1 VSOL 754/2012-A-11
KSOS 22 INS 6762/2012 1 VSOL 754/2012-A-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Karly anonymizovano , anonymizovano , bytem Hovězí 132, PSČ 756 01, o insolvenčním návrhu dlužnice, k odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31.5.2012 č.j. KSOS 22 INS 6762/2012-A-5

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31.5.2012 č.j. KSOS 22 INS 6762/2012-A-5 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl podle § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) insolvenční návrh dlužnice s odůvodněním, že dlužnice ani na výzvu soudu ze dne 24.4.2012 č.j. KSOS 22 INS 6762/2012-A-4, která jí byla doručena dne 30.4.2012, soudu ve stanovené sedmidenní lhůtě nepředložila zákonem požadované přílohy k insolventnímu návrhu.

Proti tomuto rozhodnutí podala dlužnice odvolání, ve kterém pouze navrhovala, aby odvolací soud toto rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Závěr soudu prvního stupně o tom, že na výzvu soudu k předložení povinných příloh v soudem stanovené lhůtě nereagovala, nijak nezpochybňovala.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1 IZ, § 212, § 212a o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c) IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužnice se insolvenčním návrhem ze dne 19.3.2012, doručeným soudu dne 20.3.2012, domáhala rozhodnutí o svém úpadku a navrhovala, aby byl řešen oddlužením. Vzhledem k tomu, že k návrhu nepředložila povinné přílohy dle ustanovení § 104 odst. 1 IZ, byla usnesením ze dne 24.4.2012 č.j. KSOS 22 INS 6762/2012-A-4 v souladu s ustanovením § 128 odst. 2 a § 393 odst. 1, 2 IZ vyzvána, aby ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí doplnila insolvenční návrh tak, že mimo jiné soudu předloží seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců a tyto seznamy podepíše a výslovně uvede, že jsou úplné a správné. Současně dlužnici poučil o náležitostech těchto seznamů, jakož i o tom, že nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě řádně doplněn, insolvenční soud jej podle § 128 odst. 2 IZ odmítne. Na toto usnesení, které bylo dlužnici doručeno dne 30.4.2012, dlužnice nereagovala a povinné přílohy k insolvenčnímu návrhu soudu ve stanovené lhůtě nepředložila.

Podle § 104 odst. 1 IZ podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen seznam majetku ), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen seznam závazků ), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně konstatuje, že insolvenční návrh musí mít náležitosti dle ustanovení § 103 a § 104 IZ, návrh na povolení oddlužení náležitosti dle ustanovení § 391 IZ, a že podmínkou pro projednání návrhu na povolení oddlužení je podání bezvadného insolvenčního návrhu. Vzhledem k tomu, že dlužnice ani na výzvu soudu dle ustanovení § 128 odst. 2 IZ nepřipojila k insolvenčnímu návrhu povinné přílohy, tj. seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů a seznam svých zaměstnanců, soud prvního zcela správně vadný insolvenční návrh odmítl.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné dle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat dovolání ve lhůtě do dvou měsíce ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem. Lhůta k podání dovolání začíná dlužnici běžet ode dne, kdy jí bude toto usnesení doručeno zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 24. září 2012

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu