1 VSOL 755/2014-P9-22
KSOS 34 INS 30782/2013 1 VSOL 755/2014-P9-22

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Boženy anonymizovano , anonymizovano , bytem Frýdek-Místek, J. Božana 3133, PSČ 738 01, o odmítnutí přihlášky P9 věřitele č. 8 Letmo SK, s.r.o., se sídlem Banská Bystrica, Mládežnická 8, PSČ 974 04, Slovenská republika, IČ: 35890142, k odvolání tohoto věřitele zastoupeného JUDr. Petrem Kočím, Ph.D., advokátem Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský, se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 110 00, IČ: 71456929, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.5.2014, č.j. KSOS 34 INS 30782/2013-P9-2

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.5.2014, č.j. KSOS 34 INS 30782/2013-P9-2 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl podle ustanovení § 185 ve spojení s ustanovením § 173 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) přihlášku pohledávky evidovanou pod č. P9 věřitele č. 8 Letmo SK, s.r.o., IČ 35890142, se sídlem Banská Bystrica, Mládežnická 3757/8, PSČ 974 04, Slovensko (výrok I.) a tohoto věřitele uvědomil, že právní mocí tohoto usnesení jeho účast v insolvenčním řízení končí (výrok II.). V odůvodnění uvedl, že usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 13.11.2013, č.j. KSOS 34 INS 30782/2013-A-4, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 13.11.2013 v 13:25 hod, bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, byli vyzváni, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku. Současně byli poučeni, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží, a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Lhůta k podání přihlášek uplynula 14.12.2013, z čehož je zřejmé, že přihláška č. P9 věřitele č. 8 Letmo SK, s.r.o., která byla přihlášena podáním ze dne 6.5.2014, byla podána až po uplynutí lhůty stanovené k přihlášení pohledávek, a proto soud tuto přihlášku jako opožděnou odmítl.

Proti tomuto rozhodnutí podal věřitel odvolání, ve kterém namítal, že má sídlo v Banské Bystrici ve Slovenské republice, tedy v členském státně Evropské unie a je tedy ve smyslu ustanovení § 430 IZ známým věřitelem, kterému nebyla dosud doručena výzva k podání přihlášky, takže mu nezačala běžet lhůta k podání přihlášky, a tudíž jeho přihláška nemůže být považována za opožděnou.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobami k tomuto úkonu oprávněnými, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, 212 a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a po jednání ve věci dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je proto insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužnice se návrhem doručeným soudu 1.11.2013 domáhala rozhodnutí o svém úpadku a navrhovala, aby byl řešen oddlužením formou plnění splátkového kalendáře. V návrhu dlužnice mimo jiné uvedla závazek vůči zajištěnému věřiteli ACM Money Česká republika, a.s. z titulu smlouvy o úvěru č. 3847 ve výši 349.468 Kč (od 17.4.2012 je tento věřitel zapsán pod obchodním názvem ACEMA Credit Czech, a.s.). Tento závazek uvedla rovněž v seznamu závazků, který podepsala a opatřila prohlášením o správnosti a úplnosti. Usnesením ze dne 13.11.2013, č.j. KSOS 34 INS 30782/2013-A-4, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 13.11.2013 v 13:25 hod., bylo rozhodnuto o úpadku dlužnice Boženy anonymizovano , ustanovena insolvenční správkyně, povoleno řešení úpadku oddlužením, věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, byli vyzváni, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku s tím, že k přihláškám, které budou podány později insolvenční soud nepřihlíží a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny, a nařízeno přezkumné jednání a schůze věřitelů. Pohledávku z titulu smlouvy o úvěru č. 3847 přihlásil do insolvenčního řízení dlužnice věřitel Letmo SK, s.r.o., identifikační číslo 35890142 se sídlem Banská Bystrica, Mládežnická 3757/8, PSČ 974 01, Slovensko, a to přihláškou ze dne 5.5.2014, doručenou do DS soudu dne 6.5.2014, v níž se dovolával smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 1.11.2013 uzavřené mezi UNIDEBT Czech, SE jako postupitelem a společností Letmo SK, s.r.o. jako postupníkem. K přihlášce připojil souhlasné prohlášení společnosti ACEMA Credit Czech, a.s. a společnosti UNIDEBT Czech, SE ze dne 1.11.2013, oznámení společnosti ACEMA Credit Czech, a.s. ze dne 1.11.2013 označené jako ztráta výhody splátek a postoupení pohledávky , a to včetně doručenky s poznámkou zesplatnění , výzvu společnosti UNIDEBT Czech, SE ze dne 11.11.2013 označenou jako výzva k úhradě dluhu obsahující sdělení účtu společnosti UNIDEBT Czech, SE, na který má dlužnice dále platit, a to včetně doručenky s poznámkou výzva k úhradě dluhu anonymizovano B. a dále smlouvu o postoupení pohledávek ze dne 1.11.2013 uzavřenou mezi UNIDEBT Czech, SE jako postupitelem a společností Letmo SK, s.r.o. jako postupníkem. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ustanovení § 110 IZ věřitelé dlužníka jsou od zahájení insolvenčního řízení oprávněni uplatnit v něm své pohledávky přihláškou, a to i v případě, že insolvenční soud ještě nezveřejnil výzvu k podávání přihlášek (odstavec 1). Insolvenční soud vyzve věřitele, kteří chtějí své pohledávky uplatnit v insolvenčním řízení, aby podali přihlášku pohledávky. Tuto výzvu lze spojit s oznámením o zahájení insolvenčního řízení; je-li výzva učiněna samostatně až v průběhu insolvenčního řízení, oznamuje se stejným způsobem, jakým se oznamuje zahájení insolvenčního řízení (odstavec 2). Přihlášky pohledávek na základě výzvy podle odstavce 2 mohou věřitelé podávat až do rozhodnutí o úpadku. Kratší lhůtu není insolvenční soud oprávněn stanovit. Náležitosti této výzvy stanoví prováděcí právní předpis (odstavec 3).

Podle ustanovení § 136 IZ rozhodnutí o úpadku musí obsahovat i výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě, s poučením o následcích jejího zmeškání (odstavec 2 písm. d/). Lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (odstavec 3).

Podle ustanovení § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ustanovení § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ustanovení § 430 IZ známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, vyrozumí insolvenční soud neprodleně o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku (odstavec 1). Povinnost vyrozumět známé věřitele podle odstavce 1 splní insolvenční soud tím, že jim zvlášť doručí rozhodnutí, kterým se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, a rozhodnutí o úpadku nebo jeho zkrácené znění (odstavec 2). Známým věřitelům podle odstavce 1 insolvenční soud zvlášť doručí i výzvu k podávání přihlášek pohledávek (odstavec 3).

Odvolací soud konstatuje, že lhůta k podání přihlášky je lhůtou v souladu s ustanovením § 57 odst. 3 o.s.ř. procesní lhůtou, k jejímuž zachování postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit insolvenčnímu soudu (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 9. 2008, sp. zn. KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČR 4/2008-P11).

Odvolací soud v zájmu předvídatelnosti soudního rozhodnutí odvolatele poučil, že při posuzování důvodnosti jeho odvolání bude vycházet z rozhodnutí publikovaných ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 150/2011 a č. 138/2012, a to v usnesení ze dne 27.11.2014 č. j. KSOS 34 INS 30782/2013, -P9-10, a dále v usnesení ze dne 10.12.2014 č. j. KSOS 34 INS 30782/2013,-P9-13, ve kterých též vyzval společnost UNIDEBT Czech, S, jakož i odvolatele, aby soudu sdělili, zda a kdy doručili dlužnici případně jejímu insolvenčnímu správci oznámení podle ustanovení § 526 občanského zákoníku ve znění účinném do 31.12.2013 o postoupení pohledávky na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 1.11.2013. Toto poučení odvolací soud zopakoval do protokolu o jednání před odvolacím soudem, když odvolatele podle ustanovení § 118a odst. 3 o.s.ř. poučil o povinnosti prokázat, že okolnosti rozhodné pro závěr, že jde o známého věřitele dlužníka, vyšly najevo až po uplynutí propadné přihlašovací lhůty v důsledku nedbalosti dlužnice, která insolvenčnímu správci (soudu) nepředložila oznámení o postoupení pohledávky na tohoto věřitele, resp. že vůči dlužnici byla splněna notifikační povinnost a dlužnici bylo oznámeno postoupení pohledávky společností UNIDEBT Czech, SE jako postupitelem na společnost Letmo SK, s.r.o. jako postupníka. Současně byl odvolatel poučen, že na výzvy soudu předložil pouze doklad o doručení listiny označené ztráta výhody splátek a postoupení pohledávek , tj. oznámení o postoupení pohledávky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s. jako postupitelem na společnost UNIDEBT Czech, SE jako postupníka (doručenka s poznámkou zesplatnění ) a výzva k úhradě dluhu ze dne 11.11.2013, kterou společnost UNIDEBT Czech, SE vyzývá dlužnici k placení pohledávky ze smlouvy o úvěru č. 3847 nadále již společnosti UNIDEBT Czech, SE (doručenka s poznámkou výzva k úhradě dluhu anonymizovano B. ). Odvolacím soudem bylo konstatováno, že v této souvislosti se jeví nelogické tvrzení odvolatele, že v jedné zásilce s doručenkou opatřenou poznámkou výzva k úhradě dluhu anonymizovano B. bylo dlužnicí zasíláno oznámení o postoupení ze dne 1.11.2013, tj. oznámení společnosti UNIDEBT Czech, SE, že pohledávku postoupila na společnost Letmo SK, s.r.o. jako postupníka, a současně též výzva k úhradě dluhu ze dne 11.11.2013, v níž společnost UNIDEBT Czech, SE vyzývá dlužnici, aby jí ve lhůtě do 21.11.2013 zaplatila pohledávku, která na ni byla postoupena společností ACEMA Credit Czech, a.s. Současně bylo odvolateli poskytnuto poučení o následcích nesplnění této výzvy, a to v podobě pro něho nepříznivého rozhodnutí ve věci. Odvolatel v reakci na toto poučení odkázal na písemné podání ze dne 30.4.2014 s tím, že žádný další důkaz, kterým by odvolatel mohl dále prokázat, že dlužnici bylo oznámeno postoupení pohledávky na Letmo SK, s.r.o., k dispozici nemá.

Odvolací soud doplnil dokazování sdělením podstatného obsahu listin, z nichž dospěl k následujícímu zjištění: -z přihlášky pohledávky evidované pod č. P9 věřitele č. 8 Letmo SK, s.r.o. zjistil, že tento věřitel přihlásil z titulu smlouvy o úvěru č. 3847 a smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 1.11.2013 pohledávky zajištěné zástavní smlouvou, a to dílčí pohledávku č. 1 představující jistinu ve výši 238.764 Kč a zákonný úrok z prodlení ve výši 632 Kč, dílčí pohledávku č. 2 představující smluvní úrok ve výši 16,92 % z neuhrazené jistiny od 29.10.2010 do 13.11.2013 ve výši 10.010 Kč, dílčí pohledávku č. 3 představující neuhrazený poplatek za správu úvěru ve výši 199 Kč měsíčně od července 2012 do září 2013 ve výši 597 Kč, dílčí pohledávku č. 4 představující smluvní pokutu dle článku 6.2 a VOP ve výši 101.500 Kč, a dílčí pohledávku č. 5 představující smluvní pokutu dle článku 11.4 VOP ve výši 9.900 Kč. K přihlášce připojil: -listinu nazvanou souhlasné prohlášení ze dne 1.11.2013, ve kterém souhlasně prohlásili, že dne 1.11.2013 byl mezi společností ACEMA Credit Czech, a.s. jako postupitelem a společností UNIDEBT Czech, SE

jako postupníkem uzavřen dodatek č. 147 k rámcové smlouvě o postoupení pohledávek ze dne 1.7.2012, jehož předmětem je postoupení pohledávky postupitele za paní Boženou anonymizovano , rodné číslo 645715/1437, bytem J. Božana 3133, 738 01 Frýdek-Místek; -listinu nazvanou ztráta výhody splátek a postoupení pohledávky ze dne 1.11.2013, v níž ACEMA Credit Czech, a.s. dlužnici oznamuje, že smlouva o úvěru č. 3847 ze dne 29.10.2010 byla zesplatněna a pohledávka z této smlouvy postoupena společnosti UNIDEBT Czech, SE, které má dlužnice nadále platit (včetně doručenky s poznámkou zesplatnění , kterou dlužnice převzala dne 6.11.2013); -listinu nazvanou výzva k úhradě dluhu ze dne 1.11.2013, v níž společnost UNIDEBT Czech, SE dlužnici oznamuje postoupení pohledávky s tím, aby ve lhůtě do 21.11.2013 tuto pohledávku zaplatila společnosti UNIDEBT Czech, SE na zde uvedený účet a variabilní symbol (včetně doručenky s poznámkou výzva k úhradě dluhu anonymizovano B. , kterou dlužnice převzala 20.11.2013); -listinu nazvanou smlouva o postoupení pohledávky ze dne 1.11.2013 uzavřenou mezi UNIDEBT Czech, SE jako postupitelem a společností Letmo SK, s.r.o. jako postupníkem, a to bez dokladu o tom, že postupitelem případně postupníkem byla dlužnice informována o uzavření této smlouvy ve smyslu ustanovení § 526 ObčZ.

Na výzvu odvolacího soudu odvolatel reagoval předložením listiny nazvané postoupení pohledávky ze dne 1.11.2013, v níž společnost UNIDEBT Czech, SE oznamuje dlužnici, že pohledávka ze smlouvy o úvěru č. 3847 ze dne 29.10.2010 byla na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 1.11.2013 postoupena společností UNIDEBT Czech, SE na společnost Letmo SK, s.r.o., a k této listině jako doklad o doručení předložit obsahově stejnou doručenku, kterou již dříve odvolatel předložil spolu s přihláškou, a to jako doklad o doručení výzvy k úhradě dluhu ze dne 11.11.2013. Na tuto první výzvu reagovala též dlužnice podáním doručeným soudu 5.12.2014, ve kterém uvedla, že o postoupení pohledávky nebyla informována ani společností UNIDEBT Czech, SE, a ani společností Letmo SK, s.r.o. Dále odvolatel tvrdil, že listina nazvaná postoupení pohledávky ze dne 1.11.2013 tj. postoupení přihlášené pohledávky na Letmo SK, s.r.o. byla dlužnici doručována v jedné obálce společně s listinou nazvanou výzva k úhradě dluhu ze dne 11.11.2013, v níž UNIDEBT Czech, SE dlužnici sděluje svůj účet a vyzývá ji k úhradě do 21.11.2013.

Nejvyšší soud se výkladem ustanovení § 430 IZ zabýval již v rozhodnutích publikovaných ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek pod číslem 25/2009, dále pod číslem 63/2010 a 150/2011 a v těchto rozhodnutích uzavřel V obou těchto rozhodnutích vysvětlil, že známým věřitelům dlužníka přiznává insolvenční zákon právo na zvláštní zacházení jen výjimečně, v případech daných povahou věci, a že ustanovení § 430 insolvenčního zákona ukládá insolvenčnímu soudu povinnost vyrozumět o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku a doručit zvlášť i výzvu k podávání přihlášek pohledávek jen vůči známým věřitelům z jiných členských států z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska; ve vztahu ke známým věřitelům z České republiky a k neznámým věřitelům z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska insolvenční soud takovou povinnost nemá. V rozhodnutí publikovaném ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek pod číslem 138/2012 formuloval a odůvodnil závěr, že známým věřitelem dlužníka, který má své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, je v insolvenčním řízení takový věřitel, o kterém by se insolvenční soud, případně předběžný správce nebo (od rozhodnutí o úpadku) insolvenční správce dlužníka dozvěděl při obvyklém chodu věci buď z listin, jež je dlužník povinen předložit insolvenčnímu soudu (typicky ze seznamu závazků ve smyslu ustanovení § 104 odst. 1 písm. b/ insolvenčního zákona) nebo z řádně vedeného účetnictví dlužníka anebo (typově u dlužníka, který nemá povinnost vést účetnictví) z jiných dlužníkem řádně vedených záznamů o stavu jeho majetku a závazků (včetně korespondence). Dlužník, který (lhostejno, zda jde o podnikatele) nekoná s péčí řádného hospodáře a nevede řádné záznamy o stavu svého majetku a o svých závazcích nebo který nesplní řádně a včas povinnost předložit soudu seznam závazků nemá právo spoléhat na to, že věřitel (jenž by v propadné lhůtě určené k podání přihlášky do insolvenčního řízení byl jinak znám-při obvyklém chodu věcí-alespoň insolvenčnímu správci), přijde v důsledku dlužníkovy nedbalosti o možnost přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení. Věřitel dlužníka, který má své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, o kterém však do uplynutí propadné lhůty určené v rozhodnutí o úpadku k podávání přihlášek do insolvenčního řízení nevyjde v insolvenčním řízení ničeho najevo ani z dlužníkem řádně vedeného účetnictví nebo jiných záznamů o majetku a závazcích dlužníka, s nimiž se insolvenční správce včas seznámil, ani jinak, není pro tuto dobu pokládán za známého věřitele dlužníka. Tím, že okolnosti rozhodné pro závěr, že jde o známého věřitele dlužníka, vyjdou při obvyklém (řádném) chodu věcí najevo později (po uplynutí propadné přihlašovací lhůty), není insolvenční správce ani insolvenční soud zbaven povinnosti postupovat ohledně takového věřitele ve smyslu ustanovení § 430 insolvenčního zákona, respektive ustanovení článku 40 nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 (plnit vůči němu informační povinnost), zmeškaná lhůta k podání přihlášky se však takovému věřiteli nevrací. Jestliže dlužník označuje ve svém účetnictví, v jiných svých záznamech nebo v podáních adresovaných insolvenčnímu soudu svého věřitele, který má své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, nepřesně (označí-li např. věřitele-fyzickou osobu pouze jeho fantazijní obchodní firmou), jde skutečnost, že takový věřitel se co do řádné identifikace stal známým insolvenčnímu soudu nebo insolvenčnímu správci až po uplynutí propadné přihlašovací lhůty, k tíži dlužníka.

Promítnuto na poměry projednávané věci odvolací soud konstatuje, že nelze přičíst k tíži dlužnice, že okolnosti rozhodné pro závěr, že odvolatel Letmo SK, s.r.o. je věřitelem dlužnice, vyšly najevo až po uplynutí propadné přihlašovací lhůty, neboť dlužnice jeho právního předchůdce ACEMA Credit Czech, a.s., resp. ACM Money Česká republika, a.s. uvedla ve svém insolvenčním návrhu, jakož i seznamu závazů. Bylo na odvolateli, aby prokázal, že je ve smyslu ustanovení § 430 IZ známým věřitelem dlužnice, který má své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, o kterém se insolvenční soud, případně insolvenční správce dlužnice mohli dozvědět při obvyklém chodu věci buď z listin, jež byla dlužnice povinna předložit insolvenčnímu soudu (typicky ze seznamu závazků ve smyslu ustanovení § 104 odst. 1 písm. b/ insolvenčního zákona) nebo z jiných dlužnicí řádně vedených záznamů o stavu jejího majetku a závazků (včetně korespondence). O obvyklý chod věcí ve smyslu shora citované judikatury by se v posuzované věci jednalo, pokud by dlužnici bylo oznámeno postoupení pohledávky na odvolatele, což se mu ovšem ani v odvolacím řízení nepodařilo prokázat. Odvolatel tak přišel o možnost přihlásit svoji pohledávku do insolvenčního řízení v důsledku vlastní nedbalosti.

S ohledem na shora uvedené proti odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Olomouci dne 4. února 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu