1 VSOL 796/2015-A-11
KSOS 33 INS 1348/2015 1 VSOL 796/2015-A-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Jany anonymizovano , anonymizovano , identifikační číslo osoby: 744 32 729, bytem Kopřivnice, Pod Morávií 1313/1, PSČ 742 21, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 33 INS 1348/2015, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice ze dne 26.6.2015 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26.5.2015, č.j. KSOS 33 INS 1348/2015-A-6,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26.5.2015, č.j. KSOS 33 INS 1348/2015-A-6, se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Shora uvedeným usnesením Krajský soud v Ostravě s poukazem na ust. 390 odst. 1, § 392, § 103, § 104 a § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ), odmítl insolvenční návrh dlužnice (doručený soudu 21.1.2015) s odůvodněním, že usnesením ze dne 6.3.2015, č.j. 33 INS 1348/2015-A-4 vyzval dlužnici, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení doplnila svůj návrh tak, že k němu připojí mimo jiné seznam svých zaměstnanců, prohlášení, že není podnikatelem a nemá závazky vzešlé z podnikání, dále listiny dokládající údaje o příjmech dlužnice za poslední 3 roky, aktuální výplatní lístek, pracovní smlouvu a výpis z rejstříku trestů. Dlužnice však dosud k insolvenčnímu návrhu zákonem stanovené přílohy nepřipojila, ač jí soud na její žádost poskytl delší lhůtu.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání, v němž namítla, že ke svému insolvenčnímu návrhu předložila jak seznam závazků, tak seznam majetku. Její dluhy nepocházejí z podnikání, proto nebyl předložen seznam zaměstnanců, které ani nikdy neměla. Po obdržení výzvy žádala soud o prodloužení termínu pro dodatečné zaslání dokladů, její žádost však zůstala bez odpovědi, nevěděla proto, zda jí prodloužení termínu bylo či nebylo schváleno. Navrhla zrušení napadeného usnesení.

Podle ust. § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, odvolací soud přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, včetně řízení, které jeho vydání přecházelo (§ 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 1 písm. c/ IZ) dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Ze spisu soudu prvního stupně se podává, že dlužnice podala insolvenční návrh, v němž uvedla, že má více věřitelů, peněžité závazky po lhůtě splatnosti déle jak 30 dnů a že tyto závazky není schopna splnit, neboť je neplní déle jak 3 měsíce po splatnosti a není možné je uspokojit v rámci výkonu rozhodnutí či exekuce, je proto v úpadku z důvodu insolvence a s ohledem na rozsah jejího majetku, který její závazky převyšují, je rovněž předlužena (§ 3 IZ). V seznamu závazků dlužnice dále označila 5 svých věřitelů, včetně výše jejich pohledávek, u dvou věřitelů, a to České spořitelny, a.s. a ESSOX s.r.o. uvedla, že splatnost jejich pohledávek nastala již v červenci 2010 (u prvého-ve výši 360.000 Kč) a v květnu 2010 (u druhého z nich, který je ve výši 38.000 Kč). Dále uvedla, které pohledávky jsou vykonatelné a které nevykonatelné s tím, že celková výše jejich závazků činí 750.094 Kč. V seznamu svého majetku označila movitý majetek, představující vybavení domácnosti v odhadované hodnotě celkem 16.100 Kč. Konečně k návrhu předložila listiny, prokazující některé z jejích závazků. Jiné listiny k návrhu nepředložila.

Usnesením ze dne 6.3.2015 (č.j. A-4) soud prvního stupně vyzval dlužnici, aby svůj insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení doplnila ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení o seznam svých zaměstnanců, prohlášení, že není podnikatelem a nemá závazky vzešlé z podnikání, dále listiny dokládající údaje o příjmech dlužnice za poslední 3 roky, aktuální výplatní lístek, pracovní smlouvu a výpis z rejstříku trestů. Tato výzva byla dlužnici doručena 31.3.2015 (pozn. fikcí -neboť výzva k vyzvednutí zásilky určené do vlastních rukou, byla dlužnici poštou zanechána v místě jejího bydliště 19.3.2015, ke vložení zásilky do domovní schránky pak došlo 2.4.2015). Ve stanovené lhůtě 7 dnů, to je do 7.4.2015 však dlužnice na tuto výzvu nereagovala. Až podáním doručeným soudu 11.4.2015, žádala soud o poskytnutí delší lhůty s tím, že je v pracovní neschopnosti, má však vycházky a některé dokumenty by potřebovala konzultovat. Je skutečností, že soud prvního stupně o prodloužení přiměřené lhůty nerozhodl, avšak ani do dne vydání napadeného usnesení (26.5.2015), tedy po více než 1 měsíci od podané žádosti, dlužnice žádné soudem požadované listiny nepředložila.

Podle ust. § 104 IZ platí, že podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek (odst. 1).

Náležitosti shora uvedených seznamů jsou podrobně uvedeny v odst. 2-4 tohoto ustanovení s tím, že všechny seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Podle ust. § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Především odvolací soud konstatuje, že insolvenční návrh dlužnice je projednatelný a to především na základě dlužnicí předloženého seznamu závazků a majetku, z nichž lze dovodit, že dlužnice je v úpadku a to přinejmenším z důvodů insolvence, neboť dlužnice označila nejméně dva věřitele, kteří mají vůči ní pohledávky, které jsou po splatnosti déle jak 30 dnů a které dlužnice nehradí již od roku 2010, tedy déle jak 3 měsíce po jejich splatnosti (§ 3 odst. 1, odst. 2 písm. b/ IZ).

Nicméně insolvenční zákon v ust. § 104 odst. 1 písm. c), odst. 3 rovněž vyžaduje, aby dlužník, který podává insolvenční návrh, k němu předložil též seznam zaměstnanců, a pokud je nemá, musí to v této příloze výslovně uvést a připojit, kromě podpisu, též prohlášení, že jde o sdělení správné a úplné. K předložení této povinné přílohy (seznamu) byla dlužnice soudem řádně vyzvána (včetně poučení o následcích nesplnění), a jelikož jde o seznam s obsahem nenáročným, proto nebylo třeba dlužnici na její žádost poskytovat další lhůtu; obzvláště pokud dlužnice, jak sama tvrdí, nikdy žádné zaměstnance neměla a nemá. Nelze rovněž přehlédnout, že dlužnice o poskytnutí této další lhůty požádala soud až po uplynutí stanovené 7 denní lhůty.

Již na základě tohoto zjištění byl proto správný postup soudu prvního stupně pokud insolvenční návrh dlužnice dle ust. § 128 odst. 2 IZ odmítl. V této souvislosti odvolací na adresu dlužnice dodává, že je mu z úřední činnosti známo, že v případě dlužnice jde již o v pořadí 7. insolvenční návrh (od roku 2012), přičemž i všechny předchozí byly dlužnici pro vady odmítnuty. Postupně jí přitom bylo v předchozích řízeních vysvětleno (ať již soudem prvního stupně či odvolacím soudem), jaké náležitosti musí mít nejen insolvenční návrh, ale i zákonem vyžadované přílohy, a to včetně seznamu zaměstnanců. Jak je patrno z nynějšího návrhu dlužnice, výsledky dosavadních řízení se zcela minuly účinkem.

Ze všech výše uvedených důvodů proto, postupoval odvolací soud dle ust. § 219 o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

Pouze pro úplnost je třeba tentokrát na adresu soudu prvního stupně uvést, že dlužnice svůj insolvenční návrh (stejně jako všechny předchozí) nespojila s návrhem na povolení oddlužení. Proto bylo nadbytečné jí v usnesení ze dne 6.3.2015 (č.l. A-4) vyzývat k předložení dalších listin a dokladů, kterých by bylo třeba, pokud by dlužnice návrh na povolení oddlužení podala. Proto jestliže dlužnice nesplnila požadavek soudu prvního stupně pod body II.-V. uvedeného usnesení, pak to důvodem k odmítnutí jejího insolvenčního návrhu nebylo.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má- li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 28. srpna 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu