1 VSOL 781/2012-A-13
KSOS 39 INS 13574/2012 1 VSOL 781/2012-A-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Tomáše anonymizovano , anonymizovano , bytem Slunečná 141, Osoblaha, PSČ 793 99, IČ: 73012831, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 39 INS 13574/2012-A-6 ze dne 8.8.2012 takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 39 INS 13574/2012-A-6 ze dne 8.8.2012 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužníka. V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že dlužník podal insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, jeho insolvenční návrh obsahoval vady spočívající v nedostatku příloh insolvenčního návrhu. Usnesením ze dne 15.6.2012 byl dlužník vyzván, aby ve lhůtě 7 dnů doplnil insolvenční návrh mimo jiné o seznam závazků a seznam majetku, současně byl dlužník poučen o následcích nesplnění výzvy. Dlužník na výzvu soudu nereagoval. Soud proto podle § 128 odst. 2 IZ jeho insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Uvedl, že veškeré doklady potřebné k řešení svého úpadku oddlužením předal firmě, která pro něj insolvenční řízení připravila. Poté, co obdržel usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu, tato firma přezkoumala veškeré doklady a jejich zástupce jej ujistil, že podání má veškeré potřebné náležitosti. Navrhuje proto, aby odvolací soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 104 odst. 1 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že dlužník podal dne 5.6.2012 u soudu prvního stupně insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení (na předepsaném formuláři), kterým se domáhal zjištění svého úpadku a povolení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Ke skutečnostem osvědčujícím jeho úpadek v návrhu uvedl, že v současné době má 9 věřitelů, u kterých má 10 různých závazků, většina závazků je po splatnosti více než 30 dnů a tyto závazky není schopen splácet po dobu delší 3 měsíců. K návrhu dlužník doložil seznam závazků, ve kterém ve vztahu ke všem závazkům označil věřitele, výši dluhu a datum splatnosti, dále uvedl, že věřitel není osoba blízká a závazek uznává co do důvodu i výše, přitom potvrdil tento seznam závazků (u každého závazku samostatně) co do správnosti a úplnosti a seznam závazků podepsal. K návrhu dlužník dále doložil seznam majetku, ve kterém uvedl, že vlastní spolu s manželkou nemovitý majetek zapsaný na LV č. 131 pro k ú. a obec Osoblaha v přibližné hodnotě 2.300.000 Kč, movité věci (osobní automobil, zlato a šperky, cenné sbírky a zahraniční konto) a pohledávky nemá, ohledně movitých věcí (vybavení bytu) odkázal na přiložený seznam majetku vypracovaný exekutorem, který současně ve fotokopii doložil. Tato listina je označena jako příloha k protokolu o soupisu movitých věcí ke spisu sp. zn. 103 EX 05975/12 vedeného u soudního exekutora

JUDr. Tomáše Vrány, exekutorský úřad Přerov a vyplývá z ní soupis movitých věcí jednotlivě označených spolu s uvedením jejich ceny pod položkami 1 až 31, přičemž movité věci pod položkami 18 a 19 nejsou seznatelné z důvodu neúplné fotokopie listiny. Usnesením č.j. KSOS 39 INS 13574/2012-A-3 ze dne 15.6.2012 (doručeným dlužníku dne 19.6.2012) byl dlužník vyzván, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení doplnil návrh na zahájení insolvenčního řízení spojený s návrhem na povolení oddlužení tak, že doloží seznam všech svých závazků, ve kterém označí všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky, stručně uvede, který ze závazků popírá co do důvodu nebo co do výše, odděleně uvede věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění nebo kteří proti němu toto právo uplatňují, u každého závazku uvede, zda pochází z jeho předešlé podnikatelské činnosti, přitom seznam závazků dlužník podepíše a výslovně v něm uvede, že je správný a úplný, a dále aby v téže lhůtě doložil seznam majetku, ve kterém označí jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek, pokud žádné pohledávky nemá, uvede to výslovně, v seznamu majetku u každé položky uvede údaj o době pořízení, o jeho pořizovací ceně a odhad obvyklé ceny majetku ke dni pořízení seznamu, v seznamu majetku uvede, že je úplný a správný a podepíše jej. Současně byl dlužník poučen, že nebude-li návrh ve stanovené lhůtě řádně doplněn, soud podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ návrh na zahájení insolvenčního řízení odmítne. Na tuto výzvu soudu dlužník nereagoval.

Jaké přílohy mají být připojeny k insolvenčnímu návrhu dlužníka stanoví ustanovení § 104 IZ, které klade důraz na obsahové náležitosti těchto listin, neboť jsou významným zdrojem informací ovlivňující rychlý a účinný postup insolvenčního soudu při řešení situace dlužníka. Předložení seznamu závazků (a věřitelů) dlužníka má význam i z hlediska další fáze insolvenčního řízení (popírání přihlášených pohledávek). Požadavek, aby dlužník předložené seznamy podepsal a tímto podpisem stvrdil povinné prohlášení o jejich správnosti a úplnosti, má svůj význam i v trestněprávní oblasti, neboť porušení této povinnosti může vést i k případnému trestnímu stíhání pro trestný čin poškozování věřitele.

V přezkoumávané věci dlužník k insolvenčnímu návrhu doložil seznam závazků a seznam majetku. Odvolací soud (na rozdíl od soudu prvního stupně) má za to, že seznam závazků předložených dlužníkem k insolvenčnímu návrhu splňuje náležitosti seznamu závazků ve smyslu ustanovení § 104 odst. 3 IZ, neboť dlužník v seznamu závazků řádně označil své věřitele, uvedl výši a splatnost závazků, dále u každého závazku uvedl, že věřitel není osobou blízkou a že závazek uznává co do důvodu i výše, přičemž lze uzavřít, že pokud dlužník v seznamu závazků neuvedl, že má věřitelé, kteří proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, takové věřitele nemá. Seznam závazků dlužník podepsal a výslovně v něm uvedl, že je správný a úplný. Odvolací soud však přisvědčuje soudu prvního stupně v tom, že dlužník k insolvenčnímu návrhu nepředložil řádný seznam majetku, když v tomto seznamu majetku uvedl, že spolu s manželkou je vlastníkem movitých věci představující vybavení bytu a k tomu pouze odkázal na seznam (soupis) majetku vypracovaný exekutorem (příloha k protokolu o soupisu movitých věcí provedeném v rámci exekuce doložený v neúplné fotokopii), který je ve vztahu k některým movitým věcem nečitelný, neboť není zřejmé, jaké konkrétní movité věci jsou uvedeny pod položkami 18 a 19 tohoto soupisu.

Nedoložení povinných příloh k insolvenčnímu návrhu nebo nedoložení požadovaných příloh se zákonem stanovenými náležitostmi ani ve lhůtě určené insolvenčním soudem je důvodem pro odmítnutí návrhu (§ 128 odst. 2 věta třetí IZ). Jelikož v přezkoumávané věci dlužník na výzvu soudu k doložení řádného seznamu majetku nereagoval a v soudem stanovené lhůtě insolvenční návrh o tuto zákonem stanovenou přílohu nedoplnil, soud prvního stupně rozhodl zcela správně o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka podle ustanovení § 128 odst. 2 věty třetí IZ.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil podle ustanovení § 219 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání odvolání začíná dlužníku běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 18. října 2012

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu