1 VSOL 772/2012-A-20
KSBR 27 INS 12555/2012 1 VSOL 772/2012-A-20

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Bohumily anonymizovano , anonymizovano , bytem Drnovice 167, PSČ 676 76, o insolvenčním návrhu dlužnice spojeném s návrhem na povolení oddlužení, k odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3.8.2012 č.j. KSBR 27 INS 12555/2012-A-9

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3.8.2012 č.j. KSBR 27 INS 12555/2012-A-9 se z r u š u j e a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně uložil podle ustanovení § 108 odst. 1, 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) insolvenčním navrhovatelům: a) dlužnici Bohumile anonymizovano , b) věřiteli Stanislavu Šamšulovi, aby ve lhůtě pěti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí zaplatili společně a nerozdílně zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. V odůvodnění uvedl, že dlužnice byla usnesením ze dne 5.6.2012 č.j. KSBR 27 INS 12555/2012-A-5 vyzvána, aby ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení tohoto usnesení opravila a doplnila svůj insolvenční návrh na povolení oddlužení a současně poučena, že nebude-li návrh řádně opraven a doplněn a pro tyto nedostatky nebude možno pokračovat v insolvenčním řízení, soud návrh na povolení oddlužení podle ustanovení § 393 odst. 3 IZ odmítne a současně rozhodne podle ustanovení § 396 odst. 1 IZ o způsobu řešení úpadku dlužnice konkursem. Protože dlužnice na tuto výzvu soudu nereagovala a svůj insolvenční návrh na povolení oddlužení řádně neopravila a nedoplnila, bude její úpadek řešen prohlášením konkursu. Proto byla insolvenčním navrhovatelům uložena povinnost zaplati společně a nerozdílně zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Proti tomuto rozhodnutí podala odvolání pouze dlužnice, která namítala, že na shora citované usnesení soudu prvního stupně k opravě a doplnění návrhu reagovala podáním doručeným soudu dne 6.8.2012, neboť se mylně domnívala, že do stanovené sedmidenní lhůty se nezapočítávají dny pracovního volna.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1 IZ, § 212, § 212 a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužnice se insolvenčním návrhem ze dne 9.5.2012, doručeným soudu dne 24.5.2012, domáhala rozhodnutí o svém úpadku, ovšem zatímco v kolonce 08 návrhu navrhovala jeho řešení plněním splátkového kalendáře, v kolonce 09 návrhu navrhovala, aby bylo oddlužení řešeno zpeněžením majetkové podstaty. V návrhu dále uvedla, že je v současné době vedena na úřadu práce, je rozvedená, má vyživovací povinnost ke dvěma nezletilým dětem, vůči zajištěnému věřiteli má závazek ve výši 1.757.949 Kč, který je zajištěn nemovitostmi v hodnotě cca 2.100.000 Kč a dále má závazky vůči nezajištěným věřitelům ve výši celkem cca 608.457 Kč. V kolonce 16 návrhu uvedla, že vlastní osobní automobil Fiat Marrea Viekend rok výroby 1996 za pořizovací cenu 40.000 Kč a dále nemovitosti, které jsou předmětem zajišťovacích práv, zapsané na LV č. 707 pro obec a kat. úz. Drnovice, a to budova č. p. 167 na parc. č. St. 174, parc. č. St. 174 o výměře 380 m a pozemek č. 1309/6 o výměře 414 m. Usnesením ze dne 5.6.2012 č.j. KSBR 27 INS 12555/2012-A-5 byla dlužnice vyzvána, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložila soudu písemné vyjádření k : a) okolnostem, jež vedly k jejímu úpadku, tedy z jakého důvodu a k jakému účelu si brala na sebe jednotlivé závazky, na co tyto finanční prostředky konkrétně použila; b) k rozporu ve svém tvrzení, kdy v popisu rozhodujících skutečností podaného formuláře navrhuje jako způsob svého oddlužení zpeněžení majetkové podstaty a naopak v oddíle 8 podaného formuláře navrhuje jako způsob svého oddlužení plnění splátkového kalendáře. Současně byla poučena, že nebude-li přes tuto výzvu ve stanovené lhůtě návrh řádně opraven a doplněn a pro tyto nedostatky nebude možno pokračovat v insolvenčním řízení, soud návrh na povolení oddlužení podle ustanovení § 393 odst. 3 IZ odmítne a současně rozhodne podle ustanovení § 396 odst. 1 IZ o způsobu řešení úpadku konkursem. Toto rozhodnutí bylo dlužnici doručeno dne 27.7.2012, takže posledním dnem stanovené sedmidenní lhůty k podání vyjádření byl pátek 3.8.2012. Ještě v tento den (aniž uplynula lhůta) insolvenční soud rozhodl odvoláním napadeným rozhodnutím o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení z důvodu, že návrh na povolení oddlužení bude pro nesplnění shora citované výzvy dle ustanovení § 393 odst. 3 IZ odmítnut a současně bude rozhodnuto podle ustanovení § 396 odst. 1 IZ o způsobu řešení úpadku konkursem. Podáním ze dne 30.7.2012, doručeným soudu dne 31.7.2012, do tohoto řízení přistoupil vlastním insolvenčním návrhem věřitel Stanislav anonymizovano , anonymizovano , bytem Rájec-Jestřebí, Na Vyhlídce 655, PSČ 679 02, který následně vzal tento insolvenční návrh zpět podáním ze dne 11.9.2012, a proto insolvenční soud usnesením ze dne 12.9.2012, které nabylo právní moci 10.10.2012 (tedy po rozhodnutí odvoláním napadeným usnesením) řízení o insolvenčním návrhu tohoto věřitele podle ustanovení § 130 odst. 1 věta první IZ zastavil. Na tomto základě rozhodl soud odvoláním napadeným rozhodnutím.

Dále insolvenční soud usnesením ze dne 3.8.2012 č.j. KSBR 27 INS 12555/2012-A-8 dlužnici uložil, aby se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení písemně vyjádřila k insolvenčnímu návrhu věřitele Stanislava Šamšuly a připojila listiny, jichž se bude případně dovolávat (výrok I.) a dále dlužnici vyzval, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložila insolvenčnímu soudu seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů a seznam svých zaměstnanců (výrok II.) s poučením o obsahových náležitostech těchto seznamů. Rovněž v tomto rozhodnutí byla opakovaně poučena, že nebude-li přes tuto výzvu ve stanovené lhůtě návrh řádně opraven a doplněn, a pro tyto nedostatky nebude možno pokračovat v insolvenčním řízení, soud návrh na povolení oddlužení podle ustanovení § 393 odst. 3 IZ odmítne a současně rozhodne podle ustanovení § 396 odst. 1 IZ o způsobu řešení úpadku konkursem. Na první výzvu ze dne 5.6.2012 reagovala dlužnice podáním ze dne 3.8.2012, doručeným soudu dne 6.8.2012, ve kterém mimo jiné uvedla, že k jejímu úpadku vedly dluhy jejího bývalého manžela, ke kterým přistoupila formou notářského zápisu a dále upřesnila, že navrhuje, aby její oddlužení bylo řešeno zpeněžením majetkové podstaty. Na druhou výzvu ze dne 3.8.2012 reagovala dlužnice podáním ze dne 10.9.2012, doručeným soudu 11.9.2012, a dále ještě podáním ze dne 21.9.2012, doručeným soudu téhož dne.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 108 odst. 1, odst. 2, věty první IZ insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, jestliže je to nutné ke krytí nákladů a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000 Kč.

Podle ustanovení § 398 IZ oddlužení lze provést zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře (odstavec 1). Při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty se postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení majetkové podstaty v konkursu (odstavec 2, věta první).

Podle ustanovení § 393 IZ neobsahuje-li návrh na povolení oddlužení všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný a nebo neurčitý, insolvenční soud usnesením vyzve osobu, která jej podala, k jeho opravě nebo doplnění v určené lhůtě, která nesmí být delší než 7 dnů. Současně ji poučí, jak má opravu nebo doplnění provést (odstavec 1). Podle odstavce 1 postupuje insolvenční soud i tehdy, nejsou-li k návrhu na povolení oddlužení připojeny zákonem požadované přílohy nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti (odstavec 2). Návrh na povolení oddlužení insolvenční soud odmítne, není-li přes jeho výzvu řádně doplněn a v řízení o něm nelze pro tento nedostatek pokračovat nebo nejsou-li k němu přes jeho výzvu připojeny zákonem požadované přílohy a nebo neobsahují-li tyto přílohy přes jeho výzvu stanovené náležitosti (odstavec 3).

Podle ustanovení § 396 odst. 1 IZ v případě, že soud návrh na povolení oddlužení odmítne, vezme na vědomí jeho zpětvzetí nebo jej zamítne, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.

Odvolací soud konstatuje, že usnesení ze dne 5.6.2012 č.j. KSBR 27 INS 12555/2012-A-5 není svým obsahem a charakterem výzvou k opravě nebo doplnění návrhu na povolení oddlužení ve smyslu ustanovení § 393 IZ, neboť nesrozumitelnost a nebo neurčitost nelze spatřovat v tom, že dlužnice v návrhu uvedla způsob řešení úpadku jak plněním splátkového kalendářem, tak zpeněžením majetkové podstaty, neboť navrhovaným způsobem oddlužení není soud vázán-o způsobu oddlužení rozhodují věřitelé. Nejedná se tedy ve smyslu ustanovení § 393 odst. 3 IZ o nedostatek, pro který nelze v řízení pokračovat. Rovněž sdělení okolností, jež vedly k úpadku dlužnice, tedy z jakého důvodu a k jakému účelu si brala na sebe jednotlivé závazky, na co tyto finanční prostředky konkrétně použila, nejsou podstatnou náležitostí návrhu na povolení oddlužení, když neuvedení těchto skutečností nevede k neprojednatelnosti návrhu. Skutečnost, že dlužnice na tuto výzvu nereagovala v zákonem stanovené sedmidenní lhůtě, nemůže vést k odmítnutí návrhu na povolení oddlužení dle ustanovení § 393 odst. 3 IZ. Závěr insolvenčního soudu, že úpadek dlužnice bude dle ustanovení § 396 odst. 1 IZ řešen konkursem a tudíž i závěr, že pro je účely je nezbytné složit zálohu na náklady insolvenčního řízení je proto předčasný. Řádnou výzvou k opravě a doplnění návrhu na povolení oddlužení ve smyslu ustanovení § 393 odst. 1 IZ s následky podle ustanovení § 393 odst. 3 IZ je až výzva insolvenčního soudu obsažená v usnesení ze dne 3.8.2012 č.j. KSBR 27 INS 12555/2012-A-8, na kterou dlužnice reagovala podáními ze dne 21.9.2012 a ze dne 10.9.2012, kterými doplnila insolvenční návrh a připojila k nim i zákonem požadované přílohy. Bude na soudu prvního stupně, aby posoudil, zda zákonem požadované přílohy obsahují stanovené náležitosti a dospěje-li k závěru, že návrh na povolení oddlužení byl řádně opraven a doplněn zváží, zda je možné povolit dlužnici oddlužení zpeněžením majetkové podstaty a v závislosti na předpokládaných výdajích s tímto zpeněžováním znovu rozhodne o výši zálohy.

Pro úplnost odvolací soud dodává, že insolvenčnímu navrhovateli Stanislavu Šamšulovi není důvod ukládat povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, neboť svůj insolvenční návrh vzal zpět a řízení o jeho návrhu bylo pravomocně skončeno.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 219a odst. 1 písm. a) zrušil a podle ustanovení § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 13. listopadu 2012

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu