1 VSOL 77/2018-B-210
č. j. KSOS 31 INS 16241/2013 1 VSOL 77/2018-B-210

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenční věci

dlužníka: Magnety, s.r.o., IČO 25854666 sídlem Světlá 334, 793 31 Světlá Hora zastoupeného advokátem JUDr. Tomášem Chlebikem sídlem Karola Śliwky 621/5, 733 01 Karviná-Fryštát

o zprávě odvolaného insolvenčního správce ze dne 14. 7. 2015, k odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 9. 2017, č. j. KSOS 31 INS 16241/2013-B-189,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 9. 2017, č. j. KSOS 31 INS 16241/2013-B-189 se potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Shora označeným usnesením soud prvního stupně s odkazem na ustanovení § 38 odst. 5, § 39 odst. 2, odst. 3 a § 230 odst. 1, odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ) schválil zprávu odvolaného insolvenčního správce Ing. Petra Zbořila o jeho činnosti, včetně vyúčtování odměny a výdajů ze dne 14. 7. 2015, která byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku od 3. 6. 2016, a to hotové výdaje správce ve výši 8 541,60 Kč včetně daně z přidané hodnoty a náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty ve výši 403 065,93 Kč včetně daně z přidané hodnoty (dále jen též DPH ).

2. V důvodech po té, kdy konstatoval, že usnesením ze dne 5. 2. 2014, č. j. KSOS 31 INS 16241/2013-A-73 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a jeho řešení konkursem a insolvenčním správcem byl ustanoven Ing. Petr Zbořil, který však byl následně usnesením ze dne 20. 2. 2015 isir.justi ce.cz

(č. d. B-53) z funkce správce odvolán a insolvenční správkyní byla ustanovena JUDr. Ilona Dorková, dále soud prvního stupně uvedl, že odvolaný správce předložil zprávu o své činnosti a vyúčtování své odměny a výdajů ze dne 14. 7. 2015. Dle této zprávy příjmy majetkové podstaty po dobu činnosti Ing. Petra Zbořila činily celkem 1 512 029,70 Kč a byly tvořeny výtěžkem prodeje zbylých zásob, vymožením pohledávek, nájemným za pronájem nemovitostí a movitých věcí a příjmy za práci ve mzdě, naproti tomu výdaje činily celkem 780 737,13 Kč a byly tvořeny pohledávkami za majetkovou podstatou (§ 168 IZ) a pohledávkami postavenými na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (§ 169 IZ). Pokud jde o pohledávky za majetkovou podstatou, pak vyúčtoval zálohu na svou odměnu ve výši 102 850 Kč včetně DPH, která odpovídá odměně podle ustanovení § 2a vyhlášky č. 313/2007 Sb., v platném znění, a to za přezkum 85 přihlášek pohledávek. Dále vyúčtoval své hotové výdaje ve výši 34 104,10 Kč včetně DPH (kancelářské potřeby 2 258,60 Kč, cestovné, parkovné a pohonné hmoty 25 562,50 Kč, poštovné 3 593-Kč a poplatky 2 690 Kč). Náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty dle této zprávy činily 70 718 Kč včetně DPH a byly tvořeny náklady na ocenění nemovitých věcí ve výši 10 000 Kč, náklady na zpracování geometrického plánu ve výši 13 008 Kč, náklady na statické posouzení budov po zřícení komínu ve výši 9 680 Kč, náklady na ocenění movitých věcí ve výši 19 600 Kč a 2 920 Kč a náklady na ocenění 6 osobních automobilů ve výši celkem 15 510 Kč. Další náklady spojené s udržování a správou majetkové podstaty činily částku 418 325,03 Kč včetně DPH a byly tvořeny náklady: za právní zastoupení ve výši 4 114 Kč, za vedení účetnictví, mzdové, personální a daňové agendy a za archivaci účetnictví ve výši 49 817 Kč, na provoz a opravu automobilu ve výši 21 363,10 Kč, na skladování automobilů ve výši 60 500 Kč, na opravu střechy v areálu dlužníka ve výši 121 000 Kč, náhradou škody vzniklou únikem plynu z poškozeného vedení po zřícení komínu ve výši 161 530,93 Kč. Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou činily částku 154 736 Kč (pracovně právní nároky). Po té, kdy soud tuto zprávu zveřejnil 3. 6. 2016 vyhláškou ze dne 2.6.2016 (č.d. B-117) v insolvenčním rejstříku (§ 38 odst. 5, § 304 odst. 2 IZ), podali proti ní včasné námitky věřitel č. 73 M 8 Slovakia, s.r.o. (dále jen věřitel č. 73) a dlužník. Věřitel č. 73 namítl, že odvolaný správce hradil z majetkové podstaty náklady bez souhlasu věřitelského výboru, konkrétně se jednalo o odměnu advokáta za sepis vylučovací žaloby ve výši 4 114 Kč, náklady za vedení účetnictví, mzdové, personální a daňové agendy a za archivaci účetnictví ve výši 49 817 Kč, za skladování automobilů ve výši 60 500 Kč, náklady na opravu střechy v areálu dlužníka ve výši 121 000 Kč a náhradu škody vzniklé únikem plynu z poškozeného vedení po zřícení komínu ve výši 161 530,93 Kč. Věřitel namítal, že pokud chtěl správce pro sepis žaloby a vedení účetnictví využít služeb specializovaných odborníků, měl si vyžádat souhlas soudu a věřitelského výboru, oprava střechy a náhrada škody za únik plynu nejsou pohledávkami za majetkovou podstatou. Správce by tudíž měl tyto náklady v celkové výši 396 991,90 Kč nést ze svého. Dlužník namítl, že odvolaný správce sepsal do majetkové podstaty osobní vůz VW Passat, reg. zn. 7T6 3686 a převzal jej dne 7. 3. 2017 se stavem tachometru 163 510 km, toto vozidlo následně používal pro svou potřebu nejméně do 20. 2. 2015, kdy byl k ocenění vozidla vyhotoven znalecký posudek, ve kterém je uveden stav tachometru 173 222 km. Náklady na provoz vozu správce vyúčtoval jako své hotové výdaje ve výši 25 562,50 Kč včetně DPH (cestovné, parkovné a pohonné hmoty) a náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty ve výši 21 363,10 Kč včetně DPH (oprava automobilu, výměna skla 13 314 Kč, náhradní díly, pneu, baterie 7 591 Kč, provoz automobilu, oleje 458,10 Kč), tzn. jako pohledávku za majetkovou podstatou v celkové výši 46 925,60 Kč včetně DPH. Tato částka byla vyúčtována na úkor věřitelů dlužníka.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

3. Dále soud prvního stupně uvedl, že k projednání těchto námitek nařídil na 25. 1. 2017 a následně na 6. 9. 2017 jednání, u kterých se správce Ing. Petr Zbořil k jednotlivým výdajům podrobně vyjádřil a na základě provedeného dokazování, po té kdy zdůraznil, že při výkonu funkce insolvenčního správce je třeba rozlišit činnosti, které je správce povinen vykonávat osobně, a činnosti, u kterých tomu tak není, soud prvního stupně ohledně sporných výdajů odvolaného správce dospěl k těmto závěrům:

-pokud jde o náklady na právní zastoupení ve výši 4.114 Kč (spor o vyloučení movitých věcí z majetkové podstaty dlužníka Sinomag s.r.o.), pak uplatnění a vymáhání pohledávek dlužníka ve prospěch majetkové podstaty, včetně vedení soudních sporů ve prospěch majetkové podstaty (vylučovací žaloby, odpůrčí žaloby), je jednou z činností, kterou je insolvenční správce podle ustanovení § 39 odst. 2 IZ povinen vykonávat osobně. Pokud správce uzavře smlouvu o poskytování právních služeb s advokátem a odměna advokáta má jít na vrub majetkové podstaty, musí k tomu mít předem souhlas věřitelského výboru. K nákladům právního zastoupení ve výši 4 114 Kč odvolaný správce o souhlas věřitelského výboru ani dodatečně nežádal, v předané dokumentaci současné správkyni se žádná plná moc pro advokátku JUDr. Miluši Kulhavou nenachází, ani smlouva o poskytování právních služeb, pouze faktura na uvedenou částku se splatností 2. 4. 2014. Z uvedených důvodů soud tyto náklady neschválil;

-vedení účetnictví a s tím související agendy, při níž vznikly náklady ve výši 49 817 Kč, není činností, kterou je správce povinen vykonávat osobně, jde o existující činnost dlužníka, ve které správce pokračuje, k uzavření smlouvy o vedení účetnictví proto souhlasu věřitelského výboru není potřeba. Pokud jde o cenu těchto služeb, správce uzavřel smlouvu s osobou, která tyto činnosti vykonávala pro dlužníka před úpadkem, a to za stejných cenových podmínek, což soud považuje za standardní postup. Po utlumení činnosti dlužníka byla cena snížena. Tyto výdaje soud schválil;

-pokud jde náklady na skladování vozidel dlužníka ve výši 60 500 Kč, jedná se o správu majetkové podstaty. Insolvenční správce je povinen postupovat tak, aby nedošlo k jakékoliv újmě na majetku sepsaném do podstaty. Jde-li se o nezajištěný majetek, musí mít náklady, které v této souvislosti vynaloží z majetkové podstaty, odsouhlaseny věřitelským výborem. Jedná-li se o zajištěný majetek, pokyny k jeho správě dává správci zajištěný věřitel. V daném případě z přihlášky pohledávky P51 a seznamu přihlášených pohledávek-přezkumného listu P51 vyplývá, že obě vozidla-Audi Q7 a VW Passat zajišťují pohledávku věřitele č. 50 Škofin s.r.o. Odvolaný správce si proto měl, pokud jde o správu, tzn. i uskladnění těchto vozidel do doby jejich prodeje, vyžádat pokyn tohoto zajištěného věřitele, což neučinil. Tento výdaj proto soud neschválil;

-náklady na opravu střechy nemovitosti v areálu dlužníka ve výši 121.000 Kč, vč. DPH- uvedená nemovitost dlužníka zajišťovala pohledávku P3, věřitelem v té době byla PECUNIA leasing, a.s., která tento výdaj dodatečně odsouhlasila, rovněž věřitelský výbor sdělil, že tento výdaj byl účelně vynaložený. Proto soud tento výdaj schválil;

-náhradu škody ve výši 161 530,93 Kč, způsobené zřícením komína v areálu dlužníka nájemci Ferrite-Tech, s.r.o. je pohledávkou za majetkovou podstatou, která vznikla v souvislosti se správou majetkové podstaty dlužníka. Jednalo se o mimořádnou událost, jejíž vznik správce nemohl ovlivnit a kterou bylo třeba bezodkladně řešit, aby se zamezilo vzniku dalších škod. Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

Soud považuje tento náklad za účelně vynaložený i přesto, že nebyl odsouhlasen věřitelským výborem, proto jej schválil;

-náklady na provoz a opravu automobilu ve výši 21 363,10 Kč a hotové výdaje správce ve výši 25 562,50 Kč (cestovné, parkovné a pohonné hmoty). K těmto výdajům odvolaný správce uvedl, že pro svou potřebu, zejména v souvislosti s výkonem funkce správce dlužníka, avšak nejenom s ním, používal vozidlo dlužníka. Vozidlo tedy používal ve svůj prospěch na vrub majetkové podstaty. Jízdné, ať již osobním vozidlem, vlakem či jinými dopravními prostředky při výkonu funkce správce je jeho hotovým výdajem. Při použití osobního vozidla správce účtuje jízdné podle platné vyhlášky o cestovních náhradách, podle níž je kromě náhrady pohonných hmot poskytována i náhrada za opotřebení vozidla. Musí se však jednat o vozidlo správce. Lze si přestavit situaci, kdy si správce pronajme na přechodnou dobu vozidlo od dlužníka, a to za obvyklé nájemné, za splnění předpokladu, že tento nájem bude pro podstatu přínosem. K uzavření nájemní smlouvy by byl nepochybně nezbytný souhlas věřitelského výboru, v případě zajištěného majetku souhlas zajištěného věřitele. V dané věci odvolaný správce nájemní smlouvu uzavřenu neměl, žádné nájemné do podstaty nehradil a vozidlo bezesmluvně používal na vrub podstaty ve svůj prospěch, kterým je i výkon funkce správce dlužníka. Takovýto postup je zcela v rozporu řádným výkonem funkce insolvenčního správce a zásadami insolvenčního řízení. Tyto výdaje proto soud neschválil.

4. Na základě výše uvedených závěrů proto soud prvního stupně schválil závěrečnou zprávu odvolaného insolvenčního správce ze dne 14. 7. 2015 s tím, že schválil jeho hotové výdaje ve výši 8 541,60 Kč včetně DPH (kancelářské potřeby 2 258,60 Kč včetně DPH, poštovné 3 593 Kč, poplatky 2 690 Kč) a naproti tomu neschválil jeho hotové výdaje ve výši 25 562,50 Kč včetně DPH (cestovné, parkovné a pohonné hmoty). Náklady spojené s udržování a správou majetkové podstaty schválil ve výši 70 718 Kč včetně DPH (náklady: na ocenění nemovitých věcí, na zpracování geometrického plánu, na statické posouzení budov po zřícení komínu, na ocenění movitých věcí a náklady na ocenění 6 osobních automobilů) a ve výši 332 347,93 Kč včetně DPH (vedení účetnictví, oprava střechy a náhrada škody), celkem 403 065,93 Kč včetně DPH. Neschválil je ve výši 85 977,10 Kč včetně DPH (náklady právního zastoupení, skladování vozidel a náklady na provoz a opravu vozidla užívaného správcem). Neschválené hotové výdaje a náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty nelze uspokojit z majetkové podstaty dlužníka a správce je ponese ze svého. Pokud jde o nárok odvolaného správce na odměnu za výkon funkce, pak o odměně obou správců bude rozhodnuto v usnesení o schválení konečné zprávy, ve kterém soud rozhodne o celkové výši odměny a o tom, jaký podíl odměny náleží každému z nich.

5. Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání. I když přisvědčil, že závěry soudu prvního stupně jsou převážně správné, nicméně namítl, že pokud správce bez svolení vlastníka užíval automobily zahrnuté do majetkové podstaty, soud byl povinen vyčíslit hodnotu užívání vozidel a tuto přičíst k tíži správce. Dále objekt, ve kterém došlo ke zřícení komínu, nebyl pojištěn. Proto také musela být škoda uhrazena v plné výši bez nároku na pojistné plnění. To se týká nejen škody na stavbách, ale i na uniklém plynu a sankčním plněním za nadměrný odpočet plynu. Náklady na opravu střechy ve výši 121 000 Kč byly rovněž vynaloženy bez souhlasu věřitelského výboru, a pokud jde o souhlas věřitele PECUNIA leasing a.s., ten je nepodstatný, neboť nebyl udělen

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

v době, kdy správce peníze čerpal anebo v době, kdy PECUNIA leasing a.s. byla držitelem pohledávky a v postavení věřitele. Rozhodnutí je proto předčasné, neboť vychází z nedostatečně zjištěného skutkového stavu. Proto navrhl jeho zrušení a vrácení věci soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

6. Odvolaný správce Ing. Petr Zbořil ve vyjádření k tomuto odvolání především odkázal na svá předchozí podání a zdůraznil, že automobil Passat se rozhodl užívat, neboť neměl svůj automobil, autobusem nebo vlakem vše nestíhal. Bylo mu to trapné a o této situaci věděli jak dlužník, tak věřitelé, když se na jednání s nimi musel operativně dostavit. Ke všemu co správce udělá, však není potřebný souhlas věřitelského orgánu nebo soudu, je však na správci, aby zdůvodnil a obhájil své jednání i vynaložené výdaje. Co se týče neschválených výdajů na cestovné a provoz automobilu ve výši 46 825,60 Kč , rozhodnutí soudu respektuje, nicméně je to jeho daň za to, že nedokázal soud a věřitelský výbor přesvědčit o tom, že v případě použití vlastního vozidla by náklady na cestovné byly cca ve stejné výši. Co se týče neschválení nákladů na skladování automobilů 60 500 Kč, rozhodnutí opět respektuje, není to však dobrý vzkaz všem pronajímatelům parkovacích nebo garážových ploch pro spolupráci s insolvenčními správci. Pokud se jedná o pojištění objektů v areálu dlužníka, jednalo se o majetek, který sloužil k zajištění pohledávky věřitele, a bylo na tomto věřiteli, zda pojistit nebo ne. Zajištěný věřitel mu však pokyn k obnovení zaniklého pojištění nedal. Náklady na opravu střechy ve výši 121 000 Kč byly projednány a uhrazeny se souhlasem PECUNIA leasing, a.s. jako zajištěného věřitele, oprava byla do konce roku 2014 dokončena a zaplacena 13. 1. 2015. S odvolacími námitkami dlužníka proto nesouhlasí.

7. Podle ustanovení § 7 IZ platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je v dané věci občanský soudní řád ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz přechodná ustanovení v čl. II bod 1. zák. č. 296/2017 Sb., kterým byl s účinností od 30. 9. 2017 novelizován zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád).

8. Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou (§ 298 odst. 7 IZ), přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.) a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

9. Podle ustanovení § 230 IZ platí, že správou majetkové podstaty se rozumí zejména činnost, jakož i právní úkony a opatření z ní vyplývající, pokud směřuje k tomu, aby a) nedocházelo ke znehodnocení majetkové podstaty, zejména aby nedošlo k odstranění, zničení, poškození nebo odcizení majetku, který do ní náleží, b) majetek náležející do majetkové podstaty byl využíván v souladu se svým určením, pokud tomu nebrání jiné okolnosti, c) se majetková podstata rozmnožila, lze-li takovou činnost rozumně očekávat se zřetelem ke stavu majetkové podstaty a obvyklým obchodním příležitostem, d) byly vymoženy pohledávky dlužníka včetně plnění z neplatných a neúčinných právních úkonů (odst. 1). Jde-li o správu věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je osoba s dispozičními oprávněními vázána pokyny zajištěného věřitele směřujícími k řádné správě; je-li zajištěných věřitelů více, Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

uděluje tyto pokyny zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první v pořadí. Jestliže zajištěný věřitel neudělí příslušné pokyny ani ve lhůtě určené insolvenčním soudem, má právo je udělit zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako další v pořadí; jinak pokyny udělí v rámci dohlédací činnosti insolvenční soud, který současně rozhodne o nákladech spojených s provedením jeho pokynu. Osoba s dispozičními oprávněními může odmítnout pokyny zajištěného věřitele, má-li za to, že nesměřují k řádné správě; v takovém případě požádá insolvenční soud o jejich přezkoumání v rámci dohlédací činnosti (odst. 2). Náklady spojené s provedením jeho pokynu podle odstavce 2 nese zajištěný věřitel ze svého (odst. 3).

10.Ustanovení § 38 odst. 5 IZ stanoví, že insolvenční správce odvolaný z funkce nebo zproštěný funkce v průběhu insolvenčního řízení provede vyúčtování odměny a hotových výdajů ve zprávě o své činnosti; pro projednání této zprávy platí přiměřeně § 304. Umožňuje-li to stav insolvenčního řízení, rozhodne insolvenční soud o schválení této zprávy již v jeho průběhu; jde-li o hotové výdaje insolvenčního správce, náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty a vyúčtování vyplacených záloh, učiní tak bez zbytečného odkladu po projednání zprávy. Proti rozhodnutí o schválení takové zprávy mohou podat odvolání insolvenční správce, který zprávu podal, ustanovený insolvenční správce a věřitelé a dlužník, jejichž námitkám proti této zprávě nebylo vyhověno.

11.Podle ustanovení § 39 IZ platí, že náklady na činnosti, ke kterým je insolvenční správce povinen podle zákona nebo podle rozhodnutí insolvenčního soudu, jsou zahrnuty v jeho odměně a nese je ze svého. Výjimečně může splnění těchto činností zadat jiným osobám na účet majetkové podstaty se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru; tím nejsou dotčeny jeho povinnosti ani odpovědnost podle tohoto zákona (odst. 2). Náklady insolvenčního správce spojené s využitím právních, ekonomických a jiných specializovaných odborníků lze hradit z majetkové podstaty, jen je-li jejich využití účelné vzhledem k rozsahu a náročnosti insolvenčního řízení a jsou-li předem schváleny věřitelským výborem (odst. 3).

12.Co se týče skutkových zjištění, jak jsou uvedeny v napadeném usnesení, jedná se o zjištění správná, mající plnou oporu ve spise i v provedeném dokazování, proto odvolací soud v zájmu stručnosti rozhodnutí na tato zjištění soudu prvního stupně v celém rozsahu odkazuje. Dále nutno zdůraznit, že soud prvního stupně se závěrečnou zprávou a vyúčtováním odvolaného správce na základě provedeného dokazování náležitě zabýval, se všemi námitkami, ať již věřitele č. 73 (člen věřitelského výboru) či dlužníka se bezezbytku a věcně správně v napadeném rozhodnutí vypořádal a v neposlední řadě věcně správně zdůvodnil proč hotové výdaje správce ve výši 25.562,50 Kč a jím vynaložené náklady s udržováním a správou majetkové podstaty ve výši 85 977,10 Kč schválit nelze. Proto odvolací soud i na tyto závěry v celém rozsahu odkazuje.

13.Naproti tomu námitku dlužníka ohledně nutnosti vyčíslit hodnotu užívání vozidla správcem považuje odvolací soud za bezpředmětnou, neboť předmětem přezkumu soudu prvního stupně byly skutečné příjmy a výdaje za dobu působení odvolaného správce. Stejně tak je nedůvodná námitka, že nemovitosti nebyly pojištěny a že výdaje na odstranění škod mohly být hrazeny, případně částečně hrazeny, z pojistného plnění, neboť tento majetek byl předmětem zajištění a zajištěný věřitel pokyn k pojištění správci nedal, resp. dlužník žádný takový pokyn netvrdil ani nedoložil. Pokud se týče nákladů na opravu střechy ve výši 121 000 Kč vč. DPH, šlo o účelně vynaložené náklady, navíc k odstranění závady a k úhradě těchto nákladů měl správce pokyn Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

zajištěného věřitele, přitom se nejednalo o pokyn dodatečný, ale aktuální, jak to vyplývá, ze sdělení správce i původního zajištěného věřitele č. 3 (viz sdělení PECUNIA leasing a.s. ze dne 23. 2. 2017 č.d. B-158).

14.Proto pokud soud prvního stupně schválil zprávu odvolaného správce Ing. Petra Zbořila o jeho činnosti, a to se týče příjmů za dobu jeho působení ve výši 1 512 029,70 Kč, hotových výdajů správce ve výši 8.541,60 Kč vč. DPH a nákladů spojených s udržováním a správou majetkové podstaty v celkové výši 403 065,93 Kč, jde o rozhodnutí věcně správné. Správně soud prvního stupně poukázal, že o odměně odvolaného správce nerozhodoval, neboť o odměně obou správců, resp. o jejich podílu na celkové odměně, bude rozhodováno až v rámci usnesení o schválení konečné zprávy.

15.Ze všech uvedených důvodů proto postupoval odvolací soud podle ustanovení § 219 o.s.ř. a napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenční správkyni, odvolanému správci, věřitelskému výboru a státnímu zastupitelství, které případně opětovně vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

Olomouc dne 27. února 2018

JUDr. Anna Hradilová, v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová