1 VSOL 803/2013-A-10
KSOL 16 INS 17482/2013 1 VSOL 803/2013-A-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Žulová 182, PSČ 790 65, o insolvenčním návrhu věřitele Singulára, a.s., se sídlem Pardubice, Pernerova 441, PSČ 530 02, IČ: 25932373, k odvolání tohoto věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 26.7.2013, č.j. KSOL 16 INS 17482/2013-A-4

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 26.7.2013, č.j. KSOL 16 INS 17482/2013-A-4 se p o t v r z u j e .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl podle ustanovení § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), insolvenční návrh věřitele s odůvodněním, že v něm nevylíčil rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek. Zejména neosvědčil mnohost věřitelů, neboť v insolventním návrhu neuvedl relevantní informace vztahující se k dalším věřitelům dlužníka, které sice označil, avšak schází konkrétní údaje o pohledávkách takových věřitelů, o jejich splatnosti, jakož i o tom, kdy byla provedena poslední platba.

Proti tomuto rozhodnutí podal navrhující věřitel odvolání, ve kterém namítal, že v insolvenčním návrhu uvedl celkem 6 konkrétních věřitelů a výši jejich pohledávek, výslovně zde též uvedl, že pohledávky jsou 30 dnů po lhůtě splatnosti a odkázal na přiložený list vlastnictví č. 326 pro obec a kat. území Žulová, na něm jsou uvedeny nemovitosti dlužníka a který obsahuje údaj o exekucích proti dlužníkovi ve prospěch vyjmenovaných věřitelů. Je tedy pojmově vyloučeno, aby některá z pohledávek uvedených v insolvenčním návrhu na LV byla před splatností a zároveň je vyloučeno, aby v době podání návrhu, lépe řečeno v době zápisu do KN a dokonce v době nařízení exekuce byla lhůta po splatnosti jen 30 dnů. Rovněž lhůta 3 měsíců po splatnosti automaticky vyplývá z údajů v návrhu a na listu vlastnictví. Nelze předpokládat, že dlužník by byl schopen plnit své závazky a přitom dopustil, aby proti němu byla vedena celá řada soudních řízení a exekucí, jimiž je ohroženo vlastnictví jeho nemovitosti. Vyjmenováním konkrétních věřitelů, uvedením výše pohledávek a doložením tohoto, že jsou vymáhány exekučně a jako takové zapsány na LV, splnil navrhovatel svou povinnost doložit, že dlužník má více věřitelů, má peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Navrhoval, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1 IZ, § 212, § 212 a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že věřitel Singulára, a.s. se insolvenčním návrhem ze dne 5.6.2013, doručeným soudu dne 21.6.2013, domáhal rozhodnutí o úpadku dlužníka Jiřího anonymizovano a navrhoval, aby byl řešen prohlášením konkursu na jeho majetek. V návrhu uvedl, že vůči dlužníkovi má pohledávku ve výši 565.493 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 24.6.2009 a tato pohledávka byla přiznána rozsudkem Okresního soudu Jeseník sp.zn. 104 C 56/2011-101, který nabyl právní moci dne 1.1.2013. Tato jeho pohledávka je zajištěná zástavním právem. Dále uvedl, že dlužník má další věřitele, a to pokud mohl zjistit při vymáhání dluhu a z katastru nemovitostí: Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 61974757, se sídlem Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava, pohledávka ve výši 2.014.000 Kč s příslušenstvím, Bytová výstavba s.r.o., IČ: 25276425, se sídlem Hněsdenská 735/6, Praha-Troja, dnes na adrese Skřivanská 483, 108 00 Praha 10, pohledávka ve výši 23.902 Kč s příslušenstvím, FREEDOM Investment s.r.o., IČ: 28244192, se sídlem Václavské 846/1, 110 00 Praha, pohledávka ve výši 1.008 Kč s příslušenstvím, Telefónica Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 7, pohledávka ve výši 9.378 Kč s příslušenstvím, M.B.A. Finance s.r.o., IČ: 27407209, se sídlem Opletalova 1603/57, 110 00 Praha, pohledávka ve výši 1.010 Kč s příslušenstvím, EVERADA s.r.o., IČ: 27807134, se sídlem Králova 279/9, 616 00 Brno, pohledávka ve výši 1.000 Kč s příslušenstvím. Veškeré tyto pohledávky jsou uvedeny na LV č. 329 pro obec a k. ú. Žulová, okres Jeseník a všechny jsou zajištěny exekutorským zástavním právem. Z uvedených skutečností je zřejmé, že dlužník má řadu peněžitých závazků po dobu 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit a neplní je. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný a nebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do sedmi dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 o.s.ř. se nepoužije.

Podle ustanovení § 103 odst. 2 IZ v insolvenčním návrhu musí být uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolání, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Podle ustanovení § 105 IZ podá-li insolvenční návrh věřitel, je povinen doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, a k návrhu připojit její přihlášku.

Podle ustanovení § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů, b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost ).

Podle ustanovení § 3 odst. 2 IZ se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je b) neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplní-li povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Ve shodě se soudem prvního stupně odvolací soud konstatuje, že insolvenční návrh musí mít náležitosti dle ust. § 103 IZ a věřitelský návrh navíc náležitosti dle ust. § 105 IZ. Věřitelský insolvenční návrh musí ve smyslu ust. § 103 odst. 2 insolvenčního zákona obsahovat jako součást vylíčení okolností, které osvědčují úpadek dlužníka, nejen konkrétní údaje o dalších věřitelích dlužníka, nýbrž i konkrétní údaje o pohledávkách takových věřitelů, včetně konkrétních údajů o splatnosti těchto pohledávek, a to v míře, která v případě, že tato tvrzení budou shledána pravdivými, dovolí insolvenčnímu soudu uzavřít, že dlužník je v úpadku. Takový požadavek nesplňuje insolvenční návrh, v němž jsou sice konkrétně označení další věřitelé dlužníka, avšak konkrétní údaje o pohledávkách takových věřitelů a o jejich splatnosti jsou nahrazovány obecným tvrzením, že dlužník má peněžité závazky, které jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, resp. neplní své peněžité závazky po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti. Není-li insolvenční návrh projednatelný, je na místě jeho odmítnutí podle § 128 odst. 1 IZ a nikoliv zkoumání a odstraňování vad jeho příloh (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.12.2011, sp.zn. KSUL 77 INS 6209/2011, 29 NSČR 45/2011-A-20 navazující na judikaturní závěry formulované též v usnesení ze dne 20.5.2010 sp.zn. 29 NSČR 22/2009 uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod R 26/2011, rozhodnutí NS ČR ze dne 21.12.2011, sp.zn. 29 NSČR 14/2011-veřejnosti přístupné na internetových stránkách www.nsoud.cz a rozhodnutí NS ČR ze dne 27.1.2010, sp. zn. KSBR 37 INS 294/2008, 29 NSČR 1/2008, publikované ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu ČR pod poř. č. 88/2010).

Odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně konstatuje, že v insolvenčním návrhu věřitele nejsou řádně vylíčeny skutečnosti, na nichž se pohledávky dalších věřitelů vůči dlužníkovi zakládají, neboť zde schází důvod vzniku jejich pohledávek, tj. bližší údaje o smlouvě nebo jiné skutečnosti, které jsou důvodem vzniku pohledávky jednotlivých věřitelů, včetně vylíčení skutečnostní rozhodných pro vznik jejich pohledávky, a schází též údaj o o jejich splatnosti. Povinnost vylíčit v insolvenčním návrhu rozhodující skutečnost není splněna tím, že insolvenční navrhovatel ohledně těchto skutečností odkáže na listinný důkaz, který připojil k insolvenčnímu návrhu jako přílohu. Nelze totiž směšovat otázku zákonem předepsaných náležitostí insolvenčního návrhu na straně jedné a plnění důkazní povinnosti na straně druhé, takže i když věřitel v návrhu odkázal na obsah LV č. 326 pro obec a k.ú.Žulová, povinnost vylíčit rozhodující skutečnosti v návrhu, tím neplnil. Údaje ve věřitelském návrhu (nikoliv v listinách mimo tento návrh) musí vytvářet v konkrétní skutkové rovině takový obraz věci, z nějž by bylo a lze logicky dovodit (kdyby byla tvrzení uvedená ve věřitelském insolvenčním návrhu shledána pravdivými) skutkový a právní závěr o tom, že dlužník je v úpadku (srov. např. usnesení NS ČR ze dne 26.2.2009, sp. zn. 29 NSČR 7/2008, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS pod R91/2009). Odkaz na listinný důkaz lze výjimečně připustit pouze u insolvenčního návrhu dlužníka, je-li odkazováno na seznam závazků a pohledávek jako povinnou přílohu dlužnického návrhu dle ust. § 104 odst.1 IZ.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné dle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

Dlužníkovi, který byl v odvolacím řízení úspěšný, nebylo podle ust. 142 odst.1, § 224 odst. 1 o.s.ř. přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, neboť mu podle obsahu spisu v odvolacím řízení žádné náklady nevznikly.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenční správkyni a věřitelce se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 26. září 2013

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu