1 VSOL 784/2012-B-25
KSBR 24 INS 3408/2012 1 VSOL 784/2012-B-25

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Adriany anonymizovano , anonymizovano , bytem Hrobice 132, PSČ 763 15, o způsobu řešení úpadku, k odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7.6.2012 č.j. KSBR 24 INS 3408/2012-B-4

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7.6.2012 č.j. KSBR 24 INS 3408/2012-B-4 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně rozhodl podle ustanovení § 405 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) o neschválení oddlužení dlužnice (výrok I.). V odůvodnění uvedl, že dlužnice nesplňuje podmínky pro schválení oddlužení, neboť nemá žádný hodnotný majetek, od dubna 2012 je nezaměstnaná a jejím jediným příjmem je částka 4.900 Kč měsíčně od úřadu práce. V průběhu insolvenčního řízení tak vyšly najevo skutečnosti, které by odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení, neboť nejsou naplněny požadavky ustanovení § 395 odst. 1 písm. b) IZ, když je jisté, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, by byla nižší než 30 % jejich pohledávek a že žádný z věřitelů nesouhlasí s nižším plněním. Insolvenční soud současně rozhodl podle ustanovení § 405 odst. 2 IZ o způsobu řešení úpadku dlužnice konkursem (výrok II.), který bude v souladu s ustanovením § 314 odst. 1 písm. b), odst. 2 IZ veden jako nepatrný (výrok III.).

Proti tomuto rozhodnutí podala dlužnice odvolání, ve kterém sdělovala, že od 1.7.2012 bude zaměstnána u Miroslavy Pilčíkové, IČ: 88498565 za mzdu ve výši 9.800 Kč měsíčně, která se po uplynutí tříměsíční zkušební doby zvýší. Dále uvedla, že již od března 2012 brigádně pracuje jako uklízečka s příjmem 4.500 Kč měsíčně. V dodatcích odvolání upřesnila, že pracovní smlouvu má sice od 1.8.2012, ale už v červenci 2012 u tohoto zaměstnavatele pracovala brigádně na ústní dohodu. I když je v pracovní smlouvě uvedena hrubá mzda ve výši 8.600 Kč měsíčně, předpokládá dlužnice, že za přesčasové hodiny a prémie jí bude plat navýšen na částku kolem 10.000 Kč čistého měsíčně, což doložila jak pracovní smlouvou ze dne 23.7.2012 se zaměstnavatelem Miroslavou Pilčíkovou se sídlem Zlín, Vršava 1492, PSČ 760 01, IČ: 88498565., tak potvrzením tohoto zaměstnavatele. O příjmu z brigády nemá zatím žádný doklad, ale od 1.8.2012 bude mít písemnou dohodu o provedení práce s předpokládaným příjmem ve výši 5.000 Kč měsíčně. Dodatečně předložila avizovanou dohodu o provedení práce ze dne 25.8.2012 uzavřenou se zaměstnavatelem Ivanou Kovaříkovou na dobu určitou do 31.8.2012 a uvedla, že každý měsíc bude sepisovat novou dohodu a tyto dohody bude soudu každý následující měsíc dokládat. U jednání odvolacího soudu předložila novou dohodu o provedení práce ze dne 15.9.2012 a výplatní pásky za období 08 až 10/2012. Navrhovala, aby s ohledem na tuto změnu poměrů odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že se oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře schvaluje.

Zástupce věřitelského výboru ČR-Česká správa sociálního zabezpečení se k podanému odvolání dlužnice nevyjádřil.

Insolvenční správce dlužnice Mgr. Marek Konečný, který svoji neúčast u odvolacího jednání omluvil a současně souhlasil s projednáním odvolání v jeho nepřítomnosti, soudu sdělil, že od poslední zprávy, kterou soudu podal v květnu 2012, nemá od dlužnice žádné nové informace ohledně jejich příjmů a majetkových poměrů.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1 IZ, § 212, § 212a o.s.ř.), a po jednání ve věci dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužnice se insolvenčním návrhem ze dne 25.1.2012, doručeným soudu dne 14.2.2012, domáhala rozhodnutí o svém úpadku a navrhovala, aby byl řešen plněním splátkového kalendáře. V návrhu uvedla, že je zaměstnána ve společnosti S.L.Servizi logitici soc.coop. VA A R.L. a má čistý měsíční příjem ve výši 17.745 Kč, nemá žádnou vyživovací povinnost a má závazky u více věřitelů. Na výzvu insolvenčního soudu sdělila, že u tohoto zaměstnavatele je zaměstnána od listopadu 2011 a pracovní smlouvu má uzavřenou na dobu neurčitou. Na tomto základě insolvenční soud usnesením ze dne 15.3.2012 č.j. KSBR 24 INS 3408/2012-A-12 zjistil úpadek dlužnice, povolil dlužnici oddlužení, ustanovil insolvenčního správce, vyzval věřitele k podání přihlášek, a na den 4.6.2012 svolal přezkumné jednání a první schůzi věřitelů. Insolvenční správce předložil soudu soupis majetkové podstaty dlužnice, seznam přihlášených pohledávek a ve zprávě o dosavadní činnosti mimo jiné uvedl, že dlužnice v období od listopadu 2011 do března 2012 pracovala v Itálii jako hospodyně s měsíčním čistým příjmem kolem 700 EURO. Tuto skutečnost dlužnice doložila insolvenčnímu správci výplatními páskami za měsíc prosinec 2011 a leden 2012. Další pásky nemá k dispozici, neboť jí nebyly bývalým zaměstnavatelem odevzdány a mzda za měsíc únor 2002 jí nebyla vyplacena, což bylo důvodem k ukončení tohoto pracovního poměru a k návratu do ČR. Celková výše přihlášených pohledávek věřitelů činí 929.012,76 Kč. U přezkumného jednání dne 4.6.2012 insolvenční správce uvedl, že oddlužení dlužnice v současné době není možné, neboť dlužnice má nyní jediný příjem od úřadu práce ve výši 4.900 Kč měsíčně a vlastní pouze movitý majetek zanedbatelné hodnoty. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Odvolací soud provedl dokazování čtením listin, z nichž dospěl k následujícímu zjištění: -Ze zprávy insolvenčního správce o dosavadní činnosti ze dne 16.5.2012 zjistil, že byl proveden soupis majetkové podstaty dlužnice a zjištěno, že je zcela nemajetná, neboť jejím jediným majetkem je sedací souprava a 6 ks skříněk, které vzhledem k jejich stáří a nulové hodnotě nebyly do soupisu majetku ani sepisovány. V době podání insolvenčního návrhu, přesněji v období od listopadu 2011 do března 2012 dlužnice pracovala v Itálii jako hospodyně s měsíčním čistým příjmem kolem 700 EURO. Tuto skutečnost dlužnice doložila insolvenčnímu správci výplatními páskami za měsíc prosinec 2011 a leden 2012. Další pásky nemá k dispozici, neboť jí nebyly bývalým zaměstnavatelem odevzdány a mzda za měsíc únor 2002 jí nebyla vyplacena, což bylo důvodem k ukončení tohoto pracovního poměru a k návratu do ČR. Od svého návratu dlužnice intenzivně hledá zaměstnání, což insolvenčnímu správci doložila. Jediným jejím příjmem je podpora v nezaměstnanosti, kterou vyplácí úřad práce. Celková výše přihlášených pohledávek věřitelů činí 929.012,76 Kč; -Z protokolu o přezkumném jednání a zápisu z první schůze věřitelů konané 4.6.2012 zjistil, že insolvenční správce do protokolu zopakoval, že oddlužení dlužnice v současné době není možné, a to v žádné ze zákonem stanovených forem, a to ani jejich kombinací, neboť jediným příjmem dlužnice je podpora v nezaměstnanosti vyplácená úřadem práce ve výši 4.900 Kč měsíčně a nevlastí žádný hodnotnější majetek; -Z pracovní smlouvy uzavřené dne 23.7.2012 mezi dlužnicí jako zaměstnancem a Miroslavou Pilčíkovou, IČ: 88498565 jako zaměstnavatelem zjistil, že zaměstnanec nastoupí do práce dne 1.8.2012

jako pomocná síla v kuchyni za hrubou měsíční mzdu ve výši 8.600 Kč a současně se sjednává zkušební doba na období tří měsíců od data nástupu; -Z potvrzení Miroslavy Pilčíkové se zjišťuje, že zaměstnavatel potvrzuje zvýšení předpokládaného měsíčního příjmu po uplynutí tříměsíční zkušební doby na 10.000 Kč; -Z výplatních lístků zaměstnavatele Miroslavy Pilčíkové se zjišťuje, že dlužnice měla za období 08, 09 a 10/2012 průměrnou čistou měsíční mzdu ve výši 7.876Kč; -Z dohody o provedení práce uzavřené dne 25.8.2012 mezi dlužnicí jako zaměstnancem a Ivanou Kovaříkovou, Správa a údržba nemovitostí, IČ: 18172644 se zjišťuje, že tato dohoda je uzavřena v rozsahu do 50 hodin na mytí oken v období do 31.8.2012 za sjednanou odměnu ve výši 5.000 Kč;

-Z dohody o provedení práce uzavřené dne 15.9.2012 mezi dlužnicí jako zaměstnancem a Ivanou Kovaříkovou, Správa a údržba nemovitostí, IČ: 18172644 se zjišťuje, že tato dohoda je uzavřena v rozsahu do 90 hodin na hrabání listí, úpravu zahrad v období do 30.9.2012 za sjednanou odměnu ve výši 9.500 Kč.

Odvolací soud přezkoumal závěr soudu prvního stupně o tom, že u dlužnice nejsou dány podmínky pro schválení oddlužení z důvodu, že nemá žádný majetek, pohledávky ani dostatečný příjem, ze kterého by bylo možno uspokojit nejméně 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů, a po doplnění dokazování konstatuje, že dlužnice skutečně nesplňuje stanovené podmínky pro povolení oddlužení dle ustanovení § 395 odst.1, písm. b) IZ. Pro účely oddlužení formou splátkového kalendáře lze totiž počítat pouze se mzdou dlužnice ve výši 7.877Kč měsíčně z hlavního pracovního poměru, případně též se mzdou ve výši 2.200Kč měsíčně z dohod o provedení práce (tyto lze uzavřít jen na 300 hodin ročně, takže její příjmy ze dvou doložených dohod ve výši 14.500Kč za 140 hodin byly podkladem pro výpočet mzdy za 300hodin, tj. 31.071Kč, a po odečtení daně ze mzdy ve výši 15% lze počítat s čistým ročním příjmem 26.411Kč, tj. 2.200Kč měsíčně), tedy s příjmem ve výši 10.077Kč čistého měsíčně. Z tohoto příjmu lze na splátky použít jen částku 2.822Kč měsíčně, takže dlužnice by za pět let zaplatila nezajištěným věřitelům, vůči kterým má závazky ve výši celkem 929.012 Kč, pouze 12,41 % (pokud by insolvenční správce nebyl plátcem DPH), případně 11,25 % (pokud by insolvenční správce byl plátcem DPH). Aby dlužnice splňovala podmínky pro oddlužení plněním splátkového kalendáře, musela by mít čistý měsíční příjem ve výši nejméně 14.450Kč, čehož nedosáhne ani po předpokládaném zvýšení hrubé mzdy z 8.600Kč na 10.000Kč měsíčně.

Odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně konstatuje, že v průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení, a proto bylo na místě oddlužení v souladu s ustanovením § 405 odst. 1 IZ neschválit a v souladu s ustanovením § 405 odst. 1,

§ 314 odst. 1 písm. a), odst. 2 IZ rozhodnout o způsobu řešení úpadku konkursem, který bude veden jako nepatrný.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti výroku I. n e n í dovolání přípustné, ledaže na základě dovolání podaného ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Brně dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolventnímu správci a zástupci věřitelského výboru se však doručuje i zvláštním způsobem, lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 13.listopadu 2012

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu