1 VSOL 753/2013-A-12
KSOS 34 INS 13559/2013 1 VSOL 753/2013-A-12

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Karviná-Ráj, Kosmonautů 494/26, PSČ 734 01, o insolvenčním návrhu dlužníka, k odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25.7.2013, č.j. KSOS 34 INS 13559/2013-A-7 takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25.7.2013, č.j. KSOS 34 INS 13559/2013-A-7 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř. odmítl odvolání dlužníka ze dne 4.7.2013 č.d. A-6 podané proti usnesení ze dne 3.6.2013, č.j. KSOS 34 INS 13559/2013-A-3 jako opožděné. V odůvodnění uvedl, že dlužník nebyl v místě doručení zásilky dne 7.6.2013 přítomen, a proto byl doručujícím orgánem vyzván k jejímu vyzvednutí ve lhůtě do 10 dnů a byla mu zanechána výzva, aby si zásilku vyzvedl. Vzhledem k tomu, že si zásilku v úložní době nevyzvedl, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou. Dne 19.6.2013 byla tato nevyzvednutá zásilka vložena adresátovi do jeho domovní schránky. Patnáctidenní lhůta k podání odvolání skončila dne 3.7.2013, zatímco odvolání dlužník podal až po uplynutí lhůty dne 4.7.2013.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník odvolání, ve kterém souhlasil se zjištěním soudu, že odvolání nebylo podáno ve lhůtě 15 dnů od doručení odvoláním napadeného rozhodnutí, ale o jeden den později. Proto žádal soud o shovívavost a o pokračování v řízení.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo a aniž nařizoval jednání, dospěl k závěru, že odvolání nelze vyhovět.

Z obsahu předloženého spisu vyplývá, že usnesením ze dne 3.6.2013, č.j. KSOS 34 INS 13559/2013-A-3 bylo rozhodnuto o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka dle ustanovení § 128 odst. 1 IZ. Toto rozhodnutí bylo dlužníkovi doručováno prostřednictvím pošty na adresu Ostrava, Zborovská 25, PSČ 702 00. Vzhledem k tomu, že dlužník nebyl v místě doručení zásilky dne 7.6.2013 přítomen, byl doručujícím orgánem vyzván k vyzvednutí a byla mu zanechána výzva, aby si zásilku vyzvedl. Vzhledem k tomu, že si zásilku v úložní době nevyzvedl, byla mu dne 19.6.2013 vložena do jeho domovní schránky. Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník odvolání ze dne 4.7.2013, které v tentýž den soudu osobně doručil. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ustanovení § 49 odst. 4 o.s.ř nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, ledaže soud i bez návrhu vyloučí vhození písemnosti do schránky.

Podle ustanovení § 204 odst. 1, věta první, o.s.ř. odvolání se podává do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

Podle ustanovení § 218a, věta první, o.s.ř., nerozhodl-li předseda senátu soudu prvního stupně podle § 208 odst. 1 o.s.ř. ačkoliv odvolání bylo podáno opožděně, rozhodne o odmítnutí odvolání pro opožděnost odvolací soud.

Podle ustanovení § 83 IZ prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné, totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání.

S ohledem na shora uvedené odvolací soud konstatuje, že soud prvního stupně postupoval správně, když v souladu s ustanovením § 208 odst. 1 o.s.ř. odvolání dlužníka ze dne 4.7.2013 jako opožděné odmítl, neboť patnáctidenní lhůta k podání odvolání začala běžet 18.6.2013 (tj. den po uplynutí 10 denní úložní doby) a skončila dne 3.7.2013, zatímco odvolání dlužník podal až po uplynutí lhůty dne 4.7.2013. Žádosti dlužníka o shovívavost nelze vyhovět, neboť shora citované ustanovení § 83 IZ prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení nepřipouští.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně dle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má- li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 24. září 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu