1 VSOL 798/2013-A-12
KSBR 30 INS 18500/2013 1 VSOL 798/2013-A-12

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka INNEL-NC s.r.o., se sídlem České Budějovice, Žižkova tř. 226/3, PSČ 370 01, IČ: 26223406, o insolvenčním návrhu věřitele Kamila anonymizovano , anonymizovano , bytem Bystřice nad Pernštejnem, Domanín 132, PSČ 593 01, k odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3.7.2013, č.j. KSBR 30 INS 18500/2013-A-5

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3.7.2013, č.j. KSBR 30 INS 18500/2013-A-5 s e potvrzuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl podle ustanovení § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), insolvenční návrh věřitele s odůvodněním, že v něm nevylíčil rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, neboť neuvedl relevantní informace vztahující se k dalším věřitelům dlužníka, které sice označil, avšak schází konkrétní údaj o pohledávkách takových věřitelů a o jejich splatnosti.

Proti tomuto rozhodnutí podal navrhující věřitel odvolání, ve kterém namítal, že označil celkem 10 věřitelů dlužníka se splatnou pohledávkou. Tyto osoby označil v souladu s insolvenčním zákonem, neboť uvedl jméno, příjmení, datum narození a adresu. Skutečnost, že tito věřitelé mají za dlužníkem pohledávky, jež jsou po splatnosti, vyplývá také z přihlášek těchto věřitelů. Ve stejný den jako bylo zahájeno insolvenční řízení dlužníka, insolvenčním navrhovatelem označení věřitelé přihlásili do insolvenčního řízení svoje splatné pohledávky; např. Josef anonymizovano , anonymizovano , Bratrušín 1133, 593 01, Bystřice nad Pernštejnem přihlásil pracovněprávní pohledávku ve výši 36.371 Kč (nevyplacená mzda za měsíc březen 2013), Michal anonymizovano , nar. 6.6.1991, Bratrušín 1133, 593 01, Bystřice nad Pernštejnem přihlásil pracovněprávní pohledávku ve výši 5.163 Kč (nevyplacená mzda za měsíc listopad 2012). Dne 4.7.2013 přihlásil do insolvenčního řízení svoji pohledávku další označený věřitel, a to Karel anonymizovano , anonymizovano , Hornická 943, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. Tento věřitel má za dlužníkem splatnou pohledávku ve výši 11.998,50 Kč (nevyplacená mzda za měsíc prosinec 2012). Soud tedy měl ke dni rozhodování o insolvenčním návrhu osvědčeno, že dlužník má nejméně 3 pohledávky po splatnosti více než měsíc, přičemž nejméně 2 pohledávky dlužník neplní po dobu delší než tři měsíce po splatnosti (pohledávku navrhovatele a věřitele Michala anonymizovano ). Za stávajících okolností má navrhovatel za to, že došlo k uplatnění nevyvratitelné domněnky platební neschopnosti podle ustanovení § 3 odst. 2, písm. b) IZ. Navrhoval, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že insolvenční návrh věřitele se neodmítá.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1 IZ, § 212, § 212 a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že věřitel Kamil Hamerský se insolvenčním návrhem ze dne 23.6.2013, doručeným soudu dne 1.7.2013, domáhal rozhodnutí o úpadku dlužníka (společnosti INNEL-NC s.r.o.,IČ: 26223406) a navrhoval, aby na jeho majetek byl prohlášen konkurs. V návrhu uvedl, že vůči dlužníkovi má pohledávku ve výši 54.142 Kč, sestávající z nevyplacené mzdy za únor 2013 ve výši 16.459 Kč a nevyplacené mzdy za březen 2013 ve výši 37.387 Kč s tím, že mzda byla splatná vždy k 25. dni každého měsíce. Dále v návrhu uvedl, že kromě navrhovatele má dlužník závazky vůči dalším věřitelům, a to České správě sociálního zabezpečení-Okresní správa sociálního zabezpečení, Husova 1665, 591 01 Žďár nad Sázavou, Finančnímu úřadu pro kraj Vysočina, Územní pracoviště Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo nám. 15, PSČ 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, Karlu anonymizovano , anonymizovano , Hornická 943, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, Pavlu anonymizovano , anonymizovano , Nová čtvrť 492, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, Karlu anonymizovano , anonymizovano , K Hájům 1232, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem-Domanínek, Jaroslavě anonymizovano , anonymizovano , K Hájům 1232, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem-Domanínek, Pavlu anonymizovano , anonymizovano , 592

57 Rozsochy 3, Josefu anonymizovano , anonymizovano , Bratušín 1133, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, Michalu anonymizovano , nar. 6.6.1991, Bratrušín 1133, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, Daně anonymizovano , anonymizovano , Vápenická 45, 591 01 Žďár nad Sázavou. Dlužník tedy má více věřitelů, kterým dluží mzdu či plat za vykonanou práci a dále správním orgánům, jak uvedeny, po dobu delší než 30 dnů a tyto své závazky není schopen plnit. Současně s tímto insolvenčním návrhem byly soudu doručeny přihlášky pohledávek dalších v návrhu označených věřitelů, a to Michala anonymizovano a Josefa anonymizovano . Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný a nebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do sedmi dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 o.s.ř. se nepoužije.

Podle ustanovení § 103 odst. 2 IZ v insolvenčním návrhu musí být uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolání, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Podle ustanovení § 105 IZ podá-li insolvenční návrh věřitel, je povinen doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, a k návrhu připojit její přihlášku.

Podle ust. § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů, b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost ).

Podle ust. § 3 odst. 2 IZ se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je b) neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplní-li povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Ve shodě se soudem prvního stupně odvolací soud konstatuje, že insolvenční návrh musí mít náležitosti dle ust. § 103 IZ a věřitelský návrh navíc náležitosti dle ust. § 105 IZ. Věřitelský insolvenční návrh musí ve smyslu ust. § 103 odst. 2 insolvenčního zákona obsahovat jako součást vylíčení okolností, které osvědčují úpadek dlužníka, nejen konkrétní údaje o dalších věřitelích dlužníka, nýbrž i konkrétní údaje o pohledávkách takových věřitelů, včetně konkrétních údajů o splatnosti těchto pohledávek, a to v míře, která v případě, že tato tvrzení budou shledána pravdivými, dovolí insolvenčnímu soudu uzavřít, že dlužník je v úpadku. Takový požadavek nesplňuje insolvenční návrh, v němž jsou sice konkrétně označení další věřitelé dlužníka, avšak konkrétní údaje o pohledávkách takových věřitelů a o jejich splatnosti jsou nahrazovány obecným tvrzením, že dlužník má peněžité závazky, které jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, resp. neplní své peněžité závazky po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti. Není-li insolvenční návrh projednatelný, je na místě jeho odmítnutí podle § 128 odst. 1 IZ a nikoliv zkoumání a odstraňování vad jeho příloh (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.12.2011, sp.zn. KSUL 77 INS 6209/2011, 29 NSČR 45/2011-A-20, jehož závěry navazují na judikaturní závěry formulované též v usnesení ze dne 20.5.2010 sp.zn. 29 NSČR 22/2009 publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS pod R 26/2011, rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.12.2011, sp.zn. MSPH 88 INS 14537/2010, 29 NSČR 14/2011 publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS pod R 44/2012 a rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.1.2010, sp. zn. KSBR 37 INS 294/2008, 29 NSČR 1/2008, publikované ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek NS pod poř. č. 88/2010).

Odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně konstatuje, že v insolvenčním návrhu věřitele nejsou řádně vylíčeny skutečnosti, na nichž se pohledávka dalších věřitelů vůči dlužníkovi zakládá, neboť zde schází důvod vzniku přihlašované pohledávky, tj. bližší údaje o smlouvě nebo jiné skutečnosti, která je důvodem vzniku pohledávky, včetně vylíčení skutečnostní rozhodných pro vznik pohledávky, a schází též údaj o výši pohledávek jednotlivých věřitelů, jakož i o jejich splatnosti. Povinnost vylíčit v insolvenčním návrhu rozhodující skutečnost není splněna tím, že insolvenční navrhovatel ohledně těchto skutečností odkáže na listinný důkaz, který připojil k insolvenčnímu návrhu jako přílohu. Nelze totiž směšovat otázku zákonem předepsaných náležitostí insolvenčního návrhu na straně jedné a plnění důkazní povinnosti na straně druhé, takže i kdyby věřitel v návrhu odkázal na obsah přihlášek dalších věřitelů, povinnost vylíčit rozhodující skutečnosti v návrhu by tím neplnil. Údaje ve věřitelském návrhu (nikoliv v listinách mimo tento návrh) musí vytvářet v konkrétní skutkové rovině takový obraz věci, z nějž by bylo lze logicky dovodit (kdyby byla tvrzení uvedená ve věřitelském insolvenčním návrhu shledána pravdivými) skutkový a právní závěr o tom, že dlužník je v úpadku (srov. např. usnesení NS ČR ze dne 26.2.2009, sp. zn. 29 NSČR 7/2008, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS pod R91/2009). Odkaz na listinný důkaz lze výjimečně připustit pouze u insolvenčního návrhu dlužníka, je-li odkazováno na seznam závazků a pohledávek jako povinnou přílohu dlužnického návrhu dle ust. § 104 odst.1 IZ.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné dle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

Dlužníkovi , který byl v odvolacím řízení úspěšný, nebylo podle ust. 142 odst.1, § 224 odst. 1 o.s.ř. přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, neboť mu podle obsahu spisu v odvolacím řízení žádné náklady nevznikly.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má- li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenční správkyni a věřitelce se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 26. září 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu