1 VSOL 791/2014-A-13
KSBR 47 INS 15844/2014 1 VSOL 791/2014-A-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenčním řízení ve věci dlužníků Ing. Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Olšany u Prostějova 500, PSČ 798 14, IČ: 75314991 a Aleny anonymizovano , anonymizovano , bytem Olšany u Prostějova 500, PSČ 798 14, o návrhu soudní exekutorky Mgr. Zuzany Sobíškové, Exekutorský úřad Praha 6, Bělohorská 270/17, Praha 6,PSČ 169 00 na nařízení předběžného opatření, k odvolání obou dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25.6.2014, č.j. KSBR 47 INS 15844/2014-A-7

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25.6.2014, č.j. KSBR 47 INS 15844/2014-A-7 se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně podle ustanovení § 82 odst. 2, písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) nařídil předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v § 109 odst. 1, písm. c) IZ, a to tak, že soudní exekutorce Mgr. Zuzaně Sobíškové, Exekutorský úřad Praha 6, umožňuje provést již nařízenou exekuci vedenou pod sp.zn. 180 EX 1509/13, s omezením, aby výtěžek z prodeje nemovitostí povinných Ing. Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Olšany u Prostějova 500, PSČ 798 14, IČ: 75314991 a Aleny anonymizovano , anonymizovano , bytem Olšany u Prostějova 500, PSČ 798 14, A)

(nemovitý majetek zapsaný na LV č. 896, obec Olšany u Prostějova, kat. území Olšany u Prostějova, okres Prostějov-rodinný dům č. p. 500 na parcele St. 654, B) nemovitost zapsaná na LV č. 889 obec Olšany u Prostějova, kat. území Olšany u Prostějova, okres Prostějov-parcela St. 654 o výměře 112 m, zastavěná plocha a nádvoří; parcela 731/26 o výměře 726,m zahrada; vše vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 47 INS 15844/2014 k dispozici v tomto řízení. V odůvodnění uvedl, že nařízeným předběžným opatřením omezil z důvodů hodných zvláštního zřetele účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení dle ustanovení § 109 odst. 1, písm. c) IZ, neboť dlužníci podávají insolvenční návrh vždy těsně před konáním dražby a jejich chování svědčí o tom, že první insolvenční návrh (podaný dne 19.2.2014 před dražbou nařízenou na den 26.2.2014), jakož i tento druhý insolvenční návrh (podaný dne 10.6.2014 před dražbou nařízenou na den 26.6.2014) byl podán jen proto, aby bylo zabráněno probíhající exekuci. Omezení účinků spojených se zahájením exekučního řízení dle ustanovení § 109 odst. 1, písm. c) IZ neodporuje společnému zájmu věřitelů, neboť předběžné opatření bylo nařízeno s tím, aby výtěžek dosažený zpeněžením nemovitostí byl pro dobu probíhajícího insolvenčního řízení k dispozici v tomto insolvenčním řízení.

Proti tomuto rozhodnutí podali oba dlužníci odvolání, ve kterém namítali, že v exekuční dražbě se nemovitost vydražila za částku 3.200.000 Kč, což neodpovídá skutečné hodnotě nemovitosti. Kdyby se dražba neuskutečnila, tak dražící, který nakonec dům vydražil, byl ochoten za nemovitost zaplatit 4.5000.000 Kč. To znamená rozdíl 1.300.000 Kč a více peněz pro věřitele. Navrhovali, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že zruší povolené předběžné opatření a nemovitost prodá přímo insolvenční správce za skutečnou hodnotu.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobami k tomuto úkonu oprávněnými, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, 212 a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c) IZ) dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je proto insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužníci Ing. Jiří Koch a Alena anonymizovano podali dne 10.6.2014 společný insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Vyhláškou ze dne 10.6.2014, č.j. KSBR 47 INS 15844/2014-A-2 insolvenční soud oznámil, že bylo zahájeno insolvenční řízení dlužníků Ing. Jiřího anonymizovano a Aleny anonymizovano . Tato vyhláška byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 10.6.2014 v 9:12 hodin a tímto okamžikem nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Podáním ze dne 16.6.2014, doručeným soudu téhož dne, navrhla soudní exekutorka Mgr. Zuzana Sobíšková nařízení předběžného opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v § 109 odst. 1, písm. c) IZ, a to tak, že soudní exekutorce Mgr. Zuzaně Sobíškové, Exekutorský úřad Praha 6, se umožňuje provést již nařízenou exekuci vedenou pod sp.zn. 180 EX 1509/13, s omezením, aby výtěžek z prodeje nemovitostí povinných Ing. Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Olšany u Prostějova 500, PSČ 798 14, IČ: 75314991 a Aleny anonymizovano , anonymizovano , bytem Olšany u Prostějova 500, PSČ 798 14, A) (nemovitý majetek zapsaný na LV č. 896, obec Olšany u Prostějova, kat. území Olšany u Prostějova, okres Prostějov-rodinný dům č. p. 500 na parcele St. 654, B) nemovitost zapsaná na LV č. 889 obec Olšany u Prostějova, kat. území Olšany u Prostějova, okres Prostějov-parcela St. 654 o výměře 112 m zastavěná , plocha a nádvoří; parcela 731/26 o výměře, 726 m zahrada; vše vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 47 INS 15844/2014 k dispozici v tomto řízení. V odůvodnění uvedla, že v rámci exekučního řízení byla dne 3.1.2014 vydána dražební vyhláška č.j. 180 EX 1509/13-33 s tím, že termín dražby byl stanoven na 26.2.2014. Vzhledem k tomu, že dlužníci podali dne 19.2.2014 insolvenční návrh, soudní exekutor nařízenou dražbu odročil. Následně byl usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 29.4.2014, č.j. KSBR 47 INS 4411/2014-A-6 společný insolvenční návrh dlužníků odmítnut a dlužníci navíc dne 30.4.2014 vzali insolvenční návrh zpět. Dalším usnesením soudního exekutora ze dne 13.5.2014, č.j. 180 EX 1509/13-40 byl stanoven termín konání dražby na den 26.6.2014, ovšem dlužníci opět před konáním dražby dne 10.6.2014 podali společný insolvenční návrh. Tímto způsobem se dlužníci opakovaně snaží zabránit dražbě a oddálit zpeněžení svého majetku. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Z insolvenčního spisu Krajského soudu v Brně sp. zn. KSBR 47 INS 4411/2014 vyplývá, že dlužníci se společným návrhem doručeným soudu 19.2.2014 domáhali rozhodnutím o svém úpadku. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 29.4.2014, č.j. KSBR 47 INS 4411/2014-A-6 byl insolvenční návrh pro vady odmítnut a posléze bylo insolvenční řízení z důvodu zpětvzetí návrhu zastaveno usnesením ze dne 7.5.2014, KSBR 47 INS 4411/2014-A-9, které nabylo právní moci 11.6.2014.

Z usnesení o příklepu č.j. 180 EX 1509/13-51 ze dne 26.6.2014 vyplývá, že předmětné nemovitosti byly dne 26.6.2014 vydraženy a soudní exekutor udělil vydražiteli příklep na vydražené nemovitosti a jejich příslušenství za nejvyšší podání 3.210.000 Kč. Soudní exekutor poučil účastníky a další osoby s výjimkou osob uvedeným v ustanovení 336h odst. 4 o.s.ř. o možnosti nabýt vydraženou nemovitou věc alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek), tj. za částku nejméně 4.012.500 Kč, a to na základě písemného návrhu soudnímu exekutorovi do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu.

Podle ustanovení § 82 odst. 2, písm. b) IZ, předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1, písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Pro předběžné opatření je rozhodující stav v době vyhlášení (vydání) usnesení soudu prvního stupně a odvolací soud konstatuje, že v době jeho vydání bylo důvodné omezit účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a soudnímu exekutorovi umožnit provedení exekuce. Za situace, že bylo současně rozhodnuto, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení k dispozici v tomto řízení, neodporuje nařízené předběžné opatření ani společnému zájmu věřitelů. Pokud odvolatelé namítali, že v exekuční dražbě se nemovitost vydražila za částku 3.200.000 Kč, což neodpovídá skutečné hodnotě nemovitosti, zatímco kdyby se dražba neuskutečnila, tak dražící, který nakonec dům vydražil, byl ochoten za nemovitost zaplatit 4.5000.000 Kč, jedná se o pouhé spekulativní a ničím nepodložené úvahy.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í :. Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné

V Olomouci dne 14.srpna 2014

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu