1 VSOL 806/2012-B-19
KSOS 22 INS 3207/2012 1 VSOL 806/2012-B-19

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , bytem Karviná, Nové Město, Ruská 1773/7, PSČ 735 06, o způsobu řešení úpadku, k odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.8.2012 č.j. KSOS 22 INS 3207/2012-B-6 takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně rozhodl podle ustanovení § 405 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) o neschválení oddlužení dlužníka (výrok I.) V odůvodnění uvedl, že dlužník nesplňuje podmínky pro schválení oddlužení, neboť nemá žádný zpeněžitelný majetek a není ani zaměstnán, nemá tedy žádný příjem, ze kterého by mohl být plněn splátkový kalendář. Lze tedy předpokládat, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé bude nižší než 30 % jejich pohledávek a tito věřitelé souhlas s nižším plněním nevyslovili. Současně rozhodl podle ustanovení § 405 odst. 2 IZ o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem (výrok II.), který bude dle ustanovení § 314 odst. 1 písm. a), odst. 2 IZ veden jako nepatrný (výrok II.), jelikož dlužník není podnikatelem.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník odvolání, ve kterém omlouval svoji neúčast na schůzi věřitelů a avizoval, že má požádáno o práci mimo region, ale čeká na nový nábor pracovníků, což může být i v horizontu konce kalendářního roku. Toto odvolání vzal zpět do protokolu o jednání před odvolacím soudem dne 8.11.2012.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno je vzít zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužník se insolvenčním návrhem ze dne 11.2.2012, doručeným soudu 13.2.2012, domáhal rozhodnutí o svém úpadku a navrhoval, aby byl řešen oddlužením plněním splátkového kalendáře. V návrhu uvedl, že pobírá mzdu u společnosti Technické služby Karviná a.s. ve výši cca 13.000 Kč čistého měsíčně, nemá žádnou vyživovací povinnost, nevlastní žádný nemovitý, ani jakýkoliv cennější movitý majetek, a ani pohledávku, a že má závazky vůči více nezajištěným věřitelům, které vyčíslil ve výši celkem 598.967,54 Kč. Na výzvu insolvenčního soudu předložil doklad o výši vyplacené čisté mzdy v měsíci lednu 2012 ve výši 12.778 Kč. Na tomto základě insolvenční soud usnesením ze dne 16.3.2012 č.j. KSOS 22 INS 3207/2012-A-7 zjistil úpadek dlužníka, ustanovil dlužníkovi insolvenční správkyni, povolil řešení úpadku oddlužením, vyzval věřitele k podání přihlášek a nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů. Insolvenční správkyně soudu předložila zprávu o dosavadní činnosti ze dne 14.5.2012, ve které informovala, že dlužník má čistý příjem ve výši 14.197 Kč a insolvenční správkyní uznané pohledávky v celkové výši 661.268,35 Kč, takže v případě schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře by byl dlužník schopen uspokojit 42,37 % pohledávek nezajištěných věřitelů. Při přezkumném jednání a na první schůzi věřitelů dne 18.5.2012 insolvenční správkyně informovala, že dlužník ukončil pracovní poměr dohodou a od 6.3.2012 je nezaměstnaný. Na další schůzi věřitelů dne 21.8.2012 insolvenční správkyně informovala, že dlužník je nadále nezaměstnaný, což jí doložil potvrzením úřadu práce. Na tomto základě rozhodl insolvenční soud odvoláním napadeným rozhodnutím.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, a vzato zpět ještě dříve, než o něm bylo rozhodnuto, odvolací soud odvolací řízení podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 8.listopadu 2012

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu