1 VSOL 800/2013-P2-10
KSOS 14 INS 2375/2011 1 VSOL 800/2013-P2-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Stanislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Karviná-Nové město, U svobodáren 1299/6, PSČ 735 06, o přihlášce č. P2 věřitele č. 2 PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Klimentská 1216/46, PSČ 110 00, IČ: 61860069, o odvolání tohoto věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2.4.2013, č.j. KSOS 14 INS 2375/2011

takto:

I. Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku II. m ě n í tak, že přihláška pohledávky č. P2 věřitele č. 2 PROFI CREDIT Czech, a.s. se ve vztahu k pohledávce č. 2 přihlášené ve výši 86.199 Kč a zjištěné ve výši 43.610,98 Kč a pohledávce č. 3 přihlášené ve výši 48.132 Kč a zjištěné ve výši 24.236,39 Kč neodmítá.

II. Ve výroku III. se usnesení soudu prvního stupně m ě n í tak, že účast věřitele č. 2 PROFI CREDIT Czech, a.s. v insolvenčním řízení se ve vztahu k pohledávce č. 2 přihlášené ve výši 86.199 Kč a zjištěné ve výši 43.610,98 Kč a pohledávce č. 3 přihlášené ve výši 48.132 Kč a zjištěné ve výši 24.236,39 Kč nekončí.

Odůvodnění:

Usnesením značeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně podle ustanovení § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), ve spojení s ustanovením § 178 odst. 1 IZ odmítl přihlášku pohledávky P2 věřitele č. 2 PROFI CREDIT Czech, a.s. (výroku II.) a vyslovil, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitele č. 2 v insolvenčním řízení končí (výrok III.). V odůvodnění uvedl, že přihláškou pohledávky P2 doručenou soudu dne 23.3.2011 přihlásil věřitel č. 2 do insolvenčního řízení pohledávky v celkové výši 225.523 Kč, sestávající z pohledávky č. 1 ve výši 40.511 Kč, pohledávky č. 2 ve výši 86.199 Kč, pohledávky č. 3 ve výši 48.132 Kč a pohledávky č. 4 ve výši 50.544 Kč. Na přezkumném jednání dne 2.5.2011 byla pohledávka č. 1 insolvenčním správcem popřena zcela, pohledávka 2 byla insolvenčním správcem popřena do výše 63.732 Kč a uznána ve výši 22.467 Kč a pohledávka č. 3 byla popřena co výše 31.884 Kč a uznána do výše 16.248 Kč (pohledávka č. 4 není předmětem tohoto odvolacího řízení). Vzhledem k tomu, že pohledávka č. 2 byla zjištěna pouze do výše 26, 06 % z přihlášené částky 86.199 Kč, ke zjištěné části pohledávky ve výši 22.467 Kč se dle ust. § 178 IZ nepřihlíží. Vzhledem k tomu, že pohledávka č. 3 byla zjištěna pouze do výše 31,68 % z přihlášené částky 48.132 Kč, ke zjištěné části pohledávky ve výši 15.248 Kč se podle ust. § 178 IZ nepřihlíží. O pohledávce č.1 soud prvního stupně nerozhodoval, neboť vycházel zřejmě z toho, že byla zcela popřena, takže se na ni ust. §178 IZ nevztahuje.

Proti tomuto rozhodnutí podal věřitel č. 2 odvolání, ve kterém namítal, že do insolvenčního řízení dlužníka přihlásil 4 dílčí pohledávky v celkové výši 225.523 Kč. První dílčí pohledávka přestavoval nedoplatek na nominální hodnotě smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100243807 ve výši 40.190 Kč a na smluvních pokutách ve výši 321 Kč, celkem 40.511 Kč. U přezkumného jednání dne 2.5.2011 byla tato pohledávka insolvenčním správcem zcela popřena, ale v incidenčním sporu (rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 14.2.2012, č.j. 14 ICm 1245/2011-39, který nabyl právní moci 4.4.2012) byla tato pohledávka určena ve výši 22.219, 71 Kč (výrok II.). Druhá dílčí pohledávka představovala nedoplatek na nominální hodnotě smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100330485 ve výši 85.925 Kč a na smluvních pokutách ve výši 274 Kč, celkem 86.199 Kč. U přezkumného jednání dne 2.5.2011 byla tato pohledávka uznána co do výše 22.467 Kč a ve zbytku co do částky 63.732 Kč popřena. V incidenčním sporu bylo shora citovaným rozsudkem určeno, že z popřené pohledávky ve výši 63.732 Kč je část ve výši 21.143,98 Kč po právu (výrok IV.). Třetí dílčí pohledávka představovala nedoplatek na nominální hodnotě smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100341372 ve výši 48.132 Kč a na smluvních pokutách ve výši 137 Kč, celkem 48.132 Kč. U přezkumného jednání dne 2.5.2011 byla tato pohledávka uznána ve výši 16.248 Kč a ve zbytku co do částky 31.884 Kč popřena. V incidenčním sporu bylo shora citovaným rozsudkem bylo určeno, že z popřené pohledávky ve výši 31.884 Kč je část ve výši 7.988,39 Kč po právu (výrok VI.). Odvolatel soudu prvního stupně vytýkal, že pominul výsledky incidenčního sporu, neboť přihlášené dílčí pohledávky byly zjištěny tak, že skutečná výše jednotlivých přihlášených pohledávek nečiní méně než 50% přihlášené částky, takže nebyl dán důvod pro odmítnutí přihlášek. Proto navrhoval, aby odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení, neboť ve vztahu k první, druhé a třetí dílčí pohledávce účast věřitele v insolvenčním řízení trvá.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1 IZ, § 212, § 212a o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c) IZ) dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že přihláškou P2 ze dne 22.3.2011, doručenou soudu 23.3.2011, přihlásil věřitel PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ: 61860069, do insolvenčního řízení dlužníka Stanislava anonymizovano pohledávku č. 1 představující nedoplatek na nominální hodnotě smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100243807 ve výši 40.190 Kč a na smluvních pokutách ve výši 321 Kč, celkem 40.511 Kč, pohledávku č. 2 představující nedoplatek na nominální hodnotě smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100330485 ve výši 85.925 Kč a na smluvních pokutách ve výši 274 Kč, celkem 86.199 Kč, pohledávku č. 3 představující nedoplatek na nominální hodnotě smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100341372 ve výši 48.132 Kč a na smluvních pokutách ve výši 137 Kč, celkem 48.132 Kč a pohledávku č. 4, která byla vzata zpět a není předmětem tohoto odvolacího řízení. Ze seznamu přihlášených pohledávek vyplývá, že pohledávka č. 1 byla insolvenčním správcem zcela popřena ve výši 40.511 Kč, pohledávka č. 2 byla insolvenčním správcem popřena ve výši 63.732 Kč a uznána ve výši 22.467 Kč a pohledávka č. 3 byla insolvenčním správcem popřena ve výši 31.884 Kč a uznána ve výši 16.248 Kč. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je proto insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ). Níže citovaná ustanovení insolvenčního zákona nejsou touto novelou dotčena.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je v posuzované věci občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

Podle ust. § 197 odst. 2 IZ, věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle ust. § 198 odst. 1 IZ, věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle ust. § 178 IZ, bude-li po přezkoumání postupem podle tohoto zákona přihlášená pohledávka zjištěna tak, že skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50 % přihlášené částky, k přihlášené pohledávce se nepřihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna. Věřiteli, který takovou pohledávku přihlásil, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce uložit, aby ve prospěch majetkové podstaty zaplatil částku, kterou určí se zřetelem ke všem okolnostem přihlášení a přezkoumání pohledávky, nejvýše však částku, o kterou přihlášená pohledávka převýšila rozsah, ve kterém byla zjištěna; jde o incidenční spor.

Podle ust. § 410 odst. 2 IZ, popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku.

Podle ust. § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ust. § 187 IZ pro část přihlášené pohledávky platí postup podle § 184 až 186 obdobně.

Pro úplnost je třeba uvést, že ustanovení § 178, § 185 a § 198 odst. 1 IZ se aplikují jednotlivě na každou přihlášenou pohledávku a nikoliv na přihlášku pohledávky jako celek (srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15.10.2010, sp. zn. KSUL 69 INS 2401/2010, 1 VSPH 892/2010 a ze dne 8.9.2011, sp. zn. KSCB 27 INS 3080/2010, 1 VSPH 788/2011-P2-10, která jsou veřejnosti přístupná prostřednictvím vyhledávače www.google.cz). V posuzované věci přihlásil věřitel č. 2 do insolvenčního řízení dlužníka 4 samostatné pohledávky.

Podle ust. § 201 IZ odst.1 pohledávka je zjištěna a) jestliže ji nepopřel insolvenční správce ani žádný z přihlášených věřitelů, c) rozhodnutím insolvenčního soudu ve sporu o její pravost, výši nebo pořadí.

Odvolací soud k námitce odvolatele zjistil, že ohledně popřené části samostatných (dílčích) pohledávek podal věřitel č. 2 dne 18.5.2011 žalobu o určení pohledávky č. 1 ve výši 40.511 Kč, pohledávky č. 2 ve výši 63.732 Kč a pohledávky č. 3 ve výši 31.884 Kč. Rozsudkem ze dne 14.2.2012, č.j. 14 ICm 1245/2011-39, který nabyl právní moci 4.4.2012 bylo ve vztahu k pohledávce č. 1 určeno, že část této pohledávky ve výši 22.219,71 Kč je po právu a ohledně zbývající části popřené pohledávky ve výši 18.291,29 Kč byla žaloba zamítnuta, ve vztahu k pohledávce č. 2 bylo určeno, že část této pohledávky ve výši 21.143,98 Kč je po právu a ohledně zbývající části popřené pohledávky ve výši 42.588,02 Kč byla žaloba zamítnuta a ve vztahu k pohledávce č. 3 bylo určeno, že část této pohledávky ve výši 7.988,39 Kč a ohledně zbývající části popřené pohledávky ve výši 23.895,61 Kč byla žaloba zamítnuta. Z uvedeného vyplývá, že pohledávka č. 1, která byla přihlášena ve výši 40.511 Kč, byla ve smyslu ust. § 201 odst. 1, písm. a), d) zjištěna ve výši 22.219,71 Kč, což je více než 50 % přihlášené částky (o této dílčí pohledávce soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím nerozhodoval), pohledávka č. 2, která byla přihlášena ve výši 86.199 Kč, byla ve smyslu shora citovaných ustanovení zjištěna ve výši 43.610,98 Kč, což je více než 50 % přihlášené částky a pohledávka č. 3 přihlášená ve výši 48.132 Kč, byla ve smyslu shora citovaných ustanovení zjištěna ve výši 24.236,39 Kč, což je více než 50 % přihlášené částky.

Odvolací soud proto ve vztahu k pohledávce č. 2 a pohledávce č. 3 rozhodnutí soudu prvního stupně dle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil tak, jak je uvedeno ve výroku I. a II. tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; insolvenčnímu správci, věřiteli a dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 20. února 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu