1 VSOL 811/2015-B-31
KSBR 30 INS 13239/2014 1 VSOL 811/2015-B-31

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenčním řízení ve věci dlužníka Aloise anonymizovano , anonymizovano , bytem Rozsochy 12, PSČ 592 51, identifikační číslo osoby: 41004612, vedené u Krajského soudu v Brně pod. sp. zn. KSBR 30 INS 13239/2014, o odvolání dlužníka ze dne 7. července 2015 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. června 2015, č.j. KSBR 30 INS 13239/2014-B-13, ve znění opravného usnesení ze dne 14. července 2015, č.j. KSBR 30 INS 13239/2014-B-15,

t a k t o:

Odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. června 2015, č.j. KSBR 30 INS 13239/2014-B-13, ve znění opravného usnesení ze dne 14. července 2015, č.j. KSBR 30 INS 13239/2014-B-15, se o d m í t á.

O d ů v o d n ě n í:

Shora uvedeným usnesením ze dne 19.6.2015 (B-13)-zveřejněným v insolvenčním rejstříku téhož dne, samosoudce Krajského soudu v Brně-Mgr. Martin Hejda, odmítl námitky dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11.5.2015, č.j. KSBR 30 INS 13239/2014-B-11, kterým byl insolvenčním soudem udělen insolvenčnímu správci (pozn. JUDr. PhDr. Radku Mylbachrovi-dále jen též insolvenčnímu správci ) souhlas s prodejem nemovitého majetku sepsaného do majetkové podstaty dlužníka mimo dražbu. Podle odůvodnění tohoto usnesení (B-13) bylo usnesení ze dne 11.5.2015 (B-11) dlužníkovi doručeno 23.5.2015 a dlužník v něm byl řádně poučen, že proti němu lze podat námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Patnáctidenní lhůta k podání námitek uplynula dne 8.6.2015 a dne 9.6.2015 nabylo toto usnesení právní moci. Námitky byly dlužníkem podány elektronicky až dne 10.6.2015, a tedy opožděně. Proto soud postupoval dle ustanovení § 208 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř. ) a námitky dlužníka pro opožděnost odmítl. Současně soud poučil dlužníka, že proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Usnesením ze dne 14.7.2015, č.j. KSBR 30 INS 13239/2014-B-15 soud prvního stupně podle ustanovení § 164, v návaznosti na ustanovení § 167 odst. 2 o.s.ř., opravil nesprávnost v datu shora uvedeného usnesení (B-13) s tím, že bylo vydáno 19.6.2015, nikoliv jak v něm bylo nesprávně uvedeno 29.6.2015 a provedl rovněž opravu v poučení tak, že proti němu není odvolání přípustné. Toto opravné usnesení bylo dlužníku doručeno 19.7.2015.

Proti usnesení ze dne 19.6.2015 (B-13) o odmítnutí námitek, podal dlužník včasné odvolání, v němž potvrdil, že usnesení ze dne 11.5.2015 (B-11) obdržel 23.5.2015, nicméně do datové schránky neměl možnost se přihlásit pro nefunkčnost počítače, vypověděl mu službu a vada počítače byla odstraněna až 10.6.2015, kdy se do datové schránky přihlásil. Zasáhla tak vyšší moc a tomuto stavu se nemohl nijak bránit. Navrhl, aby napadené usnesení (B-13) bylo zrušeno a věc vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud se především zabývat tím, zda dlužníkovo odvolání ze dne 7.7.2015 směřuje proti usnesení, proti němuž je odvolání přípustné (§ 218 písm. b) o.s.ř.) a dospěl k závěru, že v daném případě tomu tak není a to z následujících důvodů.

Rozhodnutí okresního nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni může účastník napadnout odvoláním, pokud to zákon nevylučuje (§ 201 o.s.ř.). Odvolání se podává do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje (§ 204 odst. 1 o.s.ř.).

Podle ustanovení § 10 IZ platí, že insolvenční soud v insolvenčním řízení a) vydává rozhodnutí, jejichž vydání zákon ukládá nebo předpokládá, b) průběžně vykonává dohled nad postupem a činností ostatních procesních subjektů a rozhoduje o záležitostech s tím souvisejících (dále jen "dohlédací činnost").

Podle § 11 IZ v rozhodném znění, při výkonu dohlédací činnosti insolvenční soud rozhoduje o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů řízení (odst. 1). Insolvenční soud je oprávněn vyžadovat od insolvenčního správce zprávy a vysvětlení o jeho postupu, nahlížet do jeho účtů a konat potřebná šetření. Je oprávněn dávat insolvenčnímu správci pokyny a uložit mu, aby si vyžádal k určitým otázkám stanovisko věřitelského výboru (odst. 2).

Ustanovení § 91 IZ v rozhodném znění stanoví, že proti rozhodnutím, která insolvenční soud učinil při výkonu dohlédací činnosti včetně předběžných opatření, není odvolání přípustné, pokud zákon nestanoví jinak.

Podle ustanovení § 36a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, je asistent soudce oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem pro vyšší soudní úředníky; na jeho postavení se přiměřeně použijí ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků.

Podle ustanovení § 11 písm. m) zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů platí, že vyšší soudní úředník v občanském soudním řízení může, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, provádět veškeré úkony soudu prvního stupně, s výjimkou jednání a rozhodnutí v insolvenčním řízení o 1. ustanovení insolvenčního správce, 2. odvolání insolvenčního správce z funkce, 3. zproštění výkonu funkce insolvenčního správce, 4. zrušení usnesení schůze věřitelů, 5. ustanovení prozatímního věřitelského výboru, 6. rozhodnutích a opatřeních přijatých při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezeními podle insolvenčního zákona, 7. návrhu na nařízení předběžného opatření, jímž má být omezeno právo dlužníka nakládat s majetkovou podstatou, 8. návrhu na moratorium, 9. O tom, že dlužník je v úpadku, 10. zamítnutí insolvenčního návrhu, 11. zrušení úpadku, 12. prohlášení konkursu a o jeho zrušení, 13. schválení konečné zprávy a rozvrhového usnesení, 14. povolení reorganizace, o schválení reorganizačního plánu a jeho změn a o přeměně reorganizace v konkurs, 15. schválení oddlužení a jeho změn, o přiznání osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení a o odejmutí tohoto osvobození a o zrušení oddlužení, 16. ukončení provozu dlužníkova obchodního závodu, 17. věci samé v incidenčních sporech.

Podle ustanovení § 9 odst. 2 zák. č.121/2008 Sb., proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení nebo soudním řízení správním, proti němuž nelze podat odvolání, odpor nebo námitky podle občanského soudního řádu, může účastník řízení podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy.

O těchto námitkách rozhodne předseda senátu, který rozhodnutí vydané vyšším soudním úředníkem bez jednání potvrdí nebo změní. Proti rozhodnutí předsedy senátu o námitkách, o odmítnutí námitek nebo o zastavení námitkového řízení, není odvolání přípustné. Doručené rozhodnutí vyššího soudního úředníka, proti kterému již není možné podat námitky, je v právní moci. Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se na námitkové řízení ustanovení upravující odvolání podle občanského soudního řádu obdobně.

Konečně podle ustanovení § 218 písm. c) o.s.ř. odvolací soud odmítne odvolání, které směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné.

V daném případě se ze spisu soudu prvního stupně se podává, že usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 2.9.2014, č.j. KSBR 30 INS 13239/2014-A-26 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a insolvenčním správcem byl ustanoven JUDr. PhDr. Radek Mylbachr (v právní moci 7.10.2015). Usnesením ze dne 10.12.2015, č.j. KSBR 30 INS 13239/2014-B-6 soud prvního stupně prohlásil na majetek dlužníka konkurs a v souladu se zákonem deklaroval, že prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s majetkovou podstatou (toto usnesení nabylo právní moci dne 30.12.2014). Po té, kdy správce předložil soudu soupis majetkové podstaty, podáním ze dne 29.4.2015 (B-10) požádal insolvenční soud o souhlas s prodejem mimo dražbu věci nemovité a to budovy bez č.p./č.e.-dílny, postavené na pozemku p.č. 380/3, k.ú. Rozsochy, obec Rozsochy, nezkolaudované, nezapsané do katastru nemovitostí. Usnesením ze dne 11.5.2015, č.j. KSBR 30 INS 13239/2014-B-11, které vydala asistentka soudce Mgr. Michaela Lochmannová, byl souhlas správci k prodeji uvedeného nemovitého majetku mimo dražbu udělen a současně bylo účastníkům řízení (včetně dlužníka) poskytnuto poučení, že proti tomuto usnesení není odvolání přípustné, ale že proti němu je možno podat námitky ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení. Dlužníku bylo toto usnesení doručeno fikcí dne 23.5.2015 (do datové schránky). Proti tomuto usnesení podal dlužník námitky datované dne 10.6.2015, soudu doručené téhož dne (z datové schránky). Na to vydal samosoudce soudu prvního stupně Mgr. Martin Hejda nyní napadené usnesení, jež bylo opatřeno nesprávným datem 29.6.2015 -v důsledku písařské chyby-(zveřejněné bylo totiž v insolvenčním rejstříku již dne 19.6.2015) a v něm byl dlužník nesprávně poučen, že proti němu lze podat odvolání. Jak již bylo uvedeno shora, nesprávnosti v tomto usnesení byly opraveny usnesením ze dne 14.7.2015 (B-15).

Na základě všech shora uvedených zjištění a citovaných zákonných ustanovení odvolací soud uzavírá, že asistentka soudce Mgr. Michaela Lochmannová byla ve smyslu ust. § 36a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb., v návaznosti na ustanovení § 11 písm. m) zákona č. 121/2008 Sb. oprávněna v tomto insolvenčním řízení usnesením ze dne 11.5.2015 (B-11) udělit správci souhlas s prodejem v tomto usnesení specifikovaného nemovitého majetku mimo dražbu (pozn. udělení souhlasu správci s prodejem majetku sepsaném v majetkové podstatně není totiž vyjmenováno mezi výjimkami v ust. § 11 písm. m/ zák. č. 121/2008 Sb.) a toto rozhodnutí patří mezi rozhodnutí, které vydává insolvenční soud v rámci své dohlédací činnosti (§ 10, § 11 IZ), proti němuž ovšem není odvolání přípustné (§ 91 IZ), jak o tom byl dlužník v tomto usnesení správně poučen. Byl rovněž správně poučen i o tom, že lze proti němu (neboť bylo vydáno asistentkou soudce) podat ve stanovené lhůtě 15 dnů námitky. Dlužník tohoto práva (opožděně) využil, avšak napadeným usnesením ze dne 19.6.2015 (B-13), ve znění opravného usnesení ze dne 14.7.2015 (B-15) soudce tyto jeho námitky pro opožděnost odmítl. Proti tomuto usnesení soudce není ovšem odvolání přípustné, jak vyplývá z ustanovení § 9 odst. 2 zák. č. 121/2008 Sb.

Za této situace odvolacímu nezbylo než postupovat podle shora citovaného ustanovení § 218 písm. c) o.s.ř. a odvolání dlužníka proti tomuto rozhodnutí soudce odmítnout, neboť jím dlužník napadl rozhodnutí, proti kterému není odvolání přípustné.

Jen pro úplnost odvolací dodává, že na rozhodnutí odvolacího soudu nemohly mít vliv ani důvody, pro které dlužník podal proti rozhodnutí ze dne 11.5.2015 (B-11) opožděné námitky. V tomto směru je dále nutno upozornit na ustanovení § 83 IZ, dle něhož prominutí zmeškání lhůty není v insolvenčním řízení přípustné.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/, v návaznosti na § 229 odst. 4 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a zástupci věřitelů se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 74, § 75 IZ).

V Olomouci dne 7. prosince 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu