1 VSOL 812/2013-A-26
KSBR 47 INS 32757/2012 1 VSOL 812/2013-A-26

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Újezd, Vysoké Pole 75, PSČ 763 23, o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení, k odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15.3.2013, č.j. KSBR 47 INS 32757/2012-A-11

takto:

Odvolání dlužníka se o d m í t á .

Odůvodnění:

Rozhodnutím označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně uložil dlužníkovi podle ustanovení § 108 odst. 1, odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), aby ve lhůtě pěti dnů ode dne právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník odvolání ze dne 22.3.2013, které předal k poštovní přepravě dne 26.3.2013. O tomto odvolání rozhodl Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 11.6.2013, č.j. KSBR 47 INS 32757/2012, 1 VSOL 437/2013-A-17, které nabylo právní moci 24.6.2013, tak, že odvoláním napadené rozhodnutí o povinnosti zaplatit zálohu potvrdil. Vzhledem k tomu, že dlužník zálohu na náklady insolvenčního řízení nezaplatil, soud prvního stupně usnesením ze dne 30.6.2013, č.j. KSBR 47 INS 32757/2012-A-20 insolvenční řízení podle ustanovení § 108 odst. 3 IZ zastavil. Toto rozhodnutí bylo dlužníkovi doručeno poštou dne

5.8.2013, a vzhledem k tomu, že si proti němu nepodal odvolání, nabylo dne 21.8.2013 právní moci.

Podáním ze dne 1.8.2013, předaným k poštovní přepravě dne 2.8.2013, které bylo doručeno soudu dne 5.8.2013, podal dlužník odvolání, které je obsahově téměř totožné s jeho odvoláním ze dne 22.3.2013, o kterém již bylo pravomocně odvolacím soudem rozhodnuto, tedy opakovaně podal odvolání, které směřuje rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Z obsahu tohoto podání nelze usoudit (§ 41 odst. 2 o.s.ř.), že se jedná o odvolání proti usnesení ze dne 30.7.2013, č.j. KSBR 47 INS 32757/2013-A-20 o zastavení insolvenčního řízení, a i kdyby tomu tak bylo, jednalo by se o odvolání nedůvodné, neboť insolvenční soud postupoval v souladu s ust. § 108 odst. 3 IZ a odvolacímu soudu nepřísluší přezkoumávat podmínky pro uložení zálohy, případně její výši. Zákonodárce ponechává zcela na vůli soudu prvního stupně, zda z důvodu nezaplacení zálohy insolvenční řízení zastaví nebo přikročí k vymáhání zálohy.

Odvolací soud se s ohledem na shora uvedené proto zabýval především otázkou včasnosti odvolání dlužníka ze dne 1.8.2013 a uzavřel, že jsou dány důvody pro odmítnutí odvolání pro opožděnost dle ust. § 218a, věta první, o.s.ř.

Podle ustanovení § 204 odst. 1, věta první, o.s.ř. odvolání se podává do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

Podle ustanovení § 57 odst. 1 o.s.ř. do běhu lhůt se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li lhůtu určenou podle hodin.

Podle ustanovení § 57 odst. 3 o.s.ř. lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Podle ustanovení § 218a, věta první, o.s.ř. nerozhodl-li předseda senátu soudu prvního stupně podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř. ačkoliv odvolání bylo podáno opožděně, rozhodne o odmítnutí odvolání pro opožděnost odvolací soud.

Z obsahu spisu vyplývá, že odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně bylo dlužníkovi doručeno poštou dne 22.3.2013, k jeho prvnímu odvolání ze dne 22.3.2013, které předal k poštovní přepravě dne 26.3.2013, rozhodl Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 11.6.2013, č.j. KSBR 47 INS 32757/2012, 1 VSOL 437/2013-A-17, které nabylo právní moci 24.6.2013. Jeho opakovaně podané odvolání ze dne 1.8.2013, které bylo předáno k poštovní přepravě až dne 2.8.2013, bylo tedy učiněno až po uplynutí 15denní odvolací lhůty.

Proto odvolací soud dle shora citovaného ustanovení § 218a, věta první, o.s.ř., rozhodl o odmítnutí odvolání pro opožděnost.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. f/ ve spojení s § 229 odst. 4 o.s.ř.).

V Olomouci dne 23. září 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu