1 VSOL 756/2016-B-63
KSOL 10 INS 23993/2014 1 VSOL 756/2016-B-63

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenční věci dlužníka Stanislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Černotín 70, PSČ 753 68, IČ: 10641645, o návrhu dlužníka na zproštění Mgr. Marka Konečného, se sídlem Zlín, Šrámkova 481, PSČ 763 02, funkce insolvenčního správce, k odvolání dlužníka Stanislava anonymizovano a jeho manželky Pavly anonymizovano , anonymizovano , bytem Černotín 70, PSČ 753 68, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 3.5.2016, č.j. KSOL 10 INS 23993/2014-B-37

takto:

I. Odvolání Pavly anonymizovano , anonymizovano , bytem Černotín 70, PSČ 753 68, se o d m í t á .

II. Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zamítl návrh dlužníka Stanislava anonymizovano na zproštění Mgr. Marka Konečného funkce insolvenčního správce. V odůvodnění uvedl, že neshledal důvody isir.justi ce.cz pro zproštění ve smyslu ust. § 32 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ).

Soud prvního stupně vyšel zejména z toho, že: 1) Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 23.2.2015,č.j. KSOL 10 INS 23993/2014-A-20, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 23.2.2015 v 14:37 hodin a je v právní moci, byl na návrh insolvenčního věřitele Sberbank CZ, a.s., se sídlem Praha 4-Nusle, Na Pankráci 1724/129, PSČ 140 00, IČ: 25083325 zjištěn úpadek dlužníka Stanislava anonymizovano a insolvenčním správcem ustanoven Mgr. Marek Konečný. 2) Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 22.5.2015, č.j. KSOL 10 INS 23993/2014-B-6, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 22.5.2015 v 12:34 hodin a nabylo právní moci dne 16.9.2015, byl na majetek dlužníka Stanislava anonymizovano prohlášen konkurs. 3) Do insolvenčního řízení se včas přihlásilo celkem 12 věřitelů, z toho 3 zajištění věřitelé (věřitel č. 1 Sberbank CZ, a.s., věřitel č. 4 Raiffeisenbank a.s., a věřitel č. 6 Finanční úřad pro Olomoucký kraj) s pohledávkami zajištěnými zástavním právem na nemovitostech ve společném jmění dlužníka a jeho manželky Pavly anonymizovano . Zástupcem věřitelů byl na první schůzi věřitelů zvolen věřitel č. 1 Sberbank CZ, a.s. 4) Podáním ze dne 24.3.2016, které je společným podáním dlužníka a jeho manželky Pavly anonymizovano , a z něhož je patrno, že se týká insolvenčního řízení dlužníka ve věci KSOL 10 INS 23993/2014 a současně též insolvenčního řízení jeho manželky Pavly anonymizovano ve věci KSOL 10 INS 28756/2014, oba navrhli zproštění Mgr. Marka Konečného funkce insolvenčního správce a žádali, aby do doby, než tato záležitost bude vyřízena, insolvenční správce nečinil žádné úkony a zejména, aby žádné věci movité i nemovité neprodával. Insolvenčnímu správci vytýkali zejména nesprávný postup při zpeněžování majetkové podstaty, a to jednak skladu drogerie v Lipníku nad Bečvou, ve kterém byly zásoby ve skladové hodnotě bez DPH v ceně celkem 539.732,92 Kč, které byly insolvenčním správcem zpeněženy pouze za částku 12.000 Kč bez DPH. Ve vztahu k nemovitostem namítali, že znaleckými posudky, které objednal insolvenční správce byly nemovitosti podhodnoceny. Tyto znalecké posudky nehodlají akceptovat, a proto si zajistili zpracování znaleckých posudků jiným znalcem, přičemž areál Vápenka v k.ú. Černotín byla oceněna na 50.000.000 Kč, zatímco insolvenční správce chtěl pracovat s částkou pouze ve výši 10.000.000 Kč, rekreační chata s příslušenstvím v k.ú. Křivé, obec Valašské Meziříčí byla oceněna na 1.200.000 Kč, zatímco insolvenční správce chtěl pracovat s částkou pouze ve výši 340.000 Kč a cena rodinného domu č.p. 615 s prodejnou v k.ú. Lipník nad Bečvou byla oceněna na 2.800.000 Kč, zatímco insolvenční správce chtěl pracovat s částkou pouze ve výši 2.600.000 Kč. 5) Insolvenční správce ve vyjádření k návrhu na jeho zproštění uvedl, že skladové zásoby byly obtížně prodejné. Učinil 23 nabídek, nakonec využil zájmu finálního kupujícího a zásoby mu prodal za nejvyšší nabídnutou cenu, tj. 12.000 Kč bez DPH. Dne 24.8.2016 mu byl zástupcem věřitelů i soudem udělen souhlas s prodejem, což bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku. Následně pak byla dne 5.11.2015 zveřejněna rovněž kupní smlouva, přičemž dlužník na žádné z těchto podání zveřejněných v insolvenčním rejstříku nereagoval, movité věci kupujícímu bez jakýchkoliv námitek vydal, vůči osobě správce nevznesl žádné dotazy, námitky či projevu nesouhlasu, neuvedl ani, že by dokázal zajistit lepšího kupce, ani nepodal dle ustanovení § 289 odst. 3 IZ žalobu, kterou by napadl platnost smlouvy o prodeji movitých věcí mimo dražbu. První nesouhlas dlužníka insolvenční správce zaregistroval až z jeho podání ze dne 18.12.2015, ve kterém insolvenčního správce žádal o vyjádření k prodeji zásob na prodejně Drogerie-barvy-laky v Lipníku nad Bečvou. Ke zpeněžování nemovitostí zapsaných do majetkové podstaty znalec uvedl, že pokud jde o nemovitosti-chata a pozemky v k.ú. Křivé a nemovitosti-prodejna barvy-laky a pozemky v k.ú. Lipník nad Bečvou, byl mu již v obou případech zajištěnými věřiteli, tj. věřitelem v prvním pořadí (věřitel č. 4 Raiffeisenbank a.s. i věřitelem v druhém pořadí, tj. věřitel č. 6 Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Hranicích) udělen pokyn ke zpeněžení nemovitosti formou dobrovolné veřejné dražby dražebníkem dle volby insolvenčního správce s tím, že náklady na zpeněžení nepřesáhnou 5 % z ceny dosažené vydražením včetně DPH. Rovněž navrhl, aby vyvolávací cena činila 2/3 z ceny stanovené posudky předloženými dlužníkem, neboť má za to, že tím budou eliminovány námitky dlužníka stran ocenění předmětu dražby, které by mohly způsobit pomalé a nehospodárné zpeněžování. Pokud jde o nemovitosti-areál Motorestu Vápenka a okolních pozemků v k.ú. Černotín, které jsou předmětem zajištění pohledávek věřitele č. 1 Sberbank CZ, a.s., nebyl zajištěným věřitelem ani přes urgence udělen pokyn ke zpeněžení. S ohledem na značný rozdíl mezi posudky zpracovanými Ing. Mičkou (cca 10 mil. Kč) a znalcem zvoleným dlužníkem, tj. Ing. Belákem (cca 50. mil. Kč), dospěl insolvenční správce k závěru, že jeden z těchto posudků je vadný, a proto oslovil znalecké ústavy na území ČR, které jsou evidovány na portále www.justice.cz, tj. 29 subjektů (těmto poskytl oba sporné znalecké posudky) s tím, aby mu do 8.4.2016 předložily nabídky na vypracování revizních znaleckých posudků s uvedením možného termínu zpracování a odhadu cen. Do určeného data se vyjádřilo 17 znaleckých posudků, když 8 subjektů sdělilo, že nemají časovou kapacitu pro vypracování posudku, dalších 9 subjektů předložilo své konkrétní nabídky v časovém rozmezí 15 dnů až 2 měsíce s oceněním v cenovém rozpětí 25.000 až 300.000 Kč bez DPH. Z těchto subjektů považuje insolvenční správce za nejvhodnější nabídku znaleckého ústavu Znalecký a oceňovací ústav s.r.o., IČ: 25599186, se sídlem Prostějov, Přemyslovka 3, PSČ 796 02, který sdělil, že revizní znalecký posudek je schopen zpracovat v termínu do 30 dnů od předání všech pokladů za předpokládanou cenu cca 29.000 Kč plus DPH. Pro úplnost insolvenční správce dále uvedl, že dlužník původně mluvil o nabídce na koupi jeho nemovitostí, která by uspokojila všechny přihlášené věřitele, a proto znalec odložil zpracování znaleckých posudků do podzimu roku 2015. Poté dlužník požádal o další odklady zpeněžování, a to s odůvodněním, že zajistí finanční prostředky na úhradu všech věřitelů. Ve fázi, kdy insolvenční správce zahájil přípravu zpeněžování nemovitostí, podal dlužník předmětný návrh na zproštění funkce.

Na tomto základě soud prvního stupně uzavřel, že žádné pochybení na straně insolvenčního správce, které je mu dlužníkem vytýkáno, neshledává a rozhodl odvoláním napadeným rozhodnutím, a to pouze o návrhu dlužníka Stanislava anonymizovano . O návrhu jeho manželky Pavly anonymizovano bylo rozhodnuto ve věci KSOL 10 INS 28756/2014 a její návrh byl zamítnut usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 3.5.2016, které nabylo právní moci dne 1.6.2016, neboť proti němu nebylo podáno odvolání.

Proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zproštění Mgr. Marka Konečného funkce insolvenčního správce v insolvenčním řízení dlužníka Stanislava anonymizovano ve věci sp. zn. KSOL 10 INS 23993/2014 podal dlužník a současně též jeho manželka Pavla anonymizovano včas odvolání, ve kterém opakovali výtky ve vztahu ke zpeněžení zboží ve skladu Drogerie-barvy-laky v Lipníku nad Bečvou za cenu 12.000Kč bez DPH, a aniž zohlednili obsah vyjádření insolvenčního správce citovaného v odvoláním napadeném rozhodnutí, opakovaně brojili proti znaleckým posudkům zajištěným insolvenčním správcem pro účely zpeněžování nemovitostí a nadále dovolávali se rozdílů oproti znaleckým posudkům zajištěných dlužníkem.

Po zjištění, že odvolání dlužníka bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Naopak manželka dlužníka Pavla anonymizovano není osobou oprávněnou k podání odvolání, neboť není účastníkem insolvenčního řízení dlužníka, ale je dlužnicí v insolvenční věci KSOL 10 INS 28756/2014, ve které bylo o jejím návrhu na zproštění insolvenčního správce též rozhodnuto. Proti tomuto rozhodnutí mohla podat odvolání, což neučinila.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Podle ustanovení § 36 odst. 1 IZ insolvenční správce je povinen při výkonu funkce postupovat svědomitě a s odbornou péčí; je povinen vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře. Společnému zájmu věřitelů je povinen dát při výkonu funkce přednost před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob.

Podle ustanovení § 32 odst. 1 IZ insolvenčního správce, který neplní řádně své povinnosti nebo který nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí anebo který závažně porušil důležitou povinnost, uloženou mu zákonem nebo soudem, může insolvenční soud na návrh věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez tohoto návrhu jeho funkce zprostit. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně.

Z formulace shora citovaných ustanovení vyplývá, že musí jít o porušení konkrétní povinnosti insolvenčního správce v konkrétním řízení. Důležitým důvodem pro zproštění funkce insolvenčního správce ve smyslu ustanovení § 32 IZ je zejména skutečnost, že při výkonu své funkce správce řádně neplní povinnosti vyplývající pro něj z ustanovení § 36 IZ, liknavě provádí soupis majetkové podstaty, zpeněžuje majetek podstaty v rozporu s ustanovením § 225 odst. 4 nebo s ustanovením § 226 odst. 5 IZ, nesplní povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce správce, nebo ve věci postupuje nekvalifikovaně. Důležitým důvodem pro zproštění funkce správce může být také skutečnost, že bezdůvodně nesplní závazný pokyn insolvenčního soudu nebo zajištěného věřitele anebo vykonatelný rozsudek týkající se vyloučení majetku z majetkové podstaty. V závislosti na míře a intenzitě pochybení správce může vést soud ke zproštění správce funkce i zjištění ojedinělého, leč závažného porušení důležité povinnosti stanovené zákonem nebo uložené soudem (viz usnesení Vrchního soud v Olomouci ze dne 27.6.2014, č.j. KSOS 26288/2013-B-17, publikované ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek NS pod číslem 91/2014, ve kterém je též odkazováno např. na 2 VSOL 358/2014 usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. MSPH 78 INS 4635/2008, 2 VSPH 417/2010-B-146 a Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. KSBR 37 INS 1061/2010, 2 VSOL 579/2011, nebo sp. zn. KSBR 26 INS 7336/2010, 2 VSOL 257/2013).

Promítnuto na poměry projednávané věci odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně konstatuje, že nejsou dány důvody pro zproštění Mgr. Marka Konečného funkce insolvenčního správce podle ustanovení § 32 IZ, a že námitky dlužníka vůči osobě správce jsou zřejmou snahou oddálit zpeněžování majetkové podstaty.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně k odvolání dlužníka podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Naopak odvolání jeho manželky Pavly anonymizovano bylo podle ustanovení § 218 písm. b) o.s.ř. odmítnuto, neboť bylo podáno někým, kdo k odvolání v tomto insolvenčním řízení není oprávněn. Manželka dlužníka totiž není účastníkem insolvenčního řízení dlužníka, ale je dlužnicí v insolvenční věci KSOL 10 INS 28756/2014, ve které bylo o jejím návrhu na zproštění insolvenčního správce rozhodnuto.

Pro úplnost odvolací soud dodává, že na rozdíl od návrhu na zproštění Mgr. Marka Konečného insolvenčním správcem (společné podání ze dne 24.3.2016), nesměřuje odvolání Pavly anonymizovano (společné podání ze dne 17.5.2016) též do insolvenčního řízení ve věci KSOL 10 INS 28756/2014, ale výslovně do insolvenčního řízení ve věci dlužníka Stanislava anonymizovano .

Poučení: Proti výroku I. tohoto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

Proti výroku II. tohoto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a Pavle anonymizovano se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání proti výroku II. začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

V Olomouci dne 15. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu