1 VSOL 797/2014-A-11
KSBR 24 INS 15122/2014 1 VSOL 797/2014-A-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Vladimíra Usnula, nar. 23. září 1982, bytem Zlín, náměstí Míru 12, PSČ 760 01, adresa pro doručování: Zlín, Zálešná II, č.p. 5716, PSČ 760 01, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 24 INS 15122/2014, o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení, rozhodl o odvolání dlužníka ze dne 9. července 2014 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. června 2014, č. j. KSBR 24 INS 15122/2014-A-6

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. června 2014, č.j. KSBR 24 INS 15122/2014-A-6, se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně s poukazem na ust. § 104 a § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) odmítl Insolvenční návrh dlužníka.

V důvodech uvedl, že dlužník podal dne 2. června 2014 insolvenční návrh, jímž se domáhal vydání rozhodnutí o svém úpadku a jeho řešení oddlužením. Usnesením ze dne 10. června 2014, čj. KSBR 24 INS 15122/2014-A-4 (dlužníku doručeno 16.6.2014) soud vyzval dlužníka, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení mimo jiné doplnil přílohy svého insolvenčního návrhu tak, že předloží doplněný seznam majetku, včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků a dále, aby předložil opravený a doplněný seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů. V tomto posledně uvedeném seznamu měl dlužník u každého závazku uvést jeho aktuální celkovou výši, včetně vyčísleného příslušenství, a splatnost, tj. konkrétní datum splatnosti závazku či neuhrazené splátky. Opravené a doplněné seznamy majetku a závazků měl dlužník vlastnoručně podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné. Soud současně dlužníka poučil ve smyslu ust. § 128 odst. 2 IZ, že nepředloží-li opravené a doplněné seznamy, jeho insolvenční návrh bude odmítnut. Dlužník na výzvu reagoval podáním doručeným 23. června 2014, kdy předložil nově vyplněný insolvenční návrh spolu s novým seznamem majetku a závazků. V seznamu majetku však nedoplnil označení svých dlužníků a konkrétní výše svých pohledávek, prohlásil sice, že nemá dlužníky a žádné pohledávky vůči nim, aniž by ovšem uvedl a doložil, že bankovní účty (uvedené v původním seznamu majetku) vedené u GE Money Bank, a.s. a u České spořitelny, a.s. byly zrušeny. Nově předložený a doplněný seznam závazků sice obsahuje aktuální výše jednotlivých závazků a údaje o jejich splatnosti, ovšem vyplývá z něj, že závazky dlužníka nejsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, když dlužník zde uvedl, že jeden závazek (vůči věřiteli GE Money Bank, a.s.) je se splatností 10.3.2014, u ostatních závazků je uvedena splatnost až v měsíci červnu 2014. Přitom z insolvenčního návrhu podaném dne 2. června 2014 a z jeho povinných příloh vyplývá (dlužník v něm uvedl), že většina závazků dlužníka měla být po lhůtě splatnosti již od roku 2013. Z uvedeného vyplývá, že tvrzení dlužníka v návrhu, doručeném soudu 2.6.2014 (včetně příloh) a v doplnění návrhu doručeném soudu 23.6.2014 (včetně příloh) jsou v rozporu, proto není soudu zřejmé, zda jsou závazky dlužníka skutečně více než 30 dnů po lhůtě splatnosti. Aby mohl být úpadek dlužníka osvědčen, je nezbytné, aby alespoň dva závazky dlužníka vůči dvěma různým věřitelům byly více než 30 dnů po lhůtě splatnosti. Shora uvedené nedostatky tak způsobují vadnost insolvenčního návrhu, které brání pokračování v řízení. Pouze předložení úplného a správného seznamu majetku a úplného a správného seznamu závazků může být předpokladem úspěšného pokračování insolvenčního řízení. Proto insolvenční soud postupoval dle ust. § 128 odst. 2 IZ a insolvenční návrh dlužníka odmítl.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání. Poté, kdy zrekapituloval postup a závěry soudu prvního stupně, vysvětlil, že účty u peněžních ústavů, které uvedl v původním návrhu, nebyly zrušeny, nicméně dlužník je zde v mínusu, proto jsou uvedeny v seznamu závazků. Dále namítal, že soud napadené usnesení, tedy odmítnutí návrhu na povolení oddlužení odůvodnil tím, že dlužník nesplňuje podmínky dle ust. § 3 odst. 1, odst. 2 IZ a jeho žádost zamítl dle ust. § 143 odst. 1 IZ, kdy insolvenční soud návrh zamítne, nejsou-li splněny zákonem stanovené předpoklady pro vydání rozhodnutí o úpadku , přičemž Krajský soud v Českých Budějovicích odůvodňuje usnesení tím, že pouze jeden dluh vůči společnosti GE Money bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 00 Praha 4, IČ: 25672720, z celkového počtu 7 dluhů, je po splatnosti , pak s tímto závěrem dlužník nesouhlasí. Ve skutečnosti není dlužník schopen v současné době splácet šesti věřitelům, kdy u většiny z nich, jak je z úvěrových smluv či výpisů z účtu patrno, je v prodlení a splatnost kratší než 30 dní je uvedena jen z toho důvodu, že se jistina splátky navýšila, případně byla zaslána nová upomínka s novým datem splatnosti. Dlužník ve svém návrhu tak uvedl aktuální splatnost s domněním, že soudu upřesní k jakému dni je částka aktuální. Pokud byla tato informace zmatečná, dlužník se omlouvá a žádá o uznání dále uvedených dat posledních plateb a výzev k úhradě. V této souvislosti uvedl, že vůči svým věřitelům uhradil poslední platbu takto: vůči CETELEM ČR, a.s. dne 10.3.2014, vůči GE Money Bank, a.s. dne 10.3.2014, vůči BB Finance Czech s.r.o. dne 19.3.2014, vůči De Vries Justitia, s.r.o. dne 10.3.2014, vůči T-Mobile Czech Republic a.s. dne 26.3.2014. Česká spořitelna, a.s. mu z titulu smlouvy č. 1003454606 zaslala poslední výzvu k úhradě 16.3.2014 a závazek vůči České spořitelně, a.s. ze smlouvy č. 4782339823 je splatný 15.7.2013. Dlužník má tedy za to, že zamítnutí návrhu na povolení oddlužení není důvodné, neboť dlužník zastavil platby (§ 3 odst. 2 písm. a/ IZ) a navíc má za to, že splňuje podmínky dle ust. § 3 odst. 4 IZ, kdy u dlužníka lze s jistotou ke všem okolnostem předpokládat, že nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část peněžitých závazků. Z uvedených důvodů dlužník navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že dlužníku se povoluje řešení jeho úpadku oddlužením.

Podle ust. § 7 IZ v nyní platném znění platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, včetně řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 2 a odst. 5 o.s.ř.), a aniž musel ve věci nařizovat jednání, dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Podle ust. § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost"). K posledně uvedené podmínce (v § 3 odst. 1 písm. c/ IZ), ust. § 3 odst. 2 IZ stanoví vyvratitelnou domněnku, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud. O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků (§ 3 odst. 4 IZ).

Ustanovení § 104 odst. 1 a 3 IZ dále stanoví, že podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu mimo jiné připojit seznam svých závazků a v tomto seznamu je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč.

Podle ust. § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

V přezkoumávaném případě se ze spisu soudu prvního stupně podává, že dlužník doručil soudu dne 2.6.2014 návrh na povolení oddlužení (na předepsaném formuláři), který využil i k podání insolvenčního návrhu. Navrhl, aby soud vydal rozhodnutí o jeho úpadku a povolil jeho řešení oddlužením, formou splátkového kalendáře. V bodu 07, v němž měl popsat rozhodující skutečnosti osvědčující jeho úpadek nebo hrozící úpadek uvedl, že je v úpadku, neboť není schopen plnit své závazky vůči více věřitelům řádně a včas, závazky se navýšily o smluvní sankce, soudní náklady a některé se staly vykonatelné , v současné době zastavil platby podstatné části svých závazků a nesplácí je více než 3 měsíce po splatnosti. Dále uvedl, že v současné době pracuje u společnosti IGTT a.s. a pobírá plat v průměrné výši cca 15.000 Kč čistého měsíčně, po odečtení vyživovací povinnosti stanovené rozsudkem Okresního soudu ve Zlíně ze dne 25.11.2013, č.j. 15 Nc 127/2013-17, mu zůstává dle kalkulačky uvedené na www.justice.cz. minimální splátka k rukám správce ve výši 2.874 Kč, je tak schopen uhradit na 5 let 172.440 Kč, pro uspokojení nezajištěných věřitelů by byla uhrazena po odečtení poplatku správce, celkem částka 107.440 Kč, za 5 let byl uhradil nezajištěným věřitelům více než zákonem požadovaných 30 %. Dále zde uvedl své příjmy za poslední 3 roky, specifikoval svůj movitý majetek, včetně ceny pořízení, označil své účty u GE Money Bank, a.s. a České spořitelny, a.s. s tím, že nemá peníze na hotovosti. V neposlední řadě uvedl, že do tíživé finanční situace se dostal po odloučení v manželství (rozsudek o rozvodu nabyl právní moci 29.4.2014), nyní po úhradě výživného ve výši 4.500 Kč měsíčně na syna a dceru (pozn. soudu-dle doložených rozsudků má dlužník dvě nezl. dcery) mu zůstává na úhradu závazků toliko 3.000 Kč, což nepostačuje na úhradu splátek jednotlivým věřitelům. V roce 2013 byl nucen vzít si u České spořitelny, a.s. bankovní úvěr, aby si mohl zajistit bydlení, zkoušel situaci řešit pomocí nebankovních půjček (aby odvrátil exekuční řízení), které následně splácel, v současné době měsíční splátky bez vyrovnání kontokorentů činí celkem 6.100 Kč.

Dále uvedl, že má nezajištěné a nevykonatelné závazky, které nepochází z podnikání v celkové výši 239.193,48 Kč, z toho vůči: -České spořitelně, a.s. ve výši 11.750 Kč s příslušenstvím, z titulu Kontokorentního úvěru, splatný od roku 2014 ; -CETELEM ČR, a.s. ve výši 19.241,96 Kč, z titulu nebankovní půjčky, splatný od roku 2013 ; -České spořitelně, a.s. ve výši 149.563 Kč s příslušenstvím, z titulu bankovního úvěru, splatný od r. 2013 ve výši neuhrazených splátek a od 03/2014 byl zesplatněn celý úvěr; -GE Money Bank, a.s. ve výši 22.538 Kč s příslušenstvím z titulu debetu na kreditní kartě, splatný od r. 2013 ; -Friendly Finance s.r.o. ve výši 3.600 Kč s příslušenstvím z titulu nebankovní půjčky, splatný od r. 2013 ; -GE Money Bank, a.s. ve výši 10.000 Kč s příslušenstvím z titulu bankovní půjčky, splatný od r. 2013 ; -BB Finance Czech s.r.o. ve výši 4.500 Kč s příslušenstvím z titulu nebankovní půjčky, splatný od r. 2014 . -T-Mobile Czech Republic a.s. ve výši 18.000 Kč s příslušenstvím z titulu operátorských služeb, splatný od r. 2013 .

Stejné údaje o svých věřitelích, včetně výše jejich pohledávek, dlužník uvedl v bodu 17 formuláře s tím, že jde o závazky nevykonatelné a stejné údaje uvedl i v seznamu závazků, kde navíc zopakoval údaje o splatnosti; seznam závazků je podepsán s prohlášením o jeho správnosti a úplnosti. Usnesením ze dne 10.6.2014 (A-4) soud prvního stupně vyzval dlužníka, aby mimo jiné ve stanovené lhůtě opravil přílohy (seznamy) insolvenčního návrhu tak, že předloží doplněný seznam majetku o výši svých pohledávek za svými dlužníky, tzn. výši zůstatku na uváděných bankovních účtech, dále aby předložil opravený a doplněný seznam závazků s tím, že je třeba uvést u každého věřitele celkovou aktuální výši závazku, to je včetně vyčísleného příslušenství, dále aby uvedl konkrétní datum splatnosti závazku či neuhrazené splátky a aby oba seznamy podepsal s prohlášením o jejich správnosti a úplnosti. Současně byl dlužník poučen o následcích dle ust. § 128 odst. 2 IZ pro případ, že seznamy řádně nedoplní. Na základě této výzvy dlužník předložil nově vyplněný formulář návrhu na povolení oddlužení (v němž mimo jiné sám pod bodem 07 uvedl, že má 1 závazek po splatnosti déle než měsíc z celkových 7 ) a nový seznam závazků, v obou uvedl 7 (místo původních 8) závazků vůči 6 věřitelům, v celkové výši 250.654 Kč, přičemž k jednotlivým věřitelům a jejich pohledávkám uvedl, že vůči: -CETELEM a.s. má závazek 21.231, výše splátky činí 4.560 Kč, splatnost 10.6.2014 , závazek nesplácí; -GE Money Bank, a.s. má závazek ve výši 25.468 Kč, výše splátky činí 1.650 Kč, splatnost 10.3.2014 , závazek nesplácí; -České spořitelně, a.s. má závazek ve výši 161.839 Kč z titulu bankovního úvěru, výše splátky činí 2.916 Kč, splatnost 18.6.2014 , závazek nesplácí; -BB Finance Czech s.r.o. má závazek ve výši 5.733 Kč, výše splátky 0, splatnost 14.6.2014 , závazek nesplácí; -De Vries Justicia s.r.o. (původně Friendly Finance s.r.o.) má závazek ve výši 6.774 Kč, výše splátky 0, splatnost 20.6.2014 , závazek nesplácí; -České spořitelně, a.s. má závazek ve výši 11.658 Kč, splátky 0, splatnost 18.6.2014 , závazek nesplácí ; -T-Mobile Czech Republic a.s. má závazek ve výši 17.898, výše splátky činí 574 Kč, splatnost 26.6.2014 , závazek nesplácí.

Naproti tomu další závazek vůči GE Money Bank, a.s. z titulu bankovní půjčky v původně uváděné výši 10.000 Kč s příslušenstvím, v tomto seznamu (oproti předchozímu), dlužník neuvedl a ani nevysvětlil důvody.

Na základě všech uvedených zjištění je nutno souhlasit se soudem prvního stupně, že v jednotlivých seznamech závazků dlužníka jsou tak závažné rozpory, že ani odvolacímu soudu není nade vši pochybnost zřejmé, kdy vlastně nastala splatnost jednotlivých závazků dlužníka (vyjma jednoho), zda již v roce 2013 či v roce 2014 (v tom kterém měsíci). Především pak s ohledem na obsah seznamu závazků předložený dlužníkem po výzvě soudu (jež byla jasná), není zřejmé (též pro rozpor s původním tvrzením dlužníka v insolvenčním návrhu a s původním seznamem závazků), zda jsou závazky dlužníka nejméně vůči dvěma věřitelům skutečně více než 30 dnů po lhůtě splatnosti a jak dlouho je dlužník neplní, případně od kdy vlastně zastavil své platby. Nelze proto posoudit, zda je dlužník v úpadku ve smyslu ust. § 3 odst. 1 IZ, či zda mu teprve úpadek hrozí (§ 3 odst. 4 IZ). Jak opět správně uzavřel soud prvního stupně, shora uvedené rozpory způsobují vadnost insolvenčního návrhu dlužníka, které brání pokračování v řízení. Soud prvního stupně proto postupoval správně, pokud dle ust. § 128 odst. 2 IZ insolvenční návrh dlužníka, pro vady jeho příloh, a to především v seznamu závazků, odmítl.

Proto odvolací soud dle ust. § 219 o.s.ř. napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

Jen pro úplnost odvolací soud dodává, že pokud odvolatel v rámci svého odvolání vysvětlil příčiny rozporných údajů a doplnil údaje o posledních platbách svým věřitelům, pak k tomuto doplnění již nemohl odvolací soud při přezkoumání správnosti rozhodnutí soudu prvního stupně přihlédnout. Rozhodovací praxe soudů se ustálila v závěru, že vady insolvenčního návrhu může insolvenční navrhovatel odstranit, jen dokud insolvenční soud nerozhodne o odmítnutí insolvenčního návrhu a že k odstranění vad insolvenčního návrhu (včetně povinných příloh) provedeném až v odvolacím řízení se nepřihlíží. K tomu viz závěry formulované v usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17.3.2008, sp. zn. KSPL 20 INS 437/2008, 1 VSPH 5/2008, zveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS pod publikačním číslem R 11/2009, dále též usnesení Nejvyššího ČR zveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS pod publikačním číslem R 26/2011.

Na adresu dlužníka je třeba uvést, že po právní moci tohoto usnesení mu nic nebrání v tom, aby podal nový (řádný) insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, k němuž však je nezbytné předložit zákonem vyžadované přílohy a to se všemi náležitostmi ve smyslu ust. § 104, případně dle ust. § 392 IZ.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 26. srpna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu