1 VSOL 767/2015-P7-23
KSBR 47 INS 6107/2013 1 VSOL 767/2015-P7-23

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníků a) Karla anonymizovano , anonymizovano , b) Jitky anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Mokrá, Horákov 318, PSČ 644 04, o přihlášce pohledávky P7 věřitele RCI Financial Services, s.r.o., IČ: 257 22 328, se sídlem Praha 4-Michle, Želetavská 1525/1, zastoupeného Mgr. Petrem Šabatkou, advokátem se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 33, PSČ 110 00, o odvolání tohoto věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10.10.2014, č.j. KSBR 47 INS 6107/2013-P7-9

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10.10.2014, č.j. KSBR 47 INS 6107/2013-P7-9 se z r u š u j e a řízení se z a s t a v u j e .

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl pro opožděnost dle ust. § 208 odst. 1 o.s.ř. odvolání dlužníka ze dne 25.8.2014 proti usnesení č.j. KSBR 47 INS 6107/2013-P7-2 ze dne 29.11.2013. Ovšem odvolání nepodal dlužník, ale věřitel (o odvolání věřitele bylo rozhodnuto usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 6.2.2015, č.j. KSBR 47 INS 6107/2013-P7-11 ve znění usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25.5.2015, č.j. 1 VSOL 288/2015-P7-16, KSBR 47 INS 6107/2013, kterým bylo usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6.2.2015, č.j. KSBR 47 INS 6107/2013-P7-11 změněno tak, že odvolání věřitele ze dne 25.8.2014 proti usnesení č.j. KSBR 47 INS 6107/2013-P7-2 ze dne 29.11.2013 se pro opožděnost neodmítá).

Proti tomuto rozhodnutí o odmítnutí odvolání dlužníka ze dne 25.8.2014 podal věřitel včas odvolání (P7-10 ze dne 3.2.2015, P7-19 ze dne 18.6.2015), ve kterém mimo jiné namítal, že usnesení ze dne 29.11.2013, č.j. KSBR 47 INS 6107/2013-P7-2, kterým bylo rozhodnuto o odmítnutí přihlášky pro opožděnost, mu nebylo řádně doručeno, neboť společně s přihláškou věřitel předložil soudu plnou moc k zastupování udělenou dne 24.7.2012 advokátovi Mgr. Petru Šabatkovi a současně substituční plnou moc ze dne 25.7.2012 udělenou advokátní koncipientce Mgr. Janě Švábové, což soud prvního stupně pominul a doručoval nikoliv advokátovi, ale přímo věřiteli do jeho datové schránky. Pro úplnost dále namítal, že soud prvního stupně ve výroku odvoláním napadeného rozhodnutí nesprávně uvedl, že se jedná o odvolání dlužníka (ovšem v odůvodnění se zabýval odvoláním věřitele), což je zřejmá nesprávnost, kterou soud prvního stupně postupem podle ust. § 164 o.s.ř. neopravil, nýbrž novým usnesením ze dne 6.2.2015 č.j. KSBR 47 INS 6107/2013-P7-11 rozhodl o odvolání věřitele ze dne 25.8.2014.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1 IZ, § 212, § 212a o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Z obsahu předloženého spisu vyplývá, že věřitel RCI Financial Services, s.r.o., IČ: 257 22 328 přihláškou ze dne 17.5.2013, doručenou soudu téhož dne, přihlásil do insolvenčního řízení dlužnice Jitky anonymizovano pohledávku ve výši 100.050 Kč. Současně s přihláškou soudu předložil plnou moc ze dne 24.7.2012, udělenou advokátovi Mgr. Petru Šabatkovi, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 33, PSČ 110 00 a současně též substituční plnou moc ze dne 25.7.2012 pro advokátní koncipientku Mgr. Janu Švábovou, ve které je uvedena její adresa pro doručování (RCI Financial Services, s.r.o., Praha 4-Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 10). Usnesením ze dne 29.11.2013, č.j. KSBR 47 INS 6107/2013-P7-2 soud prvního stupně rozhodl o odmítnutí přihlášky tohoto věřitele a rozhodnutí doručil účastníkům v obálce typu III. vložením do domovní schránky dne 12.12.2013 a přihlášenému věřiteli nikoliv do datové schránky advokáta dle předložené plné moci, ale dne 10.12.2013 do datové schránky věřitele. Advokát přihlášeného věřitele podáním ze dne 25.8.2014, doručeným do datové schránky soudu prvního stupně téhož dne, požádal o řádné doručení usnesení ze dne 29.11.2013, č.j. KSBR 47 INS 6107/2013-P7-2 a současně podal proti tomuto rozhodnutí odvolání ze dne 25.8.2014. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím o odvolání dlužníka , tedy o neexistujícím podání, neboť odvolání podal přihlášený věřitel.

Následně pak soud prvního stupně usnesením ze dne 6.2.2015, č.j. KSBR 47 INS 6107/2013-P7-11 rozhodl o odmítnutí odvolání věřitele ze dne 25.8.2014 proti usnesení č.j. KSBR 47 INS 6107/2013-P7-2 ze dne 29.11.2013, které bylo k odvolání věřitele změněno usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26.5.2015, č.j. 1 VSOL 285/2015-P7-16, KSBR 47 INS 6107/2013 tak, že odvolání věřitele se pro opožděnost neodmítá. Tímto rozhodnutím je otázka včasnosti odvolání věřitele ze dne 25.8.2014 proti usnesení ze dne 29.11.2013, č.j. KSBR 47 INS 6107/2013-P7-2 pravomocně vyřešena.

Podle ustanovení § 103 o.s.ř. kdykoli za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení).

Teorie procesního práva a ve shodě s ní i soudní praxe řadí mezi podmínky řízení mimo jiné též návrh na zahájení řízení. Za situace, že dlužník žádné odvolání proti usnesení ze dne 29.11.2013, č.j. KSBR 47 INS 6107/2013-P7-2 nepodal, nebyly dány podmínky pro rozhodování o odvolání dlužníka.

Podle ustanovení § 104 odst. 1 o.s.ř. jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví. Nespadá-li věc do pravomoci soudů nebo má-li předcházet jiné řízení, soud postoupí věc po právní moci usnesení o zastavení řízení příslušnému orgánu; právní účinky spojené s podáním žaloby (návrhu na zahájení řízení) zůstávají přitom zachovány.

Ze shora uvedeného vyplývá, že odvolání dlužníka, o kterém bylo rozhodnuto odvoláním napadeným rozhodnutím, neexistuje, a proto odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí podle ust. § 219a odst. 1, písm. a) zrušil a podle ust. § 221 odst. 1, písm. c) řízení zastavil, neboť je tu takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit.

Pro úplnost odvolací soud odkazuje na obsah svého sdělení ze dne 25.9.2014, číslo dokumentu P-7, kterým byl vrácen spis soudu prvního stupně bez věcného vyřízení. V této souvislosti upozorňuje, že ve věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. 47 ICm 2397/2013 bylo rozhodnuto usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25.9.2014, č.j. 13 VSOL 160/2014-31 tak, že řízení o určení popřené pohledávky se nezastavuje. Proto dává odvolací soud na zvážení postup dle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších soudních úřednících státního zastupitelství a změně souvisejících zákonů, neboť usnesení ze dne 29.11.2013, č.j. KSBR 47 INS 6107/2013-P7-2 vydala asistentka soudce.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud

odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 27. srpna 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu