1 VSOL 759/2015-P11-7
KSOS 37 INS 5959/2015 1 VSOL 759/2015-P11-7

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Ivany Wontrobové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Terezy anonymizovano , anonymizovano , bytem Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, PSČ 742 21, o přihlášce pohledávky P11, věřitele č. 11 ESSOX s.r.o., IČ: 267 64 652, se sídlem České Budějovice, Senovážné náměstí 231/7, PSČ 370 21, k odvolání tohoto věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 5.6.2015, č.j. KSOS 37 INS 5959/2015-P11-2

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 5.6.2015, č.j. KSOS 37 INS 5959/2015-P11-2 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl podle ust. § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) přihlášku pohledávky věřitele č. 11 ESSOX s.r.o., IČ: 26764652 (výrok I.) a deklaroval, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení končí. V odůvodnění uvedl, že usnesením ze dne 30.3.2015, č.j. KSOS 37 INS 5959/2015-A-4, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 30.3.2015 v 10:09 hodin, byli věřitelé dlužníka vyzváni, aby ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění tohoto rozhodnutí přihlásili své pohledávky a zároveň byli poučeni, že k později podaným přihláškám insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Posledním dnem, kdy bylo možné účinně uplatnit přihláškou pohledávky svůj nárok vůči dlužníku v tomto insolvenčním řízení byl 29.4.2015. Přihláška pohledávky věřitele č. 11 byla insolvenčnímu soudu doručena (prostřednictvím Krajského soudu v Praze, kterému byla omylem doručena 24.4.2015) až dne 7.5.2015, tedy po stanovené lhůtě.

Proti tomuto rozhodnutí podal věřitel ESSOX s.r.o. odvolání, ve kterém namítal, že místně nepříslušný Krajský soud v Praze, kterému byla přihláška doručena do datové schránky již dne 24.4.2015 měl neprodleně odeslat přihlášku v souladu s ust. § 173 odst. 4 o.s.ř. insolvenčnímu soudu, což neučinil, a toto pochybení by nemělo jít k tíži věřitele. Navrhoval, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1 IZ, § 212, § 212a o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c) IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 30.3.2015, č.j. KSOS 37 INS 5959/2015-A-4, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 30.3.2015 v 10:09 hodin, insolvenční soud mimo jiné zjistil úpadek dlužnice Terezy anonymizovano (výrok I.), ustanovil insolvenčního správce (výrok II.), povolil řešení úpadku oddlužením (výrok IV.), vyzval věřitele, aby přihlásili své pohledávky do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku s poučením, že k později podaným přihláškám insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují (výrok V.), na den 2.7.2015 nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů (výrok VII., VIII.) uvedl, že účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Ze svazku přihlášky P11 věřitele č. 11 ESSOX s.r.o., IČ: 267 64 652 vyplývá, že přihlášku pohledávky ze dne 22.4.2015 (včetně doplňku) doručil Krajský soud v Praze do datové schránky insolvenčního soudu dne 7.5.2015. Datum doručení přihlášky Krajskému soudu v Praze není se spisu zřejmé. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ustanovení § 173 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují (odstavec 1). Přihláška pohledávky má pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba nebo jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného než insolvenčního soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu (odstavec 4).

Podle ustanovení § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ustanovení 136 IZ insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí (odstavec 1). Rozhodnutí o úpadku musí obsahovat mimo jiné údaj o tom, kdy nastávají účinky rozhodnutí o úpadku (odstavec 2, písm. c/ IZ), výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinily ve stanovené lhůtě, s poučením o následcích jejího zmeškání (odstavec 2, písm. d/). Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek 30 dnů (odstavec 3).

Lhůta k podání přihlášky je v souladu s ustanovením § 57 odst. 3 o.s.ř. procesní lhůtou, k jejímuž zachování postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit insolvenčnímu soudu (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.2.2013, sen. zn. 29 NSČR 9/2011, které je veřejnosti přístupné na internetových stránkách www.nsoud.cz). Lhůta stanovená pro přihlášení pohledávek počíná běžet dle ustanovení § 57 odst. 1 o.s.ř. následujícího dne po nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku (srov. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 14.9.2010, č.j. 3 VSPH 636/2010-P-9-7 ve věci KSUL 43 INS 4501/2010, které je zveřejněno v insolvenčním rejstříku).

V usnesení ze dne 26. října 2010, sen. zn. 29 NSČR 2/2010, uveřejněném v časopise Soudní judikatura, číslo 12, ročník 2011, pod číslem 178, pak Nejvyšší soud dovodil, že účinky, které insolvenční zákon spojuje s podáním přihlášky pohledávky, nastávají jen tehdy, je-li pohledávka přihlášena u insolvenčního soudu (a v této souvislosti odkázal na ustanovení § 2 písm. b/ insolvenčního zákona). Tamtéž dodal, že současně insolvenční zákon (v ustanovení § 173 odst. 4 větě druhé) upravuje podmínky, při jejichž splnění nastávají účinky spojené s podáním přihlášky i v situaci, kdy přihláška pohledávky je podána u jiného než insolvenčního soudu. Argumentaci, podle níž byla přihláška pohledávky podána včas, jelikož se tak stalo u (libovolného) soudu v České republice, Nejvyšší soud tamtéž odmítl jako zřejmě rozpornou s ustanovením § 173 odst. 1 a 4 insolvenčního zákona, jakož i se zásadou vyjádřenou v ustanovení § 5 písm. a/ insolvenčního zákona, zdůrazňuje, že zvláštní úprava obsažená v insolvenčním zákoně tu vylučuje uvažovat o byť i jen přiměřené aplikaci občanského soudního řádu. Úsudek, jímž potvrdil správnost závěru, že přihláška pohledávky je opožděná, jelikož nebyla včas podána u insolvenčního soudu , přitom Nejvyšší soud i ve věci sen. zn. 29 NSČR 2/2010 přijal za stavu, kdy přihlašovatel pohledávky zaslal přihlášku k jinému krajskému soudu, než u kterého probíhalo insolvenční řízení týkající se jeho dlužníka. Pojem insolvenční soud je přitom v ustanovení § 2 písm. b/ insolvenčního zákona definován prostřednictvím pojmu insolvenční řízení vymezeného ustanovením § 2 písm. a/ insolvenčního zákona. Soudem, před nímž probíhá insolvenční řízení (insolvenčním soudem) ve smyslu uvedených definic tudíž je soud, před nímž probíhá soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení . V témže duchu pak platí, že definuje-li ustanovení § 2 písm. h/ insolvenčního zákona přihlášku pohledávky jako procesní úkon, kterým věřitel uplatňuje uspokojení svých práv v insolvenčním řízení, má se tím ve spojení s ustanovením § 2 písm. a/ insolvenčního zákona na mysli procesní úkon, kterým věřitel uplatňuje uspokojení svých práv v soudním řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení . Dlužno dále dodat, že pojem insolvenční soud je v insolvenčním zákoně používán ve významu soud prvního stupně, o čemž svědčí i dikce § 92 insolvenčního zákona (který pro účely pravidla týkajícího se projednání a rozhodnutí odvolání proti rozhodnutí insolvenčního soudu odlišuje odvolací soud na straně jedné a insolvenční soud na straně druhé). Z řečeného jednoznačně vyplývá, že insolvenčním soudem ve smyslu ustanovení § 2 písm. b/ insolvenčního zákona je (dle § 9 odst. 4 o. s. ř. věcně příslušný) krajský soud, před nímž probíhá insolvenční řízení vedené na majetek konkrétního dlužníka (toho dlužníka, vůči němuž přihlašují věřitelé své pohledávky). Přihláška pohledávky podaná u jiného krajského soudu je ve smyslu ustanovení § 173 odst. 4 věty druhé insolvenčního zákona přihláškou podanou u jiného než insolvenčního soudu.

Promítnuto na poměry projednávané věci odvolací soud konstatuje, že usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 30.3.2015 bylo rozhodnuto o úpadku dlužnice a věřitelé byli vyzváni, aby své pohledávky přihlásili do 30 dnů od zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku, přičemž toto rozhodnutí v souladu s ust.§ 136 odst. 2, písm. c), d) odst. 3 IZ obsahovalo údaj o tom, že účinky rozhodnutí o úpadku a účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, k čemuž došlo 30.3.2015 ve 10:09 hodin. Lhůta stanovená pro přihlášení pohledávek počala běžet následujícího dne po nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku, tj. dne 31.3.2015. Posledním dnem k odevzdání přihlášky orgánu, který má povinnost ji soudu doručit, byl čtvrtek 30.4.2015. Pokud odvolatel přihlášku doručil omylem dne 24.4.2015 Krajskému soudu v Praze a ten ji do datové schránky insolvenčního soudu doručil až dne 7.5.2015, stalo se tak po uplynutí stanovené 30 denní lhůty, takže pozdě. Vzhledem k tomu, že insolvenční soud věřitele řádně použil, že k později podaným přihláškám insolvenční soud nepřihlíží, a že takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují, bylo na místě, že pozdě podanou přihlášku odvoláním napadeným rozhodnutím podle ustanovení § 185 IZ odmítl.

Přihláška odvolatelovy pohledávky do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužnice Terezy anonymizovano by tedy byla včasná, jen pokud by ji soud, jemuž ji odvolatel ve lhůtě určené rozhodnutím o úpadku nesprávně zaslal (Krajský soud v Praze) a jenž v rozhodné době nebyl pro dané insolvenční řízení

insolvenčním soudem , nejpozději posledního dne lhůty určené k přihlášení pohledávek v rozhodnutí o úpadku odevzdal orgánu, který má povinnost ji doručit Krajskému soudu v Ostravě jako soudu, jenž je pro dané insolvenční řízení insolvenčním soudem . Předmětná přihlášky byla postupem dle ustanovení §173 odst. 4 IZ postoupena insolvenčnímu soudu až dne 7.5.2015, zatímco lhůta k podání přihlášky marně uplynula již dne 30.4.2015.

Pokud odvolatel namítá, že Krajský soud v Praze měl přihlášku postoupit insolvenčnímu soudu v souladu s ust. § 173 odst. 4 neprodleně, což neučinil, když přihlášku, kterou obdržel dne 24.4.2015 a insolvenčnímu soudu ji postoupil až 7.5.2015, odvolací soud konstatuje, že ani toto namítané prodlení Krajského soudu v Praze nemůže vést k zachování lhůty k podání přihlášky. Z důvodové zprávy, vztahující se k ustanovení § 173 odst. 4 insolvenčního zákona vyplývá, že zákonodárce si byl vědom, že podání přihlášky u jiného než insolvenčního soudu, může mít pro věřitele fatální důsledky spočívající v tom, že takovým úkonem není zachována lhůta k podání přihlášky. Rovněž nahrazení újmy, způsobené případným prodlením s postupem předjímaným v ustanovení § 173 odst. 4, věty druhé IZ, nelze dosáhnout v rámci insolvenčního řízení.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné dle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 12.srpna 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu