1 VSOL 76/2016-A-13
KSBR 44 INS 29408/2015 1 VSOL 76/2016-A-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníků: a) Bohumíra anonymizovano , anonymizovano , IČ: 65243897, bytem Polná, Havlíčkova 300, PSČ 588 13 a b) Jindřišky anonymizovano , anonymizovano , IČ: 45636788, bytem Polná, Havlíčkova 300, PSČ 588 13, o insolvenčním návrhu dlužníků spojeném se společným návrhem na povolení oddlužení, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16.12.2015, č.j. KSBR 44 INS 29408/2015-A-8,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16.12.2015, č.j. KSBR 44 INS 29408/2015-A-8, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen IZ ), odmítl insolvenční návrh dlužníků.

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že dlužníci ani přes výzvu soudu zrealizovanou usnesením ze dne 1.12.2015, č.j. KSBR 44 INS 29408/2015-A-4, nepředložili řádný seznam závazků, neboť v předloženém seznamu závazků absentuje datum splatnosti u závazků uvedených pod body 2.2. a 2.5. Dlužníci přitom byli poučeni o následcích nesplnění této výzvy.

Proti tomuto usnesení podali dlužníci odvolání, v němž namítali, že rozhodnutí soudu prvního stupně o odmítnutí insolvenčního návrhu je formalistické a nepřiměřeně přísné, neboť dlužníci v seznamu závazků neuvedli splatnost pouze u dvou vykonatelných závazků, u nichž je na první pohled zjevné, že jsou po dobu delší 3 měsíců po splatnosti. Dlužníci v odvolání údaj o splatnosti závazků pod body 2.2. a 2.5. seznamu závazků doplnili a navrhli, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že se insolvenční návrh neodmítá, event. aby napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobami k tomuto úkonu oprávněnými, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5, odst. 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužníků není důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že řízení v posuzované věci bylo zahájeno dne 25.11.2015 insolvenčním návrhem dlužníků a) a b) spojeným se společným návrhem dlužníků-manželů na povolení oddlužení, jímž se dlužníci domáhali rozhodnutí o svém úpadku a jeho řešení oddlužením ve formě plnění splátkového kalendáře. Dlužníci v návrhu uvedli tři nezajištěné nevykonatelné závazky, sedm nezajištěných vykonatelných závazků a čtyři zajištěné vykonatelné závazky. K návrhu připojili seznam majetku a závazků, který nebyl podepsán a neobsahoval prohlášení o správnosti a úplnosti. Soud prvního stupně vyzval dlužníky usnesením ze dne 1.12.2015, č.j. KSBR 44 INS 29408/2015-A-4, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení doplnili přílohy k insolvenčnímu návrhu a doplnili nebo opravili svůj návrh na povolení oddlužení mimo jiné tak, že připojí seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, ve kterém bude u každého závazku uvedeno konkrétní datum jeho splatnosti s tím, že seznam musí obsahovat výslovné prohlášení, že je správný a úplný a musí být oběma dlužníky podepsán. V odůvodnění usnesení soud prvního stupně konstatoval, že dlužníci k návrhu nepřipojili zákonem požadované přílohy se stanovenými náležitosti a současně dlužníky poučil, že nebudou-li ve stanovené lhůtě k návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo nebudou-li tyto přílohy obsahovat zákonem stanovené náležitosti, soud insolvenční návrh odmítne (§ 128 odst. 2 IZ). Usnesení bylo dlužníkům doručeno dne 2.12.2015. Na tuto výzvu dlužníci reagovali podáním doručeným soudu dne 10.12.2015, v předloženém seznamu závazků však opět neuvedli splatnost závazků specifikovaných pod body 2.2. (vůči věřiteli Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR) a 2.5. (vůči věřiteli GE Money Bank, a.s.). Na tomto základě soud prvního stupně ve věci rozhodl odvoláním napadeným usnesením.

Podle ustanovení § 104 odst. 1 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle ustanovení § 104 odst. 3 IZ, v seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč.

Podle ustanovení § 104 odst. 4 IZ, nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Podle ustanovení § 142 písm. a) IZ, jinými rozhodnutími o insolvenčním návrhu jsou odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady nebo pro zjevnou bezdůvodnost.

Podle ustanovení § 146 odst. 2 IZ, v řízení o odvolání proti rozhodnutí podle § 142 se nepřihlíží ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně.

Odvolací soud se ztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že dlužníci ani přes výzvu soudu prvního stupně zrealizovanou usnesením ze dne 1.12.2015, č.j. KSBR 44 INS 29408/2015-A-4, nepředložili soudu řádný seznam závazků obsahující náležitosti dle ustanovení § 104 odst. 3 IZ, neboť v předloženém seznamu závazků neuvedli splatnost u závazků vůči věřitelům Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR a GE Money Bank, a.s., přestože ve výzvě byli soudem prvního stupně řádně poučeni o této náležitosti seznamu závazků, jakož i o následcích pro případ, že seznam závazků s těmito náležitostmi nepředloží.

K údajům doplněným až v odvolání již nelze přihlížet, neboť dle ustanovení § 142 písm. a), § 146 odst. 2 IZ platí, že vady insolvenčního návrhu a jeho příloh může insolvenční navrhovatel odstranit jen do rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu (§ 128 odst. 1, odst. 2 IZ). K odstranění vad insolvenčního návrhu provedenému až v odvolacím řízení se nepřihlíží.

Z výše uvedeného vyplývá, že byly splněny podmínky pro odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníků dle ustanovení § 128 odst. 2 IZ a soud prvního stupně postupoval správně, pokud insolvenční návrh dlužníků napadeným usnesením odmítl.

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné dle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má- li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 9.února 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka anonymizovano předsedkyně senátu