1 VSOL 770/2013-A-20
KSBR 31 INS 11425/2013 1 VSOL 770/2013-A-20

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka Bc. Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Uherské Hradiště, Stará Cihelna 1743, PSČ 686 05, o insolvenčním návrhu navrhovatelů a) JUDr. Ing. Petra Bernátka, insolvenčního správce společnosti ATRANET INTERNATIONAL a.s., se sídlem Uherské Hradiště, Kopánky 1232, PSČ 686 05, IČ: 28327993, b) dlužníka Bc. Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Uherské Hradiště, Stará Cihelna 1743, PSČ 686 05, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30.7.2013, č.j. KSBR 31 INS 11425/2013-A-11,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 108 odst. 1, odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), uložil navrhovatelům, aby společně a nerozdílně zaplatili zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání ze dne 15.8.2013, které bylo doručeno soudu prvního stupně dne 16.8.2013.

Podáním ze dne 10.9.2013, které bylo doručeno soudu prvního stupně dne 10.9.2013, vzal dlužník odvolání ze dne 15.8.2013 výslovně zpět.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 207 odst. 2 o.s.ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví.

V daném případě vzal dlužník své odvolání proti výše uvedenému usnesení soudu prvního stupně zpět dříve, než o podaném odvolání bylo rozhodnuto odvolacím soudem, odvolací soud proto postupoval dne ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. f), § 229 odst. 4 o.s.ř.).

V Olomouci dne 24. září 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu