1 VSOL 807/2014-A-55
KSOS 33 INS 25292/2013 1 VSOL 807/2014-A-55

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka ALPINE BAU GmbH, se sídlem Rakouská republika, A-5071, Wals bei Salzburg, Alte Bundesstrasse 10 a současně též Rakouská republika, Vídeň, A-1239, Oberlaaerstrasse 276, zapsaného ve firemní knize Rakouské republiky, u Zemského soudu Salzburg pod zn. FN 58237v, na jehož majetek je vedeno hlavní insolvenční řízení v Rakouské republice u Obchodního soudu ve Vídni pod sp.zn. 5 S 80/13v, jednající insolvenčním správcem Dr. Stephanem Rielem, advokátem se sídlem Rakouská republika, A-1030, Vídeň, Landstrasser Hauptrstrasse 1/2, zastoupeným Dr. iur. Ernstem Giesem, advokátem se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ 117 19, o insolvenčním návrhu navrhovatelů a) Mgr. Adama Sigmunda, se sídlem Praha 4, Na Domovině 651/1, PSČ 142 00, správce konkursní podstaty úpadce UNO-CENTER, s.r.o., se sídlem Praha 9, Freyova 25/31, PSČ 190 00, IČ: 61855197, zastoupeného Prof. Dr. Alexandrem Bělohlávkem, advokátem se sídlem Praha 7, Jana Zajíce 32, PSČ 170 00, b) International Trade & Economic Services s.r.o., se sídlem Rudná, V Aleji 983/15, PSČ 252 19, IČ: 26447932, c) Ing. Jiřího Hanáka, se sídlem Ostrava-Vítkovice, Erbenova 29, PSČ 703 00, insolvenčního správce dlužníka Eiffage Construction Česká republika, s.r.o., se sídlem Ostrava-Poruba, Francouzská 6167, PSČ 708 00, IČ: 15504158, o odvolání navrhovatele a) a navrhovatele c) proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 3.1.2014, č.j. KSOS 33 INS 25292/2013-A-41,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se z r u š u j e a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně určil, že výše částky dle výroku II. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17.12.2013, č.j. KSOS 33 INS 25292/2013-A-33, činí 137.499,33 Kč. V odůvodnění usnesení uvedl, že usnesením ze dne 17.12.2013, č.j. KSOS 33 INS 25292/2013-A-33, rozhodl o základu nároku dlužníka na náhradu nákladů řízení, přičemž výši náhrady stanovil tímto samostatným usnesením.

Proti tomuto usnesení podali navrhovatelé a) a c) odvolání, v nichž namítali, že soud prvního stupně určil nesprávně výši přiznaných nákladů řízení.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb. změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je proto insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je v posuzované věci občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání byla podána včas a osobami k tomuto úkonu oprávněnými, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání navrhovatelů je důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že soud prvního stupně usnesením ze dne 17.12.2013, č.j. KSOS 33 INS 25292/2013-A-33, zamítl návrh, aby byl zjištěn úpadek dlužníka, aby bylo rozhodnuto o konkursu a o tom, že jde o vedlejší řízení ve smyslu Nařízení Rady ES č. 1346/2000 (výrok I.), uložil navrhovateli a) zaplatit dlužníkovi na náhradě nákladů řízení částku, jejíž výše bude stanovena zvláštním rozhodnutím, a to k rukám právního zástupce dlužníka, do tří dnů od právní moci usnesení, kterým bude stanovena částka náhrady nákladů řízení (výrok II.) a zamítl návrh, aby byl ustanoven předběžný správce (výrok III.). Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 28.8.2014, č.j. KSOS 33 INS 25292/2013, 1 VSOL 171/2014-A-53, usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17.12.2013, č.j. KSOS 33 INS 25292/2013-A-33, zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Výrok napadeného usnesení o výši nákladů řízení je výrokem závislým na výroku II. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17.12.2013, č.j. KSOS 33 INS 25292/2013-A-33 (§ 206 odst. 2, věta druhá o.s.ř.). Jelikož usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17.12.2013, č.j. KSOS 33 INS 25292/2013-A-33, bylo zrušeno výše uvedeným usnesením Vrchního soudu v Olomouci, rozhodl odvolací soud dle ustanovení § 219a odst. 1, písm. a) o.s.ř. tak, že napadené usnesení soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil dle ustanovení § 221 odst. 1, písm. a) o.s.ř. soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, navrhovatelům a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 29.srpna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu