti pořizované insolvenčním soudem se do insolvenčního rejstříku vkládají pomocí elektronického přenosu dat. Ostatní písemnosti a podání se vkládají přenesením jejich obrazové podoby do insolvenčního rejstříku (odstavec 2). Nejvyšší soud ČR v usnesení ze dne 27. září 2011, sen. zn. 29 NSČR 35/2010 formuloval a odůvodnil závěr, podle něhož ve vztahu k osobám, které v době zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku nebyly účastníky insolvenčního řízení, se zveřejněním rozhodnutí o úpadku plní oznamovací povinnost insolvenčního soudu ve smyslu ustanovení § 421 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona ve spojení s ustanovením § 71 odst. 3 insolvenčního zákona a nikoli povinnost insolvenčního soudu směřující k doručení tohoto rozhodnutí (ve smyslu ustanovení § 71 odst. 1 insolvenčního zákona). Současně vysvětlil, že zákonem není předepsán způsob, jakým má uživatel provádět vyhledávání dlužníků v insolvenčním rejstříku. Použije-li k vyhledávání některý (či více) z údajů umožňujících spolehlivou identifikaci hledané osoby, nelze mu klást k tíži, že nepoužil ještě jiné údaje. U právnické osoby pak k údajům, jež mají přinést spolehlivý výsledek vyhledávání, patří identifikační číslo osoby a/nebo obchodní firma nebo název (potud, že dlužník i při zobrazení více záznamů plynoucích z možné zaměnitelnosti obchodní firmy nebo názvu nezůstane ve výsledcích vyhledávání uživateli insolvenčního rejstříku utajen). Výsledky vyhledávání na základě zadaných parametrů musí být přitom stejné bez ohledu na to, zda tyto byly zadány do formuláře základního či do formuláře hledání pokročilého . Dále Nejvyšší soud dovodil, že vzhledem k významu insolvenčního rejstříku při plnění jeho informativní funkce a k jeho povaze (srov. § 419 odst. 1 insolvenčního zákona) je nezbytné vykládat zjištěné nedostatky jeho fungování způsobem, jenž nebude chyby ve fungování veřejné správy (o jejíž informační systém jde) přičítat k tíži osob, jimž má takový systém spolehlivě sloužit. Přitom za řádné fungování informačního systému veřejné správy odpovídá jeho správce a ten je (má být) nejen povinen, ale (na rozdíl od pouhého uživatele takového systému) též schopen, řádné fungování systému doložit. Nejvyšší soud ČR v usnesení ze dne 22.1.2014, sen zn. 29 NSČR 11/2012 dále zdůraznil (a to ve shodě s judikaturou odvolacích soudů k tomu srov. např. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. května 2010, sp. zn. KSUL 77 INS 6087/2009, 3 VSPH 139/2010-P22-9, respektive usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. února 2011, č. j. KSOS 34 INS 1308/2009, 3 VSOL 494/2010-P121-11, dále též usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze 31.3.2011,č.j. KSOS 33INS 5284/2010,3 VSOL 167/2011-P12-9, které obstálo též v rovině ústavně právní I.ÚS 1719/11 ze dne 3.4.2013), že koncepce insolvenčního zákona je založena na informovanosti účastníků a dalších osob o průběhu insolvenčního řízení prostřednictvím insolvenčního rejstříku. Rejstřík je ve smyslu ustanovení § 419 odst. 1 insolvenčního zákona informačním systémem veřejné správy, veřejně přístupným na internetu, který poskytuje všem osobám klíčové informace o rozhodnutích soudů i dalších písemnostech obsažených v insolvenčním spisu. Na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti je jako součást tohoto informačního systému veřejnosti nabízena webová služba insolvenčního rejstříku, která umožňuje automaticky komunikovat a vyměňovat si údaje z aplikace insolvenčního rejstříku s jinými aplikacemi přes internet. Poskytuje shodné údaje, které jsou dostupné v interaktivním prohlížení insolvenčního rejstříku. Tyto údaje jsou určeny pro strojové zpracování. Služba je koncipovaná jako veřejná a je zdarma. Předpokládá vytvoření vlastních kopií databází na straně uživatelů. Podmínky služby provozované v rámci informačního systému veřejné správy vycházejí z údajů, které se povinně zapisují do insolvenčního rejstříku, jmenovitě do seznamu dlužníků (§ 420 insolvenčního zákona). Je-li dlužníkem fyzická osoba, která je podnikatelem, zapisuje se do seznamu dlužníků též identifikační číslo osoby, přičemž tento údaj zapíše insolvenční soud do seznamu dlužníků, jakmile nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nejpozději však do sedmi dnů po tomto okamžiku; není-li mu tento údaj v uvedené době znám, zapíše jej do seznamu dlužníků, jakmile v insolvenčním řízení vyjde najevo. Odvolací soud ve shodě se shora citovanou judikaturou konstatuje, že odvolatel nemá postavení osoby, jíž se doručuje zvlášť, takže je zcela odkázán na informace zveřejněné v insolvenčním rejstříku. Pak ovšem platí, že lhůta k podání přihlášky by tomuto věřiteli počala běžet jedině za předpokladu, že informace o dlužnici byla v systému ISIR řádně zveřejněna tak, aby mohla být věřitelem zjištěna prostřednictvím automatického vyhledávání. Insolvenční soud však v rozporu s ustanovením § 420 odst. 2 IZ nezapsal do systému identifikační číslo dlužnice, ačkoliv již z obsahu insolvenčního návrhu vyplývalo, že dlužnice podnikala a má závazky z podnikání. Za této situace věřiteli dosud nezačala běžet lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí o úpadku, a proto závěr soudu prvního stupně o opožděnosti přihlášky není správný. S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 220 odst.1 o.s.ř. změnil tak, že přihláška pohledávky věřitele E.ON Energie, a.s., České Budějovice, F.A. Gerstnera 2156/6, PSČ 370 49, IČ: 260 78 201, se ve výši 364.096 Kč neodmítá a účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení nekončí.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 12.srpna 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu